Délmagyarország, 1941. május (17. évfolyam, 98-123. szám)

1941-05-24 / 117. szám

„C I A Nw Lakásfertőtlenltö vállalat Szeged, Vasasszentpéter utca 3. .Vallatja mndennemü helyiség ciánozását teljes felelősséggel. Telefon f 2Ó-50 Kihirdették a középiskolai matematikai verseny eredményét A közelmúltban tartották meg nagy siker je­gyében a szegedi középiskolások matematikai ver­senyét a Klauzál Gábor-gimnáziumban, ötvenöt V.—VIH-os diák vett részt a versenyen, a dolgo­satokat iskolaközi zsűri bírálta el az egyetem Bölyai-intózetéuek közreműködésével. Az érdekes verseny eredményét tegnap hirdette ki a piarista­gimMziumban Csonka Mihály igazgató. A bí­rálóbizottság megállapította, hogy a versenyző diákoknak mintegy ötven százaléka oldotta rneg a versenyre kitűzött spekulatív és kombinatív fel­adatokat, igy a diákok felkészültsége a feladatok szokatlan volta ellenére is kielégítőnek mutatko­zott. A dolgozatok jórészén látszott, hogy szokat­lan feladatokkal kellett a diákoknak megbirkózni, a megoldáshoz nemcsak tárgyi tudás, hanem erős matematikai fantázia és kombinatív készség is szükséges volt. Nagy átlagban az V.—VI. osztá­'yosok dolgozatai több jó eredményt hoztak, de a felsősök is kitettek magukért, különösen néhány igen jó dolgozat tünt ki. így általában a verseny teljes sikerrel járt, sok értékes tanulságot hozott aa iskolákban végzett munka és a diákok felké­szültsége tekintetében. " Négy szegedi középiskola tanáraiból, valamint az egyetemi Bólyai-intézet képviselőiből alakított zsűri tüzetesen átvizsgálva a benyújtott dolgozato­kát, a következő eredményt állapította meg: A VII. és VIII osztályosok versenyében kitün­tetéssel első lett Györki András (piaristagimná­zium), további helyezettek: Répás Lajos (Baross Gábor), Szekerke Mária (Arpádházi Szen Er­zsébet leánygimnázium) és Domonkos József (Klauzál Gábor). A a V. és VI. osztályosok versenyében holtver­senyben kitüntetéssel első: Balassa Judit és Tőrök Edit (mindketten az Arpádházi Szent Er -asébet leánygimnázium VT-os diákjai),— tovább' helyezettek: Feuer István (Baross Gábor), Kun­szenty Antal 'Klauzál Gábor) és Weiss Jó­zsef (piaristairimnázium) ügy a nyertesek, mint a helyezettek elismerés­ben és jutalomban részesülnek. Feltűnően jó ered­ménnyel szerepeltek a versenyen a gimnazistáié­rt yok, amit mutat az is, hogy az egyik csooort el­ső helyét a leánygimnázium két növendéke foglalja sf a fink előtt De szépen szerepeltek á többi is fcolák növendékei is * '•• —of)o—­ir — Janík-vendcjrlöben ina flekken és vargabélm. -r Autótaxikorlátozások Itáliában. Rómából felentik: Az olasz hatóságok szigorú intézkedése­iket léptettek életbe a bér gépkocsiforgalom korlá­.tozás'áról. Rómában és az olasz városokban a taxik csak este tií óráig közlekedhetnek, tíz óra ntán csak a pályaudvarok előtt állomásozhatnak, de itt is igen csekély számban. Napközben a bére gépkocsiknak tilos utasokat szállitaniok szinház­mozgőfényképszinházba. sportpályára, és ven­t déglőbe. Éjszakai jelenet az akáefa alatt. Az elmúlt se január 23-án történt, bogy Rozsnya i Mihály makói gazdálkodó az éjszakai órákbon a háza alőtt fűrészelés re lett figyelmes. Fiával együtt fel­kelt, hogy megnézze a zaj okát s ekkor meglepetve látta, hogy két fiatalember a ház előtt levő akác­fát akarja kivágni. Aa éjszakai fürészelökre han­gosan rászólt, azok azonban tovább működtek. Rozsnvai erre egy baltával kiment az utcára, mi­re a két "fiatalember futásnak eredt Rozsnyaiék­nek sikerült a menekülőket utolérniük, akik kö­zül az egyik megfordult, a földre lökte az idős embert és kicsavarta kezéből a baltát A Fatolva­jok: Nagyhegyes! Mihály és Kószó János ellen rablás cimén indult meg az eljárás s a tör­vényszék in ind Nagybegvesit, mind Kószót egy­egyévi börtönbüntetésre Ítélte. A tábla megváltoz­tatta a törvényszék ítéletét s Kószót felmentette az ellene emel vád a lót mig Nagyhegy esi bünte­tését belvbenhagvta. Az ügy a Kúria elé került, amelynek Ítéletét pénteken hirdette ki á törvény­Mák Ungváry-tanácsa. A Kúria a tábla ítéletét t jogerőre emelte. Pusztamérgesen ; » községben köves n» mellett, a malomnál S sö­rös drótkerítéssel bekerített 6 hold faj szöllő ek »dA Értekezni SAAGH] gabonakereskedőnél. ­Pusztaméraes. 747 SZÍNHÁZ ES MŰVÉSZET — Király Péter-cmlékhangverseny a "városi ze­neiskolában. K1 r á 1 y-K önig Péter, a városi ze­neiskola három évtizeden át volt kiváló érdemű zeneszerző igazgatójának müveit szólaltatták meg pénteken délután a zeneiskola cmlékhangverse­nyén, amelyet Király-König Péter halálának első­éves fordulóján rendeztek. Gyengéd és nemes gon­dolatot jelent a zeneiskola példaadása, amikor egyik növendékhangversenyét felejthetetlen emlé­kű és kimagasló munkásságu elhunyt igazgatója emlékének szentelte, aki három évtizeden át dol­gozott Szeged zenekultúrájáért és a fiatal muzsi­kusnemzedék neveléséért. Ugy tudjuk, hogy Király Péter emlékére a közeljövőben még két násik hang­versenyt Is rendeznek: egyet a fogadalmi templom­ban, egyet pedig a zeneiskola tanárai, A pénteki is­kolai növendékhangverseny gazdag és tartalmas műsora, amelyet kizárólag Király-König Péter müveiből állítottak össze, Juhász Gyula •Pro­lógus* cimü dalával kezdődött, amelyet dr. Öcs­it a y Kornélné tanítványa RLcbweis Ibolya éne­kelt tehetségesen. Zongoraszámofeat adtak elő a dísztermet zsúfolásig megtöltő közönség hálás tapsai mellett Belle Mária, Armandola Gabriella, Fazekas Júlia, valamennyien Kollár Pál tanít­ványai. Zongorán játszottak még Dobó László, Gotthard Ilona, Spányi Lujza, Magyariné Vesz­tényi Gizella Antosné Simkó Mária, Jónás­né Bárányi Hona tanítványai. Hegedűvel ara­tott sikert ökrös Imre és Kossuth Gábor, Peró­nyi Pál, illetve Erdélyi János tanítványa. A műsort Király Péter oeuvtejeből énekszámok tet­ték változatossá, énekszómmal Petrovics Erzsébet tünt ki. Gordonkán játszott Wambach Ferenc, Sze­keres stván, Rácz Zoltán, Török János, Felleg­vári Walter tanítványai. A műsor a nöi kar ki­tűnő énekszámával zárult, amelyet Autós Kál­mán vezényelt. Az iskola növendékhangversenye méltóan emlékezett a növendékek munkájával és lelkesedésével a nagy pedagógusra és muzsikusba: Kőnig-Király Péterre. Szeged sz. kir. város törvénvhatósáa» kisgyülégétőt 13S—194! kisgy. sz. Hirdetés Tárgy: Kisgyűlés! határozatok kihirdetése. Szeged sz. kir. vároe törvényhatóságának kis­gyülése az 1941. évi május 19-én tartott ülésén a következő közérdekű határozatokat hozta: a Faragó-utcai burkolási munkálatokat Csonka István, Szalma József; a Markovics Iván-utca aszfaltburkolási munká­latokat Balogh Lajos ajánlattevőknek; az exporthütőház építéséhez szükséges cement és mész szállítását pedig Vértes szcnkereskcdelmi rt. cégnek adta vállalatba; a felsővárosi bikaistálló melletti vizállásos te­rületet Hajnal Mihály és társa; a Kapitányság-megálló melletti városi íöldet Fodor István; a szatymazi szeszgyár épületét a Szaymazi Le­vente Egyesület szegedi lakosoknak adta bérbe; Kabók Mihályné és Kovács Ernőné özvegyi el­látmányait megállapította; . Ligeti Lipót részére 15 évi időtartamra községi pó'tadómentesSéget engedélyezett; > a szegedi reformtáus egyházközség részére templomépitésre városi területet engedett át; Ezen határozatok ellen a kihirdetést követő naptól számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a város polgármesteréhez kell benyújtani. Szeged, 1941. május 20. Dr. Pálfv József polgármester. ÜÉLMAGYARORSZÁG SZOMBAT, 1941. MÁJUS 24 TŐZSDE Budapesti értéktözsdezáHat. Barátságos han­gulatban, egyenetlen irányzattal nyitott a tőzsde. Á vételi érdeklődés nem terjedt ki a piac egész te­rületére és inkább csak egyes különleges részvé­nyekben, igy a Műtrágya, az Urikányí, a Délcukor és az építőipari részvényekben volt élénk keres­let. Nehézipari értékekben a csekély érdeklődéssel szemben, a kínálat volt többségben és ennek kö­vetkeztében a Kőszén, a Bauxit, a Magyar Cukor részvények árai a tőzsdeidft folyamán kissé visu­sziaestek. A tőzsde általában barátságos hangulat mellett egyenetlen irányzattal zárult. Zárlati ár­folyamok: Magyar Nemzeti Bank 239.—, Kőszén 682.5, Ganz 37.—. Izzó 280.—r Szegedi kenderfonó. gyár _ Zürichi devizazárlat. Páris 967 fél, London 17.25, Newyork 431.—, Milánó 21.72 fél. Berlin 172.50, Szófia 4.25, Bukarest 2.—. A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. An­gol font —.—, belga ír. —.—, dán kor. —, di­nár —.—, dollár 34500-350.00, francia frank —, hollandi fórint —, eseh-szlovék korona (20 K-nál nagyobb címletek kivételéve!), sztovák kor. 11.45-11.75 (20 K-nál nagyobb cím­letek kivételével, kanadai dollár 250-300, 'eva —, len 3.201-3.40, lira 17.40-17.90, német mátka , svéd kor. 7170-72.70, svájci frank 79.68­80.60 . Budapesti termény tőzsdezár lat. A gabonatőzs­dén ax árak változatlanok. Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése. Bura 74 kg-os 24—, rozs 71 kg-on 20.—, sörárpa kiváló 27.00, I. 26.00, sörárpa 25.—, takarmányár­pa 22.—. ipari árpa 68 kg-os 24.—. zab 41 kg-os 22,70. kukorica lOJtO. Csikágói terniénytözsdeuárlat. Bura tartott. Má» jusra 97.5—háromnyolcad, juliusra 96.75—ötnyol­cad, szeptemberre 100—1005. Tengeri tartott. Hb jusra 73 ötnyolcad, juliusra 7475, szeptember ní 7425. Rozs szilárd. Májusra 57.5. juliusra 57.5, szeptemberre 58.75 mg . SZERKESZTŐI ÜZENET Bokor-ntcaj előfizető. A kérdezett cím: Buda* pest, VIL Rákőczi-ut 54 MÁVJU1T MENETREND SZEGED—KISK UNHALAS—KALOCSA 6.05 15.40 ind. Szeged, Széchenyi tér érk. 9.46 18.20 6,51 — Arpádkdzpont — 17-34 — 16.59 Kiskunmajsa 8.30 — 7.40 17.53 Kiskunhalas po. 7.45 16.50 833 18.40 Kecel 6.56 15.57 9.20 1930 érk. Kalocsa Budavári étt. ind. 6.05 1510 SZEGED—BAJA 6.55 16.40 ind Szeged, Széchenyi tér érk. 8.45 2085 733 17.19 Alsóközpont 8.06 20.00 _ 1810 Kelebia pu. 7.28 ­8.45 — Mélykút, va6Uti vend. — 1857 — 10.01 Bácsalmás, Rcpp vend. 610 — 91019.30 Felsőszentiván 5.39 t8.32 9.45 20.05 érk. Baia, Nemzeti szálló ind.5.C5 iT.Cű H vidéki urikőzQBSég Kedvenc hotelja ESPLANADE ag yszí flod a. BUDAPEST, Hl ZSIGMOND UC6A Telefonok: 151—7», 151-738, 157-1 Szemben z vitághirt Lekácsttrdőveí ét szárfürdővel, » Rózsadomb alján -- '— bpmfort, folyó roetegvis, központi fütén--A Nvwtatt pályaudvariéi t klsszakasz »•*»!­stoa A .zálloda teljesen uijétlakttva, 4 varién alatt Att. ELSŐRANGÚ GAVB RESTAURARR, I GARI ARAK. OfcaS woMt pen&ióval, vagy anéHA Szerkesztésért és kiadásért felelt B ER EY GÉZA . főszerkesztő, a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat RL ügyvezető-igazgatója. Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 6,1. em. _ Éj­szaka) szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadó­hivatal: Szeged, Aradi-utca 8 — Telefon (szer­kesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 1806 Kiadótulajdonos: Délmagyarország Hiriap- és Nyomdavállalat Rt. Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY köriorgógépén Szeged Kálvária-utca 14., telefon 10-84 heifijíts üzemvezető: Ablaka István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom