Délmagyarország, 1940. január (16. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-04 / 2. szám

Gsiitörfölc, 1940. január DETM AGYAROR57 Sf, a Súlyos panaszok a tanyai iskolák süllyedő színvonala ellen Kyugdif-előnyök miatt koros, betegeskedő tanerőket nevet­nek ki a tanyavilágba — Hz érdekelt szülők a főispántól kérnek orvoslást sérelmeikre (A Délmagyarörszág munkatársától) Az alsó­tauyai szülök súlyos panasszal fordulnak a na­pokban T u k a 1 s Sándor dr főispánhoz amiatt a uiár gyakorlattá vált rendszer miatt, hogy a nyugdíjazás elölt álló tanerőket Szeged-Alsót a­uyáia helyezik, hogy a II. lakbérosztálynak meg­jelelő összeget Kaphassanak nyugdíjazás után. Ez a tűrhetetlen állapot a tiltakozások ellenére is egyre jobban terjed s az alsótanyai szülök ko­moly aggodalommal szemlélik az cleuiiiskolai ok­tatás clgekélyejsedését. Nemrég a Ricger-iskoláboz egy pcsikörnyéki faluból cs Kiskundorozsmáról hoztak tanerőket, akik közvetlen nyugdíjazás előtt állanak. Ennek következtében a tanítás legutóbb két hétig szü­nelelt, mert mindkét koros tanerő beteg volt, sőt most is csak az egyik tanit. A gazdasági szakis­kolánál hasonló a helyzet. Szeptemberben ide­helyezték Krafcsik Gábor igazgatót Mezőbe­rényböl, beosztott tanerőként. A karácsonyi va­kációban Krafcsik hazament s a szünet végén táviratozott, hogy betegség miatt nem vehet részt a tanításban bizonytalan ideig. Ma tehát az a helyzet, hogy a gazdasági iskolában csak az igaz­gató az egyetlen működő tauerő, miután a tanító­nő anyai örömök előtt áll. Az iskola 250 növen­déke egy tanerő részére uiégis csak sok. A ma­gyar földműves úgyis nélkülözi iskolás gyermc­1 ét, clképzclhclő, milyen demoralizálóan hat a ludat, hogy az iskolában nincs megfelelő számú tanító. Az alsótanyai gazdaszülők arra akarják meg­kérni a főispánt, hogy vcsseu véget ennek a ká­ros helyzetnek Elvégre aki egy eletet cl le falun, nenjen olt nyugdíjba és ne terhelje fölöslegesen a kincstárt, hogy 00 pengő havi lakbér helyett 121 pengőt kapjon egy-két évi olyan működés Után. amilyent a fönteniHtett tanerők Szegrd-Alsó­1 anyán kifejtenek Mégis lehetetlen állapot, hogy népiskolai és gazdasági oktatásunk, amelynek út­ját Szeneden a uagv épitőminiszler: lílehels­b erg Kuno gróf jelölte ki, egyéni érdekek miatt visszaessék. A szülök bíznak abban, hogy Tu­ti a t s Sándor dr főispán, a tauvai ügyek alapos ismerője, aki maga elnöke a zákányi iskolagond­nok ságnak. megszünteti ezt a sok veszedelmet magábarejtő rendszert és visszaadja a szülők bi­zalmát a magyar iskola iránt. A nemzeti megújhodás városában minden In­tézménynek példátadóan kell működnie. Hasonló sérelme van Királvbalmának is. Az ískotagondnokságok ezeket a tényeket kö­telességszerűen tudomására hozzák a tunfelügyc­1 őségnek, ahonnan kétségkívül továbbítják a ku'­luszmiuisztériuniba. Itt azonban hosszadalmas a sérelem érdemi elbírálása és orvoslása. Éppen ez­ért akarják a szülők fölhívni a főispán figyel­mei erre a mogvar nemzeti Iránvzalhoz egváUnlán HÁZTARTÁSI ÜVEGÁRU Asztali üveg' sótartó -.21 Üveg citrom prés —.21 Üveg üamutúnyér —.21 Gyermek füles vizes pohár —.24 Yiharlámpacső —.28 Virágváza világoszöld —.38 Sörös pohár világoszöld 3 decis —.38 Boros üveg fél literes félfeber —.58 Hungária stucui 2 dcl -.Cl üveg ruéztartó «—.68 Borósüvcg félfehér 1 literes -.78 Présélt borospohár félfehér G drB —.78 Üveg cukortartó —.78 Üveg borszivó fel literes —.78 Likőr pohár G drb —.88 Vizeskancsó félfeher 1 literes —.88 Borospohár fehér 6 drb —.98 Pezsgős pohár 5 drb —.98 Üveg vajtartó -.88 Likőr készlet 6 pohárral P 1.86 Tésztás v. kompótos félfehér készlet 1 'tál 0 drb tányérral V 1.98 Pár*si Nauy fflruház R*. Szeged {Csekonics és Kiss utca sarok) nem méltó anomáliára, hogy Teleki Pál gróf miniszterelnök és Varga József dr miniszter, Szeged képviselői, is tudomást szerezzenek a ta­nyai clemiiskolai oktatás gyengüléséről és a sok­száz tanyai gyermek iskoláztatása erdekében te­gyék meg a megfelelő intézkedéseket, hogy a jö­vőben hasonló esetek ne forduihasfcanak elő. Fontos irányelv lenne, hogy a tanyavilág olyan tanerőkhöz jusson, akik tudatában vannak annak, hogy a tanyai magyarság között klilde­tcsszerü munkát végeznek. Nem mindegy tehát, hogy kit nevez ki a kultuszkormányzat a népis­kolákhoz és semmiesetre sem lehet értékes és a kormányzati intézkedés, ha idős, beteges emberek kerülnek fiatalok helyébe csak azért, hogy havi 00 pengő helyett 121 pengő lakbért kapjanak nyugdí­jaztatásuk idejére. Az alsótanyai szülők a legnagyobb bizalom­mal vannak a főispán iránt és bíznak abban, bog? a keresztény nemzeti szellemű kormányzat sze­gedi képviselője megérti jogos panaszukat és a helyszínen szerzi be információjót, amelynek bir­tokában az összes sérelmeket orvosoltatja. Ilungadiah Ligetinek megfiremflstvil segilsflnh a nyomorgó képzdmiivészehen (A Délmagyarország munkatársától) Mély benyomást keltett annakidején Országszerte Glattfeldcr Gyula dr Csanádi püspök megrázó­hangú nyilatkozata, amely után Horthy Mik­lósné 20.000 pengős adományával akció Indult a nyomorgó képzőművészek megsegítésére. Ebbe az akcióba kíván bekapcsolódni Szeged városa Pálfy József dr polgármester kezdeményezé­sére. A polgármester nagyjelentőségű kezde­ményezése az alsóvárosi Mátyás-templom kö­riili „Hunyadiak Ligete" megteremtésével áll összefüggésben, ilJctvo nchai Klcbclsberg Ku­né gróf kedveufi tervét akarja most megvaló­sítani. Annakidején Klebelsbcrg Küuó gróf az al­sóvárosi Mátyás-templom környékét centrüm­má akarta kialakítani a parkosítással cs a Hu­nyadiak Ligetének megteremtésével. A terv a nagy kultuszminiszter halálával szinte fele­désbe merült, a park azonban szépen kifejlő­dött és a mostani képzőművészeti nyomor szin­te időszerűséget ad u Hunyadiak korának leg­nagyobb és legértékesebb tagja köbeörökítésé­bez. A liget — a polgármester szerint — nem bic el nagyszabású alkotásokat, Négy-öt szo­bor, fölállítása, szobronként 8--10.000 pengő ér­tékben, megvalósíthatóvá tenné a klebelsbergi elképzelést. Pálfy József dr polgármester arra gondol, hogy a fiatal szobrászművészek készítenék el a szobrokat, amelyeket a most meginduló ak­ció összegéből, bizonyos városi táuigatással ipiutáznák meg ós a város egészében viselné, az alapzat, a fölállítás költségeit. Miután » város nincs abban a helyzetben, hogy nagyará­nyú befektetést eszközöljön, a szobrok fölál­lítását fokozatosan, bárom-négy év al itt vin uék keresztül a Hunyadiak Ligetében, [(leke­rülhetne Hunyadi János, Szih'O-'-" Erzsébet. Hunyadi László, Mátyás király, csetteg Ka­piszlrdn János és Ja mis Panno;: ,'us szobra Halálos ételmérgezés Egy tál karácsonyi kocsonyától halt meg egy fiatal borbély* segéd? (A Dólmaguür ország munkatársától) Halá­los hűsiüérgezés ügyében tettek jelentést szer­dán a szegedi ügyészségnek. A mérgezés áldo­zata Fazekas-Vig Károly 26 éves szentesi bor­bélysegéd, aki az eddigi adatok szerint egy tál karácsonyi kocsonyától lett rosszul és néhány nap múlva súlyos ételmérgezés tünetei között meghalt. A jelentés után az ügyészség a leg­szélesebbkörű nyomozást reudelto el; ennek adatai után fogják pontosan megállapítani a fiatal borbélysegéd tragédiájának pontos okát. A Dyomozás során eddig megállapított ada­tok szerint Fazekas-Vig Károly a karácsony­előtti napokban az egyik szentesi Rothermoro­utcai borbélyüzletben kapott kisegítő alkalma­zást. Karácsony másodnapján igouélónk volt a forgalom az üzletben, a segéd nem ért rá hazo­monni ebédelni, ezért az egyik közelben lévő üzletből hozatott magának egy tál kocsonyát­Néhány óra múlva a rögtönzött ebéd után sú­lyos feyomorfájdalmakról kezdett panaszkodni, amire estére hazaért, már magas láza volt. Két napig nem dolgozott, állandó fájdalmak kö­zött pénteken azután olyan rosszul lett, hogy be kellett szállítani a szentesi közkúrkázba. Már az első vizsgálatnál ételmérgezésre gyana­kodtak és hiába követtek el mindent a kór­házban Fazekas-Vig megmentése érdekében, kedden meghalt, A kórház azonnal közölte a haláleset hírét a rendőrséggel, amely megindította, a nyomo­zást. Aa első órvösí vizsgáját megerősítette azt a föltevést, bógy a bajáit ételmérgezés okozta és így lehetőnek tarlStták a borbélysegéd hoz­zátartozóinak azt az előadását, Hogy Fazckas­Vig az elfogyasztott egy tál kocsonya után be­tegedett meg. A szegedi ügyészség a beérke­zett jelentés után további részletes nyomozást rendelt el és indítványozta a bolttest törvény-r széki orvosi boncolását. A szegedi törvenyszéb­vizsgálóbírája csütörtökön száll ki Szentesre a vizsgálat lefolytatására. A boncolás eredmé­nyéhez képest határoznak a továbbiak tekinte­tében, illetve a felelősség megállapítása ügyé­bon. Eladó ékszereket, zálogjegyet, brilíiánsot ezüstöt keresek megvételre magas árban la9Ci%9P ékszeiésx Oroszlán-utca 5. ^^SOCir (Zálogházzal szemben.) Rjimjüi—immun mii 111111 Január 0: Hungária, 21 óra: MANBz-tea. Raffay-élterem. 20 óra: Házfelügyelők Nemzeti és gazdasági Országos Egyesülete szegedi cso­portjának bálja. Január 13: Katolikus Ház, 20.30: Szegedi Kisded­óvó és Jótékony Nőegylet álarcosbálja. Január 25: Hungária, 21 óra: Erdélyi bál (SzE-FIlE). Oicsóbb A felien kapható kg-kint 50 fillérért a PlLk szalámi­gyárban & a Tisza Lajos korú ti elánisi tóhelvén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom