Délmagyarország, 1941. szeptember (17. évfolyam, 199-222. szám)

1941-09-25 / 218. szám

100 tanú a körjegyző és a tanító rágaimazási perében (A Délmagyarország munkatársától) A szen­tesi járásbíróságon a szegedi törvényszék íppgr keresésére monstre rágaimazási ügyben kezd­ték meg.a kiballgatáspkat. Amint emlékezetes, a szegedi ügyészség nemrégiben felhatalmazás­ra üldözendő rágalmazás pímén vádat emelt dr. Szepesy Gyula fábigpsebestyéni vezető kör­jegyző pllpp. Á köripgyző a község képviselő­testület UlésPH vállakkal illptle Vécsey Pál fá­biánsebestyépj igazgafó-tanitót. A nagyarányú rágaimazási pgy, amelyet a szegedi törvény­szék több papon kereszti}! tárgyalt Szentesen és amelybpn többszáz tgput hallgatott ki, fel­prerptő i,téle)la\ yógzqdöta A bizonyítás porán * községi köripgFző pafamenni/i vádját igazol­ttá az igazgatp-íaní tó val szembpn. Ás ítéletben Végsey Pál igazgató-tanító meg­nyugodott. Időközben meggondolta magát és a par Újrafelvételét fcétte azzal az indokolással, hogy az áltálü bejelentett közel 100 tanút nem hallgatta ki a töpvépyszék. A törvényszék mi­előtt sz újrafelyétej ügyében végleges döntést hozna, elrendelte a Vé$sey által bejelentett 100 tqnv, kihallgatását. A tanukat szerdán kezdték kihallgatni a szentesi járásbíróságom Több előállítás a szabadkai kasszafurás ügyében (A Délmagyarország munkatársától) Beszá­molt a Délmagyarország arról, hogy vakmerő setörés történt Szabadkán. Ismeretlen tettesek i Padláson keresztül behatoltak Breár. István textilkereskedő Eötvös-utca 4. szám alatti üzlet­helyiségébe. megfúrták a páncélszekrényt, ahonnan 75.000 pengőt zsákmányoltak. Breár latján a tettesek nyomravezetőjének 5000 pen­gő jutalmat ajánlott fel a szabadkai rendőr­ségen. A nagyarányú betörésről a szabadkai rend­őrség rádión édesítette g szegedi rendőrséget, amely belekapcsolódott a nyomozásba. A nagy­arányú szabadkai betörés ügyében a szegedi rendőrség szerdára yirradq éjszaka, valamint szerdán délelőtt azokon $ beiken, ahol alvi­lági egyének szakák megfordulni, razziát tar­lőtt- Ennek eredményeképpen több . gyanús egyént állítottak e\ö a rendőrségre, akiket a szabadkai betörés elkövetésével gyanpsítanak. A rendőrségre előállítottak kihallgatása még tari A III. adófelszólamlási bízottság pénteken megkezdi a fellebbezések tárgyalását Beszámolt jója g Uéluiag)arország. nogy a polgármester rcudkivülí közgyűlést hiyptl össze az adófelszpjamlási bizottságok tagjainak megvá­lasztására. A szombati rendkívüli közgyűlésen két bizottságot alakítanak, a harmadik már pénteken megkezdi munkáját és a pénzügy igazgatóság épü­letében a I|. eipelet 38. szguiu szobában tárgyal­ítöÁis&'zo.ifyálalún a tztcjuii talcárfufoitoi JltotAUlviili fctUatatfn&zád kid a pd^átmidte a taUátek Ifréty­UvMíw — LakcUUiwtalt álUtanak fet a i/áíúsUázáh. án, pénteken sei kerülnek elbírálásra: Mandler \ilmos (áserepes-spr 0, Siniop László Petőfi Sándpr-sugánjt 67, Eudrijcli Károly né Imii hlebelsberg-tér 4, Ábrahám Józscl Gólya-pica '3, Ablaka György ttaíopa-ufca 35. jó járt Ferenc ttp­mény-uteg' q, Jeuei István ffajual-ulea l-l, Bános Béla Kálvária-utca 38, Lelkes János Csendes utca i% Liliom Kai oly Hujual-utca 27. Lippai János Szivárvány-utca tíá. fifagyarl Mihályné pólya-utca 8. Marshall Jáíips Kálvária-sor i, özv. Michaelisz Jánosné Kulpua-utca $7, uidögh Aulai Iválváirg­sor 8, ifj. őrdögii József Faragó-utca 'Ti, bándpr Belg Petőfi Sáiippi'-spgárui 49, ifj. Sipos Babot Veresáesrutga %' Vg?s Béja- 'Bzpgtegrqipta'g ulea Visönlgi Jezsef Mérg-otca te­(A Délmagyarország munkalársától) Lépten­nyomon találkozunk lakás után szaladgáló em­berekkel, különösen az bukkan rá napjában jó­nébányszor az Ilyen ,,sprstáisfikra", aki maga ig lakást keres. Mint jelentettük, dr, Pálfy Jó­zsef polgármester felszólította Szeged közönsé­gét, hogy minden üresen álló lakást jelentse­nek be dr. Mihúlyffy László aljegyzőnél a pol­gármesteri hivatalban. Ez a felhívás kormány­rendeleten alapul, amelynek értelmében az üre­sen álló lakásokat a polgármesteri hivatalnál kell bejelenteni, bejelentheti az is, aki ilyen lakást igényel és ez esetben a polgármester fel­szólíthatja a háztulajdonost a lakás kiadására. Amennyiben a háztulajdonos 30 napon belül nem adja ki az üresen álló lakást, úgy a pol­gármester elrendelheti a lakás lefoglalását va­lamelyik igénylő számára. Van-e egyáltalán ilyen üres lakás Szege­den? Bizonyára van, hiszen olyan-házról is re­gélnek, amely hosszú idő óta üresen áll, senki­sem lakja. És kiadó lakás is akad még, annak ellenére, hogy a lakáskeresők nagyrésze ború­látó és már jóelőre feladja a harcot. Sok érde­kes tapasztalatot gyűjt az újságíró ilyen la­káskereső körúton. Elsősorban azt állapíthatja meg, bogy a kiadó lakások csaknem kivétel nélkül elhanyagoltak, rendbehozásuk jelentős pénzkiadást igényelne s emiatt a kényesebb ízlésű lakáskeresők visszariadnak attól, hogy a lakást kibéreljék. Miért elhanyagoltak a kiadó lakások Szege­den? Erre igen egyszerű a felelet. A házigazda a kötött lakbérek mellett nem hajlandó arra, hogy á lakást rendbehozassa. Az, aki előzőleg lakott benne, azért költözött el, mert: — vagy más városban nyert állást, hivatali elhelye­zést —, vagy nem akart költeni a lakásra és inkább idejében, amikor ipég lehetett, tisztább, rendesebb lakás után nézett. Az olyan kiadó la­kás, amelynek renoválása ne volna esedékes, ritka, mint g fehér holló- Lakáskereső kőr­útunk során egyetlen egyre akadtunk — pedig végiglátogattunk az elpmlt hetekben jónéhá­nyat —, azt ?s sajnálta otthagyni az előző tu­lajdonosa és vissza is maradt benne ... A töb­bi lakás festése, némelyiknek piég a padozat­parkettá ja is javításra szorult. „Ma sthUL wn id&ttk&zett" Az ntóbbi papokban a lakáshiány észreve­hetően emelkedett, kevesebb lett a kiadó szoba és több a borúlátó lakáskereső. Mi ennek _ az oka? —' tettük fel a kérdést illetékes helyen; Mihályffy László aljegyzőnél, akit Pálfy Jp­zsef polgármester megbízott a laká§bgjelönté­sek és igénylések intézésével. — Az oka az, hogy az idehelyezett egyetemi cs más tanintézetnél működő tanárok, vagy tisztviselők családjaikkal együtt megérkeztek és szeretnének lakást fcapni. Igaz, hogy ' sok tisztviselőt elhelyeztek Szegedről, azonban ez nem jelent lakosságcseréi egyelőf«, me%f az ideiglenesen kinevezett tisztviselők megtartot­ták szegedi lakásukat is, legalább egy eszten­dőre, amig azok, akiket idehelyeztek, ferpiésze­tesen szeretnének itt megtelepedni, legalábbis ideiglenes lakást találni. Megkérdeztük Mihályffy aljegyzőt, Hogy lfié­nyap jelentkeztek a njai papon lakásigényjés­sel s hányan jelentettek bq üresen álló lakást. A válasz ez volt: — A mai napon senki sfpt jelentkezett. Sem lakásigénylést, sejti üres lakást nety jelentet­tek be. Mi i Ittast fcSiM Aft Um wtai- les* •i sili^flfők üsetfj pjflltefi vagy végleg fily§ezt«tték klf^üket- me® van azonban, a város második ügyosztályánál ugyanis 15 lakásigenylóst jelentettek be ezen a héten, üres lakást persze egyet sem. Erre vo­nat kozóau dr. Katona István tanácsnok adott felvilágosítást, ismertetve azt a két lakásren­deletet, amelynek alapján most már rövidesen megoldják Szegeden a lakúskérdést­jlttvdkwmi lnuzkedét&k * ifyimfbwíttle. — A lakások hatósági igénybevételével­kapcsolatosan nem tiszták a fogalmak. Két ten­deletről van szó ugyanis, — mondotta Kato­na István tanácsnok —. az első, az 5777. szár mú rendelet i2-ik szakasza arra vonatkozólag intézkedik, hogy amennyiben valamely város­ban lakáshiány lépne fel, úgy a polgármeste­ri hivatal köteles nyilvántartást készíteni « kiadó lakásokból és átokról, akik lakást igé­nyelnek. A kiadó lakások háztulajdonosait a, polgármester felszólíthatja, hogy 30 napon bsp lül adják ki a lakást s amennyiben az nem történik meg, úgy kötelezheti, hogy a lakás­igénylők valamelyikének a lakást a 30 nap le• leltével kiadja. Ezzel a rendelkezéssel szemben azonban jogorvoslatnak van helye, ami ismét kitolhatja a lakás kügénylését. Ez a korábbi rendelet tehát nem oldja meg gyorsan és gyökeresen a lakáskérdést, ezért a város most a 0710. számú miniszteri rendelet 5. szakasza értelmében felhatalmazásért fordult a minisztériumhoz, hogy erélyesebb eszközök­höz nyúlhasson. Az említett rendelet, amtóy szeptember 19-én kelt, kimondja, hogy amely városban lakásínség lép fel, a polgármesteA felhatalmazást kérhet a kivételes szabályok al­kalmazására. Amikor a belügyminiszter meg­adja az engedélyt a kivételes szabályok alkal­mazására, a pojgármester elrendeli, hogy min­den lakásüresedést jelentsenek be a városnál. Úgyszintén jelentkezzenek azok is, akjk lakást igényelnek. A polgármesternek joga van 8 na* PQM belül határozni a bejelentett üres lakát igénybevétele felett s ha ez pem történik meg, ) csak akkor adhatja ki a házigazda a lakást szabadon. Yiszpnt, ha a háztulajdonos elmu­lasztja a meSPFPse4ett lakás azonnal bejelen­tésé^ a rendelet értelmében hal hónapig |er.jedliel«J elzárással biin® lelik. Ez a fclbatalíppíás a kpzpli papokban meg­érkezik s ezzel a város kezébe veszi a lakás* probléma megpldását. Terpjészefesen erre a célra, a bejelentések és igénylpspk pyilvántac< tására külön IqkáshivataU kell felállítani ($ze* geden. A lakáshivptal előreláthatólag sofci munkát ad pgajd a városnak, mert a lakás^ igépylések pgyébfip véghatárQaatpkat kell boa® pi és mipdep Uypq ügyet pyilvája kell tartapí. Valószínű, hpgy epnpk a hivatalnak Vezetőja dr. kfihályffy Lá&zló aljegyző lpsz. A város lakpssására mipdep btaonpyai ipeg* nypgtatólag hat maid epppk a kérdésppk gya­korlati megoldása, ami a napokbap várható. Egyelőre gz a hplyzet, hogy a lakásügypök­ségek esak olyan lakásokat tartanak nyilván, amelyek most épülő házakban 1012. máim l ére, vagy legkorábban 1841. november 1-prg kiadók. Bizonyosra yehpte azonban, hogy a belügymi­nisztériumtól nyert fplhataljpazás kapcsán a várqs vezetősége felkptatja öz üresen álló la­kásokat. amelyeknek tulajdonosai plköltözlek. de a lakági megtartották, vggy amely.eket bájv mjlyen okhól a háztplfjdqGo§ nejp a|$r ki* aíni; és j^nipt » MÁékifbiy tetifeér*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom