Délmagyarország, 1940. január (16. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-05 / 3. szám

R UPr \f A G YABOB«74R Véníek. 1940. iannár !». é HÍREK * • 1 " A Mctcorologiai Intézet jelenti 22 Í\Z íao Órakor. 1 d ő j ó s 1 a t: Mérsékelt a hegyekben élénk szél, növekvő felhőzet, helyen­ként köd. Több helyen, tóként nyugaton cs dclcn havazás. A hideg — főleg az ország nyugati felé­ben — mérséklődik; • f mmm uc. ,,, ...... ., . — Szombaton kifizetik a ncpösszcirási biz­tosok illetményét. A november 17—24. közólt lezajlott szegedi népösszcirás alkalmával 250 összeíró biztos és felülvizsgálól alkalmaztak. Az adatokat, a későbbi rendelkezés értelmében Szegedcu dolgozták föl és csak azután küld­ték föl a statisztikai hivatalhoz. Csütörtökön délelőtt megérkezett lőbb reklamálás ulán a uépszámládó biztosok és egyéb alkalmazottak illetménye és a hivatal közlése szerint szom­baton delclőü a kifizetésre is sor kerül. — EGY ORVOS TŰZHALÁLA A BEZÁRT LAKÁSBAN. Budapestről jelentik: A tüz áldoza­ta lett S i 11 g c r Lajos Bálint, dr nyugalmazott OTI-orvos. A rerencz-körut 17, ezáuiu ház la­kói csütörtökön hajnalban észrevették, hogy az orvos lakásából füst szivárog ki. A lakás ajtaját föltörték; az egész szoba lángokban állott és az •'gyik ajtó mellett égési sebektől borítva boltun találták az 50 éves orvost. A rendőri bizottság megállapítása szerint a tüzet valószínűleg vélet­lenség okozta és olyuu rohamosan terjedtek a lán­gok, bogy az orvos nem tudott menekülni a füst elől, amelytől elkábult és azután szerezte halálos éeésl sebeit, A tüzet a tűzoltóság rövidesen elol­totta. — Hatalmas számok a posta 1038. évi kimuta­tásában. Budapestről jelentik: 1938. évi működésé­ből most adta ki részletes jelentését a magyar posta. A statisztikai adutokból kiderül többek -özött, Magyarország egy lakosára 38.8 levél és 'evelezölap esett 1938-ban, amikoris a forgalmat -11.691 állami és postamesteri alkalmazott látta el. Az év folyamán a mozgóposták közel 9,000000 kilométer utat tettek meg. A külföldön Magyaror­szágra föladott postaküldeményekkel együtt pou­losan 536,454.341 levél és hirlap volt a posta évi forgalma. 1938-ban közel 3.000.000 táviratot adtak Föl. llclyj forgalomban 180 millió telefonbeszélge­tést, távolsági forgalomban pedig 6' millió beszél­.ylést bonyolított le a telefon. — Ifatvan halott egy amerikai szállodatüz­nél. Ncwyorkból jelentik: A niinneapolisi szál­ludatüz halottjainak száma hatvan, negvven s/.állodayendég lübbé-kevésbbé sulvos sebesü­léseket szenvedett. A leégett szálloda a luin­ueapulisi Marlhorougli város legelőkelőbb ven­dégfogadóia volt. A tüzet a köznontí füté« csvik .éizkazániának fölrobbanása idézte elő. Elő­ször a főlépcső és a fölvonó gvulladt ki. majd i lángok-iiesztő gyorsa súuual teriedtek tó­vább s néhány percen belül az egész épület lángokban állolt. A szállodában kétszáz ven­dég tartózkodott, akik közül sokan már csak ugy tudlak enekülni, hogy kiugrottak az ab­lakon. — Betörési kísérlet n Zerge-utcában. Csü­törtökre virradóra vakmerő betörést kíséreltek •urg a Zcrge-uteában. A betörök ezalkalommal Rójai Ignác Zcrge-utca 6. szánni házánál jelen­tek meg. Éjfél után 2 óra körül betörték a lakás ablakát; bemásztak a szobába, mielőtt azonban hozzákezdhettek volna a munkához, a zajra a ház­bclick fölébredtek, villanyt gyújtottak, amitől a betörők annyira megijedtek, hogy sürgősen clmo ickűltek. A rendőrség megindította a nvomozást •innál is inkább, mert cz már a harmadik betö­rési kísérlet, amely a Zcrge-utcában történt az utolsó időben. — Tört aranyát, ezüst lét adja el TótbnáL —oOo— BEKÜLDÖTT HÍREK A szegedi szakszervezeti bizottság közli, bogy 5-én, pénteken esto 1930 órakor a Munkásotthon­ban (Ilctvezér-utca 9.) Kruppa Rezső (Budapest) N termelés racionalizálása* címmel tudományos előadást tart. — A belek eldugulásánál, alhasi vérpangásnál, aranyeres bántalmaknál cs a máj duzzadtságánál reggel cs este is egy ogy fclpoliúr természetes „F<'rcnc József" keserű vizet kitűuű hatással ihatunk. Kérdezze meg orvosát! — Befagyott a Duna deltája. A Dunu-della Sulina és Galatz között/befagyott, ugv, hogy a hajózás lehetetlenné vált. Á legtöbb hajó még idejében elmenekült, mielőtt a jég a ki­kötőt is elzárta volna. Sulnián rekedt három hajó 2000 zsidó menekülttel, akik Németor­szágból, Magyarországból és Lengyelországból igyekeztek Palesztina felé. A kivándorlók mar hat hete tartózkodnak Suljnán, inert nem volt pénzük az útiköltség fedezésére, most a. jég zárta el utjukat. Divatos kapucni sapkák 1'98-fill. -tői LAMFEL és HEGYInól Istentisztelet a rrna^ógában péntek este 4 órakor. Köznapokon reggel ©st© fél 5 órakor Galamb a sineketx A hűvös téli napsütésben didergő szürke galambok jelentek meg a déli utcán. Ezek­ben a sietős, fagyoslehclletű déli órákban megáll néhány fölfigyelő vándor, az clfá­sult városi utcák néhány megdobbanó ván­dorlegénye és néhány percig nézi, szem.vcl simogulja a szegedi utcák „velencei ga­lambjait". A galambok ott laknak immár hosszú évek óta a belvárosi utca fölött, egy r.égi ház eresze ulalt, a csilingelős, le-felka­vargó, érzéketlen sarkon, ahol ismeretlen szivek vették gondjaikba a kis városi ga­lambokat. A tavaszit napsugárra megnyit­nak az ablakok és kenyérmorzsát, kender­magot szórnak vidám csipogó ebédre az érzéketlen város árva galambjainak. Így tart. már évről-évre, a kis galambok ott­hont lettek az öreg ház eresze alatt, onnan nézik a szurka párkányról, a zsivajgó éle­tet, néha megmegriadva elröpülnek a kere­kek és villamosok fölött, néhány keringőt suhannak el az utca fölött, aztán megint visszatérnek a magasba, szemlélőnek, hall­gatag őrszemnek. Délre megint kinyílnak az ablakok, lehintik a. jóság morzsáit és a. városi, utcák galambjai vidáman csipeget­nek az uszfalton. Tegnap megint dérkeiett a galambebéd ideje, a szürke kis csapat'megint ott kerin­gőzött a villamossínek fölött, pontosan, szinte percre tudták, mikor nyitnak ki as ismeretlen szivek, mikor terítik le a jósziv ebédjét, rár percig tartott az incselkedő, várakozó keringd, már ott is volt a ház pc. remén, a jószívű ismeretlen angyal ablak­párkányán a morzsaebéd, — vidám csatto­gással szálltak te a terített galambasztal­hoz- Ott csipegették, keresgélték a szeme­ket, szürke kis városi életük napsugaras perceit. Aztán jött egy téli, zúzmarás perc — néhány csöpp morzsa leesett a sínekre, az egyik kis rozsdászürke galamb ott állt a magasban, üres csőrrel, boldogtalanul. OdabillegetI. a •párkány szélére, onnan néz­te, mint taposnak rá a morzsalakomára az érzéketlen utca. sietős legényei. Megdobbanhatott a szive, tét van mind mutá.ian dideraüuk. részvétlenül rohanunk az utcákon, mikor lesz még holnap dél ... mikor lesz új morzsaebéd ... l'ár pillanatig nézett így előre, aztán egy vakmerő ívvel leereszkedett az aszfaltra. Az elgurult sze­mek szcrtehullottak a. sínek között, előre­billentette nyakát és keresgélni kezdte a téli iószívebéd morzsáH. Már vagy kettőt-hár­mat megtalált kis pislogó, u. szürke aszfal­ton vakoskodó szemével, még egy hátra volt, messzire gurult cl, éppen a sínek közé. . A másik sarokról egg villamos csörtetett, a kis rozsdás galamb riadva röppent a le­vegőbe, olt keringett, az aszfalt-asztal fö­lött, m tg cl nem Hint a szabálgosan csikor­gó sárga villamos.'Aztán lihegve megint le. szállt cs billegve-boldogan keresgélni kezd­te a harmadik, morzsát. Az érzéketlen utca most sem tagadta meg magát. A fordulóból elővágtatott egg autó és hiába volt olt a sínen a morzsaebéd, hiába tipegett az aszfalton a galamb, részvét nél­kül továbbszaladt cs ... nekiszaladt aa ebédnek, neki a kis rozsdás galambnak .. . Falami nagyszerű hatalom őrzi a városi utcák kis madarait is, — a részvétlen autó csak a sárkányával érte el a galambot — cs tovább pvffögött; nem történt semmi. Csak a kis galamb maradt ott, támo­lyogva, jószlvebéd nélkül, megsebesülve. Pillanatok múlva magára ébredt kábulatá­ból és keservesen, szenvedve föligyekezett a. párkányra. Onnan nézett le az érzéketlen . utcára, amely keresztülrobogott a morzsá­kon. Nem tudott többet visszakeringőzni, az utca keresztülrobogott kis testén, — rozsdás tollaival alt takargatta, simogatta sebeit. Amelyet ott kapott az aszfalton. A vándorok hiúba nézték a magasban « megsebesült galambot, többet nem tudott lerepülni. Ott maradt szenvedve a párká­nyon, az érzéketlen város fölött. Reggelre talán a megfagyott kis testét találták meg a kéményseprők. Egg kis ven­déggel kevesebb lesz a jószlvebéden. Az érzéketlen táros keresztülrobogott, a jósziv morzsáin. Csak egg kis galamb ma­radt olt megsebesülve a- párkányon, (V) —OOo— Öt német tengerész szökést kisére t meg a »Taconu«-ról Monlevideo, január 4. Az »Admiral Gráf Spee« öt tengerésze, akik a »Tacoma« német köolajszállitó- hajón tartózkodtak, szökést kí­séreltek meg egy motoros csónakon. A gép a nyilt tengeren hibát kapott, mire a csónakot visszavezettek. A tengerészeket letartóztatták. •—OQO— iliiöul rehfrftffnuv a moszhvai köveíeléseftrő! London, január 4. A Times diplomáciai szerkesztője azt irja, hogy az angol—szovjet tárgyalásról szóló fehérkönyv január második feleben jelenik meg. A fehérkönyv beszámol maid arról, bogy Szovjetoroszország a tár­gyalások során milyen erőfeszítéseket tett ab­ban az iranyban, hogy rávegye az angol kur­mányt, hogy egyezzék bele a szovjet finnor­szági és bultiállamokbeli akciójába és ne ve­gye tekintetbe az emiitett államok kormányai kívánságát. A szovjetkormány ilyirányu kí­vánságának elejtése volt az egyik leglényege­sebb oka a tárgyalások megszakadásának. —oOo— Február 2 án Be'grédban összeül a Balkán-Szövetség Belgrád, január 4. Megbízható értesülések szerint a Balkán-Szövetség államainak értebes­létét február 2-rc hívják össze Belgrádba­Egyes hírek sze i. t az -rt.e zlvteó Olaszország és Bulgária is részt vesz egy egy megfigyelővel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom