Délmagyarország, 1941. február (17. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-07 / 31. szám

del! m agy arokszag ® péntek, 1941 február 7; KÖZGAZDASÁG )( A s/cgcdi téglaárak uj megállapítása. As A rellenőrzés Országos Kormánybiztosa a sze­gedi és szegedkörnyéki téglagyárak eladási árait legutóbb 1940 márciusában állapította meg. Azóta a. 'tégla előállítási viszonyaiban el­tolódások történtek. Ennek következtében nem­csak a szegedi, hanem a hódmezővásárhelyi és makói téglagyárak is a. kereskedelmi és ipar­kamara útján új ármegállapítás iránti kére­lemmel fordultak a kormánybiztoshoz. A ka­mara azt a javaslatot terjesztette a kormány­biztos elé, hogy az új tégla ármegállapítás elő­készítésére egy revizorát küldje ki Szegedre, aki először a kamarában együttes tárgyalást folytasson a szegcdi, hódmezővásárhelyi és ma­kói téglagyárak vezetőivel és azután egyenkint vizsgálja meg a téglagyárak kalkulációs viszo­nyait. )( Rövidesen megkezdődnek az ipari vásárral kapcsolatos építkezések. Beszámoltunk arról, hogy a Szegedi Ipari Vásár vezetősége az idei vásár területét megnöveli. A vásárbizoltság a közel­múlt napokban tartott ülést R a i n e r Ferenc, az ipartestület és az ipari vásár elnökének vczcíésc mellett; a bizottság ugy határozott, bogy a vásár­terület kibővítését elsősorban az iparcsarnokra vaíó njabb emeletsor ráhuzásával, továbbá a székháznak és a csarnoknak hiddal való össze­kapcsolásával oldja meg. A további terjeszkedés földszinti megoldással valósitható meg. Az eme­leti építkezés ügyében már meg is indultak a tár­gyalások s előreláthatólag igen rövid időn belül rz építkezés is megkezdődik. Akik február 15-ig lejelentkeznek a vásárra, 10 százalékos térdiien­sedménvben részesülnek. —ooo ­TŐZSDE ém—mii iii ll» Budapesti értéktőzadczái'lat. Egyenetlen volt a Iflzsde irányzata. Nagy várakozás előzte meg a Pénzügyminiszter parlamenti beszédét, ugybogv üzleti tevékenység Igen tartózkodó volt és a kereslet, valamint a kínálat többszöri változása folytán az árak ingadoztak. A vezető értékek kö­ri;! a Bauxit, Kőszén, Salgó. Rima részvényekben •a kereslet, mig a Fegyver, Ganz, Magyar Cukor vészvényekben a kinálat volt többségben, tárlat előtt a * vételkedv a piac egész területén megja­jfult. Végeredményben az értékek nagyrésze ki­sebb árnyereséged ért el. Zárlati árfolyamok: Ma­•Ityar Nemzeti Bank 207.—, Kőszén 524.—, Ganz 05.7, Izzó 196.5, Szegedi kenderfonógyár 92.—. "*' Zürichi devizazárlaf. Párls 7.40, London 16.09, Newvork 431.—, Milánó 21.72 fél, Berlin 172.5, Szó­fia Í.25. Belgrád 10.—, Athén S.-A Bukarest 2.12 fél. A Magyar Nemzrtj Bank valuíaárfolyama.i. An­gol font —belga fr. -—dán kor. —.—, dl «ár 7.60—790, dollár 543.00-848.00, francia frank hollandi lortnt —csch-szlovák korona , (20 K-nál nagyobb cimletck kivételé­vel), szlovák kor. ll.4lcn.S0 (20 K-cál nagyobb dinietek kivételével), kanadai dollár 250—300, leva 4 leu 3.20-3.40, líra 17.40-17.90, német márka —.—, svéd korona 81.70—82.70, svájci ir. 79.60—80.80. Budapesti fenném tőzsdezárlat. Csekély forga­lom mellett mind a készárupdacon, mind a kü­lönféle termények piacán az árak változatlanok. A budapesti* terménytőzsde hivatalos árjegyzése. Buza 78 kg-os 23.90, rúzs 71 kg-os 19.90, eörárpa kiváló 26.80. 1. r. 25.80. sörárpa 24.80, takarmány­árpa I. r. 21.60. zab 22.50. lengeri uj 1S.30. Budapesti termény tözsdczárlat. Buza alig tar­tott. Májusra 82 háromnyolcad—egynegyed, ju­liusra 76 ötnyolcad Fél, szeptemberre 76 hétnyol­cad—háromnegyed. Tengeri alig tartolt. Májusra 6t ötnyolcad, juliusra 61 ötnyolcad, szeptemberre 61.5. Rozs tartotl. Májusra 11.5, júliusra 45 hét­nyolcad, szeptemberre 16.23. fillérért mindennap cserélhet könyvet a Délmagyarország Kölcsönkönyvtárában /! szeged csfltortoKi etfzese uöimí?, saraaif, nanm Az ujabb havazás es az ezt kővető via, eár sem akadályozhatta meg a Szeged készülődését, hiszen az idényben is elő fog fordulni, hogy já­tékra nemigen alkalmas pályán kell mérkőzést játszani. A Temesvári-körúti sporttelep az ujabb havazás következtében még rosszabb állapotba került, éppen ezért a csütörtöki kétkapusjáték is a 'régi egyetemi pályán volt. llesser Tibor ve­zetésével a Temesvári-körúti sportteleptől futva mentek L'jszöreg alá a játékosok, itt technikai gyakorlatokat végeztek, majd a magukkal vitt 4 zéket leállították és ezek képezték a kapukat. A íkélkapusjáték.; 2x45 percig tartott. Amikor vége volt az edzésnek, a játékosok felkap Iák a •kapufákat.; és futva telték meg az utat a Te­mesvári-körűiig. A piros-fehérek legközelebbi játékára vasár­nap délelőtt 10 órakor egyetemi stadionban kerül | sor, amikor is a SzEAC-caJ játszanak, —0o0— A Vasutas a Postással játszik vasárnap A két szegedi NB II. osztályú csapat játékos­gárdája is edzést tartott csütörtökön; a piros­kékek a. stadion melletti salakpályán dolgoztak, gyakorlatokat végeztek a tornateremben is,, a kedvezőtlen időjárás miatt. Csütörtökön biztosí­totta a Vasutas vezetősége a játékosok vasár­napi foglalkoztatását; a piros-kékek délután 2 órakor a Postással játszanak edzőmeccset a sta­dion melletti salakpályán. Az egyetemisták a régi SzFÍE-pályán kítka­pusjátekot rendeztek Pataky Sándor vezetésével. A kedvezőtlen idő és a talaj ellenére, mim] az egyetemisták, mind a Vasutas-]atekosok nagy kedvvel végezték gyakorlataikat. - 0Q0— Mégis milnsi a SzE^C a ffilskolal jégkorcngiiaiRokí versenyen Jelentelté á Dclmagyarország, hogy- a SzEAG is bejelenteUe részvételét a főiskolai, jégkorong­bajnokságra azzal a feltétellel, ha a küzdelem 15-én kerül eldöntésre, Szerdán még az volt a helyzet, hogy a SzEAG részvételéből nem lesz semmi, mert a bajnokságot február S-ára és 9-re tűzték ki Kolozsvárra, ez a. termimis pedig nem felelt meg az egyetemistáknak. Csütörtökön az történt, hogy a kolozsváriak jelentették, az eny­hülés következtében nem lehet garantálni a baj­noki versenyt, antely éppen ezért Budapestre tűz­tek ki és a szegediek nagy őrömére, február 15— 16-ra. —l>qo— X Szegediek' a játékvezetők budapesti táboro­zásán. Szombaton és vasárnap tartják meg Buda­pesten a játékvezetők táborozását. A táborozásra az alföldi kerület öt játékvezetőt delegált: Gaál Gézát, Liliom Andrást, Nagy Mihályt, Dobos. Mi­hályi és Rozsnyay Simont. A hivatalosan kikül­dött játékvezetőkön kívül még kilenc fulballbiró utazik el, akik saját költségükön teszik meg az utat. X A DLASz közgyűlése előtt. Szegedi sport­körök érdeklődése a február 16-i alkotmányvisz­szaálliíó alszövetségl közgyűlés felé terelődik. Sok szó esik arról, hogy milyen lesz az uj tiszti­kar és kik lesznek az alszővctség elektorai. Ez­zel kapcsolatban illetékes helyen hallgatásba bur­kolóznak. mindössze annyit közöllek, az MLSz közgyűlésére kiküldendö két DLASz-eleklor kö­zül az egyiknek vidékinek kell lenni, tekintettel arra, hogy a 32 tagegyesület köziül 22 vidéki. A szegedi elektor csakis olyan lehet, aki teljesen tisztában van az alszövelség ügyeivel, az ügyme­nettel. Bár még uem került nyilvánosságra az u] tisztikar, a Szegedben- máris panaszok hallatsza­nak. A piros-fehérek ugyanis olyan értesüléseket szereztek, hogy nincsenek megfelelően képviselve az alszövetségben,' jóllehet erre okvetlenül számí­tónak, miul a legtöbb terhet viselő szegedi egye­sület. Az ügybeu _ értesülésünk szerint — rend­kívüli ülést hivrjak össze. X Elmarad az, fcVi'K vasárnapja kitűzött kard­versen) Ugy volt. hogy vasárnap országos II osztályú kardvcrscriyt rendez S/.TK. A Ver- | •senrt tettinikri ákaiálj'ck miatt elhalasztották v később megállapítandó időpontra. — Csütörtökén egyébként levelet kapott az SzTK intézője, Jí­vork'ai Ferenc Hódmezővásárhelyről A Bokron közölte, hogy fehriiár 23-án kard versenyt rendé? és azon résztvenné az ö együttesén kívül az SzTK és a SzEAC utánpótlása. Értesülésünk szerint túind a két szegedi együttes résztvesz a körmér­kőzéses versemen. APRÓHIRDETÉSEK ^ilcruyyjDÜ Különbejáratu uleai bú­torozott szoba azonnal kiadó. Rudolf térit, II. emelel. l£ ElköHözés niialt több lahis hlúüé lesz rövidesen. Aki la­kást' kerese, közölje ezt a délm a gy arorsz A G apróhirdetési rovatá­ban az érdeklődőkkel. Keresek 4 szobás mo­dern lakást augusztus­ra, esetleg korábbra is, vágy pedig elcserélném 5 szobás lakásomat 4 szobásra, választ ké­rek: Belváros jeligére a kiadóba. 1 lárma cs kétszobás la­kások Zárda u 5b. uj házban május 1-re ki— adók. Érdeklődni ház­mesternél. .Gyermektelen hízL»s fi­zető keres 1 vagf 2 szo­bás utcai komfortos lakást Dugonics tér közelében. Leveleket: Jlájúsra a kiadóba. Laboratőri u.mi techni­kának jelentkezhet egy őskeresztény, fiatal is­kolázottabb urileány Ciniét megkapja a Ilun­•gárja Edényüzlethen. Egy jóravaló fiatal, keresztéin leány sze­retne elhelyezkedni el­árusitónönek: Cükrász­da jeligére a kiadóba. Önálló fehérnemű var­rónőt keresek. Báck Li­li divátterme, Széclieiiyi fér 17j II. Egy fiatal jóravaló be­járó leány felvétetik. Deini cukrászda, Szé­chényi Mozi melleit. Komolyabb főző bejáró­nőt félveszek. Silber­íoanu Pál, Püspök utea 12. Ernyösbolt. kcü! JriyaUa/i SZEGEDEK KÍVÜL száz kilométeres kér*5 zelben ts tudni fogják, hogy ingatlant venni, vagy eladni akar, ha meghirdeti a DÉLMAGYAR0RSZA6 -ban. ftMB-WWT Komplett Jókait, -Gár­donyit és Mikszáthot vennénk. Cim a Délma­gyarország kiadóhiva­talában. Kemény utca 26 alatti LAKÓHÁZ február 10-én d. e. f órakor a járásbíróság­nál, földszint 10 ajtó alatt árverésre ke­rül. Vevő előnyős kftk* csönl kaphat. Érdeklőd­ni dr.- Falőcz Sáudr® ügwédnél, Kölcsey trt­ea'tl. • m Nikkelezett modern ''— sportkocsi, angol gyer­mekkocsi, váltás kocsi­paplan eladó. Petőfi su­gárul 55. Egy jókarbau levő fe­kete TÉLI FÉRFIKARÁT eladó. Megtekinthető: Gaál" Anna műtermében Aradi u. 7. 463 Jókaiiban lövő hassnátf. önkéntes exlrarohát — magas alakra veszet Szent István tér 5, em, balra. ffllftfffttf »Farsangi iámereísé'í'e levele van szegértjük egyiüástc-tól. Várom * levele van. ; Látszat nem csali jeligére Icycl van — sCsinos kislánytól*. , Varga Mihály Kenderkikészitd, kötéláru­gyár és mechanikaihálógyár Szeged, Aradfutea 4. a Szerkesztésért és kiadásért telel;' Berey Géza főszerkesztő, a Delin agya i'űi'sriíg Hírlap- és Nyomdavállalat ügyvezető-igazgatója. ~~©0©—­Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér «., t euu szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadó­hivatal: Szeged, Aradi-utca SL — Telefon (sz**" Leszi őség, kiadóhivatal és nyomda): 1S-Q6­lüadólulajdouos: • Délmagyarország líirlap- és Nyomdavállalat ^ Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépé" Szeged, lválvária-utca 14„ telefon 10TL • • faiajtir- üzemvezető )msk« istván-

Next

/
Oldalképek
Tartalom