Délmagyarország, 1941. július (17. évfolyam, 147-173. szám)

1941-07-06 / 152. szám

900 év tíszaparíí életét és emlékét hirdeti az újjászületett tápéi templom Három korszak, három stílus a restaurálás egységében — Román ablaknyilások, barokk torony, modern főhajó — Különleges építészeti megoldással építették uijá az alföld legrégibb árpádkori emlékét IDÉLM AGYARORSZA0 VASÁRNAP, 1941. JULIUS 6 Tápé, julius. (A Délmagyarország munkatársától) A templom B00 éi e áll itt az alföldi homokon, a komp mel­lett, amelyen az elsodort világból keltek át a má­sik partra a maradandóság magyarjai: halászai cs zsellérei, a tápéi rétre, Vetyebátra, Malajöok­ra, Sirhegyre. Ahol sokszor volt síri a világ, sír­hegy a láp, nád és sás között, — a túlsó parton, ahol nem termett buza, legfeljebb nádat lehetett átalhozni a ladikon a gencs-madarak szállására, így élt az ősfalu talán előbb nádszáritásból és gyékónyfonásból, mintsem életet kaszálhatott vol­na a retekem A templom 900 éven át nézte ezt a küzdelmet; látta, hogy pusztulnak ki a nádasokból a geucs madarak; látta, mint lett a táborból szállás, a szállásból halászfalu, később község, amelynek címere van, benne az ősvilágot őrző gencs-ma­dárraL A templom a saját falain érezte a múlha­tatlan magyar világot, a lassú, őrlő és növekvő éveket, — tán monostor volt itt először István ki­rály idejében, később kápolnát kapott az ősi ba­lászfalu, aztán tovább bomlottak ki a falak; a ká­polnát templom váltotta fel. Majd egy ezredév pergett le itt lassan és megfontoltan á falak alatl, — a nádas és a sás eltűnt a túlsó oldalon, a templom pedig ma az ezeréves magyar életet hir­deti a Tisza partján, korokat és századokat. És ahogy most körüljárjuk a feltámadt és újjáéledt falakat, korszakokat hirdet ez az újjáépült ki­Ieneszázéves templom. Három elhatároló kor néz le az elsodorhatat­lan tápéi világra: a román karéjokból gótikus ivek­be hajló korszak, a barokk század és a modern kor rnegujulása. Nemcsak műemlék, nemcsak műtörté­nelem, de egyedülálló ritkasás az elfnldi homokon, egy _ 900 éves templom, amely töretlen tisztásán­ban bárom stílust foglal össze. Küzdelem az összeomlás ellen A restauráció nemrégiben készült el. Hosszú . sora van ennek a valóban heroikus munsának. amelyet dr. Bogoss Béia esperes-plébános kez­deményezett, idestova harminc év álhatatos cél­tudatosságával és amelyet nem nyugvó ösztönzé­sére kitűnő tervezők és épitök valósították meg. A tápéi templomot még a század elején mű­emlékké nyilvánították, hiszen oly kevés árjád­kori emlék marad meg a porló és bizonytalan al­földi homokon. Nincsenek okirati bizonyítékok, de az ennél is erősebb hagyományok hirdetik, hogy a templom alapjait valószinűieg 1050-ben rakták le a Tisza szélén. Már az 1910-es években veszélyek kezdtek mutatkozni az ősi templom fa­lain, sz oinladások és repedések mutatták: ösz­J szeomlás fenyeget, ha nem kezdenek bozzá a megerősítéshez, átépítéséhez. Harminc évig tar­tott Bogoss esperes küzdelme és gyűjtése, közbe­jöttek a háborús és Ínséges idők, másra kellelt a , . gond, fi gyeiéin és pénz, mint egy szegény alföldi zsellérfalu omladozó templomára. De a tervek alakultak, a krajcárok és fillérek lassan gyüitek. végre is maga a templom szólt bele a hosszú küz­delembe és parancsolt megértést 1936-ban vészesen omladozni kezdtek a falak, recsegtek a tartó oszlopok, hatósági emberek je­lentek meg a templomnál, életveszélyesnek nyil­vánították. A recsegö-oraladozö falakat gerendák­ka! kellélt alátámasztani és a szolgálatnak ki kel­lett költözni a templomból. Majd három és fel élig zárva volt az életveszélyes 900 éves templom, az iskolában két tantermet rendeztek be a szol­l gáiatra, három évig idejártak a hívek Istent di­csérni. hinni és reménykedni. Végre is 1939-ben eredményhez érkezett a TAVASSZAL CS NYÁRON f-IASZNALJA A Gréff- kenőcsöt hatása biztos. Késsiti luriinifi iénef S^ent Röku$ py§gyfz«FtáFa 32-EGED, KÓSJUMJ Lajas-sügirut 8L ez. öv a kódúink íz «J453»taktóií • ; -- < Uí. harmincéves küzdelem. Együtt volt 60 ezer pen gö, meg lehetett kezdeni a restaurálást, amely va­lóban újjáépítéssel volt egyenlő. Újjászületett a templom a 900 éves falak árnyékában. A város 22 ezer pengővel vállalta kegyúri kö­telességet, 6000 pengőt ajánlott fel a kultuszmi­nisztérium az árpádkori alföldi templom meg­mentéséhez, a többit krajcárról fillérre Boscss esperes gyűjtötte össze. A zsellérnép nem mert biznt az ujjáépiiésben... — A tápéi ncp végtelen boldog volt, amikor hozzákezdtünk az építéshez — mondja Bogoss cs­percss-plebános —, de szinte hihetetlennek tar­tolta, hogy fel fog épülni az ilyen szegény zsel­lérnép temploma... 190f-ben jöttem ide es har­minchétért hosszú pásztorkodásom legboldogabb időszaKa ez a korszak volt, amikor életem vé­gén megvalósíthattam az újjáépítést... Két év előtt végre hozzákedbetlek a munká­hoz. Dr. Lux Kálmán, a kiváló műtörténész, az Giszúgos Műemlékek Bizottságának alelnöke vál­lalkozott a tervek elkészítésére, _ most már lát­juk: egyedülálló munkát oldott meg. A cél az volt, hogy mindenképpen meg kell őrizni a düledező tomplom történelmi alapját, százados részeit, ugyanakkor hivatlkodás és parvenüség gyanúja néikül korszerű templomot kell építeni a megso­kasodott hívők számára. A kis kápolna helyén háromszoros arányú keresztliajós tomplom ké«züit, amely hiven őrzi az összes müemlékrészeket. Dr. Lux Kálmán harmonikus és összefoglaló, sok részletfinomságban bővelkedő terveit Farkas Imre építőmester valósította meg gondos mun­kával. Alig kezdtek hozzá a tisztításhoz, bontáshoz, a belső, legrégibb rész falainak rejtekéből színes falrészek tűntek elő: frescót találtok a kis zsel­lérfalu templomában, elrejtve, szine titkos rejte­keiében. A Műemlékek Bizottsága dr. Szentivá­nyi Béla főtitkárt küldte ki. ö fejtette ki és fej­tette meg a nyilvánvalóan 660 éves falfestménye­ket. Megtisztította a századok vakolatától és ma már tisztán, a százados színek változataiban tisz^ tán látható néhány rendkívül érdekes frescórész. A vonalak, színek stílusából, a mondanivaló szol­lepléből megállapította, hpgy a fresco a tizenhar­madik század köriil kerülhetett a falakra. Tiszta feliratok, kőbe kapart betűk szólnak 1597-ből, például igy szól az egyik Írásos emlék és bizo­nyíték: »Hie tűit Francesco Banyai* radt frescórészleleket, nem tett hozzá semmit a radtfrescorészleteket, nem tett hozzá semmit a részletekhez, úgy hagyta a maguk torzójában, de megmentette őket és különleges eljárással konzer­válta az enyészet támadásai ellen. Ezek a gyen­géd és homályos frcscorészletek is igazolják a templom (és a tápci szállás) korát és múltját 900 év változásai A hagyományok, a falak és a bőbekapart em­lékek bizonyítják, hogy az árpádházi királyok et­sö századában, valószínűleg 1065 körül tették le a kápolna alapjait a szegény balászfalu közepéi). Azét a többször fejlődött, bővüli a kápolna. A 15. században meg mindössze 4 i«nyl területen állha­tott, 1710 körül ismét bővítették, ekkor 6 öllel bővült a templom, akkor kaphatta finoman ive.lt, karcsú tornyát is. Most pedig ilt áll a meguiult templom háromszorosra nőve. Legutóbb, az 'életveszélye megállapításakor 600 lélek befo­gadására volt alkalmas, ma. 1600 lélekre épült... Hatvanezer pengős költséggel elkészült a res­taurálás, kibővítés és az újjászületett templom töretlenül őrzi a három elhatároló kor stílusát és minden emlékét Ebben van most különlegessége és ritka ér­dekessége az ősi sBPffény halászfalu ároádko:i : fenmtómánakí Három korszak, három stílus A munka szövevényes és mindenképpen nehéz , rslt. Voltaképp a gl templom pítés.ről lehet be­üt1 méü.. ' krijttf »«!ft!eai mfflBí-tétctt-éf 5 Csépmsnez-szantasiiez adómentes petróleum, gázolaj, benzin továbbá lrahtoroialoh, gépzsírok és hocsiftenöcs kapható: Perecsényi Aladár eégnéi a uacuum Oii Comp. rí. bizományi rawara Ideiglenesen Szeged, Tiszapályaudvar Telefon 30-17., vagy 12-09. magyarság-történelmi szempontból is az összes fellelhető korszakokat. Dr. Lux Kálmán finom és elmélyült terveinek az volt a vezetöszempont­ja, begy semmi se tűnjön cl a régi értekekből és ezek köré épüljön fel a modern templom. Szeren­csés barmoniájában sikerült megvalósítani ezt a különösnek és körülményesnek ható. célkitűzést. Nincs változtatás, nincs eltüntetés: egységbe fog­lalta össze a három különböző stílus maradvá­nyait olyan szerencsésen, hogy a háromszoros koveredes ellenére is az újjászületett templom megőrzi a harmonikus egységet. A szabályos kereszthajóssá formált templom legbelsőbb, legészakibb részét, az ap»ist a góti­kából román stílusba hajló legrégibb, 900 éves maradvány adja, gyönyörű gótikus felső ívekkel, hosszúkás, szük, tiszta román ablaknyilásokk"!, kétségtelenül ez a legértékesebb, Iegmegörzen­döbb része a Szent Mihály tiszteletére épült temp­lomnak. Ezek az ivek, pillérek és ablaknyílások még a tápéi szállás kápolnájának emlékét őrzik. * A barokk korszakra és nyilván a második­harmadik nagy átépítésre és növekedésre — áz idillikusán szép, finom és karcsú ívű torony em­lékeztet. amely megmaradt a maga egészében és amelynek stilustísztaságára, messzire ható han­gulatára alig van példa a Tisza mentén. Minden-, képpen helyes volt érintetlenül megőrizni ezt a finom toronyépületet A harmadik részt az új építkezés adja, telje­sen modern megoldásban, nyugodt és összefogla­ló arányokban, rácsozott ablakokkal, sőt egyik részén vízszintesen fekvő téglalap ablakrajzok­kaL a tárgyilagos stílus példájára, A sekrestye­bejárat egyenesen, mint egy modern, idillikus kú­ria simul az épülethez. Sikerült tehát megőrizni a műemlék-maradv|r nyokat és az egészet egységbe baDgobii egy mo­dern templom arányaiba. A három korszakot és részletet a vakolás meg külön is hangsúlyozza. A román-maradék feherts­szürke fedést kapott, a barokk-részlet enyhén Vi­lágos-okker fedést, a legújabb nagy rész pedig a tárgyilagos stílusnak megfelelően határozottabb szürkét. Ez az elgondolás — amely a legkevésbé sem kívánta kendőzni, >elsímítank, eltakarni at egymásmelleit következő stílusokat _ Gőllner Károly főmérnök ízlését és építészi felkészültsé­gét dicséri. Ezzel a három árnyalattal is hang­súlyozni kívánta a századokat, a három kort, amelyet egységbe foglal az egész újjászületett épület. ' A belső k'képzés maga is külön figyelmet ér­demel. A tágas főkapu, a kazettás megoldású bol­tozat, a széles galéria, a kereszt-arányok vilá­gos megőrzése és mindezek fölött az egymás felé tarlt/ gótikus ívek nemes vonalai. Szép és lát­ványosságszámba menő alkotás. Áz ősi falu képét már csak a változatlan élctiornia a lassan húzó komp és a közsé.gliéza címerében a gencs-madár őrzi. Az oly idillikusán alföldi hangulatot idéző gólyamadár már regen elköltözött a kecses-karcsú toronyból, de a L la­kon rajla van a tiszamenti élet hangulata ö> ha­gyománya. És alig készült el. alig épült ujjá a ÓIK) éves templom, a párkányok és ereszek alatt már ott vannak az alföldi táj édes jelei; néhány fecskecsalád költözött a torony aJá. a sötétszürke fészkek odasimulnak a párkányokhoz cs a nyári szél vitorláján olt keringenek a piios palatető körül, az idillien finom toronnyal együtt hirdetve a tiszaparti táj öiök hangulatát, múlhatatlan csön­des szépségét. 900 éve szól itt a könnyű és illanó homokon. (-rgy.) Rum, líkiir, pálinka, bar és málnaszörp legolcsóbb árban tapintó Kunsági rum- és lifcérgyár&an 57Pgerir Kossüti! SjípS'fipéHj! Telefen . 23— ifi !

Next

/
Oldalképek
Tartalom