Délmagyarország, 1940. április (16. évfolyam, 73-97. szám)

1940-04-16 / 85. szám

A cukor-kérdés és a burgonyahiány a közigazgatási bizottság ülésén DÉ [.MAGYARORSZÁG KEDD, 19 4 0. APRTLS 16. (A Délmagyarország munkatársától) A köz­igazgatási bizottság hétfőn délután tartotta rendes ülését Tukats Sándor dr. főispán elnök­letével. Napirend előtt vitéz Meskó Zoltán dr. nyug. orvostáböruok szólalt föl: —A cukor- és asírkojrlútozásra vonatkozó kormányintézkedést a lakosság megnyugvással yettc tudomásul. Anuál föltüuőbb, bogy Buda­pesten 1 kilograniban állapították meg a ha­vonkénti fejadagot. Szegeden pedig fél kg-ban, falun meg éppen 30 dkg-ban. Érthetetlen ez az intézkedés s ebből csak az tűnik ki, hogy Bu­dapest ismét előnyben részesült. Sürgőseu tisz­tázni kell a kérdést,'hogy az igazság érvénye­süljön. Szegedet éppannyi cukor, illeti ntey, mint a: fővárost. .Szóvátette ezután a fölszólaló a szegedi bür­gpnyamizériát is. Amikor a kormány' maxi­málta az árakat, a burgonya eltűnt a piacról. A következő fölszólaló Hunyadi János dr. ivolt Indítványozta, bogy a közigazgatási bi­•ottság mondjon köszönetet mindazoknak, akik tt szegedkörnyéki belvizáradásban eredményes elhárító munkásságot végeztek. Viuklcr Elemér dr. kifejtette ezután, bogy fr ármen Les í I I ár su I a tok központi irányító sjerve a földművelésügyi minisztérium. Nézete szerint a cukorkcrdésben nehéz ösztóigazságot tenni, mort a falvi még a juttatott mennyisé­get som yeszi igénybe. Sok szociális érzékeny­séggel találkozna, aki ezt a kérdést boncolgat­ná. hiszen például fölvetődhetnék a kérdés: miért illeti meg nagyobb cukoradag Karafiáth Jenő budapesti főpolgármestert, mint Szege­den Tukats Sándor dr. főispánt? Az utolsó napirendelőtti fölszólaló: Wagner Gyula szóvátette, bogy a szegedi homokon ter­mett, étkezésre is kiválóan alkalmas burgo­nyát nem lehet a 'takarmányburgonyával egy­áron rögzíteni. Tukats Sándfir dr. főispán válaszolt uz el­hangzott fül szólal ásókra. — Magamévá teszem a Fiikor kérdésben el­hangzott fölszólalásolcat — mondotta a főispán és illetékes helyen szóváteszem. Ezután kijelentette, a maga részéről szintén belátja, hogy az étkezésre alkalmas burgonyát a mainál magasabb árön kell megállapítani. Hunyadi János dr. felszólalására kijelentette, bogy Teleki Pál gróf miniszterelnök éppen egy hete nyilatkozott a belvíz szabályozásától, ame­lyet egységesen végeznek el. Pá ró Ferenc dr. tb. tanácsnok a polgármes­teri jelentést olvasta föl, majd Korpássy Ele­mór dr. árvaszéki helyettes elnök az árvaszék jelentését ismertette. Vitéz Tóth Béla dr. tiszti­föörVos ismételten szóvátette, bogy a számve­vőség nem folyósítja a katonai szolgálatra be­vonult tisztiorvosok illetményét. Szeged egye­dül áll az.országban ezzel a magatartásával; ez ellen titakozást jelent be. Ezután a tiszti­főorvos fölemlítette, bogy a rókusi fekvőcsar­nokot hosszabb \ ideje a katonaság . veszi igénybe. Mintán ennek a' * fekvőesaruok­nuk kórbázjelluge van ős n. város tüvlőbe­teggoudozáüiSiak szempontjából nélkülözhetek-1 len, az országmozgósítási kormánybiztoshoz fordult s reméli, bogy hamarosan visszakap­iák a fekvőesarnokot a beteg gyermekek. Az ti tény, bogy a gütuőkör terjedését megakadá­lyozzák, szintén nemzeti kérdés. — Meg kell emlékeznem arról is — folytat­Iti jelentését vitéz Tóth Béla dr. —, liogy a sze­?edi szülészeti és női klinikán elkészült a 'Cso­kirobbnuó nagy siker! Két órás kacagó orkán! a potyautas burleszkszerü kalandjain. Főszerepben: 1 ERNANDEL, a franciák legjobb komikusa. Mn is a BELVÁROSIBAN JÖN! JÖN! A gyermeki szeretet gyönyörű filmje! ÉDES ANYÁm! Ösemőosztály; Batizfalvy János dr. professzor nagyon szociális cs nagyon bölcs intézkedése egyszerre meg változtatta a klinika belső képet. A klinika ina hivatása magaslatán áll. Pálfy József dr. polgármester csodálkozás­sal állapította meg a számvevőség magatar­tását a katonai szolgálatra behívott orvosok fizetésének levonása kérdésében. Fölhívta a tisztifőorvos figyelmét arra, bogy ezentúl előbb neki. tegyon jelentést Egyébként azonnal ki­vizsgáltatja u dolgot. Vitéz Tóth Béla dr.: Nem méltóztatott hul­lani előbbi szavaimat. A számvevőség Méltósá­god rendelete ellenére is letiltotta a két orvos fizetését. Az egyik három beteg gyermekét nem képes emiatt kellően ellátni. A közigazgatási bizottság végül is tudomá­súlvette a tiszti főorvos jelentését. Büócs Béla dr. rendőrfőkapitány Helyettes olvasta föl ezután' a rendőrség havi jelentősét, amelyet lapunk más helyén közlünk. Szepcssy Aladár dr. pénzügy igazgató ismertette, hogy január 1-től március 3t-ig 888.578 pengő adó folyt be; 168.453 pengővel több, mint a múlt év első bárom hónapjában. Tarajossy Béla dr. ügyészségi elnök bejelentette, bogy különösebb jcleutenivaló a múlt hónapról nem adódott. Kiss Károly a tanfelügyelőség, Göllnef Ká­roly az államépítészeti hivatal, vitéz Horváth József a gazdasági felügyelőség jelentését is­mertette. A gazdasági jelentóslíez Pap Róbert dr. szólt. Ismertette, lio'gy a földművelésügyi mi­niszter egyes gazdasági felügyelőségekhez mun­kaügyi felügyelőt is rendelt. Szegeden is szük­ség lenne munkaügyi felügyelőre,,aki a rnüuka­ber-, munkaidő- és öregségi biztosítási és rués hasonló ügyekkel foglalkozna. Egyben Pap Róbert dr. kérte a gazdasági fölügyelőt, liogy jelentéseiben foglalkozzék a mezőgazdasági munkások szociális viszonyaival is. . Vitéz Iforválh József válaszában kijelentet­te, Imgy a hivatal túl van terhelve munkával. Nem kérhet munkaügyi felügyelőt, a közigaz­gatási 'bizottságnak azonban módjában van l'öliratban a kormányhoz fordulni. Tukals Sándor dr. főispán magáévá tetle Pap Róbert dr. javaslatát, amire a közigazga­tási bizottság elhatározta, hogy ebben a kér­désben föliratot intéz a kormányhoz. Gergely József dr. állategészségügyi taná­csos a márciusi állategészségügyi helyzet is­.mertetése után bejelentette, hogy Németország­ba elszállítottuk: 2 lovat és 50 sertést élősúly­ban, nyerstermékben: 17 vagon zsírt, 2 vagon hasított sertést, 205 mázsa vágott baromfit. Szilvákiába elszállítottak: 6 vagon zsírt és 3 vagon sózott szalonnát. Angliába 740 mázsa marhahúst. Franciaországba 6 vagon vágott szarvasmarhát cs 80 mázsa zsírt. A piarista gimnázium 100 éves önképzőkörének nagyszabású ünnepsége a Városi Színházban A »Horváth Cyrill« Önképzőkör jelmondata: »Istenncl a Hazáért!« (A Délmagyarország munkatársától) Meleghan­gulatu, szép ünnepség- folyt le vasárnap déleiőü a szegedi Városi Színházba*. A kegyesreudi atyák nagymullu gimnáziumának önképzőköre szúzád­évos fönnállását ünnepelte s ezeu a nagyszabású ünnepségen Szeged város társadalmának és ifjú­ságának sziue-java egészen megtöltütle a színház nézőterét. A piarista gimnázium önképzőköre 1810 május 7-én sSzegwli Bölcsclkcdők Olvasó Társasága* el­nevezés alatt alakult'meg, a legsötétebb elnyoma­tás idején, amikor minden kis gyülekezet, amely­ben magyar szó hangzott, el, nemzetmentő mun­kát és történelmi 'hivatást jelenteit. Az.elnyoma­tás alatt a ny'rlvánösság kizárásával működőit, majd 1802-ben ujjáalakult és most már nyilváno­san önképzőkör* nevet vett föl. Ma már — ala­pítójáról — a Horváth Cyrill Önképzőkör* nevet viseli és az il'juság önálló szellemi fejlődését, a magyar népiségnek és őíiludalnak kifejlesztéséi segili elő. A centennáris ünnepség tulajdonkeppen véggel 8 órakor a fogadalmi templomban kezdődön. !'. / i ni á ny i Mihály premontrei kanonok, konbúnyv főtanácsos mondott misét az intézet volt és mos­tani növendékei számúra. A szentbeszédet Zimá­n y i Gyula piarista, budapesti tanárképző- főis­kolai igazgató, az önképzőkör 14 év előtti elnöke mondotta. Pontosan Fél 11 órakor kezdődött meg az ön­KORZOBAN Ma 5—7: es 9-kur Hunyadi Sándor derűs magyar vigjátéka: PÁRBAJ SffflllÉRf CSORTOS, SOMLAY. NAGY ALII ti. PATAKY JENŐ, YÁSZARY PIRI. BERKY LILI. PETHES, BIHARY főszereplésével nepi előadás a Városi Színházban. A sziuház ün­nepi diszbo öltözött nézőterét zsúfolásig megtöl­tötte a közönség. A díszpáholyban foglalt helyet Glatlfcldcr Gyula dr. csanádi püspök Sop­sich János prépost, páspöki irodyigazgaló, 11 a s­k ú Sándor pápai prelátus, belvárosi plébános, Barmos György dr. apát cs Papp Antal dr. püspöki szertárié társaságában. A püspöktől! jobbra Tukals Sándor dr. főispán, baloldali pe­dig Pál f y József dr. polgármester helyezkedett el páholyában. De ott láttuk a társadalmi élet úgyszólván minden vezetőegyéniségét: Si 11 cy An­tal tábornokot, a katonai hatóságok képviseletében, Fatkay Gyula dr. Ítélőtáblai elnököl, az egyetem tanári karát: Baló dr. rektorral az élén, az egy­házi élet számos képviselőjét, valamint Lőw Immánuel dr. felsőházi tagot, a századéves fönn­állását ünneplő önképzőkör legidősebb, még élet­ben levfl tagját. A gimnázium vegyeskara elénekelte 9 Him­nuszt, majd Bokor Pál ny. helyettes polgármes­ter Tépett a színpadra és elmondotta üdvözlősza­vaik Bokor Pál csaknem hetven évvel ezelőtt tag­ja volt már a piarista gimnázium önképzőkörének s mint a kör egykori elnöke köszöntötte a meg­jelenteket, közöttük az árvizelölti Szeged egykori diákjait, azoknak fiait, unokáit . . . Megható mó­MA PREMIER a SZÉCHENYI MOZIBAN a, 7, 9, Egy zűrzavaros bécsi éjszaka története A NADRÁGOS ANGYAL Szabad-e füllenteni az asszonynak Ernst Mariselika brilliáns .vígjátéka Játszák a legjubb bécsi szinés'Aek: A kikapós férj: PAUL HÖRBIGER A megértő liurnt: JOHANNES RlLM.YN'M A diszkrét inas: THEO LINKEN A hölgyek: Fita Benkhoff és Hilde Krügw

Next

/
Oldalképek
Tartalom