Délmagyarország, 1941. április (17. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-08 / 80. szám

?SP? : \ * h8« gépek légitámadása Szeged ellen Csak iefeíifékielen kárt okoztak, a támadások egy áldo­zatot sem követeitek — A kitűnő légelhárítás 6 jugoszláv gépet lelőtt (2L Déhnagyáf ország munkatársától) A két aap óta tartó légoltalmi készültség után hétfőn délelőtt Szeged ellen megtörténtek az első légi­támadások jugoszláv repülőgépek részéről, a pontos és eredményes kitűnő légelhárítás kö­vetkeztében 'csak egészen csekély károk történ­tek, áldozat, vagy súlyosan sérült egy sings. A Szegedet ért támadásról a Magyar Táv­irati Iroda útján a következő hivatalos ielentésl íatak Hl Szeged, április 7. Hétfőn 'délelőtt 11 őror kor egy jugoszláv bombavető faj támadást intézett Szeged ellen. Egy bomba eltalálta az állomást. A város felett kifejlődött légi­'Karcban saját vadászgépeink 6 bombázógé­pet lelőttek, Eúz első riasztás Csupán Őt percig tartott. (Tizenegy óra 12 perckor BSSTáítak meg másodízben a szirénák, majd egy­idejűleg néhány robbanás hallatszott, a levegő­Üetí pedig feltűnt néhány szürketestű idegen repülőgép, amelyeket azonnal gyors vadászgé­pek vettek üldözőbe. Pár pillanatba telt csupán, aaníg a gépek v'égigzúgtak a város felett, a vadászgépek géppuslzatüze máris elűzte őket és Valamennyit el is találta, úgy, hogy a 6 gépből álló jugőszláv bombázóraj valamennyi egysé­jge a vártoson kívül lezuhant. Ennél a támadásnál a támadó gépek öt he­lyen hat bombát dobtak le. Egy kisméretű Komba az állomás 1épületére Hullott, átszakítot­ta a tetőzetet, és Lovas Gáspár állomásfőnök lakásában a díványra esett le, de nem robbant fel. Utászkatonák távolították el, úgy, hogy semmi káft nem okozott. Áldozatot egyik helyen sem követelt a tá­madás. A becsapódások után kevéssel már minde­nütt ott voltak a rendőrség, a Légoltalmi Liga emberei és azonnal megkezdték a törmelékek eltakarítását. Alig ért véget a második riasztás, 12 ó£a 20 perekor­tizenkét óra 48 perckor áarmadszor jeleztek a szirénák. Ismer megje­lentek a jugoszláv repülőgépek, ekkor azonban már nem juthattak a város fölé. Ezután még két riasztás történt a délután folyamán 2 óra . 5 perctől 2 ófa 54 percig és 3 óra 20 perctől 5 óra 3 percig. Ezek alatt a riadók alatt azonban idegen repülőgép nem került a város közelébe. D£CM X G Y XFFÖ R S 7/K G KEDD, 1194L 'ÁPRJLIS 8­3 A légelháritás pontosan és kitűnően látta el feladatát. Támadás Pécs ellen) Budapest, április 7. A MTI jelenti: Hétfőn dél­előtt 11 óra 50 perckor két jugoszláv bombave­tőgép támadást intézett Pécs ellen és a pécsi repülőtéren 6 bombát dobott le. Néhány sze­mély megsebesült. Saját Jégvédelmünk mindkét gépet lelőtte. Támadás állomáson ellen Budapest, április 7. A MTI jelenti: Hétfőn a délelőtti órákban jugoszláv repülőgépek bom­batámadást kíséreltek meg vasúti berendezé­sek ellen Villány, Eöfmend és Siklós vasúti ál­lomásán. Saját légvédelmünk egy jugoszláv bombázót lelőtt. Az a gép, amely Siklóst bom­bázta, lezuhant, 4 tagú személyzete meghalt. A repülőgépek a zágrábi oszlophoz tartoztak. Egy jugoszláv repülőgép megtámadta Szent­gotthárdot és 10 bombát dobott le együtt lévő személyvonatra. A támadás következtében egy 6 éves kisfiú életét vesztette, egy asszony meg­sebesült. Utána a támadó repülőgép elhagyta az ország légiterét. Támadás Siklás és Ylílány elleíi Bécs, április 7. A Siklós ellen intézett ju­goszláv repülőtámadás során egy lakóház rom­badőlt. Emberéletben nem esett kár. A jugo­szláv gépekről ledobott többi bomba mezőre esett. Villányban a jugoszláv bombák nem okozta kárt. Egy jugoszláv repülőgépet lelőt­tek, a község határában zuhant le és a bent­ülőkkcl együtt szénné égett. relrohhantottáft a guékénucsi hidal Nagykanizsa, április 7. A MTI jelenti: Nagykanizsán hétfőn délelőtt légiriadó volt, amely 5 percig tartott A határról jelzett re­pülőgép nem érkezett meg. Reggel 5 óra körül a szerbek felrobbantották a gyékényest hidat, A robbanás ereje megrezegtette Nagykanizsán az ablakokat A korai hajnali óráktól kezdve egész délelőtt hallatszott a határról az ágyúzás. Kaposvár, április 7. Itt úgy tudják, hogy a szerbeknek nem sikerült felrobbantaniok a gyékényest hidat. Az egyik hir szerint a hid csak elferdült, de nem vált használhatatlanná, úgy, hogy a német csapatok már át is vonultak rajta. A másik hír úgy tudja, hogy a hídnak | csak a jugoszláv oldalon lévő része sérült meg, Beavárosi Mozi Április 8—10-ig keddtől csütörtökig 61ETRO FILM! Klek Carter nem téved (NICK A MESTERDETEKT1V) Vidám bűnügyi történet. A főszerepekben: WALTEIL FIDGEON és RITA JOHNSON Ezt megelőzően: sm és PUN A MÚZSÁK KEDVENCE A legobb burleszk. 5, 7, 9| azonban a német csapatok rögifin pótolt,ák. Ugy tudják, hogy a bíd mellett már. pontonlii­dat is építettek. Ifároisa légiriadó Kaposvárott Kaposvár, április 7. Hétfőn délelőtt Kapos­várott háromízben rendelték el a légiriadót. Az első riadó 10 óra 30 perckor kezdődött és ; 8 percig tartott. A második riadó 10 óra 42 perckor kezdődött és 10 percig tartott, a har­madik pedig 11 óra 20 perckor kezdődött és 58 i peréig tartott. A jugoszláv gépek nem jelentek ' meg a város felett. (MTI) Korzóban Ma 5, 7 és 9 órakor HÁNS ALBERS nagy parádés filmje Kárász-utca 6. sz.. TélOrás légiriadó Székesfehér­várott Budapest, április 7. Székesfehérvárott hétfőn délután 3 óra 55 perckor légiriadó volt, amely 35 percig tartott. Békéscsabán Is volt légiriadó Békéscsaba, április 7. Hétfőn délelőtt 10 órakor mintegy félórás, 11 óra 20 perekor mint­egy háromperces légiriadó volt. A riadó alatt egy jugoszláv bombázóraj a várostól több ki­lométerre nyugatra szállt el* Erélues maguor tilíahozás Belgrádban Budapest, április 7. A Magyar Távirati Iro­da jelenti: A Magyarország ellen intézett jugo­szláv repülőtámadások miatt a magyar királyi kormány a legerélyesebben tiltakozott a jugo­szláv követnél és egyben utasította a belgrádi követséget, högy hasonló erélyes tiltakozást intézzen a jugoszláv külügyminisztériumhoz, mmmmm^mmmmmmm^^mmmmmm^mmmmzmmm Felfüggesztették a 48 érás munkaidőre vonatkozó rendele­tet az iparban és a kereskedelemben Budapest, április *?. A Budapesti Közlöny ked­di száma közli az iparügyi miniszter rendeletét, amely az 1939. őszén kiadott rendelkezésekhez hasonlóan az iparban, kereskedelemben, bányá­szatban és kohászatban a heti 48, illetőleg 44 órás munkaidőre vonatkozó rendeletek hatályát a túlmunkadíj fizetésére való kötelezettség érin­tése nélkül felfüggeszti. Ugyané rendelet szeriül a fizetéses szabadságot az arra jogot adó szol­gálati év elteltet követő évben meg lehet adni, de közérdekből meg is lehet váltani. .APANDUP MAGYAR VILÁGHÍR A 1>Ó SZÉCHENYI MOZI Kedden 5, 7, 9 A gyönyörű francia világfilm Regény a színészek világából BIlllO CSII IJHiOK ••••••••••iflHn JOUVET, V1CTOR FRANCÉN, MICHEL SIMON Csütörtökön megnyitjuk önnek a HÓFEHÉRKÉNÉL is szebb csodálatoa szines mesevilágot GULLIVER Elővétel: SZÉCÜENYI MOZI

Next

/
Oldalképek
Tartalom