Délmagyarország, 1940. március (16. évfolyam, 49-72. szám)

1940-03-06 / 53. szám

I> F I* M A G Y A R O R S'/ A Ci baorOa, március Eladó olcsó családiházak jövedelmező bérházak, báztelkek, szöllő, gyü­mölcsös, szántó tanyás birtokoki ALKALMI VÉTELEKI HAztetek Kálvárla-utnál 3500 P. Zárdánál 5000 P. Egyetemnél 8000 P. Adómentes csa^tli háa 3 szobás kerttel Felsövároson 0500 P C'sa­ládl báz 2x2 szobás lakás, kerttel, Felsőváros k200 P. Emeletes earokbáz 5 lakással köves utcán 10.000 P. Bérház 7 lakássa), kerttel, viz, villany, Rókus 12500 P. Családi báz 3 szobás, pincés, via, villany, nagyállomás 14,500 P. Sarok bsr­háa 1 és 2 szobás lakásokkal állomásnál 15.000 P. Szép bérház 2500 P évi jöv. Boldogasszony­sugárutnál 24.000 P. Adómentes emeletes bérháiz, üzlettel, 5 lakással kőrúthoz közel 6 százalék net­tó jöv., viz, villany 20.000 P Adömeutes emele­tes ház komfortos lakásokkal, szép kerttel, kör­úton belől 22.000 P. Belvárosi url családi ház, 5 szobás, minden komforttal, kerttel, autogarage, pince 80000 P. Emeletes ház, részben adómen­tes 2500 pengő évi jöv. Mars'-térndl 24.000 pengő. Adómentes, emeletes bérház, komfortos lakások­Ital 2800 P évi jöv. 40.000 P. Belvárosi piacnál emeletes bérház üzletekkel, komfortos lakások­kal 3700 P évi jöv. 40 000 P. Emeletes bérház 2. 3, 4 szobás, fürdőszobás lakásokkal, évi 4300 P iöv. 40.000 P. Kettőemeletes bérház, komfortos kasokkal évi 5500 P jöv. tanárképzőnél. 50.000 P. Kettőemeletes bérház komfortos lakásokkal 7500 P éri jöv. piacnál 75.000 P. Malom « járatú modern, vám- és kercsk. őrlésre 70.000 P, felével megvehető. Iskolának, ipartelepnek alkalmas bel­cárosf nagy. emeletes ház. uagy udvarral. 11.000 P évi jóv. 00000 P Kettöemeletes üzletes bérház, belváros legszebb részén. 12000 P évi jór 95000 P. Adómentes bérház, komfortos lakásokkal 8500 V évi jöv. 100000 P. Háromemeletes bérbáz üz­letekkel. komfortos lakásokkal, 7 százalék nettó iöv. 210.000 P. Gyümölcsösök, szöllőtelepek. szán­tófanv'ás birtokok. Alkalmi vételek! F. M. Ingatlanirodánál, Horthy M. u. 2. (Kultúr­palotánál). . KÖZGAZDASAG Van burgonya* de nem Szeged resiére (A Délmagyctrjörszdg munkatársától) Keddi számunkban foglalkóztunk azzal a nehézséggel, amelyet a pillanatnyi hurgonyahiány okoz. Cikkünkbe kereskedői ée fogyasztói körök ré­zéről egyaránt több észrevételt tettek. Panasz© kodnak a vevők, hogy nem tudnak burgonyát kapni és hasonlóképpen gondot okoz a keresko­dőknek, hogy yevőikot nem tudják kiszolgálni. Az kétségtelen, hogy Szeged környékén még tekintélyes mennyiségű burgonya van elver­ni el ve, amely az idő enyhülésével piacra kerül. l)o a termelők tartózkodásának nemcsak az idő az oka, hanem a szigorú rendőri ellenőr­zés is, amely nem tűrné az árak indokolatlan emelkedését, do ezenkívül más gka ia van a burgonyákiánynak. Szeged ma is mintegy 200 • ágon nyírségi bnrgftnyára szoral évente. A zállitáBi nehézségeket el lehetne hárítani, ha degeudő készlet és vagon rendelkezésre állna, i nyírségi burgonya azonban Ssak Bndapeslro -'ravitál. mert ott az eddigi 140 pengőn fölül >0—40 fillérei) fölárat engedélyezett az árkor­mánybiztosság. A termény viszont arra a piacra gravitál, ahul többet fizetnek érte. A Eáros ha­tóságának azouuali intézkedésére lenne szük­ség tehát olyan irányban, hogy a Budapesten engedélyezett fölár a burgonya árához Szege­Jen is hozzászámítható legyen. Valamivel drá­ább, de minden mennyiségben kapható lenne ebben az esetben a burgonya. )( Kimutatás a forgalomban levő váltópénz röl. Budapestről jelentik: A legfőbb állami szám­szék most tette közzé kimutatását a forgalom­ban levő ezüst- és váltópénzmeuuyiségrül. Esze­rint ötpengősőkből 23,289.000 peugő, kétpengősük­ből 35790.000 pengő, egypengősökböl 53 millió pengő, 50 filléresekből 18.095.000 pengő, 20 fil­léresekből 9.6 millió pengő, 10 filléresekből 5 millió J1G.0UÓ pengő, 2 " filléresekLül 3,120.0'.,0 pengő, 1 filléresekből pedig 960.000 peugő név­értékű érme vau forgalomban. )( Idegen munkásokkal végezteti Németország mezőgazdasági munkáit. Berlinből jelentik: (Már a háború előtt szokássá vált külföldi munkások németországi mezőgazdasági foglalkoztatása A külföldi munkások szerződtetését a háborús vi­• zonyok ' fokozottabban teszik szükségessel Enj­nek megfelelően Németország megegyezett Olasz­országgal, hogy az idén is 30.000 olasz mezőgaz­dasági muukás dolgozik Németországban, ahol 23.000 szolvákiai niuukás is kap munkát. A ne­met mezőgazdasági muukálqtokba nagyobb tö­megbe vonják bo Lengyelország lakosságát Aa a terv, hogy 800.009—1,000.000 főre emelik a lengyel mezőgazdasági munkások számát Ezeket a lengyel főkormányzóság területéről viszik majd a birodalomba. Eddig 300.000 hadifogoly dolgozott a birodalomban és ezt a számot éppen most emelték további 140.000 lengyel. földműves­sel. A németek Magyarországról is szeretnének mezőgazdasági munkásokat szerződtetni. A mint­egy 8000 magyar mezőgazdasági munkás német­országi foglalkoztatása körül még folynak a tárgyalások. APROHIRDETESEK OQO ­TŐZSDE Budapesti értéktőzsdezérlat Nyugodt liaugu­latban, üzlettelenül indult a forgalom. Az első árfolyamok egyenetlenül alakultak, az eltérés azonban a hétfői árakhoz viszonyítva jelentékte­len. Később egyes uehézipari részvényekben meg­javult az érdeklődés és élénkebb üzlet fejlődött ki s a Bauxit, Rima, Salgó, valamint a cukor­ipari értékek kissé emelkedtek. Az elhanyagolt malomipari értékek közül föltűnt a békéscsabai gőzmalom körülbelül 15 százalékos emelkedése, /ídrlat előtt öz áralakulás ismét cgyeueitlen volt és a tőzsde csöndes hangulatban, jelentékte­len árváltozásokkal zárt. Magyar Nemzeti Bank 177.—, MAK 406.—, Ganz 19.4, Egyesült Izzó 121.—, Szegedi Kender —.—. Zürichi dei izazárlat. (Paris 9.87, London 17.42 fél, Newyork 416.—, Brüsszel 75.37 fél, Milánó 22.52, Amszterdam 236.95, Berlin 178.75, Szófia ő,50, Belgrád 10.—, Athén 3,30, Bukarest 3.40. Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. Au­gc>l font 13.35-13.55, belga frank 5S.00-5S.70, dán korona 66.15 67.05, diuár 7,60-7.90, dollár 31110—350.10. francia frauk 7.65—7.S0, hollandi forint 182.30—184.50, cseh-morva korona 11.45— 1180 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével), szlovák kor. 11.50—11.90 (20 K-nál nagyobb cím­letek kivételével, kanadai dollár 301—306, lej 3.20—3.10, leva 8.30-3.60, Ura 17.40-1790, (csak 10 lirás bankjegyek és érmék vásárolhatók), né­met márka , norvég korona 77.95—78.95. svéd koroDa 81.70-8270, svájci frank 76.90-77.90, Budapesti termónytözsdezárlat. A készáru pia­con a jobb kínálat kedden is gyengébb volt. A tengeri árát 10—15 fillérrel leszállították. A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése. Buza 77. kg-os tiszavidéki 20.25, 73 kg-os 20.75, 79 kg-os 21,05. 80 kg-os 21.25; Rozs pestvidéki 16.50 —16.75. sörárpa kiváló 22.60—2285. takarmány­árpa I. 1880-19.55, tengeri tiszántúli 21.00—21.15, zab közepes 20.60—20 85 Csikagói frrménytözsdeaárlat. Buza szilárd. Májusra ÍOS.Ö—egyfiegyed, juliusra Í'TO.75—öt­nyolcad, szeptemberre 100—«gyuyolcad. Tengeri szilárd. Májasra 56 hétnyolcad, juliusra 57 há­romnyolcad, szeptemberre 58, Rozs szilárd. Má­jusra 66 hétnyoltad, juliusra 67.75, szeptemberre 68 ótnvolcad. Felelős szerkesztő: Bártfal László —OOO— Felelős feladó: Huny* Benedik dr, —oOo— Szerkesztőség: Szeged, Aradi-utca 8; lelefon 2333 éjszaka: 10-84. — Éjszakai szerkesz­tőség: Kálvária-utca 14. Fogadóórák: 11.39—13 órái* Kladdhivsta1* Szege* AradLate-a telefon? 13-06 Elegánsan bútorozott különbejáratu szoba t —2 személyinek, eset­leg ellátással is kiadó Madách u. 8. 11. 8. Csinos kiselbb szobát keres egyedülálló fér­fi. Poutos fizető 1 jel­igére kiadóba. Különbejáratu szép bú­torozott szoba türdő­•szobatiasználattal ki­adó azonnalra is. Mar­git ulea 26, ajtó 2. Egy szoba, fürdőszo­bás lakást keresek a Belvárosban. Cimekel: Jó lakó jeligére a ki­adóhivatalba kérek. Fő- vagy albérleti üres szobát keresek. Pontos fizető 1 jeligére. Szoba, konyhás lakás, viz, villannyal kiadó idősebb liázaspának. — Zákáuy utca 31. 'JOJJLÍ Jobb házból való Luk négy középiskolával ta nutönak felvétetnek — Ribizsár Gyula hentes és mészáros, Klauzál­tér 3 Gyakorlott hölgyfod­Msznő felvétetik ílclra fodrászüzlct. Takarék­tár u. 8. Részletre javítok mindenfajta sző üveget. Rongyszőnyeget szövök. Bokhara, " Tö­mörkény u. 12 sz. KIFUTÓT" 14—15 éveset FELVESZEK SZEGSZARDY boröndös, Kárász ulea 31 száin. 135 Jó munkás borbélyse­géd és fodrász leányt felvesz " " """ fe utca 11'. YVetzl, Jókai Kifutó leányt azonnal felveszünk. Iritz kalap­szalonba, Oroszlán ut­ca 5. IGAZOLVANYBA FÉNYKÉPEK legolcsóbban készülnek Siinonyi fényképésznél, LATIN-MAGYAR szakos tanárjelölt vizs­gákra való előkészítést és középiskolai növen­dékek korrepetálását vállalja. Érdeklődés e kiadóhivatalban: LatiD jeligére vagy a 28-34 száun telefonon. TANONCOT felveszek LIEBMANN, Kelemen u. 12. Stoppoltassa ruháit a „Budapesti" kézmüszö­vőnél. Eredeti gyári beszövések. Üzlet: Ilá­gi sörkertlel szemben JTÓ^TOAIAN A&AEMAZJOT Ügyes, jól főző minde­nest 2 tagu családhoz jó bizonyítvánnyal fel­teszek. Győri, Klauzál tér 2. Megbízható Italai leány szohaleáuynak elmenne Ügyes, szorgalmas jel­igére. Mindenes bejárónőnek lakást és fizetést adok Vitéz utca 15 sz. Jelent kezzen d. e. 10 órától. WSBMSSi ALKALMI OLCSÓ HÁZVÉTELEK! Bel­városban nagy cm. bér­ház 7% tiszta jöv. 60000 P. Másik 2 em. szép bér ház 80.090 P. Adóin. 3 és 1 szoba, fürdőszobás uj ház 26.000 P. 2 és 3 szobás uj ház viz, vilk 9500 P. 3 szobás uj háa 7000. 2 szobás nj bóa 5200 Megv. T.ázár iro­ra, Attila u. 5. Telefou 33-50. flDffí^V€T€L LAZMÉltö hitelesítve 1* 1.50 — Gyógyfüvek, gyógylcák legolcsóbban AÉNÜ8Z DROGÉRIA Mikszáth Kálmán n. 1 Égy jómeuetclü fűszer­üzlet berendezéssel el­adó. Tápéi országút Röyid L'ósendorfer — zongora és bálobulo­rok sürgősen eladók, Koeb, Tisza Lujos kör­ut 57. Értékes festmények, vü zák, különleges fali­óra. vartógép, jégszek­rény, egyéb bútorok ©1 adó. Megtekinthető dél­előtt 12—2-ig, Kölese i­it. 6. I. 4. Ebédlő, kéipek, tükrök, eladók. 1 özsonyi Ig­náez u. 3, ajtó 2. Keveset használt ere­deti /BERKELT mérleg 2 drb, hitele­sítve eladó RÓZSA luérlcgkészitőnél Kos­suth Lajos súgárut 5. HÚSVÉTI üdvözlőlapok legolcsób­ban Siinonyf fényké,­pésznél készülnek Kor­zó Mozival szemben. MiömtitM Ha rekedt, meghűlt MIRIDNIIR TEIU kakukiü­cukorkát szopogasson. Izo kitű­nő. hatása biztos. A készítőnél. Szt RúKüS gyógyszertárban kapha tó, Kossuth Lajos su­gárut és Nagykörút sa­rok Nyomatott: Ablaka György körforgógépén. Szeged. Kálvária-utca 14. telefon: 10-84. Felelős üzemvezető: Ablaka István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom