Délmagyarország, 1940. július (16. évfolyam, 147-172. szám)

1940-07-02 / 147. szám

2 m DCCMSG7SR0RSZSG KEDD, 1940 JÜEIÜS 2. főn este 18 órakofl mlniszteretanácsot tartottak, amelyen 'Argrtnianü külügyminiszter beszá­molt. Besszaráhia és Bukovina kiürítéséről, az­után vázolta Románia jelenlegi külpolitikai irányvezetését, amely az új európai rendhez alkalmazkodik. E politika keretében Románia lemond az április 13-án adott angol-francia szavatosságról. A minisztertanács egyhangúlag hozzájárult Románia új külpolitikai irányve­zetéséhez. Anglia lOnnlarlla szavatossági igeretet London, julius f. A Reuter-iroda jelenti: Kon­dom diplomáciai körökben nem keltett meglepe­tést, hogy Románia lemondott területi épsége ér­dekében adott brit szavatosságról. Londoni tájé­kozott megfigyelők szerint ez a tény semmiképpen sem korlátozza az angol kormányt abban, nogy ne ő maga határozza meg adandó esetben, hogy • Nagybritanniának kell-e teljesítenie a szavatos­ságból folyó kötelezettségét, vagy nem. Anglia nem nyugodna bele Szíria elfoglalásába London, július 1. A Reuter-iroda jelenti; Lon­donban hétfőn este a következő hivatalos közle­ményt adták ki: őfelsége kormánya ngy tudja, hogy Mittelhan­«er tábornok a levantei francia erők főparancs­0 noka. kijelentette, hogy Sziriában az ellenségeske­dések megszűntek, őfelsége kormánya reméli, hogy ez nem jelenti azt, hogy abban az esetben, ha Németország, vagy Olaszország Szíriát, vagy Libanont el akarná foglalni és azt a tengerek brit uralma ellenére megpróbálná végrehajtani, a francia erők semmiféle ellenállási kísérletet nem tennének. A kételyek eloszlatása céljából, amely f?zei kapcsolatban egyes körökben esetleg fölme­rülnének, őfelsége kormánya kijelenti, hogy nem járulhatna hozzá, hogy Szíriát, vagy Libanont bármelyik ellenséges hatalom elfoglalja, vagy tá­madási alapul használja föl középkeleti országok ellen, amelyeknek védelmét magára vállalta, ab­ban az esetbrn, ha ezek az országok veszélyes helyzetbe kerülnének. Nincs hlr a Szeged fCtői (A Délmagyarország munkatársától) Jelentet­tük. hogy a Szeged pénteken délután elutazott, er­délyi portyájára, mert szombaton Kolozsvárott, vasárnap Marosvásárhelyen lekötött mérkőzése volt. Hétfőn a későesti órákig semmiféle hir nem érkezett a mérkőzések eredményéről, de a Sze­ged sem jött még haza és azt sem lehet tudni, el­jndult-e hazafelé. Korlátozások a vasúti ás autóbusztorgalomban (A Délmagyaro'rszdg munkatársától) A vá­fosi autóbuszüzem igazgatósága értesíti a kö­zönséget, hogy az autóbuszüzem szatymazi, kisteleki, drszki és ujszegedi járatai keddtől kezdve ujabb rendelkezésig szünetelnek. Budapest, július 1. A Magyar Allamvasútak igazgatósága értesíti az "utazóközönséget, hogy előre nem látott technikai nehézségek miatt július 1-éről 2-ára virradó éjjel további intéz­kedésig az összes hálózaton, beleértve a MA VAUT autóbusz vonalait is, személyforga­• lomkorlátozást kényielen életbeléptetni, ezért kéri az utazóközönséget, hogy csak a legszüksé­gesebb esetekben utazzék. A 1-Uxa uMCráilá^a: 69Z A rendőrség szegedi révkapitánysága közli iu­'lius 1-én reggel 7 órakor: A Tisza vízállása 632; hőmérséklete 20 fok Celsius, a levegő hőmérsék­lete 20 fok Celsius. i — Az urológiai megbetegedések gyógykezelé­sében reggel éhgyomorra egy pohár természetes »Ferene József keserűvíz gyakran igen fontos segédeszköz, mert a gyomorbélcsatornát könnyen és mégis alaposan kitisztítja s az anyagcserét és az emésztést lényegesen előmozditia. Kérdezze meg orvosát! HA K»L ÉS OLCSÓN AKAR ÉTKEZNI, jöj jön el a ..Madwer Asszonu'-tfhezdébe? 1 Kölesei-utca 2, (Roya)-szállóval szemközi). Egv rugvíogs n v jzleKn ebéd ken vérrel, k iszol­gáiásssl EGY PENGŐ, VACSORA 60 fillértől. \b neu-"kft kihordásra is vállalok. Garan­tált tiszta kezelés. RiUtEnuna tulaidmms. Anyag- és cukorelláíúsi kérdések, a kisipari hitelakció fejlődése a Kereskedelmi és Iparkamara közgyűlése elöli Egyelőre nem kerUI sor a könyvelési kötelezettség kiterjesztésére (A Délmagyarország munkatársától) A szege­di Kereskedelmi és Iparkamara Péter-Pál napjan délelőtt közgyűlést tartott élénk érdeklődés mei lett. A tárgysorozaton több igen fontos és akluá­lis kereskedelmi és ipari kérdés szerepelt. R a i­n e r Ferenc elnöki megnyitójában kegyeletes sza­vakkal emlékezett meg arról a gyászról, amely a kormányzót érte leánya elhunytával. A kamara őszinte részvétét tolmácsolta a kabinetirodának. Az elnök szavait a közgyűlés tagjai állva hall­gatták végig. Rainer elnök ezután kifejezést aciott annak a reménynek, hogy most már nem tart so­káig a háború nyugaton, de számolni kell azok­kal a hatásokkal, amelyeket a háború az egész kontinens gazdasági életére gyakorol. Ezekre már most föl kell készülni. Megemlékezett a sze­gedi ipari vásár sikeréről, amely ujabb bizonyíté­kát adta a magyar ipar munkakedvének és telje­sítőképességének. A közgyűlés helyesléssel vette tudomásul az elnöki megnyitót, majd Tonelli Sándor dr. fő­titkár jelentése következett. A főtitkár beszámolt arról, hogy a kamara 1934-ben összesen aunyi ügyiratot intézett, mint az idei évben — junius végéig. Ennek a nagy mértékű munkaszaporulat­nak számos oka van. A kamarának kell elintéznie a mestervizsgák, a kisipari és kiskereskedői hi­telakció, az ipari továbbképző tanfolyamok, a leg­kisebb munkabérek, az önállósitási alap, az árel­lenőrzés, a háborús gazdálkodási intézkedések, az anyagellátás kérdéseit és jórészben a zsidótör­vény végrehajtásának ügyeit, ezekkel pedig jelen­tékenyen megszaporodott a kamara munkája. Mig Budapesten különböző nagy szervezeteket állítot­tak föl, mint amilyen az értelmiségi kormány­biztosság és az árellenörzés hivatala, addig vidé­ken a kamarákra rótták ki ezeket a föladatokat, de a régi keretben és a régi személyzet mellett. Gondoskodni kell megfelelő keretről és személy­zetről. , A cukorellátás racionalizálásáról bejelentette a főtitkár, hogy még csak néhány kérvény érke­zett-a kamarához A kamarának be kell várnia, árnig az összes jelentkezések fölött határozhat­nak, hogy szükség van-e annyi nagykereskedőre, ahány kérvény beérkezik, így egyenként nem le­het azokat elbírálni. Megnyugtatta azonban az érdekelteket, hogy senkit sem ér joghátrány, a jelentkezéseket a legrövidebb időn belül együtt fogják elbírálni. Bejelentette Tonelli főtitkár: a könyvvezetői kötelezettség kiterjesztésének kér­désével — amely igen nagyszámban érintette r. kereskedőket és kisebb vállalkozásokat — foglal­kozott ugyan a kereskedelmi miniszter, de egye­lőre nem kerül sor annak életbeléptetésére, mert a miniszter leghelyesebbnek látja a tervezetet le­venni a napirendről. Ples.kó András titkár az anyagellátási kér­déseket ismertette. A gyulai ipartestület külön­böző anyagokat a saját cimére rendelt. A ka­mara álláspontja szerint az ipartestületeknek nem lehet a föladatuk az anyagellátás lebonyolítása. Föladatuk az ellenőrzés, de nem az, hogy mint boltosok is résztvegyenek a kereskedelemben s elvegyék a kereskedelem legális működési terü­letét Egymásután szóltak hozzá a kérdéshez a körzetbe tartozó nagyobb ipartestületek veze­tői, igy K o 11 e. r István (Vásárhely), I n o k a i Tóth Lajos (Szentes), Pe stuka Ferenc (Baja) és egyhangúlag a kamara elnökségének álláspont­jára helyezkedtek. Kifejtették, hogy amint ?z ipartestületek is küzdenek a kontárok ellen, ugy ők sem akarják elvenni ezt a területet a legális kereskedelem elöl. A közgyűlés elfogadta az el­nökség javaslatát. A kisipari és kiskereskedői hitelakció ügyét TJ e h e 1 Pál dr. ismertette. Az akció hét év előtt kezdődött, akkor az egész országra félmilliós ke­retet határoztak meg. most egyedül a szegedi ka­mara 250.000 pengős kerettel dolgozik, ami szin­te egv kisebb pé nziníézct {or^ra Imának fplel ttipí?­A kormány kezdetben a városokkal együtt 1:1 arányban adta a hitelösszeget. Ma a varosoknál az arány 1:4, községeknél 1:5, tehát az állam négyszer-ötször akkora összeget ad, mint a vá­rosok, illetve községek. Általánosságban a vis­szafizetési százalék 73-át tesz ki. Legjobb a visz­szafizetési aránv Baján, ahol 95 százalékban fi­zették vissza eddig a kölcsönöket, dc a leggyőu­f kgr. Ogg liszt 38 fillér 1 kgr. mogyorébél 280 fillér 1 kgr. cgytojásos csőtészta . . . 80 fj lér 1 kgr. egylojásos tarhonya ... 72 fillér Nagy Alberf, Valéria-tér 4. (Paprikapiac) Kiárusítás! Kárász-utca Sa. lévő Korzó cipaüzletem megszű­nik. Az árukészletet az elsőfokú iparhatóság 13621 —1910 számú engedélve alapján kiárusítom — HÓDY JÁNOS. Női cipőt 6.80-tóL 82 gébb Makón, 50 százalék, de van olyan község is, ahol százszázalékban már visszafizették az össze­geket. Ilyen például Földeák és Tompa. Egyetlen olyan város van a kerületben, amely még nem já­rult hozzá a kölcsönakcióhoz és ez — Csongrád. Elfogadta a közgyűlés több fölszólalás után a kamara zárszámadásait, majd Ketting Lajos és ifj. Danner János a strohmann-ügyet telte szóvá és tiltakozott az ellen, hogy amig a legális kereskedelem a vidéken nem tud, vagy csak nagy nehézségekkel tud áruhoz jutni, addig Budapes­ten strohmannok ékelődnek be. a gyárak és a ke­reskedelem közé és ezzel a tisztességes vidéki ke­reskedelem rovására szinte illegális lánckereske­delem fejlődik ki. Kérték, hogy a kormányzat szi­gorúan lépjen föl a lánckereskedők és az illegi­tim strohmannok ellen. Fölszólalásukat a köz­gyűlés magáévá tette, majd a közgyűlés Rainer Ferenc elnök szavaival véget ért. Minisztertanács Budapest, július 1. A Magyar Távirati Iro­da jelenti: A kormány tagjai hétfőn délután 18 óra 20 perckor Teleki. Pál gróf miniszterel­nök elnöklésével minisztertanácsot tartottak. A minisztertanács fontosahh időszerű folyó Ügyeket tárgyalt és este 20 óra 30 perckor ért véget. Megszűntek a nyári szabadságolások a városházán (A Délmagyarország munkatársától) A pol­gármester hétfőn rendeletet adott ki, amely­ben értesítette a város összes alkalmazottait, valamint az üzemek és városi intézmények al­kalmazotait, hogy egyelőre beszüntetik a szo­kásos nyári szabadságolások engedélyezéséi. Minden városi tisztviselőnek és alkalmazott­nak változatlanul kell folytatnia munkáját, tekintet nélkül arra, hogy előzetesen beosztott szabadságideje megkezdődnék. A polgármester így beszüntetett minden szabdaságolást, csak azok távollétét veszik tudomásul, akiknek egészségi állapotuk olyan, hogy súlyos beteg, ségük miatt kell távol lenniök hivatalukból. A polgármesteri rendelkezést még hétfŐD közöl­ték az összes városi hivatallal és intézménoyel. Kitárult a szegedi iársadaíom szíve a Vöröskereszt előtt (A Délmagyarország munkatársától) Hetek óla talán az első igazi, szép nyári nap virradt föl július elsején, mintha a természet is segít­ségére sietett volna napjaink legfontosabb nemzetvédelmi intézményének, a Magygr Vö­röskeresztnek. Hétfőn volt az első nap ugyanis, amelyen a honvédelmi miniszter fölhívása ér­telmében a Vöröskereszt javára gyűjtöttek. Húsz év óta az első nap volt ez, amelyet a Vö­röskeresztnek szenteltünk, az első nap, ame­lyen a nemzet filléreit a Vöröskereszt nemes és beláthatatlanul nagyjelentőségű intézménye ja. vára hordották össze. És ez az első nap bebizo­nyította, hogy a nemzet áldozatkészsége milyen határtalan, hiszen'az 1940. esztendő elemi csa­pásai már nagy mértékben igénybe vették a nemzet szívét, de azért ez a. szív ma is kitá­rult, hogy fölkarolja a Magyar Vöröskereszt ügyét. • < • Szegeden 24 sátort állítottak föl a város különböző pontjain és a. város valamennyi tár­sadalmi és jótékoinycélű egyesületének hölgyei részt vettek a gyűjtésben. Hogy a. közönség milyen őszinte lelkesedés­sel sietett hazafias áldozalkészségének tanúbi­zonyságát adni, arra mi sem jellemzőbb példa, mint liogy a Városháza előtt fölállított. MANSz-sátorban, ahol Széchenyi István né. Tóth Béláné és Szabó Andrásné tevékenyke­dett, már délelőtt 11 órára elfogytak az összes' tiekettek. A gyűjtés várakozáson felüli ered­ményt ígér, hiszen ez csak az első nap volt és a gyűjtéseket kedden még folytatják. Minden­esetre már az első nap megállapítható _ volt, hogy a közönség teljesen átérezte a mai idők komolyságát és annak parancsoló szükségessé­gét, hogy minden erőnkkel segítenünk kell a Magyar Vöröskeresztet, amelynek fölbecsülhe­tetlen. áldásos munkájára a történelmi^ idők­viharában bármelyik pillanatban szükségiink lehet mindannyiunknak: hadbnvffnuló férfiak­nak. itthon maradt nőknek és ártatlan gyerme­keknek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom