Délmagyarország, 1941. február (17. évfolyam, 26-49. szám)

1941-02-01 / 26. szám

fiecnit&r'XKOKSsKG SZOMBAT, 1941 FSBBTJÁR L ben számolnak azzal az eshetőséggel, hogy az an­golok kísérletet tesznek Bizerta megszállására. Ilyen módon az angolok biztosítani akarják ha­jóik átvonulását Tunisz és Pantellőria között, El aharíak ma alól lenn! tm kairól semleges diplomatát Beírnth) január 31. Egy semleges hatalom Kai­róba akkreditált diplomáciai képviselője ellen a brit tikos szolgálat merényletet kísérelt meg, amely kudarcot vallott. A szakács, aki egy napja állt a diplomata szolgálatában, mérgezett hnst szolgált fel vacsorára. A diplomata már a máso­dik falatnál észrevette, hogy a húsnak különös ize van és azonnal fájdalmat érzett torkában. Este 40 fokos lázzal ágynak dőlt. óvatosságból semleges orvossal kezeltette magát aki súlyos természetű mérgezési tüneteket állapított meg. A szóbanforgó diplomata néhány nappal később felfegyverzett indus katonát talált kertjében, akit egyiptomi ba­vátai segítségével ártalmatlanná tett és lefegy­verzett. A semleges országbeli diplomata az eset­ről jelentést tett felettes hatóságának. (MTI) , "r # - | Néirct létmántiidásoK angol reotilóferek ellen • Berlin, január 31. A Német Távirati Iroda je­lents: Csütörtökön német harcirepülőgépek' brit repülőtereket támadtak meg és sok ellenséges gé­pet megsemmisítettek. A mindenballi repülőtéren repülőink 100 méter magasságból robbanó bombá­kat dobtak a felsorakozott repülőgépek közé. ame­lyek közül három elégett. Hasonló módon megtá­madtuk a wattshami repülőterek Több bomba esett agy három gépből álló repülőgépcsoportra, mi­közben a távolabb elhelyezkedett repülőgépeket géppuskával lőttük. Legalább három repülőgép el­pusztult. Egy másik német harci repülőgép a hon­uingtoni repülőtéren levő Muster-Bristol-Blenbeim mintája bombavető repülőgépeket géppuskával lőtte és telitalálatot ért el. (MTI) A német légierő péntcKi teveKennsége Berlin, január 31. A Német Távirati Iroda je­lenti: A német légierő kisebb kötelékei pénteken délelőtt és a kora délutáni órákban sok háborns célt támadtak meg Londonban és az angol fővá­ros környékén. (MTI) Ioyóöií foiuiK á tisztogatás Romániában Bakaregi; január 31. A bukaresti rádió pénte­ken délután a kővetkezőket mondta be: »Az ország belső helyzetéről kiadott jelentés | szerint az országban rend és nyugalom van. A ba- J lóság folytatja a letartóztatásokat és elkobzáso­kat, valamint a rablott holmik öss/cszámlálását. lassyban letartóztattak hat egyént, kőztük Jassy prefektusát.* Katonai vezeföK Aradmegqe ts Arad farosa élén Arad, január 31. Miniszteri rendelettel Arad­»egyo, Arad városa és az aradi reudőrfőuök­ség élére három magasállású vezető katona­tisztet neveztek ki. A romániai eseményekkel kapcsolatban a lemesvári lapok arról számolnak be, hogy a pasgárdista lázadást a német tancsapatok eré­lyes fellépése fojtotta el Temesvár- városában. Plil mondoff Roosevelt üalifaxneK Amszterdam, január 31. A Német Távirati Iroda jelenti: Az angol rádió jelentése szerint Roose­velt elnök Halifax lord angol nagykövetnek Amerikába érkeztekor a következőket mondotta: „ A Nagybritanniánaji nyújtott segélyezést még nagyobb mértékben folytatjuk. Lőszert és más hadianyagot készítünk elő, amely az Egyesült­Államok nagyüzemekké kibővített ipartelepeiről származik. Nagybritantiiát és az Egyesült-Államo­kat a vér és a barátság kötelékei még jobban m«g fogják erősíteni. Meg lehet róla győződve, hogy munkásságában a legteljes bb támogatásomra ós a külöuhözö kormányzati tényezők közremüködé­izásutbat. ,MTÍi A sürgés és alapos sigiféi az állam feladata — állapították ntg a József Ferenc király! hercegnél tartott árrlzérte» kazlatan • Kogutowlez professzor előadása az árvízveszélyről Budapest, január &L Vitéz József Teremi királyi főherceg pénteken délután zártkörű ér­tekezletet hívott össze a fenyegető alföldi ár­vizveszedelemmcl kapcsolatos legsürgősebb te­endők megbeszélésére. A királyi hercegi palo­ta tanácstermében egybegyűltek az érdekelt vármegyék és városok főispánjai, alispánjai, polgármesterei és műszaki főtisztviselői. A királyi herceg elnöklete alatt működő Al­földkutató Bizottság ügyvezető igazgatója, Ko­gutowicz Károly egyetemi tanár ismertette a kérdés lényegét. Rámutatott arra, hogy a kü­lönlegesen rossz időjárás és a rendkívüli csa­padékképződés során a Duna-Tisza közében a tavalyinál súlyosabb tálajvizáradásra kell fel­készülni. rAz áradásoknak kitett lakosság szem védéseit enyhítő intézkedéseket már most meff kell tenni. Ugyanakkor azonban gyökeres meg­oldást kell keresni avégből, hogy hasonló ára­dások a jövőben ne ismétlődjenek. Számos felszólalás után az értekezlet ciha-. tárolta, hogy a várható bajok orvoslásának minden lehető módját, legfőképpen a szükséges pénzügyi alap gyors megszervezését szorgal* mázni fogja. Kialakult az a felfogás, hogy a sürgős és alapos segítség nem a helyi érdekelt­ségek, hanem az állam féladata­Az elnöklő királyi herceg javaslatára el­határozták, hogy megfelelően tájékoztatják az árvízzel fenyegetett területek lakosságát. KELETI 307 PERZSASZŐNYEGEK] megbízásból néhány napig eladók. Modern Kölcsönkönyvtár €s Képszalon Kigyó-utca 1. Tiieiröícvl fegyházra emelte fel a Kotla Wirth Karoly büntetését BosnadK cs szűcs Il-ll, Gél fenó IS évi, a többi vádlott 4 leoniiázbünteicsi Kapott 4 évi Budapest, január 31. A Kúria dr. Töreky Géza elnöklésével pénteken kezdte meg Wirth Károly és 23 társa bünperének tárgyalását Mint ismeretes, az ötöstanács Wirth Károlyt négy és félévi fegyházbüntetésre ítélte, vádlott társaira pedig hosszabb-rövidebb fegyház- és börtönbünte­téseket szabott ki. A kúriai tárgyaláson Tóth István kúriai bíró, az ügy előadója teljes részle­tességgel ismertette a bünper anyagát. Az ismer­tetés során felolvasta az ötöstanács 85 gépirt ol­dalra terjedő Ítéletét. Ezután az egyes tanúvalio uásokat ismertette az előadó biró. A vallomások szerint a vádlottak tavaly nyá­ron több alkalommal beszélgettek arról, hogy miképpen kellene a Csillag-börtönben büntetését töltő Szájasit kiszabadítani. Egyik terv szerint a Csillag-börtönt meg akarták rohamozni, másik terv szerint a börtön igazgatóját katonatiszti ru­hába bujtatott emberek szólították volna fel Szá­lasi azonnali szabadonbocsátására. Szálasit aztán Szegedről repülőgépen akarták biztos helyre vin­ni. Ha ez nem sikerülne, akkor a börtőuőröket kellett volna lefegyverezni s a börtönigazgatót kényszeríteni Szálasi kiengedésére. A terv továb­bi része szerint a minisztereket a Várban akarták elfoami. A szükséges pénzt Wirth akként akarta előteremteni, hogy társaival együtt betör egy bankba, mert *ha más országban tudnak rabolni hazafias célokra, akkor ők is megcsinálhatják*. A vádlottak el akarták foelalnf a rádiót, a mi­nisztériumot és kihirdetni a hungarista állam meg­alakulását Énnek a résznek ismertetésénél megjelent a tárgyalóteremben Kovarez Emil, nyilaspárti kép­viselő. Az előadóbiró tovább ismertette az iratokat, amelyek szerint Wirthék elhatározták, hogy el­fogják Magyarország kormányzóját is, az erre vo­natkozó adatok azonban a tőrvényszék megítélése szerint nem szolgáltattak kellő bizonyítékot. Az iratok ismertetése után a védők indítványt tettek a bizonyítás kiegészítésére, az indítványt a Kúria elutasította. A délutáni tárgyalást portosan 5 órakor nyi­tott ameg dr. Töreky Géza elnök és nyomban felhívta dr. Zöldy Miklós királyi koronaüpyész­helyettest végindítvánvának előterjesztésérc. f>r. Zöldy Miklós koronaügyészhelyettes nagv­sr.abásu. jogi érvekkel alátámasztott felszólalásá­ban az ötöstanáes ítélete ellen a királvi fi "vész róiz részéről bejelentett sesxrtnisségi panaszokat imZ*:**, x védelem aiial boMantett alaki. semmisségi panaszokról kimutatta, hogy azok alaptalanok és valamennyinek elutasítását ja var aolta. Hosszabb jogi indokolással fejtegette a ko­ronaügyészhelyettes a továbbiak során, hogy * vádlottak terhére megállapított cselekmények tel­jes egészében kimerítik a gyilkosságra való szö­vetség bűncselekményét. — Példátlanul áll a magyar igaz_-as&zolgáltatá« történetében — emelte fel szavát a koronaügyészi helyettes —, hogy országgyűlési képviselő az ál­lani íó ellen irányuló szövetségre yetemedett. Ne"5 politikai cselekmény ez, hanem vakmerő, elszánt, cinikus, gálád gonoszság. Cselekményükért méltó ítélet és büntetés kiszabását kérem. A koronaügyészhelyettes beszéde után dr. K r szely Alajos védő szólalt fel, aki Wirth Ká­roly vádlottnak a vád és következményeinek tér­be alól való felmentését kérte. A Kúria este fél 9 órakor hirdetett Ítéletet Wirth Károly és társai államfelforgató bünperf ben. A Kúria az ötöstanáes Ítéletét megsemmisí­tette és bűnösnek mondotta ki a vádlottakat felség; sértés elkövetésére létrejött szövetség, továbbá bétrendbeli gyilkosság bűntettének elkövetéséi? irányuló szövetség bűntettei, valamint hatóság* közeg elleni ei-őszak bűntettének elkövetésére irányuló szövetség vétsége és ezenkívül az álla1" és társadalom törvényes rendjének erőszakos forgatására Irányuló bűntettben, A Kúria ezért Wirth Károlyt 15 évi, Bosnyák Imrét és Szöes Györgyöt lt—11 évi, Gál Je­nőt 13 évi, Almási Gyulát, Tóth Lászlót, Vörös Miklóst, Ef> gólyán Andrást, Tóth Ernőt, Molnár Richárdot <"' Fodor Lajost 4—4 évi fegyházra, mellékbüntetó^ ként valamennyi vádlottat tizévi hivatalvesztés1? és politikai jogaik gyakorlásának felfüggesztésé?® itélte. Néhány vádlottat bűncselekmény hiányába1! felmentettek, néhányat pedig négy és félhónaP fogházra itélie n Kúria. Egyébként a Kúria 3 összes semmisségi panaszokat elutasította. ^^ WIIIKic nem Kapott meghlfást Németországba Berlin, január 31. A Német Távirati T?<*i*jft, lenti: Külföldön az a híresztelés járja, } Willkie a birodalmi propagandaügyi lertől meghívást kapott németországi látogat^ Illetékes belyeD ezzel kapcsolatban kijeiem ­hegy «s a jelütés egyáltalában nem fotói meg.. ,, tejeknek, iMTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom