Délmagyarország, 1941. július (17. évfolyam, 147-173. szám)

1941-07-20 / 164. szám

INGATLAN­FORGALOM Szeged város területén 1941 julius 12-től 18-ig • következő ingatlanok cseréltek gazdát: Csonka József és neje szegedi lakosok eladták Szanin Györgv és neje szegedi lakosoknak Liszt­n. 3. sz. a. házukat, 152 n. öl telekkel, 901X1 P-ért. Magda István szegedi lakos eladta Simon Mi­hály és neje szegedi lakosoknak Madarásztó dü­lőbeli 971 n. öl szöllőjüket, 10.32 K kat. tjövede­lemrael, 971 P-ért. Kazi Józset és neje szegedi lakosok eladták Mészáros István és neje szegedi lakosoknak Ró­kusi ff. 193 sz. házukat, 400 n. öl szántóval, 6.75 K kat tjövedelemmel, 2200 P-ért. Sallai Imre és neje szegedi lakosok eladták Kovács Sándor és neje szegedi lakosoknak Fel­sőkikötősor 24. és Kistiszta-n. 2. sz. a. lakóhá­zukat, 410 n. öl kerttel, 3.49 K kat. tjövedelem­mel, 3200 P-ért. Tóth Istvánná szegedi lakos eladta Tóth An­talné szegedi lakosnak Makraszék dülőbeli 2 hold 1044 n. öl vegyes földjét, 17.79 K kat. tjövedelem­mel, 4000 P-ért. Szél Ferenc szegedi lakos eladta ifj. Szabó János szegedi lakosnak Lomnici-u. 43. sz. a. 200 n. öles házhelyét. 1.94 K ka te tjövedelemmel, 750 pengőért Ifj. Domonkos András és neje szegedi lako­sjok eladták Kormány ímre és neje szégedi lako­iioknak Francialiegv dülőbeli 156 n. 51 szántóju­kat, 2.64 K kat tjövedelemmel 1500 P-ért. 'A Nemzeti Hitelintézet rt budapesti cég elad­ta Kopasz József szegedi lakosnak Róma-Kálvá­• ria-Jerikó dülőbeli 208 n. öl házhelyét, 3.51 K kat. tjövedelemmel. 1550 P-ért. Törők József szegedi lakos eladta Kopasz Ist­vánná szegedi lakosnak. Marostő dülőbeli 100 n. öl szántóját, 5.25 K kat. tjövedelemmel, 2000 P-ért. Kazi Gergely szegedi lakos eladta Molnár Tóth István és neje szegedi lakosoknak Doma­szék dülőbeli 947 n. öl szóllőjét. 5.02 K kat tjö­vedelemmel 950 P-ért. , Sajtos Istvánné és társai szegedi lakosok el­adfSk özv. Kószó Istvánné szegedi lakosnak Oaru-ti. 9. és Pálfv-n. 68. sz. házukat, 180 n. öl szöllövel, 2.11 K kat. tjövedelemmel, 550 P-ért. Kapovita Mihály és neje szegedi lakosok el­adták Szilágyi Mózes és neje szegedi lakosoknak Hernyös-u. 13. sz. a. házukat, 198 n. öl kerttel, —.85 K kat. tjövedelemmel. 1800 P-érl. Varga Lajosné szegedi lakos oladta Kopasz Sándor és neje szegcdi lakosoknak Molnár-u. 23a. sz. házát, 135 n. öl szöllövel, 2.96 K kat. tjövede­lemmel, 4500 P-ért. özv. Gazdag Mátyásné szegedi lakos eladta Fszényi Lajos és neje szegedi lakosoknak Kato­na-u. 29. sz. házát, 72 n. öl telekkel, 4500 P-ért. Detárl Dezső és neje marosvásárhelyi lakosok eladták Tiszavölgvi Győző és neje szegedi lako­soknak Csillag-tér 11 sz, házukat, 129 n. öl telek­kel, 6500 P-ért.. Rite János és neje szegedi lakosok eladták Szűcs Imre és neje szegedi lakosoknak Lehel-u. 6. sz. házukat, 107 n. öl kerttel, 2.34 K kat. tjöve­delemmel, 14.500 P-ért. Bodó Ignác szegedi lakos eladta Gsányi István és neje szegcdi lakosoknak Ábrahám dülőbeli 1 hold 304 n. öl szántóját, 8.74 K kat. tjövedelem­mel, 3800 P-árt. özv. Kószó Istvánné és társa eladták özv. Nacv Mátyásné szegedi lakosnak Szabadsajtö-n. 62. és Pásztor-u. 32. sz. a. házukat, 178 n. öl kert­tel, 1.68 K kat. tjövedelemmel, 11.500 P-ért. Vitéz Radnai József és neje szegedi lakosok eladták Újvári Pál és neje szegedi lakosoknak Tanítói kiskertek 59 sz házukat, 149 n. öl telek­kél. 7800 P-ért. özv. Bezdán Jánosné szegedi lakos eladta Szé­csl József és neje szegedi lakosoknak Puskapo­ros dülőbeli 1355 n. ö) szántóját, 17.78 K kat. tjövedelemmel, 2574 P-ért. Kállay Vilmos és neje szegedi lakosok elad­ták Csanádi András szegedi lakosoknak Tarján dülőbeli 273 n. öl szántójukat. 4.61 K kat. tjöve­delemmel. 1061 P-ért. Turu Ferené munkácsi lakos eladta Déknnv Pálné szegedi lakosnak Somogyitelep V. n 204. sz. hfi?(St, 2500 P-ért. Korom Lajos szegedi lakos eladta Szalai Vin­?e és neje szegcdi lakosoknak Franciahegv dülő­beli 100 n, öl szántóját, 6.75 K kat. tjövedelem­mel, 2000 P-ért. , Barabás Béla 6G neje szegedi lakosok elad­ták Kólláueh Károly szegedi lakosnak, Tömór­kénv-u. 2. és Révay-u. 4—6 sz. a. fogatlanokat. 198 n. öl telekkel, 80 000 P-ért. Dr. Krausz Józsefné szegedi lakos eladta Er­dős Dezső szegedi lakosnak Kálvária-n, 31c. sz. házát, 9ö n. ól udvar és kerttel, 1.20 K kat. tjó­vedelemmel, 25.000 P-ért Lakatos Jánosné szegedi lakos eladta Mucsi István és neje szegedi lakosoknak Dobó dülő­beli 138 n. öl földjét. 1.46 K kat tjövedelemmel, 100 P-ért. Nyers Péterné hódmezővásárhelyi lakos, elad­ta Fodor Antal és neje szegedi lakosoknak Kis­szillér dülőbeli 1073 n. öl szántóját, 14.08 K kat. tjövedelemmel, 1500 P-ért. Kk. Lázár József szegcdi lakos eladja Lippai József szegedi lakosnak Barát dülőbeli 1017 n. ö! rét és szántóját, 3.43 K kat tjövedelemmel, 900 P-ért Kopasz Ferenc szegedi lakos eladta Csonka József és társai szegedi lakosoknak Fertő dülő­beli 1 hold 604 n. öl szántóját 28.93 K kat tjöve-' delemmel, 5500 P-ért Borbás Adámné szeigedi lakos eladta Szabó István és neje szegedi lakosoknak Farkas dülő­beli 956 n. öl szántóját, 1.43 K kat tjövedelem­mel, 1051.60 P-ért Gönczi Mihály zombori lakos eladta Kalmár Ferencné szegedi lakosnak Várósi dülőbeli 767 n. öl szántó és szöllőjét, 5.69 K kat. tjövedelem­mel. 800 P-ért. AHIOHIRDETESPL Szépen bútorozott szo­ba fürdőszobával, kony hahasználattal tisztvi­selőnek kiadó. Közel jeligére. Elegánsan bútorozott különbé járatú szoba fürdőszobával kiadd. Mars tér 12, fdsz 3. Kulönbejáratu bútoro­zott szoba kapukulcs­csal kellemes csendes otthont talál. Kálvária­tér 1 sz. r Kis szuterén szoba ki­adó magányosnak. —' Kecskeméti n. lljb. Kapualafti bejárata ut­cai bútorozott szoba ki adó. Attila 8, fdsz. jobb Szép bútorozott szoba, fürdőszobával azonnav ra is kiadó. Jókai n. 3. jzMhelyifeq Három szoba, fürdő­szobás lakást hé beven-­nék azonnalra Gim á kiadóban. 3 szobás vagv esetleg 2 szobás lakást keresek — Újszegeden is lehet jeJigérP a kiadóba. Közvágóhidnál két szo­bás. kertes összkom­fortos magánház áthe­lyezés miatt sürgősen eladó Pálfv telep 7sz, Első erryeleM teljesem modern egyszobás gar­zonlakás augusztus hő elsejére kiadó. Erzsé­bet rakpart 4 sz. Nagy pa rkettés szoba kiadó .Villany és für­dőszoba basznilattah Szűcs utca 12. 1 vagy 2 szobából álló lakást keresek azon­nalra. Cim: Előre biz­tos fizető jeligére ké­rem e lap kiadóhivata­lába. Otthon dolgozó gyer­mektelen özvegy iparos ilokásórt hláztivatersé­get vállal utca, udvar­takarításért Jelige: — Rendszeretet 25. Egy szoba, konyhás la­kást keresek augusztus 1-re2 személy részére. Ajánlatokat: Tisztvise­1ő' jeligére a kiadóba. Nagyobb üzlethelyisé­get keresek augusztus l-re vagy 15-re. lehető­leg jó pincével. Ajánla­tokat Vőneki Gyula, — Szeged. Tisza Lajos körút 55 rímre kérek. 20x5 méter száraz vilá­gos pintíe kiadó. Vitéz utca 15, emelet. 3 vagy 4 szobás I. em. lakást keresek Belvá­rosban: November jel­igére. Magányos idősebb, ke­resztény férfi, tiszta, féregmentes, üres szo­bát kerese. Csendes Jel igére. Üres utcai szoba, für­dőszobával konyha nélkül kiadó magányos úrinő vagy ur részére. Szent györgv tér 1. Elegáns szoba fürdő­szoba használattal ki­adó. Maros utca 9, aj­tó 3. KÉT SZOBÁS lakás felsőváros kör­úton belöli részén azon nalra keresek. Zárda u. 21, háztulajdonos. Kétszobás emeleti la­kás rendszeretőnek ki­adó. Hétvezér n. 27 sz. Raktár műhelynek is alkalmas kiadŐ augusz tus l-re. Bocskai ulca 10 sz. HÁZIURAK FIGYELMÉBE! Jelentse be nálam Ki­adó lakását, díjtalanul hirdetem és közvetí­tem. Lakásügynökség, Kölcsey n. 10, telefon: 31-24. aM Belvárosi divatáru üz­let textil szakmában jártas segédet keres — azonnali belépésre. Jel ige: Ügyes eladó. Szoba, konyhás lakást j keres magányos házas- ! pár:- Olcsó bér jeligé­re. , Napszámosok, asszo­nyok hétszámra jó ka­pával ujszege/ii kato­nai lőtér előtti" gyü­mölcsősben hétfőn reg­gel 6 órakor felvétet­nek. Kolauch Károly, Petőfi Sándor sugárút 81. D É L M 'AGY IS HOR S ZÁG VASÁRNAP, 1941. JULIÜS 20 1t LakásfertStlenitő Vállalat ClUN Irodája Szegőd, Somogyid. M. Tol. 31- 77. GÉPJÁRMÜKEZELÖ­képzö tanfolyamon ki­képzés felelősség mel­lett a legjutányosabb áron Miiller BHa, Té­bor utca 2. Tel. 20.76. Stoppoltassa ruháit a »Budapesti« kézmflszö­vőnél Eredeti gyári beszövések. Üzlet: Há­gj sörkerttel szemben. Mán. báztM Mxli forgalom igynOkaéga BiitormállHáa helyben vidéke* otíkmiMM í«. FnvarfelvéteH iroda Kölcsey utca 10. IGAZOLVÁNYKÉPEK sürgős esetben 10 perc alatt készít Kozó fotó, Mikszáth Kálmán o. 10. 3 drb gyorsfénykép 1 pengő. Felvételek este is készülnek. Házmestert állást vál lalna Belgrádból mene­kült fiatal iparos há­zaspár: Menekült jel­igére a kiadóba. Magyar, középiskolát végzet, gépírni tudó 25 éves tisztviselő állást keres. Megkeerséseket: Búzás Sándor, gr. Ká­rolyi uradalom, Fel­gvŐ. u. p. Csongrád — kérem küldeni. Szabó tanonc felvétetik Berriáth szabó, Vidra­u. 3 sz. KADAR SEGÉDET I fiatal asztalos segé­det és 1 tanulót magas fizetéssel felveszek. — Lakó Antal kádármes­ter, Várad! u. 35, te­lafon 31-36. Bármilyen kisegítő iro­dai munkát vállal 2 ke­reskedelmit végzett ős­keresztény, férfi, irodai gyakorlattal. Megkere­sést: Jó kézirásu Jel­igére a kiadóba. Hosszú kapus és telep­őri gyakorlattal kere­sek kapus, éjjellőri ál­lást: Tűzharcos 45 Jel­igére. Egy tanulóleány felvé­telik. Király Vince fod­rász, Pacsirta utca 14. Jól és olcsón Ciánoz Szabadi KÖLCSEI UTGA 8. Fin rézöntő tanulónak fizetéssel felvétetik. — Fagler, Kossuth Lajos sugárut 21. Kutya nyírást, tlme­lést vállalok. Levelező­lap hívásra elmegyek. II., Deák Ferenc utca 25a. Ügyes, megbízható le­ányt tanulónak azonnal felvesz Lévai csemége­ház. Ügyes,, négy középis­kolát végzett fiút - EOGTLCtBNTKUS TANULÓNAK felveszek. Iskola u. 29 29 7 Ügyes kezdő amerikain berakni tudó leány — nyomdába felvétetik. Cserzy Mihály n. 31a. Fiatal, őskeresztény —« kezdő gép- és gyors­irónő elhelyezkedne. Cim: Rácz Margit, ösz u. 41. KERESEK megbízható, jómodortt úriembert régi beveze­tett INGATLANIRODÁHOZ Ajánlatokat Szorgal­mas jeligére a kiadóhi­vatalba. 291 Dr. Ber tán József • vegyészmérnök tanár CYANIRODÁJA Somogvitelep 104$ vá­rosban: Maros u. 15, Telefon hivósz.: 15-94. 289 UáAlardási ajfortptrimott, Mindenes leány - jó bi­zonyítvánnyal azonnal felvétetik Puskás, Riw dolf tér 14. Bejárónő délelőtti óráfe ra felvétetik. Vadász, Margit ulca 8. Megbízható mindenest főzőnőt keresek aug, 1­ére. Tisza Lajos kőrút 98a. földszint Főzőmindenest JÓ bizo­nyítvánnyal, vagy Isti bejárónőt azonnalra fel veszek. Jelentkezni 4— 5-ig. Horváthné, tfőt­lám 8. I. em. 13. Intelligens fiatal szo­balány, aki főzéshez is ért, felvétetik. Jelent­kezni d. w. 2—3 között. Zárda u. 21 szám. Jólfőző MINDENES hossza bizonyítvánnyá}., felveszek. Bogdán, Szé­chenyi tőr 6. Mindenes IGzM felvesz Arvay cukrász Apponyi u, lg. szám. 296 ALKALMI FÖLDELADAS Dorozsma-Arpádköí­pont mellett 38 hold homoki gyümölcsös tanyával: ^8.000 P. Deszken 41 holdas rét és nádas halas­tónak, vagy baromfi farmnak: 17.000 P. Újszegeden 8 és 2 hold örök föld: hol­danként P 2800. Ér­deklődni: Dr. Je­zerniczkv, Szeged, Deák Ferenc a. 4, délután 4—6-ig Elhelyezés folytán el­adom* Tisza Lajos kör­út mellett levő két egy emeletes házamat, rész ben adómentes. Jó vé­tel jeligére. Csaba utca 69 sz. ház 600 öles telekkel és prí­ma . Mkhelyek eladók. Tisza par­ton. Felsőkikötősor 15 sz. ház 306 n. Öles te­lekkel eladó, artézi vir. villany bent van,

Next

/
Oldalképek
Tartalom