Délmagyarország, 1940. január (16. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-19 / 14. szám

4 DFÜMÁGYARORSZÁG FénTcg, 1940. január IN. MMBH—WimiM'IWIIMWWIIIWil Stz orvosszakért öli véleménye alapján döntenek a horzalmas gyermektragédia ügyében Csütörtökön löibcncol'ák a fagyási és égési sebekbe belehalt tizenötnapos gyer­mek ho tíesíét (A Délmag yarórs'zág munkatársától) Beszá­molt a Délmagyarország arról a megdöbbentő gyermektragédiúról, amelyről szerdán tett je­lentést az ügyészségnek a gyermekmenhely igazgatósága. Meghalt a menhelyen Kópiás Rozál makói asszony tizenötnapos Irén nevű gyermeke, akinek testén egymásmelleit siilyos égési és fagyási sebeket talállak. A föltevés az volt, liogy a kisgyermeket ruhátlanul kiteltek a fagyba, esetleg a hóba, majd utána valószí­nűleg azért, hogy az elalélt, meggémberedett kis testet életre_ keltsék, rátették a kályhára, vagy a tűz fölé tartották. Igy azután olyan sú­lyos fagyási ós égési sérüléseket szenvedett a kis csecsemő, liogy segíteni már nem lehetett rajta, szerdán meghalt. Mivel az a gyanú me­rült föl, hogy szándékos cselekménnyel okoz­ták a csecsemő halálos sérüléseitt a menhely kérte, a nyomozás sürgős lefolytatását. A gya­nuokok szerint nnnál is inkább szüksége mutat­kozott nz eljárásnak, mert amikor a hulálos sé­rülésekről kérdezték Kópiás Rózáit, az el akart szökni a menhelyről cs csuk úgy tudták vissza­tartani, hogy elvették tőle a ruháját. Az anya egyébként azt adta elő, liogy fürdetés közben esett rá a kályhára a gyermek cs semmiféle szándékos cselekmény nem történt. Hogy mi­képpen történtek a fagyási sérülések, arra nem tudott válaszolni. Az ügyészség indítványára Iterzc 'Árpád vizsgálóbíró elrendelte a kis holttest törvcny­szélci boncolását. A boncolást csütörtökön dél­után ejtettek meg. A holttesten talált sérülé­sekről az orvosszakértők részletes jegyzőköny­vet készítettek és arról, liogy íuiuek tulajdonít­ják a sérüléseket, majd a halál bekövetkezését, külön jelentésben számolunk he. Közben Kó­piás Kozált a gyanuokok alapján előzetes le­tartóztatásba helyezték és csütörtökön beszállí­tották az ügyészség fogházába. A vizsgálóbíró csütörtökön délután részletesen kihallgatta az anyát, vallomását jcgyzpköuyibo vették, továb­bi sorsáról holnap, vagy holnapután döntenek, amikor beérkezik az orvosszakértők részletes jelentése, valamint a nyomozás produkálni tudja az esetleges további vallomásokat. Ezek­kel az adatokkal kívánják tisztázni, vájjon tényleg kegyetlen bűncselekmény törtent-o a kisgyermekkel, vagy esetleg rnegfclcl-e a való­ságnak az anya olyan előadása, hogy a Csecse­mőt fürdetés közben ráejtetlek a kályhára. A jelentések beérkezése után döntenek arról, hogy továbbra is letartóztatásban marad-o Ko-« piás Kozál, vagy szabadlábra helyezhető, illet­ve gondatlanságért, vagy pedig gycrmckgyil­kosságert állítják-e a bíróság elé. \ fiatálasszong szódósiiveges támadása a 73 eves naguanijd ellen siántiekoü cmbcrOies Kísérlettért tlzliónapl ftorlrtnrc tieiieh (A üclmagyarország munkatársától) Hu­siouhá.romévos móralialuii fiatalasszony került (csütörtökön a szegcdi törvényszék elé. A me­nyecske. egy szádásüveggel súlyos kimenetelű támadást intézeti férjénei,: 73 éves nagyanyja ellen. A támadás a föld miatt történt, illetőleg a haszonbér miatt, amellyel a fiatalok tartoz­tak. Az idős asszony éppen ágyban feküdt, amikor a harcias fiatalasszony rátámadt., alig tudott védekezni, "csak a házbeliek szabadítot­ták meg szorongatott helyzetéből. A fiatalasz­szony ellen szándékos emberölés bűntettének kísérlete miatt indult eljárás cs ezt az ügyet Párisi Nagy firuház Rt. Szeged (Csckonics és Kíssutca sarok FELSZERELÉSI CIKKEK Fehér, vagy fekete cérna 1 gombolyag —.02 Küki, vagy házi cérna 1 gombolyag —.06 bakancs szeg 30 drb —.08 Alumínium borotva tál —.18 Borotválkozó tükör -.24, -.16, -.15 Fényniáz 2 doboz —.18 Borotva szappan .11. -.18, —.20 Fényesítő kcle —.14, —.20 Sárkefe -.13, —20 Ruhakefe -.11, —ki Súroló ki fc —24 Hajkefe —14, —.24 Kórömkefe -14, -.21 Fogkefe celluloid nyéllel 99 j -.24 Damborg borotva uenge ti drb -.24 Borotva timsó -.20, —24 Fogkrém -.20, --22, -.24 Bakancs szíj 2 pár -.24 .Vagy doboz cipőkrém —.24 Fulurit íegkefetartó -28 Borotva ecset j —.22 —.38 Bőr zsír '-14, -"20, —.32 tárgyalta csütörtökön a törvényszék Sáray­tanácsa. A támadást ifj. Király Istvánná, született Gárgyáu Margit 1938 szeptemberében intézte férje nagyanyja, özv. Király Jáuosnc ellen. A támadás előtt már viharos jelenetek játszódlak le. a föld körül, amelyért if,i. Királyoknak ha­szonbért kellett fizetniök. A fiatalok azonban elmaradlak a részletek fizetésével és hiába sürgette az öregasszony, nem fizettek. Emiatt azután egyre feszültebbé vált a helyzet, söt özv. Királyné kénytelen volt végrehajtást ve­zettetni unokája cs unnak felesége ellen. Ami­kor már folyt a végrehajtási eljárás, ifj. Ki­rályuó megjelent a nagyanyánál cs száz pengőt akart fizetni a tartozásra. Özv, Királyné az összeget nem fogadta cl s azzal utasította el uuokáját, hogy lieszélje meg a dolgot ügyvéd­jévé]. Ifj. Királyné másnap délben fölkereke­dett, szódásüveget szerzett és fölkcrcsto móra­lialuii házában a nagyanyát, özv. Királynő a déli órákban az ágyban feküdt, amikoi; nuoká­jáuak felesége megérkezett. Fölkönyökölt az ágyban és úgy várta, bogy mit akar a fiatal­asszony. Kövid vita után az asszony a szódás­üveggel fejbcsujtolta a nagyanyát, aki ekkor, fölugrott, segítségért kiáltott. A támadó újból ütésre emelte az üveget, mirc özv. Királyné összeesett.. Amikor a fiatalasszony harmadszor is sújtott, az üveg összetört cs igy lettét nem tudta befejezni; később rút erdeit a földön fekvő öregasszonyra, úgy ütötte és rugdosta. — Még kiabálsz is! — szólt rá a több sebből vérző öregasszonyra és újból rásújtott- Ami­kor, azután a segclykiáltásokra besiettek a ház­beliek, ifj. Királyáé elmenekült. A csütörtöki főtárgyaláson ifj. Királyné az­zal védekezett, hogy nem akarta « nagyanyát Eladó ékszereket, zálogjegyet, brnnánsot ezüstöt keresek megvételre magas árban Gásoár ékszerész Oro»xlán-ut«a 5 íZiloghárza' szcmberO megölni, csak dühében és védekezésül ütötte meg. A bizonyítási eljárás során az is kiderült hogy a fiatalasszony, mielőtt elindult volna tá­madó útjára, pálinkát ivott, hogy bátorságot szerezzen a támadáshoz. A törvényszék végül is büuösuek mondotta ki ifj. Király Istváuuét szándékos emberöléí bűntettének kísérletében ós ezért tízhónapi bör­tönre, 3 cvi hivatalvesztésre ítélte, azonkívül 15 pengő orvosi költség megfizetésére. Az íté­let indokolása megállapítja, hogy Királyné cselekménye közeljárt a gyilkosság kísérleté­hez, a jelekből arra lehetett következtetni, bogy már előro készülődött a látogatására. Az ítélet ellen föllebbczést jelentettek bo. Zsinat a váci egyházmegyében Vác, január 18. Ilannuacr A. István váci me­gyéspüspök junius '25, 20. é6 27. napjaira a váci püspöki székesegyházba harmadik egyházmegyei zsinatra hívja össze papságát. Az eddigi zsiua­tok hatása rendkívül jelentős volt. A püspök már ki is nevezte az elökészitő bizottság tagjait. A bizottság cluökc: Kovács Vinco üskanouok. A püspök hangsúlyozza, hogy a zsinatou az egyház­megye minden tagja jogosult hallgatóként részt­vcuüi. A zsinat munkáját, amely államjogi és gaz­dasági szakismereteket föltételező kérdésekkel is foglalkozni fog, világi szakemberekből álló szak­bizottságok fogják segíteni. Ennek a bizottságnak a tagjai azoDban neru tagjai a zsinatnak, hallga­tóként azonban ők is megjelenhetnek. Kóbor cigónuharavanf leplezed le a rendőrség iciogioifoK cőu hocsirahománu fehérneműt (A Dólmagyarorszdg munkatársától) Egy héttel ezelőtt arról érkezett bizalmas jelentés a rendőrségre, bogy a Lotnniczi- és a Csendes­utcában kóborcigánykuravúa telepedett le. A cigányok bamis okiratokkal igazolták magli­kat, napról-napra mulatozásokat rendeznek és szekereikben nagymennyiségű — valószínűleg lopásból credo — fcbcrueniückct halmoztak föL Az ügyben széleskörű nyomozást rendeltek el. A Posztós-detcktivcsoport emberei este meg­lepetésszerűen megjelentek a Loinniczi-utca 10, szám alatt — ahol a cigányok laktak — cs a fársaság tagjai: Kozák Lajost, Maikőcs Antalt paffal Máriát és Tóth Gizellát bekísérték a rendőrségre. A dctebtívcsoport csütörtökön reggel lette rá a kezét a Csendes-utcában meghúzódó pi­pán y társa ságra és azoknak tagjait: Kolompár Józsefet, Ajtai Sándort, Postás Imrét, lloslás Kozált és Kolompár Máriát, valamint két fia­talkorút letartóztatta- A rendőrség mind a Lomníczi-, mind a Cscndcs-utcai cigányok la­kásán házkutatási tartott, amelynek során a detektívek lefoglaltak egy kocsira való fehér­neműt. A bűnjelként lefoglalt teritőket, nyári és téli ruhákat, cipőket a rendőrségre szállí­tották. A letartóztatott eigáuykaravdn tagjai tnJ gadják, hogy a febérnemüek lopáa útján ke­rültek volna birtokukba. Tagadják, liogy akár Szegeden, akár környékén betörést követtek volna el. Olcsóbb a felláb kapható kg-kínt 60 fillérért a PICK szalámi­gyárban és a Tbza Lajos körúti elárusitóheíyeo.

Next

/
Oldalképek
Tartalom