Délmagyarország, 1940. május (16. évfolyam, 98-121. szám)

1940-05-18 / 111. szám

PAPRIKAFÓNIK A! Papríkapalántaágyaitokat minden 8—10 napban öniözzétek meg egyszer papHkafÓllikáva! sakkor 8—10 nappal előbb lesz készen palántád és a féreg sem fogja pusztítani. Egy tekercs ára 60 fillér és ez 10 kanna oizhez elég. K a p ha t 6 minden festékkereskedésben és nagyobb üzletben! Fonios és időszerű városi ügyekben Budapesten tárgyalt a főispán Rendkívüli köxgyülés fogja letárgyalni a függőben levő kérdéseket (A Délmagyarország munkatársától) Tukats Sándor dr. főispán pénteken reggel Budapest­ire utazott, hogy töhb időszerű kérdésben tár­gyalásokat folytasson kormánykörökkel. A fő­ispán budapesti útját beavatott helyen több fontos szegedi kezdeményezéssel is összefüg­gésbe hozzák, amelyeket illetékes helyen nyil­vánosságra hoztak, de amelyek az áprilisról május 18-ra halasztott közgyűlés tárgysoroza­tán nem kaptak helyet. Igy a konzervgyár lé­tesítése, a rendőrségi palota építése, a város autóbuszüzem eladása és a szegedi koncesszió bérbeadása a BÁRT, illetve a Szürketaxi Rt.-nek. Mindezek a fontos városi ügyek felében­harmadában készen állanak s osak az utolsó simításokat kell még rajtuk elvégezni. Nincs kizárva, hogy a fölsorolt kezdeményezések már a közeli napokban döntésre érnek. A mai közgyűlésre már technikai okokból sem lehet egyiket sem behozni, viszont nem lehet kétsé­ges egy pillanatig sem. hogy sürgősségük mi­att nem lehet megvárni az esetleg augusztus­ra halasztott júliusi közgyűlést. Beavatott he­lyen tehát nem tartják kizártnak, hogy mén ebben a hónapban, de legkésőbb június elsr napjaiban Tukats Sándor dr. főispán rendkí vülj közgyűlést hiv egybe. A rendkívüli köz gyűlésen az összes függő ügyeket letárgyal nák. Egyesek tndni vélik, hogy a rendkívüli közgyűlésen hirdetik ki az elmúlt közgvűlé sen letárgyalt és elfogadott nyugdíjszabály, rendeletet is. Ez a föltevés onnan ered. hogy legutóbb a főispán kijelentette, hogy a bel ügyminisztériumba® a nyugdíjszabályrendelet módosítását akkor hagyják jóvá, amikor ő azt időszerűnek véli lehozni és a törvényhatóság előtt kihirdetni. Fölszerelik a tanyai telefonállomásokat és megszervezik a csengelei tanyaközpontot is (A pélmagyafország munkatársától) Rend­kívül érdekes és viszontagságos úton jutott a tanyai telefonok fölszerelésének kérdése olyan megoldáshoz, amely az érdekelteket minden­ben kielégítheti. Többször írtunk már arról, hogy az idei költségvetés tárgyalásakör a ta­nyai központok továbbfejlesztésére a törvény­hatósági bizottság 10.000 pengőt szavazott meg s ezt a tételt a belügyminiszter is jóváhagy­ta. Később a postaigazgatóság kérdést intézett a városhoz, hogy hajlandó volna a tanyai te­lefonhálózatot 10—12 űj állomással emelni. A Várost érintő ezzel kapcsolatos költség az idén 5000 pengő s a következő három évben, éven­ként 1500 pengő. A polgármester nem akarta elszalasztani a kedvező alkalmat s miután a számvevőség nem talált fedezetet, Tukats Sán­dor dr. főispán útján a belügyminisztérium­hoz fordult A főispán telefonon beszélt Sass Elemér dr. miniszteri tanácsossal, a belügymi­nisztérium várösi osztályának vezetőjével s engedélyt kért arra, hogy a 5000 pengőt a ta­nyai központok fejlesztésére fölvett 10.000 pen­gőből vegyék el s a ösengelei tanyai központ megszervezése 1941-re maradjon. Sass Elemér dr. miniszteri tanácsos teljesítette a kérelmet, amire Pálfy József dr- polgármester közölte a postával, hogy a város elfogadja az ajánla­tot Ezután készült el Rőth Dezső dr. gazdasági tanácsnok ismeretes kisgyűlési javaslatával, amelyet az áprilisi kisgyfilós visszautasított. Az indokolás törvényszerű volt; a közgyűlés határozatát a kisgyűlésüek nincs joga megvál­BELVÁROSI MOZI M4tólÍ1dl0* Két nagy film egy műsorban? HARRY PIEL ezidei egyetlen filmje: HALÁLUGRÁS dráma a cirkuszban. Nem repriz! Nem repríz Ezt megelőzi: FINNORSZÁG LÁNGOKBAN A finn—szovjet háború 104. napjának döbbenetes története. A finn szabadságharc magyarul beszélő filmen. toztatni. A csütörtöki előkészítő kisgyűlés előtt még úgy állt a helyzet, hogy az áprilisi kis­gyűlési indítványt változtatás nélkül újból előterjesztik. Közben leírat érkezett a belügy­minisztériumból, amely jóváhagyta a külte­rületi községi bírók aljegyzőkké történő át­minősítését. Ebben a leiratban a belügyminisz­térium nyomatékosan és újból fölhívta a vá­ros hatóságát, hogy a 10.000 pengőből új tanya? központot létesítsen: Királyhalmán, Lengyel­kápolnán vagy Csengelén. Erre vonatkozólag az előterjesztést a polgármester haladéktala­nul tegye meg. Rőth Dezső dr. tanácsnok ami­dőn a leiratot tudomást szerzett, érintkezésbe lépett Dékány Sánlor számvevőségi főtaná­csossal és rövid megbeszélés után a póthitel számláján találtak fedezetet az 5000 pengős te­lefonfölszerelési költségre. A polgármester közvetlenül a csütörtöki kisgyűlés előtt vette tudomásul a javaslat fedezeti részének újabb kijelölését s ezzel a tanyai közpöntok fejlesz­tésére fölvett 10.000 pengő megmarad eredeti rendeltetésére. A belügyi kormányzat intenciója, szerint' a város hatósága rövidesen előterjesztést tesz a csengelei tanyai központ fölállítására. A ren­delkezésre álló 10.000 pengő fedezi a lakás és hivatali helyiségek' fölépítésének költségeit, mégpedig úgy. bogy égy méter magas tégla­alapzatra a. helyszínen vetett szikvályogot rak­nak föl. Ha a munkálatokat a város hatósága június folyamán megkezdheti, úgy az építke­zés őszre befejezhető. Az októberi közgyűlés újabb átminősítéssel kijelölheti a, Csengéiéi ta­nyai központi vezető III. osztályú aljegyzőt. Ezt éppen úgy pénznélkül lehet _ megoldani, mint az alsó- és felsőtanyai községi bírói át­minősítéseket. Az új tanyai központ irodai be­rendezése s egy gépírónő alkalmazása kikerül a városházáról, tehát újabb anyagi terhet ez sem jelent­Vasarnap délelőtt tCi 11 Orai kezdettel kizárólag csau leventéknek külön előadást rendezünk. MaRMOH KORZÓBAN Ma a legszebb' magyar film reprizc! Jókai Mór halhatatlan regénye AZ IJFÖLDESÚR EGRY MARIA, GORDON ZITA, JÁ­VOR PÁL. RÓZSAHEGYI KÁLMÁN. LAZAR MARIA, CSORTOS GYULA. URAY TIVADAR. SOMLAY ARTÚR a magyar színjátszás büszkeségei főszerep­lésével. PREMIER MAGYAR VILAGH1RADÓ Teijes vasárnapi munkaszünet a sütőiparban Beszüntetik a vasárnapi árusítást a szegedi sütőiparosok ás vwndégsü.est sem váltainak (A Délmagyarorszáa munkatársától) A leg­utóbbi kormányrendeletek egyike szabályozta a vasárnapi munkaszünetet a sütő- és cukrász­iparban. A szegedi sütők gyűlést tartottak és valamennyien tudomásul vették az új "rende­letet, amely lehetővé teszi uemcsak a mesterek vasárnapi pihenőjét, hanem azt is, hogy ke­resztényi módon üljék meg a vasárnapot. El­határozták azt is, hogy a rendelet állal meg­engedett kétórai vasárnapi árúsitást sem tartják meg és vasárnap nemcsak műhelyei­ket, hanem üzleteiket is zárva tartják s a pia­con sem árulnak. Miután vasárnap a raühe lyekben teljes a munkaszünet, a veudégsütést (steer) is eltiltja a rendelet és a nagyközön­ség is ehhez kénytelen alkalmazkodni és sü­léseit már szombaton el kell végestetnie. A pékek bíznak benne, hogy a köznöség hozzá fog szokni, hogy vasárnapi süte­mény és kenyérszükségletót mar szombaton beszerezze. Értesülésünk szerint a rendőrható­ság szigorúan ellenőrizteti a rendelet betartá­sát és az ellene vétőkkel szemben sürgőseu megindítja a megtorló eljárást. Iz egyetemet végzett nök látogatása a Mezőgazdasági Intézetben (A Délmagyarorszáa munkatársától) Han­gulatos és értékes tapasztalatokban gazdag ki­rándulást vezetett az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesületének, szegedi Csoportja az újszegedi Alföldi Mezőgazdasági Intézet megtekintésére. A Mezőgazdasági In­tézetben Szanyi István fővogyész fogadta az illusztris hölgytársaságot, amelynek népszerű­sítő előadást tartott az intézet működéséről es hivatásáról. A fővogyész, a paprika-vegykísérleti állo­más vezetője előadásában hangoztatta, hogy sajnos, Szegeden nem ismerik a vegykísérleti állomás működését, intézményeit, mert uem vesznek maguknak fáradságot az emberek, hogy fölkeressék. Pedig igen sokat lehet ta­nulni belőle; megtanulhatjuk azt, hogy ebben az intézetben őrködnek testi és közvetve szel­lemi épségünk, egészségünk fölött. Az élelmi­szerek ellenőrzésére a legfontosabb nemzetvé­delmi, nemzetmentő föladatok egyike, hiszen a gyermekvédelem egyik alapvető tényezője­Az előadó érdekesen és színesen beszélt a vegykísérleti állomás hármas föladatáról, majd a magyar nemzetgazdaság egyik legszámotte­vőbb faktoráról, a szegedi fűszerpaprikáról. A magyar paprika révén 1939-ben Északameriká­ból 800.000 dollár jött az országba. A magyar paprika azonban sajnos, különféle okok miatt romlik s ezt minden eszközzel meg kell aka­dályozni. Szanyi István elmondotta, hogy a Mezőgazdasági Intézet igen fontos föladatá­nak tekinti a. közönáég felvilágosítását^ hogy fölvértezze az embereket az anyag elleni küz­delemre. Az elmúlt nyolc esztendő alatt 350 előadást tartottak és 320 népszerűsítő cikket írtak különféle lapokban, ezenfelül 22 röpira­tot tízezerszámra osztogattak. A nagy tetszéssel és hálás tapsokkal foga­dott előadást dr. Sclimidt Uenrikné az Egye­temet és Főiskolát. Végzett. Nők Egyesületé­nek elnöknője vezette be és meleg szavakkal köszönte meg. A bölgyközönsók ezután megte­kintette az intézetet, a tejvizsgálatra, paprika­SZÉCHENYI MOZI Mindenkit elbűvölt aranyos huncutságával a tüneményes hangú GLÓRIA JEAN I KIS CSITRI Önt is várja, hogy együtt sirjon és kacagjon vele. ' 5, 7, 9 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalom