Délmagyarország, 1941. május (17. évfolyam, 98-123. szám)

1941-05-01 / 98. szám

tSUlörlöh, 1941. V. 1. KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP XVII. ftfolaam 90 szám \ görögországi hadiárat befejeztével Egyiptom ellen vonni fel a tengely feleúton Kísérik el az amerikai hadihajók az angliai szállít­mányokat - lij kormány alakon Görögországban Churchill ngilatkozoff o görögországi brif vereségről Stockholm, április 30. Az Aftonbladed cimü lap Joodqni tudósítójának jelentése szerint Angliá­feszülten várják a görögországi angol csa­jotok elhajózásáról szóló jelentest. Eddig még ''•'vatalos közleményt Görögország kiürítéséről nem adtak ki, ebből arra következtetnek, bogy az angol csapatok menekülése folyamatban van. Az angol expedíciós hadsereg nagyrésae állítólag már átkelt Északatrikóba. felvonulás Egyiptom ellen Islaríbul, április 30. A kirenaikai tengerpar­végig észlelhető a német—olasz csapaterő­.'^sek vonulása Egyiptom felé. Valószínű, j°§y az északafrikai hadszínterén működő 'engelycsapatok Közcpcgviploinon keresztül fániadják Szuezt. Az első támadást intéző olasz hadoszlop a tengerpart mentén, a második és harmadik csoport pedig délebbre fekvő siva­tagi terepen nyomul előre. Churchill és fűén a görögországi aiwfol hadseregről Amszterdam, április 30. A londoni rádió közlé­p szerint Churchill és Eden szerdán nj'i­4tkoaott az angol alsóházban a görögországi an­expedíciós hadseregről. Churchill a többi kö­kijelentette, hogy mintegy 60.000 tönyi brit tonaság szállt partra Görögországban, köztük AP Újzélandi és egy ausztráliai hadosztály. Eddig j^Rgy 40.000 főnyi katonaságot távolitottak el ®ict Görögországból. A brit légierő a kiürítési üveletnek sajnos, csak csekély részét fedezhette. ^A legnagyobb dicsérettel kell szólnunk a > csapatok görögországi tevékenységéről — >dotta Churchill. — Brit részről a veszteség ntcgy 3000 halott és sebe,sült volt. . Churchill kijelentette ezután, hogy pillanatnyi­ba nem te,ies beszámolót. Az eltávoli­" csapatok száma még emelkedhet, tMagától értetődik — fűzte hozzá —, hogy a * hadsereg nehéz fegyvereit nem vihették cl. Németország számára azonban ez a fegyverzet csak csekély értékű, mert a német hadsereg nem szenved hiányt felszerelési tárgyakban. Eden külügyminiszter kijelentette, hogy & gö­rögök számára lehetetlenné vált a harc folytatá­sa a fölényben levő német hadsereggel szemben. A götfVg. hadseregnek csak nagyon korlátozott lé­giereje volt, amely nem tudott cllentállni a sok­kal erősebh némettel szemben. A brit kormány a görög kormánnyal teljes egyetértésben határozta el, hogy visszavonja a Görögországban levő brit csapatokat. (MTI) Amszterdam, április 30. Az alsóházban az egyik képviselő azt kérdezte, vájjon Görögországból el­szállított 40.000 katona sikeresen elérte-e támasz­pontját. Churchill ezt a választ adta: Azt hiszem, ez így van. (MTI) h amerikai őrtárafok az óceáni nf leiéig kisérik a tengeri száifiimánuokaf ^Vashington, április 30. S ta r k tengernagy, fa .%yesült-Állnrao'k tengerészetének vezér­Ájj1 főnöke kijelentette, hogy az Egyesült­PáMUli°k semlegességi őrjáratai az amerikai *örNi 3000 kilométernyire portyáznak, ami Ut ;Av -IüI aT Atlanli-Óceánon való átkelés felc­Menti. prk egyébként arról is nyilatkozott, hogy Wf AVesült-Államok olyan hajórajt építenek, minden hajótípus megkanja megfe­árr "riyét. Amerikának készen kell lennie i, hogy haióállománvából hizonvos reszt s ez meg is fog történni saját bizlon­Pbből halárain belül. Az Associatcrl Press \ 1 ari'a következtet, hogy- az Ecyesüll-Ál ­lamok hajórajából újból át fognak adni hajó­egységeket. A kongresszus entfedftue jtélkfli kísérhetik « szállítmányokat amerikai hatok Washington, április 30. A szenátus külügyi bizottsága 13 szavazattal 10 ellenében elvetette azt a javaslatot, amely szerint amerikai hajók csak akkor vehetnek részt Angliába irányuló kíséretben, ha a.zL a kongresszus ensedilyeá. (MTI) U^. 0. április 30- A T^egrapho berlini tudó­thni, SZGriutl a németek egyetértenék Chur­feorj-^ r,&í>a«. hogy ha megakarják nyerni ahá­7Cl Jccl1 f°3lálni6k Angliát, vagy cl kell ' Anglia tengeri utánpótlását. Nem ét­afÜHhan Churchilíel egyet abban, 'hogy segítsége megmentheti Angliát. Ber­®8n»tj Megállapítják, hSgy Roosevelt kezd ját­tűzzel. Ugylátszik, tehát Wabliingfon­^sutóbbi segélykiáltásainak enged­„Roosevelt Kezű látszani a fűzzel'1 ve, immár bele akarja magát vetni a viszály ba, nem törődve a figyelmeztetésekkel. A vc­zotők a világ szemeláttára teszik kl veszélynek az amerikai népet. (MTI) A dőrtMorszáfi! Hadiárai iczárinak lettlnifietá Berlin, április 30. Arra a kérdésre, vájjon a görögországi hadjárat most már lezártnak tekint­helö c. berlini szakértő körökben azt * választ •' •i.'J. "'• ' V • 1 ^^ ' » ti'.or adták, hogy önként értetödőleg ez az esof, AH fenn . abban a pillanatban, amikor az cSész görög terű- > "' let megszállása megtörtént. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták még, hogy a görögországi hadjá­rat csak egy része a földközitengeri harcnak. (MTI) Olasz tiaditelentés "Hadműveleti körzet, április -30. "A Stefani­iroda légi tudósítója jelenti: Szerda délelőtt két olasz bombázó alakulat, vadász kötelékek kíséretéiion bombatámadást intézett La Vatelin kikötője ellen. A támadást a legnagyobb mé­retű bombákkal bájtot Iák végre. Az ellenséges légvédelmi tüzérség igen hevesen tüzelt, brit vadászgépekot azonban sehol sem lehetett lát­ni. Az qlasz bombák kikötőbefendezési tárgya­kat, tárházakat és f egy verrakt árakat találtak telibe, cs sok kért és pusztulást okoztak. (MTI) Az angolok eflóolai haderete Bern, április 30. A Gazette de Lausanne az el sö oldalon ismertetést közöl, amely szerint a» El hiúpia elleni hadművelete-kel az angplok, a leg biztosabb adatok alapján, 300.000 ember, 1006 gép kocsi és harckocsi, valamint 1000 repülőgép bar© bavctéscvcl hajtották végre. (MTI) M fi>írus/i Hadsereg volt parancsnoka kormányt esaimott Afltéitken Alhén, április 30. A1 német megszállás alatt lövő Athénijén uj görög kormány alakul! C o­Iacoglu tábornok elnökségével. Colacoglo tábornok az epirusá görög hadsereg parancs­noka volt, aki — mint ismeretes — leiette a fegyvert és aláirta Szalonikibcn a kapitulá­ciót. Szerdára virradó éjszaka Athénben kiált­ványt adott ki. amelyben bejelenti, hogy Athént megszállták a németek, ezekulán szó sem lcliet a háború folytatásáról. A továbbiak­ban hangoztatja, hogy erős tekintélyi kor­mányt szervezett, amely a görög nép akaratára támaszkodik. A kormány minden erejével £ háboruokozta károk helyrehozásán dolgozik, A kormány tagjai valamennyien tábornokok. A Wifftelmstrasse az ul kormáourál Berlin^ április 30. Az uj görög kormány meg­alakulását Berlinben érdeklődéssel figyelték, de mind hivatalos, mind nem hivatalos körökbe-! tartózkodnak még a véleménynyilvánítástól. A Wilhelmstrassen szerdán mindössze annyit mond­tak, hogv nem lesznek tekintettel német részről a görög király iránt, aki országát és népét cser hcnbaüyta. Egv kérdésre felelve, német részrő" hozzáfűzték, hogy elméletileg megvan a lehetősé" a görög kormánnyal vafó együttműködésre, ez á megállapítás azonban nem jelent előlegezett igé retet az uj kormánnyal kapcsolatosan, amelynek magatartását és tevékenységét meg is kell maje érnünk. Ha azonban az uj kormány Athénben nytt vánosságra hozott alanelvei szerint fog eíjárn1 ugy. ahogyan azok elhangzottak, az együttműkö­dés .megvalósulása tényleg lehetséges. (MTI) Kftfitiaztfafásl íanács a németek állal .mc&iáUoit szerk IcrtUclcn Belgrád. április 30. Főrslcr repülő tábornok Szerbia katonai parancsnoka a megszállott szerb területek újjáépítése és a rendes élei helyreállítása iránti intézkedések keretebén közigazgatási tanácsol létesített és a volt m! nisotériumok biztosi vezetőivé több szerbet k<­t

Next

/
Oldalképek
Tartalom