Délmagyarország, 1940. március (16. évfolyam, 49-72. szám)

1940-03-06 / 53. szám

Szerda március 6. DPI MAGYARÓRA 4 G 7 SPORT Vasárnap: $mí—Posfásoh a fcmesvárlhflniíon A Szeged Budapestén taiszih a Szfirhcfaii ellen, a KI /M: üdhos­Kereszturon i/enűcgsierepel Mester Tibor, » Kardoss-Bzíntársulat főrendezője ?s hőa­szexelroeae, egyiko a legkitűnőbb prózai színészeknek örszágoa viszonylatba u iö. Szegedi színpadon most játszik először, de néhány remekbeszabott alakításával — „Ti­zenöté vos találkozó". „Vidéki történet", „Or­yoskisasszony", „Trieszti gyors" férji-fősze­repei — cs rendezői ötletességével, lelkiis­meretességével máris kivívta a szegedi kö­zönség szeretetét. Ha színpadra lép taps kö­szönti, ami — valljnk bo — Szegeden na­gy'ön sokat jelent az igényes és tartózkodó nézőtér részérőL Kolozsvárott kezdte pályáját; Táíay Ferenccel, Tolnay Andorral, Nemé­nyi Lilivel, Karácsonyi Ilivel együtt játszott a nagynmltú kolozsvári színház­ban. Ez volt színipályájának legboldogabb időszaka mert szívvel-lélekkel erdélyi em­ber és ma is leghőbb vágya, hogy újra ko­lozsvári, erdélyi színpadon játszhasson, do csak akkor, ha majd újra szabad lesz a magyar szó Erdélyben... — Amikor el kellett jönnöm Erdélyből, Budapestre kerültem és a Magyar Színház­ban játszottam, kisebb karakterszerepeket — mondja Mester Tibor, a régi erdélyi, szép színészéletről szóló visszaemlékezések után. — Innen vidékre szerződtem és Sop­ronban Kaposvárt játszottam. TJtána visz­szakeriittem Budapestté, a Sebestyén Géza igazgatása alatt volt Városi Szinházhoz, (ihol, első nagy sikeremet a .JSlmon Judit" című darabban, mint. Simon zsidó értem el... Négy évig voltam vczctőszlnész a Magyar Színházban, százas, százötvenet szériákat játszottam végig a , Konlusovlca'' .Házasság" stb. darabokban. Az elmúlt szí­niszezont Pécsett töltöttem el s az idén Kardoss Gcza társulatához szetzödtem fő­rendezőnek ós hősszerelmesnek. — Nagyon megszerettem a szegedi közönsé­get éppen azért, amit mások hibájául "ró­nak föl talán, a tartózkodó és igényes ma­gatartása miatt. Ugy érzem, hogy ha az ilyen komoly publikum valakit megszeret, azt soha el nem felejti... Persze az idén sok ,hcndikep"-pel indult a szezon, elsősor­ban a. csere társulat ok iránti averzióval, de rontódjak, högy végre mfyis 'csak fölmele­gedik a közönség. Figyelmeztettük a kitűnő főrendezőt, aki valóban lelke, vezéregyénisége a Kardoss­társulatnak, hogy a múlt héten „megesett" telt báz talán Csakugyan azt jelenti, hogy a közönség ismét beszokik a színházba és ezt... nem szabad „elkiabálni!" Gyorsan más témára tér át, arról beszél, hogy mi­lyen szerepekre készül meg a hátralévő cserptársulati idényre. Eljátssza a „Pecr Oynt"-öt, egyik legkedvesebb szerepét és Sommcrset Muügliam „Eső" című színjá­tékának ferlifőszeropét. — Tervei a jövő szczönra? — kérdezzük. — Budapestre szeretnék ismét fölkerül­ni, Vagy adná a Jóisten, Kolozsvárra Elárulja még, hogy Szegeddel kapcso­latban egy vágya vaní ,,Az euibcf! tragé­diájá"-ban szeretné eljátszani egyszer Ádá­mot a Szabadtéri Játokon... —o()o— = Szincszjubileum. Debrecenből jelentik": TVt­k.i jubileumi ünnepet ült a Báoky-társulaf, illet­ve a debreceni színházlátogató közönség. Sza­bó Gyula, az ismert színész érkezett cl működé­sének 35. évfordulójához és ebből az alkalomból jubileumi estet rendeztek a Csokonai-Színházban. A jubiláns - A szabin nök elrablása* cimü bohó­zatban lépett föl és az előadáson Rettegi kitűnő figuráját alakította. Szabót mind a közönség, mind a társukat tagjai melegen ünnepelték. Sza­bó több alakításával annakidején a szegedi kö­zönség fig-,-elmét is magára irányította, éppen ezért jólesően vesszük tudomásul a 35 eves szí­nészi mii"1. > mfigLuuS'diW'l. Ci Bél ma gyaf.ország munkatársától) Va­sárnap már a Nemzoti Bajnokság II. osztá­lyába tartozó együttesek is megkezdik a bajno­ki küzdelmeket, tehát rajtol a két szegedi együttes: a SzAK és a KEAC is. Amíg az el­halasztott első fordulóban közösen rendeztek volna moccset a szegcdiek, úgy vasárnap kü­lön-külön játszanak, do nem egy városban. A SzAK ugyanis a temesvárkörúti sporttelepen méri össze erejét a Postásokkal, az egyetemis­ták Rákoskeresztúrra utaznak első mérkőzé­sükre. Mindkét együttes gondosan készül a rajtra és mindkottőnek pontszerzési lehotőségei van­nak; a SzAK-nak azért, mert itthon játszik, a KEAC-nak, mert ellenfele a gyengébb együt­tesek közé tartozik. A pirős-feketék 6$ az egye­temisták kedden kondicigyakorlatot tartottak a temesvárkörúti sporttelepen, illetve az egye­temi stadionban. A piros-feketéket Hesser ké­szíti elő és Csütörtökön a Temesvári-kőrúton az SzTK-val játszanak edzőmeccset, a KEAC ugyanckkőr otthonában, játékosai között bo­Tólh II. úr.-! megoperálták (A Driiuagyarorszúg munkatársától) Jelentet­te a Délmagyarörszág, bogy Tóth II. dr., a KEAC válogatott csatára uiég az őszi FTC-el­leui meccsen komolyabban megsérült a csípőjén és fájdalmai a leggondosabb orvosi kezelés elle­nére sem enyhültek. Tekintettel arra, bogy a röntgenfölvétel elváltozást mutatott, Tóth II. dr. Budapestre utazott, ahol Kreisz főorvos mű­tétet hajtott rajta végre. Az operáció kitűnően sikerült; a csipőből eltávolították az elmeszese­dett vérömlenyt és orvosi vélemény szerint bá­rom hét múlva rendelkezésére állhat együttesé­nek, / —oOo— Szilágyi Ferenc dr. lemondat! az atlétikai szövetség elnöki tisztségéről (A Délmagyarország munkatársától) Hosszas buza-vona után, vasárnap végre megtartják. a MASz déli kerületének tisztújító közgyűlését, amely iránt sportkörökben nagy érdeklődés nyil­vánul meg. Az érdeklődésre az ad okot, bogy több fontos tisztség vár betöltésre lemondás, il­letve eltávozás folytán. Sajnálattal vették tudo­másul sportkörökben, bogy az alszövetség elnö­ke; Szilágyi Ecreno dr. MÁV-iizl<?tigazgatóIie!yet­tes lemondott tisztségéről és elhatározását más­irányu cl foglaltságával indokolta meg Szilágyi Ferenc dr. távozása sulyos veszteséget jelent a, déli atlétikának, hiszeu az ő fáradhatatlan mun­kásságának köszönhető, bogy ma olyan modern stadion áll Szegeden, mint amilyen a Vusulas­sporlfelcp, de más vonatkozásban is sokat lett a szegedi sport föllenditése érdekéién és ezzel nagy érdemeket szerzett. Tekintettel arra, bogy elhatározása' megmá­síthatatlan, be kell tölteni az elnöki tisztséget is, amellett, hogy betöltésre vár az ügy vezet il­la'elnöki és a pénztárosi tisztség Ilóvézi An­nyolíl 1© kótkapus mérkőzést. ­A szegedi csapatok közül kétségtelenül a tízeged bonyolítja lo vasárnap a legnagyobb jelentőségű mérkőzést, hiszen Budapesten ját­szik azzal a Szürkotaxival, amely legutóbb a Kispestet győzte le. A piros-fehérek kedden kondícióedzcst tartöttak, szerdán pedig labda­gyakorlatokat végeznek Hesser vezetésével. Csütörtökön a .Vasutas a partner a .Vasutas* stadionban. A tízürkftaxi a jelek szerint megetősödvo áll ki a tízeged ellen; Pásztóit, a Bocskai te­hetséges futballistáját akarja szerződtetni. Mi­vel a debreceniek nem adták ki eddig a fut­ballistát, Pásztói följelentette a szövetségnél a kék-sárgákat* A Szeged és a SzAK Csütörtökön 20.30 óra­kor a Hungária emeleti termében sportbizott­sági ülést tart, amelyen a vasárnapi együtte­sek -összeállítása fölött döntenek. Ugyanösalc csütörtökön 19.30 órakor a Raffay-étterem kii­lönhclyiségébcn játékosértekezlet lesz, amelyen; Hesser Tibor edző oktatóclőudást tart. drás dr., illetve Telcky Mihály távozása kö­vetkeztében. t A közgyűlésig az ügyek vezetésére Kovács­Duna János egyetemi lektor és Kcrényi Jó­zsef testnevelési tanár kapott megbízást a köz­pontlól. Mindea jel arra mutat, hogy ez a két kiváló sportember a választások után is meg­marad az alszövetség élén. Hogy ki lesz az alszövetség uj elnöke, ezt még nem lehet tudni, annyi azonban bizonyos, hogy az uj vezetőség is mindent elkövet majd a déli atlétika érdekében. —oOo— X Oktatófilm az atléták részcrc. Hogy milyen nagy ambicióval látnak hozzá a szegedi atlétika fölvirágoztatásához az alszövetség vezetői, bízó­nyitja uz az oktalóelöadás, ameJyet csütörtökön 19 órakor rendeznek meg a testnevelési épület­bcu (Fodor-utca 9), Az oktatóclöadas keretében filmét pergetnek le, amely az összes számottevő amerikai és európabajnoki teljesítményekkel yao összefüggésben. Ivovács-Buna János és K e főnyi József, akik ennek az előadásnak a létrehozói, arra kérik az egyesületi vezetőket, hassanak oda, hogy kluDjuknak tagjai minél na­gyobb számban jelenjenek meg ezen az előadá­son. X A »Jégkunyhó« budapesti cégcsapattal ját­szik. Nemcsak szegedi sportkörökben, dc már Budapesten is fölfigyeltek arra a lelkes munká­ra, amelyet a »Jégkuuyhó« lelkes együttese foly­tat cs amellyel sportolási lehetőséget biztosit alkalmazottainak cs sok más fiatalembernek. A cégcsapat együttese úgyszólván az egész téli idényben szorgalmasan készülődött a tavtasJŰ küzdelmekre, amikóris már nagyobb.szatóUa i meccsre is sor. kerül. A Hindu* csokoládégyár közölto Kiss Jenővel, ŰZ együttes mecénásával és v.ezelőjével, hogy hagandó evyültcsct 8/-­; gedre Jeküldcui A még ey.v.és létrejött és' J i.mérkőzésre rövidesen -.<>t kc: ül. Megérkeztek a világhírű kerékpárok' Eredeti Premier-kerékpárok egyedüli képviselete. Ezenkívül raktáron vannak Styria-Diamant, va­lamint az összes belföldi kerékpárok óriási nagy választékban. — Kedvező feltételek mellett bcsze rezlmtő. _ 'Az összes gyártmányú gyári rádiói készülékek. — írógépek és csillárok nagy raktára. Alkatrészek és javító műhely. Kelemmn Márfonnál, Kelemen ufea 11 sz®

Next

/
Oldalképek
Tartalom