Délmagyarország, 1940. május (16. évfolyam, 98-121. szám)

1940-05-18 / 111. szám

4 • DtLMAUY AkOKNAAU SZOMBAT, 1940 MÁJUS 18. Rheumatikus fájdalmaknál ldegfűjdalmaknál, fejfájásnál, izületi és lagfáj­thlmgkná), valamint meghűléses betegségeknél gyorsan és biztosan hatnak a Togal-tabletták, Orvosok ezrei ajánlják a Togal-t, tehát ön is bizalommal vásárolhatja. Tegyen még ma egy kísérletet. Kérje kifejezetten a kiváló hatásn Togal-t. Teljesen ártalmatlan. Minden gyógyszer­tárban. P J.GO, eleinzésro és szortírozásra berendezett helyi­ségeket. Megcsodálták a nagyszerűen fölsze­relt intézet különféle kísérleti gépeit, közöttük Elekes János dr. érdekes ós korszerű paprika­földolgozáshoz szerkesztett modelljét, valamint a vegykísérleti eljárásokat, amelyeket az in­tézet tisztviselői: Kas* Péter dr. és Vassné­Bossdnyi Irén dr. mutattak be. ÁZ, OLVASÓ ROVATA Veni Sancle, amelyről elfeledkeztek Igen tisztelt Szerkesztő úr! Amennyire ürömmel vette a szegedi iparosság, hogy sike­rült biztositaui n békét és az egységet az ipar­testületben. annyira meglepett, sőt megdöbben­tett bennünket az a körülmény, hogy voltak egyes körök, amelyek pedig fennen szoktak hangoztatni nagy kereszténységüket, egysze­rűen lu'tn vettek tudomást az iparosság Veni Soüdéjéről. Törtéut ugyanis, hogy a. testület vezetősége azzal is dokumentálni kívánta tisz­ta és őszinte keresztény szellemét, hogy'elha­tározta, múnkáját a jövőben az Isten segít­ségét kérve kezdi meg. Az új vezetőség mi­előtt megkezdte volna az érdemleges munkát, íznap reggel Veni Sanctén jelent meg a szé­kesegyházban és áhítatos lélekkel zarándokolt az Ur elé. Nincs ebben semmi meglepő, még­kevésbhé dicsőség. Csak öntudatos és megnyug­tató. Nem is emlékeznénk meg erről a hála­adásról igy külön is, ba föl nem tűnt volna, hogy az a lap, amely oly hangosan próbáiké­tik privilegizálni a kereszténységet, uem feled­kezett volna meg erről a minden katolikus ré­szére ünnepet jelentéi eseményről. De ez a lap egyszerűen nem vett tudomást az iparosság Veni Sanrtéjéről, egyszerűen kicenzúrázta tu­dósításából hangos melldöngetésémek nagyobb dicsőségére. Vagy Csak azért történt mindez a lázas feledékenység, mert a Veni Sanotét éppen az a vezetőség tartotta, amely nem kö­tött megállapodást és nem türt el semmiféle együttműködést, vagy „önzetlen" fölkinálko­zást a nyilasoktóll... Kénytelen vagyunk eb­ben valami tendenciát látni, úgylátszik még kereszténységünket is el akarják vitalui tő­lünk, csak azért, mert nem álltunk be a han goskodók türelmetlen "csoportjába és mert el­utasítottuk magunktól a gyűlölködő nyilas szélsőség Ezsau kezét... Nem baj. Tudomásul vesszük ezt is. De a mi jó kereszténységünket, bű katolicizmtísunkat megtaítjuk akaratuk el­lenéro is! Tisztelettel; szegedi ipafosök. Párisi Nagy Áruház Rt. Szeged ÍCsekonies és Kiss-utca sarok» KEHTI CIKKEK Rózsafakaró festve fél méteres 3 drb <—.21 fi Rózsafakaró festve 1 méteres 2 drb —.24 Rózsafakaró festve 1H métere® Rozsafaknró festve 2 méteres Festett kerti törpék: cm 40 47 53 _67 P 3.98 —.18 -.24 ár -98 P 138 Pettyes festett gomba Gólya 55 cm-es Festett kakas Festett kerti béka Fakéreg kaparó Fa kéreg kefe Hagynia kaparó Kerti kapa Kerti kapa villávai Gereblye Kerti ásó Méhész álarc FAYENCE ARUK Szöszös csésze >—.38 Mintás csésze aljjal >—.58 Hordó ,vagy Mmger alakú kancsó —.98 Fayence fonott kosár ovál, vagy kerek —.98 Jje^bógcllitere^^ —98 P 2.98 -.68 P 1.38 p 1.08 P 3.68 — 98 —.98 P 1.58,. -.98 —.98 —.68 —.58 —.88, —.78 -.98 P 1.28 —.88 tiprcsszblráshodássai vontáh felelősségre a gazdátáf meglopd urasági inast DeictAti H-kor előállították oz attu&zsegrc, t t orokor heihonopi börtönre tieitek (A Délmagyaf ország munkatársától) A tör­vénykezés egyszerűsítése alapján valóságos expresszbíráskodással vonlak felelősségre i»én­teken egy tolvaj urasági inast Alig két óra telt el azután, hogy az inast beszállították az ügyészségre, amikor már elhangzott fölötte az ítélet. Szuronyos csendőrök állították llegdon József dr- soros ügyész elé pénteken délelőtt Sipus István mezőhegyesi urasági iuast akit tetten értek, amikor gazdájától: Szőke Kál­mán mezőhegyesi állatorvostól ellopott 430 pengőt az orvos íróasztalfiókjának" föltötéoé után. Alig adták át az ügyészségnek, amikor Reg­dou ügyész azonnal vádindítványt készített és máris a törvényszék elé állították. Molnár Ist­ván dr. törvényszéki bíró azonnal megtűrtöt­ta a főtárgyalást és n tolvaj urasági iuast hét­hónapi börtönre ítélte. Sípos megnyugodott a® ítéletben és uemsokkal később már mint jog­erősen elítélt rabot szállították a Csillagbör­tönbe, ahol megkezdte büntetésének letöltését. Rövidesen átszervezik az adóhivatalt Jóváhagyta a belügyminiszter az erre vonatkozó javaslatot (A Délmagyar ország munkatársától) A decemberi közgynléu —- amint ismeretea — el­határozta, hogy az adóhivatal behajtási osz­tályán nagyarányú átszervezést hajt végre. Vitéz Szabó Géza dr. tanácsnok, az adóhivatal vezetője az átszervezésről korszerű tervet ké­szített. A terv legfőbb célja az volt, hogy az adóbehajtás új alapokon, nyorsabban és a kö­zönség fölösleges zaklatása nélkül történjék s főképpen ezáltal az adóbevételek összege je­lentősen emelkedjék. Vitéz Szabó Géza dr. tanácsnok javaslatá­ban arra kérte a közgyűlést, hogy a meglévő 21 végrehajtói állás mellé 3 új végrehajtói ál­lást szervezzen s a jelenlegi 86 kisegítő be­csüst, illetve a beesüsi állásokat szervezzék át. A 36 becsüst minősítsék át 24 díjnokká és 12 kisegítő altisztté az úgynevezett normál stá­tusban. A végrehajtókat a közgyűlés válasz­sza, mig a díjnoki ós kisegítő altiszti álláso­kat kinevezéssel töltsek be. Amint ismeretes: a javaslatot a közgyűlés vita nélkül, egyhangúan elfogadta, A polgár­mester ekkon fölterjesztette a belügyminiszté­riumba, ahonnan pénteken délelőtt érkezett vissza. A belügyminiszter az adóhivatal átszervezését vitéz Szabó Géza dr. tanácsnok javaslata alapján változtatás nélkül jóvá­hagyta. Az átszervezéssel kapcsolatban még érdemed följegyezni azt a tényt, hogy a jövőben a vég­rehajtói ós dijnoki, valamint kisegítőaltiszti, tehát a most kreált új állások elnyerésére leg­alább négy középiskolai végzettség kell. Aki­nek a négy középiskolájuk hiányzik, az állás betöltéséről számítolt két éveu belül kötele­sek szakvizsgát tenni. A belügyminiszteri jóváhagyás birtokában az adóhivatalban rövidesen megiudu! az át­szervezéssel kapcsolatos munka, A három új végrehajtói állást a legközelebbi közgyűlésen töltik be. Ciőáng folvafszffvcthezef monstre bflnflguc a törvengszehen Háromnapos totántyaláson tisztázzák o bűnszövetkezet betyárvtiágál (A Dálmagyarország munkatársától) Pénteken megkezdődött a szegedi törvényszéken annak a nagyszabású tolvajszovetkezenek a felelösségre­vor.ása, amelynek tagjai valamennyien cigányok és cigányleányok s akik vakmerő kiszállások so­rozataval a rég letűnt alföldi betyárvilágot pró­bálták visszaállítani Szeged környékén. Az el­múlt év végén ismeretlen módon nagyobb cigány­karaván érkezett Szegedre, amely az első hetekben lakást keresett magának a város külső részein, eleinte nyugodtan viselkedett, decemberben az­után megkezdődött a haditerv végrehajtása. Szin­te nem volt olyan éjjel, hogy ne indultak volna kisebb különítményekben portyautra és ilyenkor egymásután követték cl a sorozatos lopásokat. Nem voltak válogatósak, elvittek mindent, ami a kezűk ügyébe korült, akár rnhanemii volt, akár ék­szer, akár élelmiszer, vagy pénz. Ahol csak alkalmas terepet kémleltek ki, azounal „Ostrom* alá vették a házat A szegedi rendőrség napokon át razziákat tartott és föluöngyöliteltc a karaván frontját, elfogta a társasag hét tagját, tnig háromnak sikerült elme­nekülnie. A vakmerő tolvajszövetkezet tagjai el­len 25—35 rendbeli lopás büntette miatt emelt vá­dat az ügyészség. A monstre lopási bünügv pénteken megkez­dett tárgyalásán, a szegedi törvényszék Ung­váry-tanácsa elé öten kerültek; cigányok és ci­gányleányok vegyesei): Ajtai Sándor, Rácz Juüus, Balázs Etel, Herceg Orbán Ilona. Pompos József. A bűnlajstromböl kitűnik, hogy az első betörést december 8-án követték el, amikor behatoltak Amranov Illés bolgár ker­tész rókusi feketeföldeken levő házába és mindent összecsomagoltak, amit csak találtak, hiszen a ka­ravánnak szüksége volt élelmiszerre, ruhára, ci­pőre. Öt nap múlva, 13-án a Róna-utca 28. alatti üzletbe törtek be, még ugyanaznap éjszaka a Deb­receni-utca 24 alatti üzletet fosztották ki, majd látogatást tettek egy klebelsbergtelepi lakásban, ahonnan pénzt és élelmiszert vittek el, másnap Alsóvároson tűntek föl, a Pásztor-utcában működ­tek, később a Tompa-utca 20. alatti üzletet fosz­togatták; elvittek ruházati cikkekét, lisztet, má­kot, szalonnát, szappant, zsirt, egész kocsirako­márioyal. A következő napokban "Szatvmazon dol­goztak, bezárt villákat és nyaralókat fosztottak ki, majd kirándulást tettek Algyőre, Deszkre, Tápéra, Püspökielére. Betörtek az egyik algyői borbélymühelybe, ahol pénzt nem találtak, erre elvittek a borotvákat . . . Röszkén, Szőregen ta­nyákat fosztogattak. Amikor az egyik tanyában egy kutya hangos ugatása megzavarta munkáju­kat. elemeltek egy ócska kardot és azzal védekez­tek' a kutya támadásai ellen, a következő napon pedig ezzel a karddal feszitettek föl egy üzletet. Volt eset, amikor revolverrel indultak el utjukra, ha ellenállás mutatkozott volna, igéuybe vették volna a fegyveres megfélemlítést. Felsötiszapar­ton két cigánylány beosont az egyik magárama­radt házba, kinyitották a ruhásszekrényt és elvit­tek egy könyvet, amelynek lapjai kőzött 1240 pen­gönyi bankjegy volt Rendszerint igen eredménye­sen dolgoztak és sem -z eszközökbten, sem a zsák­mányban nem voltak válogatósak. Végül is a de­tektívek leleplezték a karavánt és letartóztatták a tolvajszövetkezet tagjait. Megállapították, bogy volt éjszaka, amikor H—4 eredményes betörést Is elkövettek és a módszerük az volt, hogy egy­szer itt, később a város másik részen léptek mű­ködésbe. A karaván szállásain rengeteg portékát talállak a házkutatás során a detektívek. A főtárgyalás első napján a törvényszék az öt vádlottat hallgatta ki, akik ®sak részben tettek beismerő vallomást; olt vallottak be mindent, ahol már nem lehetett tagadni, amig föl néni mu­tatták a bűnjeleket, addig ártatlanságukat hangoz­tatták. Ma, szombaton folytatják a főtárgyalást, ami­kor a még szabadlábon levő két vádlottat hallgat­ják ki. A törvényszék mintegy negyven tanút idé­zett be, igy az is lehetséges, hogy a főtárgyalás három napig tart és ítélethozatalra esetleg csaté hétfön kerül sor. A szökésben levő bandavezetők ellen nyoniozólevelet adtak ki. az egész országban keresik azokat, akik bet várvilágot próbáltak te­remteni Szegeden és környékén. Vidor Ferike, Horvai (Hoffmann) Erzsi és Griinfeld Imre vasárnap ,19-én este fél 9 órakor a Zsidó Hit­község dísztermében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom