Délmagyarország, 1939. január (15. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-22 / 18. szám

Vasárnap, 1959. január 22. DÉL-MAGYARORSZÁG fflOlVMOxooak Sárfenger a József főherceg-telepen Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! Tisztelettel kér­jük alábbi közérdekű sorainknak nb. lapjában helyet adni szíveskedjék: József főherceg-telepi lakósok vagyunk, a vá­ros mostoha gyermekei. Szegény gyári munká­sok és napszámosok, kik két kezünkkel csináltuk meg az utcákbaD a gyalogjárót, hogy ne kelljen a feneketlen sárban rongálni egészségünket és nehezen megszerzett lábbelinket. Az úttesten át haladó kcrcsztjárót természetesen a városnak kellene megcsinálni és emiatt mindenütt hiány­zik. Gyermekeink iskolába és ovodába járnak Újszegedre és a Tcmesvári-körutra és ha a gya­logjárók nem könyörülnek rajtuk és nem viszik át ölben egyik oldalról a másikra, belefulladhat­nának a sárba. Ugyanez a helyzet a kendergyári munkások cetében. Este 11 órakor a vak sötétbcD botor­kálnak haza a napi kenyérkeresetből térdig érő sártengerben. Ugyanis még a világítással is szűkmarkúan bánik a város, mert az egész te­lepen csupán két lámpa van a két végén, holott a Hargitai-utca közepén is elkelne legalább kettő. Kérjük a tekintetes Szerkesztő urat, hívja fel az illetékesek figyelmét erre a tarthatatlan álla­potra és soraink közléséért fogadja köszönetün­ket: Tisztelettel: József főherceg-telepi lakósok. IJn^alkívfor^jmii Szécsi Lajos eladta Ábrahám Vincénének Nagyszéksós dűlő 1124 n. öl szántóját K 5.06 ktj-vcl 1000 P. Ábrahám Istvánné Bercsényi Antal és rejé­nek Lengyel dülő 1415 n. ö. szőlőjét K 2121 ktj­vel 1100 P. Kotogáu Józsefné Bödő János és nejének Ma­darászta dülő 152 n. öl szántóját K —.4-1 ktj­vel 114 P. özv. Kopasz Józsefné Dobó Pálnénak Fran­ria-hegy 334 n. öl szántóját K 5.57 ktj-vel 693 P. Ritter Ferencné ifj. Dóczy Istvánnak ösze­szék 1 h. 926 n. öl szántóját K 6.10 ktj-vel 1310 P. Szaniszló József Fodor Imre és nejének Bá­ró dülő 806 n. öl szántóját K 4.54 ktj-vel 300 P. özv. Kovács Józsefné Gulácsi József és nejé­nek Fodor-utca 26 sz. lakóházát 139 n. öl telek­ke! 15.000 P. Gárgyán Tamásné Katona József és társain ik Külső Csórva dülő 5 h. 3 n. öl szántóját K 3116 katj-vel 3000 P. Nagy Gyula özv. Katona Józsefnénck Topo­lya-sor 19. sz. lakóházát 166 n. öl telekkel 3500 P. Szécsi Lajos Király Józsefnek Nagyszöksós­dülő 998 n. öl szántóját K 4 98 ktj-vel 840 P Kiss Mihályné sz. Kószó Erzsébet eladta Kiss Mihályné sz. Katona Máriának Belső Asottha­lom 2 h. 100 n. öl szánlóját K 14.04 ktj-vel 12 ezer P. Puskás Ferenc eladta Kiss Istvánnénak" Ki­rályhalom 145 sz. lakóházát és 3 hold 1450 n. öl szántóját K 39.31 ktj-vel 4000 P. Jójárt Imréné eladta Kónya Imre és nejének flöszke 332 sz. lakóházát és Szentmihály-telet dűlőben 1316 n. öl szántóját K 21.15 ktj-vel 1460 pengőért. Országos vitézi szék Lagel Bélának L'oranicl­Tí. 35 sz. lakóházát 200 n. öl telekkel 1200 P. Pataki Jánosué Molnár Sándornak Fcrtő-dü­Iő 1449 szántóját K 6.34 ktj-vel 1449 P. Ingatlan és Áruforgalmi rt. eladta Szabó Ételnek Csor.ka-u. 4c sz. lakóházát 207 n. öl te­lekkel 4000 P. Üzleti KOnuveket Traubtól Kiss D. palota E qe§z»eqe» r e leimóJ el sem képzelhető egészséges füstölnivaló nélkül. Egészségi okokból nem kell és nem is sza­bad leszoknunk a dohányzásról m. liir. Ilók o h a n > j ö v e <1 é L csökkentett nikotin tartalmú egyesitik a hasznosat a kelle­messel : az egészségre ártalmatlanok, NIKOTEX-GYÁRTMÁNYAI amellett Ízletesek és arómásak Minden magyarországi trafikban megtalálja: a tartalmas, izes NIKOTEX-LEVENTÉT éra 2 7 fillér az olcsó és jó NIKOTEX-SYMPHONIÁT ára 3.7 fillér a könnyű, finom NIKOTEX-EXTRAT ára 6 fillér a pompás, gyürüs szivart, a NIKOTEX-FAINTOST ára 8 fillér wimiMjipr n luHifurj lm*** HÖLGYEIM ÉS URAIM, régi rejtély a sziuházi világ, — nem volt meg olyan csalhatatlan szakértő, Dekibusult liabitüé, elkeseredett benfentes, -aki meg tudta volna magyarázni azt a bűvös csodát, amit a siker jelent. Körülbelül igy van most a szegcdi szir.ház, amely megcsúfolva időt, hangulatot, jóslatot, — egyszerre és váratlanul divatba jött . . . A közönség megint észrevette, hogy színház is van a világon, a legmelegebb, sőt olykor bé­kebeli érdeklődéssel tünteti ki és a müiníé­zet megcáfolva minden csalhatatlan tünetka­tatót, néhány hét óta nekilendült cs csodák­csodájára — megy. Magyarázat nincs a n. é. közönség és a mégnagyérdemübb színpad megjavulására, de az okkal nem sokat bíbe­lődnek a kulisszák között, — egyszerűen mindenki boldog, mindenki rajong és a leg­természetesebb válasz az, liogy a legjobb va­rázsszer — a jó előadás . . . A TARSASAG' NAGYBAN KÉSZÜLŐDIK most a győri téli t á r 1 a t ra, most van a tag­jobb alkalom lebonyolítani a kötelező ven­dégszereplést, amikor köryiyü szerrel lehet kétfelé osztani v társulatot, bár egyesek ugy érzik, hogy — emigrációba vonulnak a győri hadparanccsal . . > A kirándulásra 31-én kerül sor, amikor nemes társulatunk 25 tagu különítménye 10 napra üti fel sátorfáját a Rába partján. Ünnepélyes megnyitás: a „Válóok" Dayka Margittal, utána „Ide gyere rózsám", amelynek hívó szavára Kőrössy Zoltán tér vissza a szegedi színészethez, mint vendégkomikus, mert a Aegcdi táncoló és nevettető urak nem mehetnek Győrbe. A győ­ri programon ezután Bulla Elma vendéges­kedése következik az ,.Üstökös"-fcen és az „Egy asszony hazudik"-ban. vógiil is a „Francia szobrlány"-nyaI és az „Angyalt vettem feleségül"-lel végződnek az aranyjíic­zi szép napok, ahogy remélik a művész urak . i • ÉS MIALATT A GYŐRI KIRÁNDULÁS tart, Sze­geden sor kerül a legújabb ősbemutatóra, a fiatal Walter László és Illnitzky László »Csavargő herceg*-ére. A fiatal opere:tkom­ponjsta most nagy divatban van, a közeli napokban kerül színre Pesten a Royal Szín­házban és még februárban Szeredre is meg­érkezik az»Egy bolond százat csinál*. Az alig 20 éves szerző igy egy hónap alatt kétszer kerül szinre. És soron következik még Her­czeg Ferenc »Uto!só tánca*, az Andrássy­uti színház »Bubus«-a. sőt február e'ső heté­ben a i>C<nrmen« kjvéte'es kiosztásban. Csak legyen elég idejük és jókedvük Hölgyeim és .rUaim színházba járni... AZ ÉDES-FÉNYES FILMVILÁG egy kicsit megint leköltözött Szegedre, ha csak néhány napra Is. Sok akadályverseny után most már mégis csak bizonyos, hogy a szegedi cigányvilág nótás szegénylegénye, Dankó Pista mégis be­vonul a mozi dicsőségébe. Három-négy lel­kes és rajongó fiatal filmember meg­teremtette a lehetőséget Nagyiriihály Sándor mm filmje részérc, — gyönyörűség volt nézni, amilyen le'kc en kutatták »Az eltörött a he­gedűm* szegedi nyomait. De amikor a fílm­vi'ág első autója Szegedre érkezett az első lépéshez, a legboldogabb és legmeghatódot­tabb ember mégis csak Nagymihá'y Sándor kollégánk volt, hiszen ugy került vissza Sze­gedre, hogy szegedi létére szegedi regényéből készül az első szegedi hangú film... Ahogy Dankó Pista nyomait kutatták a csárdákban és viskókban, poros kótákban és öreg hege­dükben, kint a Tiszaparton a nyári füzesek körül ráakadtak egy öreg kontrásra, aki még emlékesett a márványcigányra, sőt apja még a Dankó-bandában muzsikált. Persate húzatták is \tete a nótát a hajnali hold alatt) a'ig talált vissza a városba a dalokkal nyar­ga'ő gépkocsi. És persze a muzeumban is vé­gigböngésztek minden relikviát, a szép le­begő hölgyekkel és még hódolóbb aján­lásokkal ékes öreg, megsárgult Dankó-kó­tákat, amelyek régen mindenkié lettek a ci­gányok hegedűjén. A böngészés közben rá­akadjak a Dankó-banda tagjaira is, kiválász. lották a legjellemzőbb szereplőket, a film egyik figuráj a Kukac, a másik Hasi Gazsi lesz... Aztán a különítmény persze a kolle­gialitás kötelező tiszteletével ellátogatott a színházba is és a párpercesnek szánt vizitből — egész e'őadás lett, annyira tetszett rende-i zöknek és producereknek a »Mosoly országa*l szegedi produkciója. Sőt a filmesek vezér­kara anélkül, hogy gondolt volna rá: — felfedező uton is járt a színházban. Annyira* megtetszett a kis Mészáros Ági hamupipőkéi kedvessége, hogy nem lehetetlen: a szegedi színház kis üdvöskéje rövidesen meghívást; k.ap a filmstúdióba... AZ ELMÚLT NAPOKBAN detektív,regénybe illő, elke-eredetten lázas nyomozás zajlott le egyik ifjú művésznőnk eltűnése körül. A! művésznő je'enleg bizonyos hadiállapotba!) van a színházzal, kölcsönösen tartják a ha­ragszomrádot, a színház nem ajándékozza meg uj szerepekkel, a művésznő pedig vála­szul nein mutatkozik a kiskapu körül. Igen ám, de a szigorú színházi törvények sze­rint az igen tisztelt müvésztag igazgatói en­gedetem nélkül nem hagyhatja el a várost. Ebből származott azután a bonyodalom és kezdődött a detektivnyomozás. A színházhoz valaki azt az értesülést vitte, hogy a harag­szomrád-müvésznö váratlanul eltűnt Szeged­ről és beje'entés nélkül Pestre utazott körül­nézni és vigasztalódni. Nosza elindultak a nyomozók, de a munka igen körülményes volt, mert a művésznő ismerve a helyzetet, igen óvatos és előrelátó volt. Nem lehetett semmit sem megállapítani az eltűnésből, a művésznő szobájában vigan égett a lámpa ég a detektívek jól láthatták az alibit igazoló láinpafényt. Ám cz r.em volt elég, a szinházf. Sher'ock Holmerck kivonultak az állomásra, megtettek minden vonalot, hogy a visszaér­kező miivé"znöt te'cplczzék. Már-már ugylát-i

Next

/
Oldalképek
Tartalom