Délmagyarország, 1940. január (16. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-19 / 14. szám

Péntek, 1940. január 19. DEÜM ÁGYA R ORSZÁG 3 Középfokú közigazgatási biróság fölállítását kéri Szeged (A Délmagyarörszág mUnkatáfsától) Nagy­arányú mozgalom indult meg Szegeden, hogy az ítélőtábla mellett középfokú közigazgatási bíróságot állítsanak föl az ország második vá­rosában. Ez a mozgalom nem újkelctű, de na­gyobb nyomatékot most az a helyzet ad az ügy­nek, hogy a szegedi ítélőtábla a mai szűk mű­ködési területén sorvadásra van ítélve. A sze­gedi középfokú közigazgatási bíróság megszer­vezéséhez külön törvényre van szükség. A moz­galom vezetői föl akarják kérni Szeged két mi­niszter képviselőjét, támogassák azt a mozgal­mat, hogy az ország második városában állít­sák föl a második, illetve• a középfokú közigaz­gatási bíróságot. A szegedi ítélőtábla bírói kara kiválóan al­kalmas arra, hogy a középfokéi közigazgatási döntéseket helyben hozzák meg. Ez a helyzet a föllebbezések, illetve a panaszok elbírálását is meggyorsítja. A referensi tisztet gyakorlati közigazgatási ember töltené be. A szegedi íté­lőtábla hatásköre nagymértékben emelkedne a középfokú közigazgatási bíróság fölállításával­Miután Teleki Pál gróf miniszterelnök bívo a decentralizációs gondolatnak, a mozgalom ve­zetői remélik, hogy akciójuk sikerrel jár. Kttldöttség a polgármesternél o Szent István-dláhlemplom ngqeben \ Síefáititt-sétóniioii tfCrnch licitjét a templom részérc (A Délmagyarország munkatársától) Vitéz Máriaföldy Márton dr, Firbás Oszkár, Tunyogi Csapó János, Somogyi István gimnáziumi igaz­gatók és Inczédy László hittanár a Szent Imre­kollégium igazgatója csütörtökön délelőtt meg-, jelentek Pálfy József dr polgármester előtt, a Szent István-diáktemplom fölépítése ügyében. .Vitéz Máriaföldy Márton előadta, hogy hosBzú évek tapasztalata győzte meg a négy gimná­zium igazgatóját és tanári karát, hogy az ifjú­ság vallásos nevelése érdekében külön diáktem­plomot kell építeni. Ennek a célnak a megvaló­sítására 1938-ban megalakult a diáktemplom egyesület és azóta azon fáradoznak, hogy célju­kat miolőbb megvalósíthassák. ,Van ugyan tízegednek számos, nagyméretű íeinploma, do nincs annyi, hogy vasár- és ün­nepnap a százezres katolikus hívősereget és többezer tanulót befogadni képes legyen. A kö­zelmúltban is előfordult, hogy a fogadalmi templom elolt nz elemi iskola, leánygimnázium és polgáriiskola növendékeinek több, mint tiz I»ercet kellett várakozniuk, amíg a hívők az elő­ző miséről kijöttek. A hideg és rossz időben a gyermekek egészsége, forog kockán. Ugyanez u helyzet a felsővárosi templom előtt is. Ha hosszas várakozás után a diákok bejutnak a templomba, a túlzsúfoltság megnehezíti az if­jak áhítatos magatartását. • A középiskolai igazgatók szerint csen a ba­lon csak úgy lehet segíteni, ha a diákok részérc külön templomot építenek. Erre kér alkalmas helyet a szegedi Szent István-diáktemplom egyesület a várostól, mégpedig a Stefániából mintegy 160 négyzetméternyi területet. Ez n hely fekszik legközelebb a felsővárosi iskolák­hoz. Kéri a küííöttség a polgármestert, hogy a kérelmet terjessze a törvényhatóság elé. A Szent Isfvdn-diáktcmplom fölépítésére föl­téllenül szükség van. A helykijelölése azonban nem mondható szerencsésnek A Stefániának cz a részo iszapos, süppedékes és épílfcczcsre a szakérlök véleménye szerint alkalmatlan, An­NEM FOG CSALATKOZNI! Egy nagy élménnyel lesz gazdagabb. . s mimw, az anyák oruoss Grandiózus magyar film megtekintése után Uray Tivadar Semmelweis szerepében. Mibálylfy, Gő­zön, Souilay, Simor, Bilicsy olyat produ­káltak. mi nevüket felejthetetlenné teszik önmagával szemben kötelessége megnéz­ni ezt a gvönyörü filmet. Ma és- mindennap a BELVÁROSIBAN nakidején építkezés céljára töltöttek föl ezt a területet, do az építkezést a szakértők nem ajánlották. Ha a főfalak boltozott alapra ko­rüluek is, ki lenne téve a templom annak, hogy lesüllyed, esetleg csak az egyik oldalán s a fa­lak megrepedeznek. Ezen a helyen gyermek­játszótér van, az pedig szintén fontos, hogy a gyermekek megfelelő helyen játszhassanak. A szegedi középiskolások Szent István-tem­plomát ezen a környéken föl lehet építeni biz­tosabb talajra is- Itt van miudjárt. a Klauzál­gimnázium úgynevezet botanikus körije. Ezeu a területen elférne cz a templom s a diákok vé­szére a város Újszegeden adhatna botanizálús­boz szükséges területet. De az Arany János-ut­cában is bőven van üres tclclc a diáktcmplom részérc. A város cserélhet a tulajdonossal. Szebb helyen el. sem lehetne képzelni a közép­iskolások templomát, mint az Arany János­utca hangulatos cs csendes részén. Akárhogy is áll a dolog, a plébániák templomai nem képe­sek befogadni a sokezer gyerekből álló diák­sereget. és a város vezetőinek arra kell töre­kedniük, bogy a Szent István-diák templom mi­előbb elkészülhessen. Uj minfszteri rendelet az iparigazolványok es ipar­engedélyek ügyében Budapest, január 18. Az iparügyi miniszter az egyes iparok tekintetében az ipArigazolványok és iparengedélyek kiadása, továbbá n. meglevő üz­leti helyiségeken fölül uj nzlethelyisék nyitása tárgyában az alábbi rendeletet adta Ki; 1. paragrafus. Ipargyakorlúshoz szükséges iparigazolváuyt és iparengedélyt a 2. paragrafus­ban megállapított kivételeknek törvényes fölté­telek igazolása esetében további rendelkezésig az iparügyi, illetve a kereskedelem- cs közlekedés­ügyi miniszter külön engedélye nélkül szabad kiadni. 2. paragrafus. Az ipar gyakorlásához szüksé­ges iparigazolvány és iparengedély továbbra is csak az iparügyi, illetve a kereskedelem- és közle­kedésügyi miniszternek egyes indokolt esetekben megadott külöu engedélye alapján szabad kiadni. 1. A jogi személyek részérc, 2. a zsidók köz­életi és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939. évi 4. tc. 1. szakaszának 2. és 3-ik be­kezdésében, valamint a 2. szakaszának 1. és 3-ik bekezdésében fölsorolt személyek részére. 3. Bár­milyen iparnak a kézműves jellegű, iparűzés szo­kásos kereteit meghaladó gyárszerü üzésére. 4. Elő állatokkal kereskedésre, kártékony állatokat irtó vállalatra, fogadó (szálloda-, penzió) iparra, foginiivesiparra, nyemdásziparxa, - ószeresiparra, pénéEöli-siuit közvetitű ügynökségre,'. sokszorosító Turav Ida Simor Erzsi Keresztessy Mária Rajoay Gábor Palaky lenö Juhász Józse! GARSZON LAKÁS KIADÓ i > • r Budapestlel egyidőben a szezon legvidámabb magyar filmje! — Végnélküli kacagások! Ma bcmulaló KORZÓBON iroda, szikvizet előállító iparra, temetési vállalat­ra, ügynöki iparra,'vagyonőrző vállalatra és zsib­árus üzletre. 3. paragrafus. Iparos, (kereskedő) ipari iga­zolványa alapján a 2. paragrafus 1—4. pontjában fölsorolt eseteket kivéve, ugyanabban a város­ban. vagy községben meglevő üzlethelyiségén, vagy üzleti helyiségén fölül, uj üzlethelyiséget is nyithat, köteles azonban minden egyes üzlethe­lyiséget nz illetékes iparhatóságnak bejelenteni. Rendelet a panírtalpu cipők gyártói ellen Budapest, január 13. Az iparügyi miniszí' l a paplrtalpú cipőt, Csizmát, vagy más lábbeli előállításának és forgalombahozalalának eltil­tása tárgyában rendeletet adott ki: amennyiben az súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ cl és 15 napig terjedő elzárás­sal büntetendő, aki olyan cipőt, csizmát, vagy más lábbelit, amelynek talpa papírból, vagy papír fölhasználásával készült, előállít, vagy forgalomba hoz. A pénzbüntetésnél az 1928 cvl 10. t.-c. Ecndclkezéscit kell alkalmazni. A ren­delet a kihirdetésének napján léj) életbe. HA PREMIER A legremekebb rarnmount-vigjáték \ férj Egy pe*<i férj és egy ncwyorki feleség vidám kalandjai Parádés szereposztás: . CLAUDETTE COLBERT, DON AB1ECHE, JOHN BARUYMORE, M \KY ASTOR SZECHEMYI MOZI Péntektől 5, 7, 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom