Délmagyarország, 1940. január (16. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-05 / 3. szám

Fentek, 1940. január 5. SZÍNHÁZJEGY PFfMACY4RORg74d minden előadásra a DELMP6YIW0RSZIC JEGY'RAOÁBBH Aradi-utca telefon 13-06 SZÍNHÁZ fis MŰVÉSZET = Nádas István hangversenye/ Érdekes hang­verseny lesz szombaton Szegeden este 3 óra 30 perces kezdettej. Föllép a fiatal magyar zongo­ristagenerácíó egyik legígéretesebb tehetsége, a Szegedről elkerült 17 éves Nádas István. A fia­tal zongorista nevét jól ismerik már zenei körök­ben és a legrcménytcljcsebb jövőt látnak művészi tehetsége előtt. Nádas lstváu Szegeden kezdte ze­nei pályáját, amikor elkerült innen, azonnal a leg­melegebb pártfogásba vették a budapesti zene­művészeti főiskolán, ahol azonnal fölismerték ki­vételes tehetségét. Előbb Kéri-Szántó Imre nö­vendéke volt, majd fölfigyelt rá Dolinányi Ernő, aki nagy elismeréssel látta a fiatal muzsikus fej­lődését A 17 éves pianista már több önálló szer­zeménnyel is jelentékeny figyelmet keltett, leg­utóbb egyik kvartettjét műsorára tűzte az egyik magyar vonósnégyes is, amely jelenleg Ameriká­ban játssza a fiatal magyar szerző művét Nádas István most Szegeden mutatkozik be, hangverse­nyét nagy érdeklődéssel várják. A koncertet szom­baton, csto rendezik a zsidó hitközség nagytermé­ben. A hangversenyre belépődíj nincs. —oOo—> A szegedi Yárosi Színház jáfékrendie Péntek: Csárdáskirálynő. Szombat délután: Szilveszteri kabaré. Szombat este: Csárdáskirálynő. Vasárnap délután: Királyné rózsája. Vasárnap este: A cigány. Hétfő: Ciui a kiadóban, Kedd: Ziinberi-zoiuborj szépasszony. bzerda: A cigány. Csütörtök délután: Királyné rózsája. Csütörtök este: Csárdáskirálynő, —oOo— A színházi iroda hírei Pénteken este a Csárdáskirálynő fölujitása Iliász Aladár fölléptével. Ma, pénteken este Kál­mán Imre világhírű operettjének fölujitása lesz a Y árosi Színházban. Külön érdekessége az előadás­nak, hogy Ihász Aladár igazgató eljátssza régi, kedves szerepét, Póni grófot, Nádor Jenő rendezi a. darabot és alakítja lídvin szerepét, Szilvia sze­repében pedig Sándor Anna fog felejthetetlen ala­kítást nyújtani: A darab bérlclszünctbca megy. Vízkereszt ünnepén délutáD megismétli a szin­Iiáz a szilveszteri kubaréelőadást, Az igazgatóság közkívánatra tűzte ismét műsorra a kitűnő kaba­réelőadást, hogy aikalma legyen azoknak is mu­latni, akiknek a szilveszteri előadásra nem jutott iégv.. Vasárnap este A cigány-t tűzte műsorra a szín­ház. Szigligeti színmüvében Zsiga cigányt Ihász . Aladár alakítja, mig a többi szerepben Ferenczl Marika. Kondrát líona, Korbély Ibolva, Nádor Jenő, Mlatky, Antallfy. Kovácb, Nagy 'Ferenc. Já­vor. Garutnszegi jeleskednek. llétfön este filléres helyárukkal a Cini a kiadó­ban kerül szinre. mig kedden este DMKE-előadás­ban a szezon nagy sikere, a Zimbcri-zoinbori szép­asszony megy •utoljára. Ősbemutatóra készül a színház. Ilarsáuyi Zzolt •—Török Rezső—Csanak Róla Rozmaring ciniü operettjét mutatja be a szinliáz a jövő pénteken. A színtársulat szorgalmasan készül erre a bemu­tatóra. Dclly Ferenc rendezi a kitűnő operettet, mig Ballon József díszlettervező elkezdte a dísz­letek festéséU SPORT Nehézségek a SzAKtavaszi rajtja körül Fehér J. István ügyvezetö-e.nök lemondott tisztségéről — Vasárnap nagyjeientösegü választmányi ülés lesz a piros-feketéknél (A Délmagyarország munkatársától) Az őszi idény alatt többször adott haugot a Dcl­magyarország anuak a meg-megújuló panasz­nak, hogy a SzAK auyagi nehézségekkel küzd és örül majd a vezetőség, ha a kampányt be tudja fejezni. Az őszi szezont, ha nagy nehéz­ségek árán is, sikerült áthidalni és a körülmé­nyekhez képest, elfogadható eredményt ért el az együttes az NBB-beu. A vezetők a szó szo­ros értelmében örültek a szünetnek, qaort így legalább időlegesen néhány hétre levették vál­lukról a gondokat. A szünet azonban csak ki­felé látszik gondtalannak, benn a klubban a lelkes vezetők igen komoly gondokkal küzde­nek az egyesület tavaszi rajtjának biztosítása érdekében. A gondokat és a bajokat csak nö-' vete, hogy több régi lelkes egyesületi tag és vezető félreállt és nem hajlandó tovább aktí­ve működni. így lemondott tisztségéről Fehér J. István ügyvezető-elnök, aki tisztségét tavaly vállalta el és működésével megbecsülést szer­zett magának. A beavatottak úgy tudják, hogy Fehér J. István nem hajlandó megváltoztatni elhatározását­Az ügyvezető-elnök lemondása, több vezető visszavonulása ós az anyagi gondok megtár­gyalása teszi nagyjelentőségűvé azt a választ­mányi ülést, amelyet vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartanak meg a Kaffay-étterem külöu­helyiségében. Tekintettel arra, hogy ez lesz az Az idén betöltik a KSAC-ban a futballszakosztály elnöki tisztségét (A Dchnagyarország munkatársaiét) A KEAC, — amint jelentettük —, megtartotta tisztújító közgyűlését, amely a • vezetőségben nem hozott lényegesebb változást. Az egyete­mi klubban a kövotkező lépés a futballszakoszr tály megalakítása és erre januái: ll-én kerül sor­Beavatott helyen közölték a Dchnagyaror­szág munkatársával, a szakosztály tagjai so­rában változások nemigen várhatók, nagyje­lentőségű azonban az az elhatározás, hogy be­töltik a szakosztály elnöki, tisztségét. Tavaly Ugyanis ez a pozíció nem volt betöltve. Hogy ki kerül a futballszakosztály élére, informá­torunk szerint, ebben az ügyben még folynak a tárgyalások.­A vezetőség kitűzte a többi szakosztály ala­kuló ülésének a terminusát is. Eszerint a követ­kező napokon lesznek az egyes szakosztáiyok ala­J kuló ülései: I Január 8: teniszszakosztály, január 9-ÓD: vivó­szakoszlálv, január 10-cn: torna- és úszószakosz­tály, január 15-éu: box- és ocllövöszakosztály, ja­nuár 16-án: atlétikai szakosztály. Az alakuló üléseket mindenkor 18 órakör tart­ják meg a KEAC hivatalos helyiségében; Fodor­utca. 9. —of)o— * Ncni fart ertekezletet pénteken Szegeden a miniszteri biztos. Ugy volt, hogy Gidófalvy Pál dr. miniszteri biztos pénteken este úgy a DLASz tagegyesületi képviselőivel, mint' a JT vezetőivel megbeszélést folytat Szegeden. A nagy érdeklődéssel várt értekezlet elmaradj a miniszteri biztos telefonön közölte Gyarmati Mihály DLASz-ügyvezetővel. hogy pénteken fontos tanácskozása lesz gz OTT-beu, ezért a szegedi értekezletet egy később meghatározan­dó időpontra kell halusztauia. utolsó választmányi ülés a tavaszi előkészüle­tek megkezdése előtt, a tagoknak már konkré­ten kell dönteniük és olyan megoldást talál­niok, amely biztosítani tudja ennek a nagy­múltú egyesületnek zavartalan működését. Azok a vezetők, akik félreálltuk, ezt nem te­hetik meg; a klub, amely az idén tölti be fönn­állásának 10. évfordulóját sem most, 6em a jö­vőben nem nélkülözheti azoknak a vezetőknek az erkölcsi és anyagi támogatását, akik eddig mindig, átsegítették a nehézségeken. Nem is tudjuk elhinni, hogy a régi vezetők komolyan visszavonultak és elhagyták azt a klubot, amelynek a futballcsapata igeusok örömet, de mindig szórakozást nyújtott nekik. Szeged sporttársaduima elvárja ezektől a funkcioná­riusoktól, hogy most, amikor a legnagyobb bajban vau az egyesület, segítségére sietnek, mint azt a múltban, minden különösebb kér­dés nélkül, mindig megtették. Ezeknek a ve­zetőknek meg kell érteniök, hogy az ő erkölcsi és anyagi támogatásukon áll, vagy bukik az egyesület, éppen ezért nem hinnénk, hogy kö­zülük valaki is vállalná az ódiumot a "Csapat rajtjának esetleges zavarai miatt. Remélni lehet, hogy a vasárnapi választ­mányi. ülés minden problémát megold és ta­vasszal ismét olt látjuk a küzdők sorában a piros-fekefc egyesület képviselőit. x Gáspár Jenő Kecskeméten. Gáspár Je» nő, a MASz kitűnő szakoktatója, aki Szeged­ről — amiut ismeretes —• Békéscsabára tette út működésének színhelyét, munkájának bofs* jezéso után hosszabb időt töltött ismét Szegő­dén. Most azt az értesülést szereztük, hogy a szakoktató január 6-án, szombaton Kecskemé­ten folytatja eredményes munkásságát, X fcizegedi futballista a Munkácsban. A Mun­kács, amely az NBB iclvidéki csoporljábau küzd, a téli szünetet csapatának megerősítésére fordít­ja. Új- játékosokat igazolt le. Játékosszerzési ak­ciója- során leigazolta Haitimért, a KEAC volt fut­ballistáját, llamnicr Fidél dr, volt szegedi lb. ta­nácsnok, jelenlegi munkácsi főjegyző fiát. aki az egyetemisták tartalékcsapatában szerepelt. X A Ferencváros az anatóliai földrengés káro­sultjaiért. A Törökországban portyázó Ferencvá­ros az emberszerctetnek nemes példáját adta, ami­kor közölte a török szövetséggel, hogy az anató­liai földrengés károsultjai javára hajlandó az is­laubuli válogatottal összemérni erejét. X A Móraváros bálja. A Móraváros január 13-án farsangi bálát rendez a Sáutha-vendéglő kü­löntermében. A bál jövedelmét az egyesület sport­fölszerelése javára fordítják. X A »Magyar Torna*, az országos tornaszövet­ség hivatalos lapjának legnjabb száma bő és ér­dekes tartalommal jelent tueg. Részletesen beszá­mol a légutóbbi magyar—olasz válogatott viadal­ról és közli a február ll-én megtartandó közgyű­lés tárgysorozatát. Több fontos tornaszakhizotl­ságl határozatot közöl olvasóival a lap és részle­tesen beszámol az elmúlt évben rendezett torfia­vcrsenyekről. Közli azt is a lap, hogy április ll-.én kerületi férficsapat és egyéni versenyt ren­deznek .Szegeden. . X Szegedi sportolók idegenben szerepelnek' szombaton. A szegcdi sportolók közül szombaton a szegedi vivók Vigh Ferenc előadó vezetésével Rajára rándulnak át, ahol prnpagandajellcgü akadémiát tartanak. A Vasutas szenior birkózó­Csapata szombaton Budapesten szarepei az orszá­gos vasutasbainokságért. A tekeválogatott együt­tes — amint ismeretes — Budanesteu méri 'ősSZÍ erejét a zágrábi válogatottal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom