Délmagyarország, 1940. szeptember (16. évfolyam, 198-222. szám)

1940-09-01 / 198. szám

1941 AfEII 341 Vési) OfcCC>€C6<> a 7&f\HXJULpJ2A! Fenti rádiókészülékeket raktárról szállítja. Kedvező részletfize­tés. Csereakció: Markovics Szilárd oki. gépészmérnök rádió osztálya, Tisza Lajos-körut 44. sz. Dijtalanul bemutatja régi rádióját becseréli KELEMEN MÁRTON Kelem en-u. 11. Kedvező részletfizetés. Szenzációs tökeieres rádlOK műszaki cégnél (a melegkut­nál) kaphatók 12 havi részlet­re is. Tekintse meg kirakaiomat Bemaorffi a r»akka evőeszközök kaphatok Hungária etfényházban Tisza Lajos körút 55. (Mihályi lüszerüzlet mellett) Kapható reszletfizetosreis. Beutsch Blhert k f rádió és villamossági vállalatáná Kárász-u. 7. Telefon: 18-71. Kapható: METEOR Villamossági ás Cshlárgyár egyeriárusi­ásánál. Kárász-u. 11. Telefon 33—76 Negkczdödlh a rendkívüli fefiuvergijakorlotra behlvoltak fokozatos leszerelés Budapest, augusztus 81. A Magyar Távirati 1 -behivottak fok iroda jelenti: Hivatalosan közlik, hogy a m. I 2-án megkezdi, kir honvédség a rendkívüli fcgvvergvakorlalra • fokozatos leszerelését szeptember fegv vcrgyakorla Ira A román koronatanács tudomásul vette a becsi ddntest wet Kormányzói kézirat Budapest, augusztus 31. A hivatalos lap va* sárnapi száma a következő legmagasabb kézira­tokat közli: 1. •Kedves gróf Teleki! A reviziós mozgalom, amely a kegyetlen ^ke­diktátumok békés megváltoztatását tűzte ki célul, ujabb jelentős sikert ért el. IIosszu, kemény mun­ka vezetett e sikerhez. Ebben a munkában ön a magyar igazság győzelmébe vetett fanatikus hit­tel 22 esztendőn ót alapos tudásának, kiváló ké­pességeinek és lankadatlan munkaerejének leg­javát adta. Midőn ennek eredményeképpen Kelet' magyarország és Erdély egyrésze a magyar Szent Koronához most visszatér, kimagasló érdemeiéri hálás köszönetemet fejezem ki.« Horthy sk., Teleki sk\ 2. •Kedves gróf Csáky! f Az a fáradhatatlan és ernyedetlen küzdelem, amelyet ön a magyar igazság diadalra juttatása érdekéiben a m. kir. miniszterelnökkel egvűtl foly­tatott és amelynek eredményeként Kclctmagyar­ország és Erdély egyrésze most a Szent Koroná­hoz visszatér, arra indit, hogy legmelegebb kö­szönetemet kifejezve, önnek ezalkalonunal a Ma­gyar Érdemrend Nagykeresztjét adományozom.* Kelt Budapest, 1910. augusztus 31. napján. Horthy sk.. Teleki sk". Férfi 6zbőr és 18 s x t B kesztyűk nagy választékban H © ff 9 e kesztyűsnél Klauzál-tér 3. Bükarest. augusztus 3L A' román korona­tanács 4 ós fél óra hosszat tárgyalta a bécsi döntőbírósági ítéletet A köronatanáds a ten­gelyhatalmak döntését elfogadta. Ezzel a ro­mdn kormányválság kérdése is elintéződött. Károly király állandóan tanácskozik mun­katársaival, hogyan maradhat ura a helyzet­nek, tekintettel arra, hogy a bécsi döntés Ro­mániában nyomott hangulatot teremtett. Az első politikus, aki nyíltan fölemelt© szavát a 'döntéssel szemben, Maniu völt. Maniu a dön­| test elfogadó koronatanács ülésén erősen ellen­zéki hangot ütött meg. egy hüvelykujjnyi te­rületet sem akart átadni. (Birtoka Badacsony, Magyarországhoz kerüli) Bukarest, augusztus 31. A szömbat est© megtartott minisztertanács megállapította, azoknak a munkálatoknak folyamát, amelyet az egyes minisztériumok az ország területében előálló változással kapcsolatban elvégezni fognalt. Kfddfn össretíl a Külügyi bizottság Budapest, augusztus 3L A képviselőháa 4-én, szerdán déli 12 órakor ülést tart. A képviselőház külügyi bizottsága 3 cin, j kedden délután öt érakor ül össze? Ciano elufozoll Bficsbö! Bécs. augusztus 31. Ciano gróf olasz kth> ügyminiszter szombaton este Olaszországba utazott. Bécs közönsége a késő éjszakai órák­ban is sorfalat állt a szállótól a pályaudvarig és lelkesen ünnepelte Cianot. Később Ribben­trop birodalmi külügyminiszter is elutazott Bécsből. Telehl ts Csáhu (elentésf tett a Kormánifzónak Budapest, augusztus 31. Szombaton délelőtt 10 órakor a miniszterelnök elnöklésével mi­nisztertanácsra ültek össze a kormány tagjai. A minisztertanácson Csáky István gróf kül­ügyminiszter beszámolt a bécsi tárgyalások­ról és a döntésről, majd a döntés következté­ben előálló feladatokról tárgyalt a miniszter­tanács. A déli 'órákban, a minisztertanácsot köve­tően, a Királyi Várba hajtatott Teleki Pál miniszterelnök és Csáky István gróf külügy­miniszter és kihallgatáson jelentkezett Ma­gyarország kormányzójánál. A két államférfi a bécsi döntéstől részletes jelentést tett az államfőnek. Értesülés szerint a kiürítés, illetve a bevo­nTdás kérdésének tisztázására a katonai, bizott­ságok a legrövidebb időn belüt összeülnek. Gönczi Ev magyar-német látszóiskolája 2—6 éves gyermekek számára szep­tember 16-án nvílik meg új helyiségé­ben: DEÁK FERENC U. 22. II. le'pcső­ház, I. emelet. Foglalkoztatás délelőtt 9—V> i-ig. Beíratás: Szeptember 12, 13. 14-én d. e. 10—12-ig. n»n7twmo'i«g7fiti wniaia Fz^niomíiRP w null! BannHKMBnKi Oszi djyatcipők, bkolacloök FMRUU nagy valasst^kban lego&csobban | re^iei a és iéi éves koriéi. „ , . Beira'ás 5—7-:g. Deák Ferenc-u'ca 22. A.SII1KO CIPOUZISI Kossuth L s.-uf 6© jTesikorrelmos gyógytorna!

Next

/
Oldalképek
Tartalom