Délmagyarország, 1940. november (16. évfolyam, 250-273. szám)

1940-11-03 / 250. szám

VasárnaD, 1940. XI. 3. KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP XVI. évfoluam 230 szám Keresztény Európa X vajúdó világ jaj-szavait harsogja a ?£­«fió, ezt sikoltják a közvélemény-gyárak kirC­tőL Minden születés vérveszteséggel jár, s ha Inár miénk a szenvedés s a gondok gyötrelme, legalább" azok számára szépüljön meg. az élet, akik utánunk következnek. Dg profündis hallatja most szavát a bűné­ben összeroskadt francia népnek megújulás titán vágyakozó népe. 'A világ arcát nem a legyőzöttek rajzolják meg; örök igazság ma» rad, hogy a történelmet mindig a győzők ír­ják meg; nemcsak megírják, de ki is formál­ják. !Am az igazságot nem győzték le sehol s a szégyen és megaláztatás az elvakult em­bert is olyan igazság látójává teheti, aminek fénye elől menekült addig, míg választhatott a sors útjai között. A szenvedés sokszor olyan, mint a földi purgatórium, kiolvasztja a lélek matériájából i salakot, szétszaggatja a fáty­lakat, amelyek az igazi kötelességeket fedték el eltakarva a szakadékokat és örvénylő pok­lok torkát 'A katolikus egyház a Sümmi pontifiedtUs entiklikában a XI. Pius pápának a mühlhau­seni katolikus kongresszushoz intézett üzeneté­ben megadta a lelkek legfőbb irányítását a nemzetek feletti társadalom kialakítása felé. Az egyház szavára az elbukott s bukásában bűnhődő francia nép rezonált először a meg­tíjulás és felemelkedés vágyává betöltött lé­lekkel. Uj világ és új rend felé száguld Euró­pa népe s ma inkább Csak negatív formulák fejezik ki ennek az új rendnek társadalmi és államhatalmi berendezkedését: más lesz a vi­lág, mint ami most van, más lesz erkclesi alapja, más lesz társadalmi dogmája, más lesz gazdasági rendje, más szabályok szabják meg az emberiség kincscinek felosztását, a terme­lés módját és a fögyasztás mértékét. Folytatása nem következik annak, ami volt — az élet nem folytatásos regény s a történt lem korsza­kai nem rácpiilő emeletek a régi fundamen­tumon. A római birodalom bukása, Amerika felfedezése — incidensek voltak azokhoz a tör­ténelmi erőkhöz képest, amelyek" in$st alakít ják át világunkat, rajzolják meg az új Euró­pa térképét s megírják kódezét az új politikai és gazdasági morálnak. Poroszország a jénai vereség után xz őr­yőny fene'vé'g csúszott le s két nemzedék ntán Világhatalommá emelkedett fel. S ez az élet­sors újabb két nemzedék életében még egyszer megismétlődött, történelmében. A franc'a nép ma a bűnhődés és megalázás örvényének mé­lyén várja a történelem igazságtevesét. 'Ám az a hatalom, amelyik erkölcstelennek bélye­gezte a nemzetek felosztását győzőkre és lc­győzöttekre, már jelét adta annak, hogy az új európai rend megteremtésében szerepet juttat­hat a legyőzött francia népnek' is. S a francia nemzet a visszatérő öntudat első pillanatában íz egyház tanítása felé tárja ki sóvárgó lelké­vel s Pétain marsall üzenete nem egy szavá­ban visszhangozza az egyháznak az új világ­renddel szemben hangoztatott álláspontját A keresztény Európa megteremtésének gon­dolata nem maradhat egyedül a legyőzöttek vigasza és reménye. Ennek a gondolatnak ere­jét, hatalmát és szépségét fel kell ismernie mindenkinek: az új világ a keresztény szel­lem megtestesülése lehet csak, a keresztény morállal telített nacionalista világszemlélet (épülhet csak ki politikai és államhatalmi rejuL Gyorsan nyomulnak dőre az olasz csapatok Görögországban Róma cáfolja az angolok állal terjesztett békekötési híreket — M EgyesUlt-A'üomok a Irancia gyarmatok megszállására keszill Róma, november 2. Az olasz cSaPatok elfoglal­ták Eastania városát, majd tovább haladtak Me­lissopctra felé, ahonnan az előőrsök már Janina alá érkeztek. Jfclis9opetra felé egy másik olasz hadoszlop is tart Eosarika albániai helyőrségből jövet: Janina sorsa tehát megpecsételődik: az olasz hegyi csapatok már 6ok helyen átlépték a Ealamas folyót. A völgyekben erős olasz cgysí* gek törnek előre. Az olasz légierő erősen bonibázla Szálamiszt, Eorfut, Larissát, Szalonikit és ECéta szigetét, to­vábbá a Eorinthusból Athénbe vezető vasutvona­lat; Olaszország nem höt Déhcl a éörögöhhel Róma, november 2. A Stefani-iroda jelenti: II- . országnak cszeágában sincs békekötésre irányuló letékes római körökben határozottan cáfolják azt ' megbeszéléseket kezdeni. A háború gépezete meg­a hirt, amely szerint az olasz görög viszályt tár- I indult és nem fog addig megállni, aniig a viszályt gyalás utján lehet elintézni. Illetékes római kö- I erélyes eszközökkel el nem intézik rökben éppen ellenkezőleg, kijelentik, hogy Olasz­Száz repülőgép Pomüázla Hálíát Valahol Olaszországban, novembcf 2. A Ste­fani-iroda különtüdósítójának jelentése szerint a háború megkezdése óta szombatön a kora­délutáni órákban hajtotta végre az olasz légi­erő Málta ellen a legnagyobb hadivállalkozá­sát. Mintegy 100 igen nagyméretű bombázó és gyújtóbombákkal megterfielt bámbázó- és va­dászgép vett részt ebben a nagyszabású táma­dásban, amely Mikabba repülőtere és Málta •tengerészeti támaszpontjai ellen irányult­Megállapították, hogy Mikabba repülőterén rombolásök történtek, tüzek és súlyos károk keletkeztek, Egy vadászrepülőraj, amely meg­előzte a többi alakulatot, légiütközetbe bocsát, hozott két ellenséges vadászrajjal. Az ütközet során az olaszok lelőttek egy ellenséges repülő­gépet, amely lángokba borulva lezuhant. Egy másik ellenséges gép valószinűleg szintén el­pusztult Anglia szombati bombázása Berlin, november 2. A Német Távirati Iroda értesülése szerint a német légierő szombaton ko­radélelőtt óta a kedvező időjárást kihasználva, lankadatlan erővel folytatta támadásait Délanglia, valamint a brit főváros ellen. Eülönösen Wood­wich városrészben okoztak nagy pusztítást ha­dászatilag fontos berendezésekben. Más hadásza­tilag fontos célokat is bombáztak London terüle­tén. A német repülök sok uj tiizet és robbanást figyelhettek meg. Az angolok erős vadászelhárl­tással igyekeztek feltartóztatni a német harcikű telékek megsemmisítő támadásait. Eddig két an­gol vadászgépet lőttek le. Nincsenek angol hadihaföh görög kikötőkben rAthén, november 2. A Német Távirati Iroda jelenti: Leükös szigete közelében állítólag an­gal hadihajókat figyellek meg. Athéni értesü­lések szerint azonban görög kikötőkbe mind­ezideig nem érkeztek angol hadihajók. Pkale­ron kikötőjében pénteken délben ismét csak egyetlen egy angol katonai hajó tartózkodott. Papén lementést lesz Berlinben Bukarest, november 2. Papén, Németország ankarai nagykövete pénteken reggel Bukaresten keresztül Berlinbe repült jelentéstételre. Az Egiiestilt-Allamoh elfoglalta a francia őuarmaíokat, ba... Washington, november 2- A Stefani-iroda jelenti: Az amerikai hajóhad összeponlosílása Martinique, Guadeloupe és a Francia-Guyana előtt itteni körökben nagy feltűnést keltelt. A New-York Times szerint az Egyesült-Államok készen áll arra, hogy elfoglalja a francia gyar­matokat, ha a vicliyi kormány megkezdi együttműködését a tengelyhatalmakkal. szerré s a keresztény tanítás szociális tartalma teremtheti 5sak meg azt a gazdasági rendet, amely nem egyeseknek, hanem mindenkinek helyet fog biztosítani a természet terített asz­tala mellett- Lehetnek fegyelmezetlen lelkek, akik a mai világ berendezkedésének megtaga­dásában olyan messzire mennek, högy a ke­resztény morál tanításaival is szembehelyez­kednek. A megvetés és megtagadás szelleme senkit nem sodorhat olyan távol az erkölcsi Igazság partjairól, hogy a keresztény tanítá­sok erejét csak azért tagadja meg, hogy a mai politikai és gazdasági berendezkedések megta­gadásában kérlelhetetlen intranzigenciáját bi­zonyítsa ezzel is. Világok elmúlhatnak s por­rá máihatnak érctörvényekként tanított dog­mák. a l-p.reszt.piiv egyházak hivatása s törté­nelmi szerepe annál magasztosabban emelke­dik ki a romok közül, minél több lesz a törme­lék. Az új világ forrongó voraglása nem szabdalhatja megint kétfelé az emberiséget s a győzők és legyőzöttek, a, kapitalisták és trnín­kások két összeolvadó égi tájának megkülön­böztetése holyébe nem léphet most a keresz­tény és pogány szellem szakadása. Az ébredő emberiség lerázhatja magáról a régi törvények uralmát, de helyébe csak a krisztusi tanítást teheti, ha valóban rendet akar teremteni em­berek, hatalmak és országok között S ebben az akaratban, ebben az eltökéltségben, ebben a misszióban kell összetalálkoznunk, ha meg akarjuk vetni lábunkat a vértől csuszamlós rögökön. Romok és omladékok fölé a keresz­tény EtirÓDa pilléreit kell felépítenünk-

Next

/
Oldalképek
Tartalom