Délmagyarország, 1941. június (17. évfolyam, 124-146. szám)

1941-06-05 / 126. szám

HTRFK Illil Ju XX | Minden este 9 órától éjjel 2 óra.ij | 9 A HÍRES BUDAPESTI SZÓRAKOZÓHELY | SZENZÁCIÓS MŰSOR! TÁNC! mreetrlw,: La Bella Novotha Bndapejt, Horthy MiklAt-ut 60. Rágalmazást per - egy ivógép miatt H törvényszék rágalmazásért 200 pengő pénzbüntetésre és 300 pengő erkölcsi kártérítés megfizetésére ítélte ösv. dr. Hottzer Gyuláné Alberti Stefániát, az ítélet végrehajtását felfüggesztette Kevesebb sátor, kevesebb vásárló a szegedi könyvnap megnyitásán Szerdán láthatatlan szellem-lcegekkel pi­rosra festette a naptári napot a ma a var könyv. Ünnep ez, a betű, a gondolat ün­nepnapja. Megtelik az utca, az emberi lélek a szépségek áhítatával s mint őrtüzek, lo­bogni kezdenek a soha ki nem húnyó lán­gok. S ha véginéz az ember a betű sze­gedi Vavalcádján, mégis azt látja, hogy kevesebbek lettek a sátrak és ritkábbak a hivők ... Hiábavaló volna kutatni és hosszú lenne elmondani! mié fit? rA Kárász-utcán százméteres távolságok­ban egymástól szerénykedik összesen 1, azaz négy könyvessátor; nem tudja eny­híteni ezt a lehangoló ritkaságot az sem, hogy távolabb néhány lelkes könyvesbolt előtt az utcán sorakozik fel a magyar könyvnap ünnepi termése. 'A közönség mutat némi érdeklődést, de a vásárlási kedv nem mutatja azt, hogy az elvetett mag talajra talált, Hogy fognak aratni és ki fog aratni a szellem idei mag­vetése után? De hiszen nagyszerű írók nagyszerű munkái is megjelentek a Icönyv­napon; ezek felé ki kellene nyúlnia a ke­zeknek, a szíveknek. A diákokban van még lelkesedés, ők látogatják legnagyobbrészt a könyvessátrakat. És ez ígéret, ez példaadás, ez bizonyság mégis amellett, hogy nem vész el a gondolat és a súlyos időkben is izzik az örök szépségek zsarátnoka ... És ta­lán holnapra több nyoma lesz a magyar könyv ünnepének a szegedi út­ban . .. HA FLEKKEN EST TÁNC VIGADÓBAN — Tűzrendésze ti felügyelői értekezlet Csü­törtökön délelőtt 10 órakor tüzrendészeti felügye­lői értekezletet tartanak a városházán. Az érte­kezleten résztvesz Kiss Lajos, Budapest tűzoltó­főparancsnoka is. Ünnepségek Sándorfalván. Ünnepségek je­gyében zajlott le a pünkösd Sándorfalván. Va­sárnap a sándorfalvi iparosok kitűnően sikerült előadásban hozták színre a »Csókos buszárok* cimü vígjátékot. Hétfőn a sándorfalvi mezőgazdák zászlószenteléssel egybekötött ünnepi közgyűlést tartottak. A zászlószcntelést Lepcy Emil plé­bános végezte, az uj zászlót Molnár Dezsőné zászlóanya vette át. Az ünnepi közgyűlésen H e­gyi Mihály elnök, Molnár Dezső cs Kovács András szólalt fel, majd a zászlóavató beszédet Lepey Emil plébános tartotta. Hétfőn este a MANSz sándorfalvi csoportjának ünnepségén dr. Tiborcz Lajos kegyesrendi tanár az uj ma­gyar muzsikáról tartott érdekes előadást. Ezután a műkedvelők »NÍncs szebb, mint a magyar nóta* című vígjátékot mutatták be. A szereplők közül kitűntek Stelcszamer Rezső tanitó, l'apodi Zol­tán, ördögb József. »A vendégszereplés* című tréfajátékban Szirányi István, Matejka József, Stelcszamer Rezső, Czinok Gábor, Somos Viktor, Elekes István szerepeltek sikerrel. — Házasság. Gerle Dóra és dr. Kemény László házasságot kötöttek. (Minden külön érte­Ütés helyett.) 234 Toldi Valéria oki. gyógyszerész, drogéria­tulajdonos (Szeged) és Juhász Károly ve­gyészmérnök (Budapest) házasságot kötöttek. ÖAL FERENCNÉ, voli kereskedelmi Iskolai ta­ítfrnő mlniszterlleg engedélyesett gyorsíró és góniró szakiskolában Btleveles gyorsírás- és gépirástanitók vezetésével <»ár julius 1-től készülhet Államvizsgára. Uj cím: Széchenyi-tér 7, II. 32 (o Szeged C.te-'rtei Tp. *íékház4bao\ Telefon 38-1 k. 307 (A Délmagyatorsság munkatársától) A bű­nösség megállapításával és pénzbüntetés kisza­básával ért véget szerdán a szegedi törvény­szék 17ngváry-tanácsa előtt elsőfokún az a sajtóper, amelynek vádlottja özvegy dr. Hol­tzer Gyuláné szül. Alberti Stefánia volt. öz­vegy dr. Holtzer Gyuláné ellen dr. Duséhák László ügyvéd emelt sajtó utján elkövetett rá­galmazás írfmén vádat a terheltnek az elmúlt évben a „Szegedi Uj Nemzedékben" megjelent közleménye miatt Dr. Holtzerné a „Szegedi Uj Nemzedék" 1940. július 10-i számában „Egy ötóvelőtti njságSikk margójára. Mi történt dr­Holtzer Gyula halálának napján" símmel köz­leményt tett közzé, amelynek közzétételéért 50 pengőt fizetett a lapvállalatnak, A cikk egyes kitételei miatt dr. Duschák László eljárást in­dított az özvegy ellen. özvegy dr. Holtzerné oz első tárgyaláson tagadta bűnösségét és széleskörű bizonyítás elrendelését kérte védője, dr. Széli Gynla útján. Vallomásában azt hangoztatta, hogy 1934. de­cemberében az azóta megszűnt „Hétfői Rend­kívüli Újságban" ellene ismeretlen szerzőtől cikk jelent meg, amelynek kézirata, valamint szerinte a hagyatéki bírósághoz dr. Dusshák László és dr. Eisner Manó ügyvédek által be­adott beadvány egy írógépen, dr. Duschák László -irodájában készült, ' A bizonyítás lefolytatásáfa szerdán került 6or. Dr. Eisner Manó ügyvéd, dr. Szigeti An­dor sokszorosító irodatnlajdonos, majd Ligeti Jenő, Farkas Pál, Holtzer László és Holtzer Dániel tanúvallomásai után a vádlott, özvegy dr. Holtzerné Alberti Stefániának nem sikerült bizonyítania, hogy az általa felhozott cikk és — MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 6 kovács, 1 vasöntő, 1' faszéngázmotor szerelő, 1 villany­szerelő, 3 asztalos, 1 faesztergályos, 1 kádár, 2 kerékgyártó, 1 kötélgyártó, 2 borbély, 10 pincér, 1 szakács, 2 napszámos, 1 kifutó, 4 gazdasági mindenes. Nők: 3 szőnyegcsomózónő, 1 harisnya­szemfelszedönö, 2 varrónő, 10 hőlgyfodrásznő, 1 éttermi kézilány, 1 kifutóláuy, 14 mindenes főző­nő, 19 mindenes, 1 szakácsnő, 2 szobalány. FE R i ENCJŐZS (ESERÜVIZ EF _ • Élőtárlat* Kiskunfélegyházán. Kiskunfél­egyházáról jelentik a Délmagyarországnak: Nagy siker jegyében zajlott le Kiskunfélegyházán a Constantinuro leánynevelő intézet élőtárlata. A leánynevelő intézet növendékei által bemutatott képek közül különösen nagy 6lkert aratott a Ke­leti tánc Búdba szobra előtt, Madonna, Angelus, Cigányleány ás a Majális képutánzat. A diszlete­zés és a rendezés Mária Antónia rajztanárnő ér­deme, a kísérő énekejcet Gajdén Mária Olga. • táncokat Móczár Maria tanárnők tarttnftsi- he dr. Duschák, valamint dr- Eisner ügy védek át­tol készített beadvány egy és ugyanazon író­gépen készült volna. Dr- Duschák László a tör­vényszék előtt bemutatta írógépét, amelyet 1934-ben is irodájában használt. A tanúkihallgatások ntán Pál Dezső írás­szakértő terjesztette elő véleményét. Az 1934­ben íródott cikk kézirata és a hagyatéki bíró­sághoz címzett beadvány írásszakértő megál­lapíása szerint nem egy és ugyanazon az író­gépen készült. Ezután dr. Duschák László fö­magánvádló vádbeszédében özvegy dr. Holtzer Gyuláné, Alberti Stefániát a vádbeli böneselek­ményben kérte bűnösnek kimondani. A bünte­tés kiszabásán kívül 1500 pengő nem anyagi kártérítés megfizetését kérte a bíróságtól. Dr. SzéU Gyula védő bűnösség hiányában a ter­helt felmentését kérte védőbeszédében. A tör­vényszék délután egynegyednégy órakor hir­dette ki az ítéletet. A törvényszék sajtó útján elkövetett rágalmazás vétségében mondotta ki bűnösnek dr. Holzer Gyulánét és ezért az ítélet végrehajtásának a felfüggesztésével 20 pengőn­ként egy-egj/napi fogházra átváltoztatható 200 pengő pénzbüntetésre, 300 pengő nem anyagi kártérítés és 217 pengő bűnügyi költség megfi­zetésére ítélte. Kötelezte a törvényszék a* el­ítéltet, hogy az ítéletet annak jogerőre emelke­dése után a „Szegedi Uj Nemzedékben" tegye közzé. A bíróság egyben alkalmazta a rehabili­tációs törvényt és kimondotta, hogy as ítélet hátrányos jogkövetkezményekkel nem játi A törvényszék ítélete ellen a főm agán vadlá súlyosbításért, özvegy do?- Holtzer Gyuláné éa védője felmentésért fellebbezést jelentett be a táblához. — Zárás után... Vakmerő lopásokat fedeztek fel januárban a Kertész-féle Klauzál-téri bútor­üzletben. Néhány hónap alatt a bútorüzletből és a cég raktárából több értékes bútordarab eltűnt. Kertész László feljelentésére megindult nyomo­zás kiderítette, hogy a lopásokat az üzlet egyik alkalmazottja, Fodor Antal 31 éves asztalosé*­géd követte eL Fodor a zárás után vísszalopói­kodott az üzletbe, a raktárba, ahonnan azután különböző darabokat vitt eL A tolvaj asztalos­segéd fölött szerdán ítélkezett a törvényszéken dr. Molnár István törvényszéki bíró. Fodor beis­merő vallomást tett, nyomorával védekezett. A törvénysnék jogerősen háromhónapi fogházbün­tetésre ítélte. — öngyilkossági kísérlet 15 darab aszpirin­nel. öngyilkossághoz hivták > szerdán reggel a Zárda-Utcába a mentőket. Kenyeres Ilona 95 éves kiszolgálóleány Zárda-utca 2. szám alatti la­kásán öngyilkossági szándékból 15 darab aszpi­rint vett be. A mentők a közkórbázba szállították. Tettének oka ismeretlen. ÉRETTSÉGI TALALKOZÓKAT ée TAR8AS­VACS0RAKAT rendezni legkellemesebb az Uj szegedi Vigadóban Hanstulatos zenei Tánc! 178 oiCSlICS! városi icrakaíunhal megszfinfettOk Saját készítésű modern áramvonalas, redőnyös g yermekkocsiaink, sportkocsiaink kizárólag Kdlvűria-ufca 44 $7. a. telepünkön kaphatók.^;?. özv. vitéz KÁLLAYNÉ vasbutor- és gyermek kocsikészitő üzeme. roktor Telefon: 15-38

Next

/
Oldalképek
Tartalom