Délmagyarország, 1941. június (17. évfolyam, 124-146. szám)

1941-06-04 / 125. szám

HIREK Könyvek ax utcán Ma reggel megjelennek a könyvek az utcán. A magyar könyvnapon a betűk hadserege is­mét útra kel, hogy megostromolja, elfoglalja a léikéket. A könyvek mennek a maguk végte­len vándorútján sokszor csöndben, álig hall­ható léptekkel, sokszor rohanva, hogy egy-egy árára, egy-egy napra megnyugvást, szépséget nyújtsanak át, mint valami enyhítő kelyhet, annak, aki kezébe, szivébe veszi őket. 8 éh­ben a vándorlásban, ebben az ostromban a könyvnek egyetlen fegyvere a beléje zárt lélek. Ez o lélek küzd, ez mutatja meg mélyen élö önmagunkat, es veszi le gyógyító kezekkel as srcunkfa, az életünkre kényszerült álarcokat. Ezért lép ki a könyv az utcára, ezért férkőzik közel az emberi szívekhez, azért akar otthona lenni sokszór Csák néhány percre, sokszór né­hány órára, vagy évre azoknak, akik áhítozzék 8 szépséget, akik megnyugosznak, megpihennek a szépség áhítatában. A könyv elindult, fogad­juk tárt karokkal és tárt szivekkél. Megérdem­li, nehéz az útja, nehéz az élete ... — 'A polgármester szabadságon. Junius else­jével szabadságra ment dr. Pálfy József pol­gármester. Szabadságának ideje alatt a pol­gármesteri hivatal teendőit helyettese: dr. Tóth Béla látja el. A polgármester még né­hány napig benn tartózkodik hivatalaban, résztvesz az ipari vásár juniűs 7-i megnyitá­sán, valamint a szegedi német intézet által rendezett német folyóiratkiállitás megnyitá­sán. A hivatalos aktusok lebonyolítása után az eddigi tervek szerint a visszatért Bácskát láto­gatja meg a polgármester. — A szabadkai bunyevácok hüséggyülése. Sza­badkáról jelentik: A szabadkai bunyevácok pün­kösd hétfőjén nagygyűlést rendeztek és hüségfo­godalmat tettek a Szent Korona mellett, hódola­tukat fejezték ki Magyarország kormányzójának. Az ünnepség a szabadkai Szent Teréz-templom­ban istentisztelettel kezdődött, majd négyezer fő­nyi tömeg zárt sorokban vonult a nagygyűlés szín­helyére, ahol Szkanderovics Gyula mon­dott beszédet. Bájics Petró, a rokkantegyesü­let elnöke a bunyevác tűzharcosok nevében be­szélt, majd dr. Vukovics Gerő volt zombori nemzetgyűlési képviselő mondott ünnopi beszédet. Az ünnepségen felszólalt még dr. Mammusics József és dr. Biró Károly volt szabadkai pol­gármester, aki átvette a felszentelt magyar zász­lót, mint a bunyevác lakosság hűségének jelképét. A nagygyűlés hódoló táviratot intézett Magyaror­szág kormányzójához. — A jezsuita rend jubileuma Móravárosban. Meleg hangulatu ünnepséggel hódolt vasárnap a Móravárosi Katolikus Népház a 400 éves jezsuita rendnek. Az ünnepi előadást Ablaka György egyházközségi elnök beszéde vezette be, aki rá­mutatott arra, bogy a móravárosi plébánia te­rületén áll a rend legnagyobb magyar rendháza és hittudományi főiskolája. Történeti" visszapillan­tást adott a rend páratlan múltjából, mely uj kor­szakot nyitott az egyház történetében. A nagy tet­széssel fogadott megnyitó után Madarász Margit tanítónő szavalt mély átérzéssel, majd Majtényi Béla hittanár vetitettképes előadást tartott az innsbrucki jezsuita egyetemről. A je­zsuiták vállalkozásának egyik leghíresebb bizo­nyítéka az innsbrucki hittudományi kar, mely a világ népszövetségét hozta össze az öt világrész kispapja iból benépesült nemzetközi szeminárium­ban, a Canisianumban. Bemutatta a jezsuiták kato­násan fegyelmezett életét, nemcsak komoly tudo­mányos munka közben, hanem az áhitat, a szóra­kozás, a turistaság óráiban is. Tiroli felvételek bemutatásával és a régi növendékek lelkescdésé­vol tette élvezetessé Majtényi hittanár az előadást, amelyet vasérnup este 8 órakor megismétel. junius 5. Ez a nap a magyar királyi jótékonycélu állami sorsjáték legközelebbi bu­sásának a napja! Ha még idejében gon­doskodik arról, hogy beszerezze állam­sorsjegyét (ára: egész 8 P, fél 1Á0 P,. akkor önnek is esélye lehet a uyvtúrrc! KöNYERBM ÉN A; 4«<F0 P. a föcr romáscáf vm és tisztítja a* ODOL FOGPÉP ODOL — Ismét vasutforgalmí korlátozásokat ren­deltek el Romániában. Bukarestből jelentik: Romániában junius 12-én ismét korlátozzák a vasúti forgalmat Megszűnik a Bukarest és Temesvár és Bukarest és Jassy közt közleke­dő gyorsvonat, valamint a Bukarest és Boto­sain közt közlekedő sebesvonat. Megszűntetik ezenkívül a Nagyszeben és Kiskapus, Buzau és Galac, valamint Bukarest és Konsfanza közti Személyvonatpárokat is. Az erről kiadott hivatalos közlemény szerint a korlátozások­nak az a célja, hogv „felszabadítsák a vonala­kat és a gördülő anyagot gazdasági szempont­ból fontos teherszállítmányok részére". 3 nap múlva kezdődik a Szegedi Ipari Vásftr _ Eljegyzés. Esetnek! Gömöry Klárát Cson­grád eljegyezte Falkay György m. kir. hadnagy Hódmezővásárhely. 221 Szántó Nusi és nagy majtényi Bokor Ist­ván jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) 827 — Megindult aa ujszegedi autóbuszjárat. A fürdőszeztm beálltával megnövekedett a szük­ségessége annak, hpgy a város ismét megin­dítsa a technikai akadályok miatt leállított , ujszegedi autóbuszforgalmat Már a pünkösdi i ünnepiek előtt szó volt arról, hogy amennyiben " lehetséges, az autóbuszjáratok újra megin­dulnak. A kocsik egy része még távol van, en­nek ellenére sikerült biztosítani a járatokhoz szükséges kocsikat s igy Szeged és Újszeged között kedden reggel megindultak a városi autóbuszüzem kocsijai. A kocsik menetrendje a következő: reggel fél g, 8, fél 9, 9 órakor in­dul az autóbuszállomásról Újszeged felé. Dél­előtt 11. 11.90, 12, 12.30, 1.30 és 205 perckor in­dul autóbusz Újszegedre, délután 5 órától fél­órás időközökben indulnak az autóbuszok, az utolsó kocsi fél 9 órakor indul a szegedi autó­buszállomásról. A járatokat sűrűbbé teszik, amint a még hiányzó kocsik megérkeznek s beállíthatók lesznek a menetrendszerű jára­tokba. — A vidék! napilapok egyesülésének vacso­rája. A Vidéki Napilapok Gazdasági Egyesülete most tartotta évi közgyűlését. A közgyűlést a Hungária-szállóban vacsora követte, amelyen megjelent vitéz Thuránszky László miniszterel­nökségi miniszteri osztályfőnök, Dulin Elek min. tanácsos, Zilahi-Sekess Jenő követségi titkár, he­lyettes sajtófőnök, • Sajtókamara részéről vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály elnök, Báthory-Hütt­ner János, a kiadói főosztály elnöke, Gáspár Je­nő főtitkár, Mnrsovszky Ivor, a kiadói I szak­osztály elnöke és Berkes Róbert, a kiadói lí. szak­osztály eluöke. — Gyomor-, bél-, máj- és anyagoeorabatogek szívesen isznak reggelenként felkeléskor egy-egy pohár természetes »Ferenc József* ksserüvizet, mert ennek hashajtó hatása gyors és blrtos, Igen enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg or­vosát! — A Katolikus Nővódö állateorsjátákáaak nyu». tesei. Pünkösd vasárnap rendezte a Szegedi Ka­tolikus Nővédő Egyesület állat- és torabolasorsjá tékát nagy érdeklődés mellett a Széchenyi-téren. Aa állatsors játék húzása a szegedi pénzügyigaz­gatóság kiküldötteinek jelenlétében este 7 órakor történt meg. A nyerőszámokat a közönség köréből felkért leányka, P a k a i Erzsébet húzta ki. A nye­reménylista a következő: főnyeremény: egy fejős tehén. * nyerte: a 4552. szám, egy borjú: 3611, egy sertés: 3236, egy malac: 2634. egy malac: 8503, egy bárány: 2553, egy b&rány 2913, egy pár liba: 171, egy pár liba: 2802, egy pár kacsa 201% egy pár kacsa: 4132, egy pár tyúk: 4999, egy pár tyúk; 48.43, egy pár tyúk: 2189, egy pár nyúl: 3548, egy pár nyul: 2645, egy pár nyal: 1138, egy pár ga­lamb 4160, egy pár galamb: 2200, végül egy pár galambot nyert a 2069. számú sorsjegy. A nye» reményekért a kihúzott számmal a hozástól szá­mított hat héten belül lehet jelentkezni a Szeged* Katolikus Nővédő Egyesület székházában (Koro­na-utca 18.). _ MUNKAKÖZ VETÍTÉS. Munkát kaphatnak a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: t kovács, 1 villanyszerelő, 1 portálasztalos, 1 faesztergátyos, 1 kádár, 1 bognár, 1 fonó gerebenezö, 1 cipész, I borbély, 1 szállodai gépész, 8 pincér első osuL, I éttermi szakács, 2 fiatal napszámos, 1 gazdasági mindenes, 10 kordés és taligás kubikosok Maróé­vásárhelyre. Nők: 1 fehérnemű szabásznő, 1 fe­hérnemű varrónő, 2 vasalónő varráshoz, 1 kifért*­leány, 1 éttermi kézilány, 15 mindenes tőzönő. A szobaleány, 12 mindenes, 8 bejárónő. — Janik-vendéglőben ma flekken és vargaMU* — A Szegedi Színjátszó Fiatalok előadásában junius 8-án este 8 órakor a színházban •Asszo­nyom majd elválik* című zenés vígjáték kerül be­mutatásra. Jegyek a színházi pénztárnál. 810 EREDETI SVÁJCI „nemes írógépek legerősebb német gyártmány* Olpmpia írógépek nagy választékban beszerezhető Keleden Mártonnál SZEGED, KELEMEN UTCA 11 SZAK Rádió, kerékpár, csillár éa gramofon raktára ÖNNEK, vagy aki az életében mindenkiről mindent mógnood, lelki, gazdasági sorsiról HARX grafológus Lakásán. Somogyi-u U. I. en, 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom