Délmagyarország, 1941. április (17. évfolyam, 74-97. szám)

1941-04-08 / 80. szám

Kedd. 1941. IV. 8 X nemet csapaton már az elsd napon 30—40 Kilométeres mélységben nyomultak be szerb es görög területre béniíö repniőfámoűások jugoszláviai forgalmi bálözatok ellen — X Jugoszláv diplomaták elhaguták Berlint — Wawell vette át a bal­káni angol csapatok főparancsnokságát racgsidftaűt az angol-magyar fliDlomácial kapcsolat Vasárnap kora reggel a jugoszláv és a görög fronton megkezdődött a Balkán-háború. A kora reggeli órákban Hitler kancellár felhivást in­tózett a német néphez és a délkeleti hadsereghez, ugyanebben az időben a német kormány jegyzé­ket nyújtott át a görög és a jugoszláv kormány­nak, amelyben bejelentette, hogy Németország Olaszországgal együtt hadban áll Görögországgal és Jugoszláviával. A kiáltvány és a jegyzékek közölték, hogy a támadás megkezdésére a Balkánon megjelent angol erők adtak okot, amelyek egye­sültek ugy a görög, mint a jugoszláv haderővel. A német haderő vasárnap reggel több ponton átlépte a görög és a jugoszláv határt, ugyanakkor erős kötelékek megkezdték az ellen­séges bázisok bombázását. Heves harcok folytak egész nap a görög—jugoszláv határ mentén levő Struma völgyében, ahol a görögök makacs ellen­állást tanúsítottak. A német légierők vasárnap négy nagyarányú támadást intéztek Belgrád eüen. Az olasz repülők Mostárt, Spalatót -s Cattarót támadták. Működésbe lépett a jugoszláv légierő is, amely bombákat dobott Szófiára, Temesvárra, Arad környékére és Oravicára. Ugy a román, mint a bolgár kormány tiltakozó jegyzéket Inté­zett Belgrádhoz. Hétfőn is teljes erővel folytak a hadmüveletek nemcsak a görög Struma-vonalon, hanem jugoszláv területen is. Vasárnap reggel hozták nyilvánosságra a Moszkvában megkötött szovjetorosz—jt» goszláv megnemtámadási szerződést, amelyet Molotov és Gavrilovics jugoszláv követ irt alá. A szerződés kimondja, hogy távol tartják magukat a másik ellen bárminő támadás­tól, tiszteletben tartják egymás függetlenségét és integritását, ha pedig valamelyik Telet támadás éri, a másik fél kötelezi magát baráti politikájá­nak a megőrzésére. M&x nagp légitámadás Oeléráű elten Berlin, április 7. X Német Távirati Iroda Jelenti"! A véderő főparancsnokság közli. Hogy a délkeleti arcvonalon a 'támadás Kevés Karcok "közepette tervszerűen előrehalad. A légierő erS egységei ellenséges hadoszlopok, ellátó és közlekedési vonalak ellen intézett támadások­kal támogatja az előrenyomulást. X német har­cirepülőgépek erős kötelékei többízbeH meg­semmisítő hatással támadták Belgrád erődít­ményeit és más fontos hadicélokat. Különösen a főpályaudvart és egy fontos utat Belgrádtői keléire, tövábbá néhány szállító vonatot ért súlyos találat. Számos nagy tűzvész éjjel is je­lezte az utat a német harcirepülőgépeknek, amelyek a negyedik támadásra indultak Bel­grád erődjei ellen. Ezenkívül sikerrel bombáz­lak és géppuskáztak közép- és déljugoszláviai repülőtereket. A támadás során sikerült a föl­dön álló számos repülőgépet megsemmisíteni. Sok ellenséges repülőgépet légiharcokon lőt­tek li. Mini a Német Távirati Iroda értesül, a né­met légierő vasárnapi támadásai nemcsak Bel­grád, hanem sok más jugoszláviai repülőtér és katonai berendezés ellen irányult 'K podve­nicai repülőteret sok találat érte. Épületekben és kifutópályán nagy károkat okozott Kanfur melletti repülőtéren sikeres lecsapódásokat fi­gyeltek meg a legénységi szállásokon. 'A mosz­tári repülőtér ellen intézett bombatámadás so­rán nemcsak számtalan nagykaliberű bombát dobtak le, hanem gépeket is lőttek, amelyek a hangárok előtt álltak, úgy, hogy ennél a táma­dásnál 8 hárommotoros repülőgép biztosan, ket­tő pedig valószínűleg megrongálódott. Rend­kívül hatással járt a német harci kötelékeknek a Sarejavó repülőtere ellen végrehajtott sú­lyos támadása is, ahol a sorozatosan ledobott pontosan célzott bombák nagy károkat okoztak épületekben és szállásokban. Az ellenség va­dászgépei megkísérelték a német vállalkozások megzavarását, ez azonban egy helyen sem si­került. dél felé irányuló utvonalakon megtámadtákNa? c]* lenséges ntóvédeket. Az angol páncélosok egytoto lentámadása kudarcba fult. A hadizsákmány 'áh landóan növekszik­Görögország ellenáll Athén, április 7. A Reuter-iroda jelenti: Az athéni német követ vasárnap reggel fel 6 óra­kor látogatást tett Koricisz miniszterelnöknél és közölte vele, hogy a német kormány ugyanab­ban az időben nyilatkozatot nyújtott át a beriin* görög követnek, kijelentve, hogy német csapatok nyomulnak be Görögországba az angol csapatok jelenléte miatt Koricisz kijelentette, hogy Görög* ország ellenáll. (MTI) Német elöimomnlás a görög ironfon Berlin, április 7. A német csapatok támadása az egész görög arcvonalon tovább halad előre. A megerősített állásokban kifejtett ellenállást le* küzdöttük. A muravidéki harcok Grác, április 7. A Német Távirati Iroda szeirn? tanú közlései alapján közlést adott ki a német csám­pátok muravidéki első harcairól. A jelentés sze­rint vasárnap reggel 5 óra 21) perckor inár előre­nyomulóban voltak a német csapátok. Az előre­nyomuló németek minden oldalról erős tüzeléssel fogadták. A német csapatok fcltartózhátatlanul haladtak előre, úgyhogy rövidesen a Mura kis* erődjei a németek kezébe kerültek. A jugoszláv?, foglyok száma vasárnap már 500 volt. Német repülőtámadás eöu fudo« szláv vason csomópont ellen, 4 • Berlin, április 7. A német légierő a Neme! Távirati Iroda értesülése szerint hétfő folya* m'án ellenséges repülőterek és közlekedési cső* mópontok ellen intézett támadásokkal támogat­ta a német hadsereg műveleteit Á légierő ma? vasárnap hatásos támadást intézett Zvíden't< most (Steinbruék) vasúti csomópont ellen é5* súlyos támadásokkal Használhatatlanokká let* ték az ott három irányból összefutó vasútvona­lakat Bombatalálatokkal más yasuti yonala? kat is szétromboltak, W« well tábornok veffe át a balkáni angol csapatok parancsnokságai Newyork, április 7. Az egyik hírszolgálati ügy> nökség tájékozott londoni körökből azt az érte­sülést szerezte, hogy Wawell vette át a főparancs­nokságot a balkáni csapatok felett. (MTI), 'Bernbe érkezett jelentés szerint a Belgrád ellen intézett vasárnapi német bombatámadás halálos áldozatai között.szerepéi KuloveC köz­munkaügyi miniszter, a szlovén párt vezére is. \ iogoszláv határcrGdHiFéimeft elfoglalása Berlin, április 7. A Német Távirati Iroda je­lenti: A hétfői hadijelentcshcz pótlólag még a következőket jelentik: A délkeleti arcvonai„n a harc folyik. A nemet haderő rohamosztagai szívós harcokban, amelyeket a légierő ellenséges állá­solt, menetoszlopok és vasúti csomópontok ellen intézett, hathatós támadásai támogattak, elfogd lalták az ellenséges h»tárerődiíméuyeket. A német csapatok, noha sok helyen tcrepnehézségekkel küzdöttek, amelyeket uttorlaszok és robbantások okoztak, már az első naDon 30—40 kilométeres mélységben nyomultak be az ellenséges területre. Agyukat zsákmányoltak. Az eddig beérkezett je­lentések szerint a német repülök a vasárnapi Belgrád ellen irányuló német légitámadások so­rán erődítmények és katonai epitmények ezétrom­bolásán kivül hatásos csapást mértek a jugoszláv főváros forgalmi hálózatára. Az ellenséges légierő az első nap folyamán közel száz gépet veszteit. Az angol nilusi hadsereg vert hadai az afrikai hadszintéren folytatták visszavonulásukat. Német és olasz gépesitett egységek Bengázitól észak és ltusz bomba hullott Szöflára Szófia, április 7. A Bolgár Távirati Iroda je­lenti: A bolgár légvédelem április 7-én kiadóit 2, számú közleménye ezeket mondja: — A légvédelmi szolgálat jelenti, hogy az áp­rilis 7-ére virradó éjszaka külföldi repülőgépek támadást intéztek Szófia ellen. Ledobtak 20 rob­( banó és gyújtóbombát, amelyek közül 4 nem rnb* ; bant fel. Néhányan meghaltak és megsebesültek. Az áldozatokat azonnal gondozásba vették. Bom­bák találtak néhány épületet, közöltük egy isko­lát. (MTI) Hegszakadt a postai összeköttetés Jugoszláviával Bern, április 7. A balkáni eseményeit kő­tyetkeztében a pustaöiszékö'ttetés J>igoszlávtö<

Next

/
Oldalképek
Tartalom