Délmagyarország, 1940. május (16. évfolyam, 98-121. szám)

1940-05-01 / 98. szám

Sicrűa, 1940. ¥. 1. KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP XVI. CYfiOlUüm 90. SZÜI1) Angol óvintézkedések a Földközi-tengeren $cnter felenfés szerint az auőol HofOh elkerülik a ftfldkOzt-íengerf ts Alrüm megkeruiesíiel mennek táyoikeiefre — fledblnsol! az angnl-orosz kereskedelmi szerződés A üéffii! cneitdk Oslo és Trondhjem között megterem­tették az összeköttetést Á aervégía! harcok változatlan hevességgel fr.lyuaJc. A legutóbbi huszonnégy órában uj csata körvonalai bontakoztak ki Trondlijomtől északra, ahol — londoni jelentós szerint — a szövetségesek megállították az előrenyomuló német csapatokat. Ugyanez a jelentés arról számol be, hogy Ostcr­vő Így ben harcoló norvég csapatok is meglassí­tottak a német előrenyomulást. A nemet véderő főparancsnokságának jelentése cáfolja ezt a hír­adást és azt mondja, hogy a Trondhjem és a Dom­bnas felé vezető utvonalakon a némté csapatok az ellenséget mindenütt megverték és visszavonulás­ra kénj'sBcritcttck. Lrt a jelentést megerősíti a német távirati irodának Norvégiából kedden este 18 órakor érkezett az a jelentése, hogy az Ottaból előretörő német csapatok észak felé haladva az Andalsnes felé vezető vasútvonal menten, elfog­lalták Dombaast. Ezzel a németek kezébe került — mondja a jelentés — Középnorvégia egyik ha­dászatilag es katonailag legfontosabb csomópont­ja. A norvég harcterekre különben ugy nérnrt, mind szövetséges részroi ujabb erősítések érkez­nek. A nemetek repülőgépen szállítják az utánpót­lást. A diplomáciai fronton Olaszország magatartá­ga tartja ébren az érdeklődést. Az olasz kérdés mellett újból előtérbe kerül a szovjetkormány Angliái al szembeni magatartása is. Dombaas elfoglalásának kire Londonban London, április 30. A Stefani-iroda jelenti: Dombaas elfoglalásának hire mély benjomást keltett itteni körökben. Az Evening "Standard sze­rint nagy csapást jelent a szövetséges haderőre, Int igaz, hogy Stören német kézbe került. Az Eve­ning News katonai szakértője megjegyzi, hogy a szövetségesek helyzete nagyon veszélyes. M oslol cs Irondhlcmi nemei csapatok találkozása Berlin, április 30. A német távirati iroda je­lenti: A vedérófőparancsnokság jelenti: Az Oslóbol Tjnseieti keresztül északra és a Yrondhjemböl délre előrenyomuló német csapá­tok kedden Störentől délnyugatra a vasútvonal mentén találkoztak. Ezzel a szárazföldi összeköt­tetés Oslo és Troiidlijem között megteremtődött. Boriin, április 30. A német távirati iroda je­lenti: A véderöfőparancsiiokság jelentésének, emely szerint a Trondhjemből dél felé és Oslóbóí iszák felé előretörő német csapatok egymással Vezet szorítottak, mint német részről megállapít­ják, különösen nagy katonai jelentősége van. A S'rondlijeniben allö német csapatok most már nin­csenek egyedül a tengeri és a légi összeköttetés­re ntalva hazájukkal, hanem közvetlen összeköt­tetésük van Oslóval, ahová mint ismeretes, min­den további erösités és az egész utánpótlás sza­kadatlan folyamatossággal érkezik. A német véd­erő erős meneteléssel ée támadó lendülettel végér­vényesen megsenjmícitette az ellenfélnek azt a te­vékenységét, hogy Trondhjemet északról és dél­ről megtámadja és ezzel megdöntse a norvégiai német támpontok legfontosabb sarokpilléreit. A nemét hadseregnek sikerült husz nap alatt foly­tonos harcban akkora területen áthatolnia, amely megfelel a Berlin—Nürnberg közötti térségnek Hitler naplparancsa Berlin, április 30. Az osloi és a trondhjemi német csapatok összeköttetésének megteremtése alkalmából Hitler napiparancsban fejezte ki kö­szönetét a Norvégiában harcoló haderőnek. — Az összeköttetés megteremtésével végleg meghiusult a nyugati hatalmak szándeka. hog.v Németországot Norvégia utólagos megszállásá­val térdrekénvszeritsék — mondja Hitler napips­rancsa. — A haditett végrehajtása alkalmából Falkenhors't tábornoknak a vaskereszt lovagke­resztjét adományozta a Führer. Hegyi fllküzefehre Készülődnek a szövetségesek 'SttíuMolm, április 50. ~N Reuter-iroda je­lenti: Stockholmi megítélés szerint a szövetsé­ge seU számáta elég könnyű dolog volna, hogy végzetessé tegyék a németek részére az előre­nyomulási a hegyeken át a Gudbrand völgy felé. Eddig nem érkeztek hírek arról, hogy a hegyekben küzdelem folyik, de a szövetséges 'csapatok hir szerint készen állanak, hogy meg­ütközzenek a németekkel ott, ahol a szűk hegyi­ösvények a völgybe vezetnek. A Stőren körüli harcokban szán talpas Csapatokra volna szük­ség, az angoloknak azonban hiányzik ez a föl­szerelésük és ezek miatt több hely iilt. némi veszteséget szenvedlek. S leink jer szakaszán a tó mindkét oldatát tartják a norvég szántalpas osztagok és a francia alpesi csapatok angol erők támogatásával. Majdnem mindenfelé meg­érkeztek már nagy mennyiségben az angol lég­elhárító ágyúk és így a- német bömbavetáknek már csak nagyobb magasságban lehet szállni. Oroszország ivein fár£na^ /litöiíáwo! kereskedelmi fogainak korlátozása alanton Lóridon, április 30. A Konler-iroda diplomá­ciai mnmikatársáuak értesülése szerint Majszky londoni orosz nagykövet fölkereste llulifax lordot és átnyújtotta az orosz kormány vála­szai a. 'kefeske'delmi tárgyalásuk fölvételéről szóló április 19 i angol emlékiratra. A válasz megállapítja, hogy minden árut, amelyet a Szovjetunió a Nagybritanniaval kötőit keres­kedelmi egyezmény alapján bevinz, kizáróan belső fogyasztásra hasznainak föl. 'A Szovjet­unió kormánya azonban nem tárgyalhat arról, hogy bármi módon is korlátozzák azt a jogát, fiogy orosz termékeket szállítson ki bármely országba, amellyel a Szovjetunió kereskedelmi kuiTcsolalokat tart fönn. A Reuter-iroda diplo­máéiul munkatársának értesülése szerint angol körökben nem tekintik kielégítőnek a választ, mindamellett az állásfoglalást, miül olyant, font ólára vettek. Paris, április 30. 'Á Stefani-iroda jelenti: Szovjetoröszurszág nem fogadja cl Anglia ja­vaslatát kereskedelmi szerződés kötésére, mert az Németországba irányidó kivitelét korlátoz­ná. A párisi politikai körök véleménye szerint ez a tény elejét veszi minden együttműködés lehetöséaének a szövetséaesrl és Oroszország között. Egyesek megjegyzik. hogy Oroszors. ag­gal kapcsolatban föl licll hagyni minden illú­zióval. Angol hadlfelenfós London, április 30. A hadügyminisztérium jelenti: Gudbrand völgyében vívott harcok folytán az ellenség hareikocsik és alacsonyan szálló repülőgépek támogatása mellett hev.cjou támadott. Valamennyi támadást visszavertük. Eközben súlyos veszteségeket szenvedett az el­lenség és három középnagyságú csataköceija elpusztult. Dombaas környékén csapataink kissé visszavonultak. A nap folyamán tovább tartottak Aandalnes és Molde ellen a légitá­madások. Nanisos és Narvik körül a helyzet változatlan. Nem lOrtcnf svéd vizeken német csapafszálllfds xiondou, április 30. A Havas-iroda jelenti: Lon­doni illetékes s\é(l körök határozottan megcáfol jak azokat az értesüléseket, auicljek szerint a németek az Oslóba és más német támaszpontokra irányuló csapatszáIIitásokJ'a svéd felségvizeket vettek igénybe. Rámutatnak arra a tényre, bogy egy kis bajózható utcai kivül a svéd felségvize­ket bőségesen aláaknázták ós azon a bizonyos ki* hajózható vizén kivül igen nehéz másutt közle­kedni. A szabad vizet nappal és éjjel állandóan öi zik. A szövetségesek fefoglalfdk a Hánláiiah szán! haiOrahomá nyokaf London, április 30. A Reuler-iroda jelenti: C r o s s gazdasági miniszter az alsóház kedd' ülésén bejelentette, hogy Norvégia és Dánia né­met megszállása óta semmiféle hajónak sem eo­gédték meg, hogy német megszállás alatt liiö kikötőkbe induljanak. A Dániának szánt hajóra kományokat zsákmányként lefoglalták. A hadigaz­dálkodást miniszterhez kérdést intéztek, miiyen lépéseket tesznek, a Németországba irányuló lé­giforgalom megakadályozására, főként a Spa­nyolországon és Portugálián vezető utak fölött, amely csatlakozást létesít az Amerika felé ha­-ozs e jnuazs Jajzsiuiui ssoj'j •[BjpjcieuoAjn oprj bnnforgó repülőgépek nem szállnak le szövetsé­ges területen, igy nehéz föltartóztatni azokat, aiiiikor semleges országok fölött haladnak át. A lehetőségeket megvizsgáljak. Chamberlain miniszterelnök kijelentette, hogy amint lehet, szeretne nyilatkozni és azt hi­szi, hogy ezen a héten módjában áll majd kno lentéseket tenni Norvégiáról. Altlee: Valamennyien belátjuk, hogv a had, műveletek folytatása közben óvatosság szükséges a fólvilágosi'tások adásában, de remélhetem­hogy Chamberlain miniszterelnök a lehető legha­marabb a lehető legrészletesebb tájékoztatást ad­ja? Chamberlain: Ez a szándékom, Rfbbcnfrop 4Mk születésnapja Berlin, április 30. Hitler vezér és kanceili' kedden meglátogatta Ribbenlrop birodalmi kül­ügyminisztert, hogy 47. születésnapja alkalmára? kifejezze jókívánságait. Az olasz söifo franciaellenes hadjárata Róma. április 30. Az olasz sajtóban erőteljei franciaellenes kampány van folyamatban. A lapok föltűnő részletességgel emlékeznek meg lS-<9. április 30-áiml< évfordulójáról, amikor HY Ldiiie táborunk által vezete-tt francia hadsereg véres ostrommal foglalta vissza Kómát a gari báhliftáktól. "Virginia Gayda a Giörnal* d'Itália fősz'-"* kes'ztője hosszú cikkben kimutatja, lmgy amiéi" Olaszország eg.\ ségos lett, Franciaország kö vétlenül, vagy kerülő úton mindig arra töret.-«<, dett, hogy megakadályozza szabad mozgását és halalmának gyarapodását' a Földközi ienaercn.

Next

/
Oldalképek
Tartalom