Délmagyarország, 1941. február (17. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-08 / 32. szám

Szombat. 1941.18. 8. KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP XVI!. évfoluam n szám iRigrikai fap Bárdossy László Miliigyminiszleri klsievszésérö! Newyoi'Jc, ,iűbrda.T 7. X Ne-wyork Times bu­tapesti tudósítója beszámol Bárdossy László külügyminiszter eskütételéről. A lap hangsú­'yozza, hogy Bárdossy a magyar diplomácia legkiválóbb tagja, akinek. kinevezését párikü­lönbs'ég nélkül általános tetszés fogadta. —oqo—í Mm 5-én clctbelép a iiQári lűoszámilás 'Budapest, februáí 7. A korm'átiy rendeletet "AÖött ki, amely szerint a Magyarország terü­letén haszuúlatos egyöéges középeurópai idő­számítás május 5. napjától kezdve további ren­delkezésig akként módosul, hogy as új idő­számitás a középeurópai időszámítást eyy órd­megelőzi. Ebliez képest január 5. napja 'egységes középeurópai időszámításban kifejez­te márj január -í-én 23 órakor, kezdődik. (MTI) r—ooo— mniszfcrlunécs Émapest, február 7. A kormány tagjai pén­teken délu.tán 6 órai kezdettel Teleki Pál gróf tainisztejrelnök elnökletével minisztertanácsot tartottak, írmély folyó ügyekkel foglalkozott ^ éjfél orert véget. Szendy polgármester iiazautazolf Berlinből Berlin, február -7. S z e n d y Károly polgár­^ter, miután Staeg polgármester vendégeként tahin napi" Berlinben tartózkodott, elutazott tíer­ta&si ' Rendelet a sa!t, teiszinpófiók a kávékonzerv előállításáról Budapest, február 7, A sajtkészités korlátoíá­kormányrendelet jeieut meg, amely szerint t tajipaios és havonként átlag 100 kilogramm!] sajtot kcszitö termelő a forgalombabozatalra j^Bt sujtkészitéshez ríhJig felhasznált tej oietiy­"Wségéuek legfeljebb 70 százalékát használhatja A kormány a tej'szin forgalmának korlátozá­ta'ól tavaly kiadott rendeletét most azzal egészi­j «e ki, bogy tejből vagy tejtermékből lejszint, il­tee tejsziuhabpótló anyagot furgalombahozatul c'j4ből előállítani tilos. a közellátási miniszter rendeletet adott kt, Qdyben a pénzügyminiszterrel és iparügyi mi­é8ss?e.rrp1 egyetértve kimondja, bogy kávépótszer jj kávókoDzerv készítéséhez cukrot felhasználni °s- Ez a tilalom nem vonatkozik a honvédség jügrendelésére gyártóit kávépótszerre és kávé­t.U^fYro. A rendelet hatálybalépése előtt cakót­cin kös.zilelt kávépótszert és kávékonzervet már­8 l-ig szabad forgalomba hozni —oOo— Roosevelt stüldöttie Csang-ftai-seKnei • £ Csal'king, február 7. A Reuter-iroda jelenti: lek ie' Roosevelt elnök személyi kiküldötte pén­a Hongkongból repülőgépen megérkezett sunkingba, ahonnan felkereste Csang-Kai-Seket éladt? rift; tío.,. . vftf ifvelr? (mti) Szombatra várják i a francia válság megoldását Hírek Darlan tengernagy miniszterelnökségéről — Kiéle* ződött a távolkeleti helyzet A Reuter-iroda Jelentése szerint Bengazit elfoglalták az angolok Zürich, február 7. iVezetö politikai körökben élterjedt birek szerint a. francia válság likvidá­lása szombatra várható. Darlan tengernagy Párisban ismét megkezdte tárgyalásait L a v a ! ­lal, De Brionnal és Abetz német megbí­zottal A vichyi kormány valamennyi tagja fal­ajánlotta lemondását Pétainnak, Ha sikerül meg­oldást találni a most folyó tanácskozások során, akkor hir szerint nemcsak Laval, hanem Bau­doin is tagja lesz az uj kormánynak. Ez a bir azonban még nem nyert megerősítést éppúgy, mint az a híresztelés sem, hogy a. francia kormány esetleg hajlandó lenne bizonyos dcjfraneiaoiszá^ ki­kötőket Berlin rendelkezésére bocsá­tani az Anglia elleni hadviselés céljaira. Bétáin ál­lásfoglalásával kapcsolatban mint közismert tényt hangoztatják azt, hogy a piarsal! ragaszkodik ah­hoz, hogy eem a francia hadsereg, sem a francia flotta nem vesz részt többé ebben a habomban, amelyet Franciaország a fegyverletétellel beteje­•zett. Ez az állásfoglalás azonban minden bizony­tíygl nem vonatkozik arra az esetre, La a gyár­watokat támadás érné. Ezzel kapcsolatban ngypnis' Ismeretesek Darlan tengernagy rádióban eihang­„ zott kijelentése, amelyek szerint I a francia flotta francia maiad és meg­védi az ország érdekeit bármely oldal­ról jövő támadás ellen is. Meg nem erősített hírek szerint' Fétain agy kivall­ja megoldani a vicbyi válságot, hogy ' Darlaa íc«gern;'gy miniszterelnöki ki­nevezést kapna ideiglenes jellegű ineg. bizatassaL larfózKodó nemei magortás Berlin, február 7- A Német Távirati Iroda jelenti: Berlini politikai körökben változatla­nul tartózkodó magatartást tanúsítanak a Pa­ris és Vichy közölt legutóbb felveit érintkezés tekintetében. A M'ilhclmstrassen pénteken új­ból hangoztatták, hogy ez a, franciák belügye. Magától értetődő azonban, hogy a német ille­3 tőkéseket mindkét részről tájékoztatni fogják' az események folyásáról. (MTI) A francia ideiglenes parlament megnyitása Genf, február 7. A Német Távirati Iroda je lenti: Mint jólértesült viehyi körökben híre jár, valószínű, hogy a nemzeti tanács az eddi­gi tervekkel elleniéiben Vichyben tartja meg üléseit, miután a közeli napokban Lyonban ün­nepélyes külsőségek között megnyitják. Ennek" oka az, hogy az ideiglenes parlament Yichy­bén szorosabb kapcsolatot tud fenntartani a kormánnyal. A nemzeti tanács lyoni ünnepé­lyes megnyitásán megjelenik Péiaín tábor­_ nagy a kormány tagjaival. Ez az ülés nyilvá­í nos lesz de a következők már a nyilvánosság • kizárásával folynak le. (MTI) Olasz iclcnlcs a BCügéííiiái folgó heves harcohról Kóma, február 7. X Stefani-iroda jelenti: Az j olasz főhadiszállás közli, hogy a görög harcté­ren nem volt jelentősebb esemény­— Kirenaikában Bengáz'űöl délre heves harcok folytak az olasz Csapatok ós as ellenséges ala­kulatok közt. — Kelétafrikában Keren szakaszán 'tovább folyik a harc. A déli ar'cvönalon az olasz Csa­patok visszaverték az ellenséges támadásokat. Az ellenségnek1 Asmara és néhány más község elleni támadása súlyosabb kárt neitt okozott. Reuter-jelentés Bérezi beveteléről Kairó, -február 7. " X Reuter-iroda jelenti: • ••a" ~ —­• Sidi Omai _ NS1R^J 1 Siveh' Hivatalos jelentés szerint az angolok bevetlek Bcngázit. (MTI) Wavell tábornok Kenyában Amszterdam, február 7. A Német Távirati Iro­da jelenti: Mint az angol félhivatalos hírszolgá­lati iroda jelenti, Wavell tábornok, a közép­keleti angol haderő főparancsnoka nemrégiben váratlanul Kenyába érkezett rövid látogatásra (MTD Diáktüntetések Rómában és Nápolyban az angol rádió áihirei miatt Kóma, február 7. Péntek délben Rómába r megújultak a diáktüntetések, amelyekre az an­gol rádiónak olaszországi zavargásokról ter­jesztett alaptalan hírei adtak alkalmat. Sok száz diák járta be a római utcákat olasz és német zászlókat lengetve. A diákok cs olasz királyt és császárt, a Duecl és a Führert él­lettéi;. Tekintettel a "diákok tüntetésére, egész nap rendőri cs katonai készültség vette körül a, Egyesült Államok római nagykövetségének környékét, hogy elejét vegye minden ellenié ges tüntetésnek, A nagykövetség körül'fel-fel

Next

/
Oldalképek
Tartalom