Délmagyarország, 1940. január (16. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-12 / 8. szám

Féntók 1940 Tanuár 12. D F r M "A G Y A 1U) I? ^'/ A Cí 9 Rendszeresen ellenőrzik a kávéházak és vendéglök árait (A Délmagyarország munkatársától) Ka­Csók Bálint dr miniszteri tanácsos árkormány­biztos rendeletet küldött Szegedre az I. fokú iparhatósághoz, A rendelet értelmében a jövő­ben rendszeresen ellenőrzik az éttermek, kávé­házak, kocsmák, kifőzések és tejcsarnokok árait. Ezek a kategóriák minden hónap 20-ig kötelesek fölterjeszteni az I. fokú iparhatóság­hoz (Városi bérház II. emelet) árkalkulációikat, hogy megállapítható legyen, megfolelnek-e az a rkormánybiztos által megállapított áraknak. Be kell jelenteni a kiszolgálás után fölszámí­v3tt százalékot is, valamint a vendégek részére telezővé tett fogyasztás mennyiségét. —OQO— ttí-hi söpörfön a maga hfiza előtt.. * A rendőrség fölhivüsa (A Délmagyarország munkatársától) A szegedi rendőrség kapitánysága a következő fölhívást adta ki, tekintettel a téli időjárásra: ,Havazás esetén a háztulajdonos, vagy megbízottja köteles a gyalogjáróról a havat a hóesés megállása uián azonnal, állandó hava­zás esetén pedig délelőtt és délután legalább egyszer-egyszer, az éjjeli havazás esetén pedig reggel 8 óráig elsöpörtetni. Köteles síkos idő­ben a gyalogjárót kőpof, fürészpor, homok, vagy szénhamuval, vagy más alkalmas szerrel behinteni, úgy ennek, mint a fölvágandó jég­kéregnek és a letaposott hónak idejében leen­dő eltávolításáról gondoskodni, A gyalogjárót szárazidőben naponkint ícg­gul 7 óráig föl kell locsolni és söpörni, sáros időben pedig a sártól meg kell tisztítani. A szabályrendelet ellen vétőkot kihágási el­járás megindítása végett az államrendőrség őr­szobáin föl kell jelenteni. Minden bérház tulajdonosa köteles gondos­kodni arról, hogy házának kapuja minden csto in órától, október I-től április 30-ig reggel 6 óráig, május 1-től szeptember 30-ig reggel 5 óráig bo legyen zárva. Bérházakban kapünyitási díjat a házfelügye­lő, házmester, vagy kapus esti 10 órától, októ­ber 1-től április 30-ig reggel 5 óráig szedhet. Éjfél előtt .10 fillért, éjfél után 20 fillért. Ahol négynél több bérlő van, olt a lépcső­házat éjjel 1 óráig megfelelően világítani kell." Felhívás! Szeged város közönstgíhez! Tisztelettel közöljük, hogy az 1818-as magyar szabadságharc gyönyörű apolhézisát mától bemutatjuk a Belvárosi Moziban Mária Hona mmmmmmmmammmm Bblvúry Géza milliós filmjében megelevened­nek Kossuth és Görgey, u vörös sapkások ro­hama. Az ezrek ajkáD felcsendülő himnusz és a Rákócziánduló hangjai mindent elsöprő si­kerre viszik ezt a páratlanul szép filmalkotást. IT legújabb FOX HÍRADÓ Mindenki nézze meg ezt. a műsort. 5, 7. 9 A világ llucn filmet nem látott! Korda Sándor 20 milliós szines viiágmmie! KORZÓBAN Ma bemutató a Utitiu&z 19.1 u twá&U Uetné-Hty fagyot vácnak, <U Szabidé* a d'áceláikatátay, süllyed, —20 falc alá (A Délmagyarörszág munkatársától) Az európai fagyhullám csütörtökön elérkezett Sze­gedre is. Az idei kissé későn érkezett télen a csütörtöki nap volt eddig a leghidegebb, do a jelentések nem csalnak, a következő napokban még a hideg további süllyedésével kell számol­ni. Már) szerdán éjszaka érezhető volt a szibé­riai — vagy talán inkább lappföldi — fagy ér­kezese, a hőmérő veszedelmesen süllyedt és « hajnali órákban már sejtettük, bogy a legkemé­nyebb hideggel kell számolni. A kora reggeli órákban a város egész'területén mínusz 20 fok Celsius körül járt a hőmérő higanyoszlopa, de a külső részeken és a tunyákon még ennél is keményebb voll a fagg. A hivatalos mérések adatai szerint a csütörtöki minimum 19.1 fokos hideget, mutatóit. Do, ami még cnuél is súlyo­sabb helyzetet mutat a hideg frontján, az volt, bogy a csütörtöki maximum mindössze 15 fok Celsius volt, tehát délben a napsütésben csak alig vulamivel többet, mint négy fokot engeded a leghidegebb minimum. Ez a tény, valamint az a helyzet, hogy szerdán még 12 fokos mini­mumot mutatlak a szegedi hőmérők, arra en­gednek következtetni, 'hogy pénteken, esetleg még szombaton is valószínűleg a szibériai hideg további erősödésével is kell számolni. l'oulos következtetést a mai viszonyok kc zött alig lehet levonni, így jóslás helyett csak egyszerű következtetéssel kell beérni, mert a legutóbbi hónapok óta u mái európai helyzet­bon nem érkeznek meteorológiai jelentések sem Németországból, sem Angliából, sem Oroszor­szágból, így a magyar meteorológusok CBak a földköziteugeri jelentésekre és észleletekro van­nak utalva.. A jelek pedig azt mutatják, hogy egyelőm nem lehet számolni a fagy enyhülé­sével. Ezt a véleményt lániusztja alá Kogulo­wicz Károly professzor, a szegedi egyelem földrajzi intézetének és meteorológiai állomá­sának vezetője ís, aki a Délmagyarörszág mun­katársának kérdésére csütörtök este a követke­zőket mondotta: —• Egyes jelentések szerint mát a közeli na­pokra enyhülést várnak, mi azonban kénytele­nek vagyunk ezeket a jelentéseket bizonyos fenntartással fogadni. A normális ugyanis uz, hogy ha a barométer állása magas és Vgyanak­kof, hótakaró takarja az országot, ükkor a hi­deg rendszerint makacsul szokott tartani. Így valószínű, hogy még néhány napig kemény hi­deggel kell számolnunk. Nálunk azonban nem kell attól tartani, hogy a fagy htisz foknál lé­nyegesen alacsonyabbra fog szállani, mint pél­dául a Kárpálalján, ahol bizony harminc fokra szállott le. a hőmérő. A valószínű az, hogy Sze­geden cs környékén még jó pár napig tart a kemény hideg, amely normális körülmények 'közöd rendszerint nem múlik el olyan gyorsan Néhány nap múlva esetleg a fagy Csökkené­sére lehet majd számítani. Befagyott a Tista. Drávo én a Duna Belgrád, január 11. Délszláviában szcfdáu ét csütörtökön egész úrrá lett a keletről előre­nyomuló hideg. A Tisza és a Dráva után már a Duna is teljesen befagyott. A vonat- és tár­sasgépkoesiközlekedcsben az egész országban nagy zavarok mutatkoznak. Délszerbiában tel­jesen megszűnt a forgalom és azt megfeszített munkával sem sikerült helyreállítani. Kosobov mellett a hó nyílt pályán brlrmelrft egy vo­natot. Gyönyörű sxép és meleg svéd bársony kapucni sapka 2# 28 érkexcO afe' Borosnál hévcégtáblás 90 foltos hideg Romániában Bukarest, január 1L Egész llománia terü­letéről dermesztő hideget jelentenek. Kisen, v­ben i—33, Csernoviczban —35, Kolozsvárott —25, Nagyváradon —23, Temesvárott —22, Brassó­ban —27, Galacon ás Bukarestben —25 fok volt a hőmérséklet. A nagy hideg iniajtt a vonatok több órás késéssel közlekednek. A Duna egy méter mélységig befagyod, a Fekete-tenger partvidéke is befagyott. Szeged meghódította a nagy írót: 0 , Át cs a nagy író Szegedet Mindennap változatlanul 0, 7, 0 HALÁLOS TAIAS l S*ECH€NY« MOZI J'TrvckrÚI ajlaJato? vlői•• £0»áoHlíO'lni, i»?!*»for.

Next

/
Oldalképek
Tartalom