Délmagyarország, 1939. január (15. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-22 / 18. szám

10 défmagyarország Vasárnap, 1959. január 22. Színházba, bálra csipkék, slrasszok, virágok, harisnyák. Uraknak: frakkingek, ci inder, mellény Pollák Testvéreknél, Szíchenyl (érl7. TJnlo tag Cse onlcs ucca O. Kaláaz tag szőtt, hogy sikerül is a le'eplezés, amikor vá.atlanul — orvo3i bizonyítvány jelent meg a/ igazga:ói irodában és igazolta a művésznő hirleen 1ávo'niaradáiát... A harags'omrád pedig tovább tart, enge«ztc!hctetlenül... NÉHÁNY NAPIG ÉRDEKES VENDÉG járt Sze­geden, a kiszivárgott hirek szerint a fran­cia kö/.é'eír.o'.t egy kiváló képviselőtagja, aki kedve; meghívásnak tetf c'eget közép­európai ulja során, meglátogatta az öt min­dig szere e tel körülvevő szegedi ba-átait és ezt az alkalmat felhasználta arra is, hogy megismerje a magyar Alföld é'etét. A kiváló francia po'itikai egyéniség az egyik kilünő szegedi mérnök házában ta'ált vendégszerető otthonra, rövid látogatást telit a városházán, aztán telje en elzárkozott a nyilvánosság elől. Kívánságát annyira tiszteletben tartot­ta mindenki, hogy mindvégig megőrizte in­kognitójá', — tegnap utazott vissza Párisba a legs.cbb és legnieghatóbb magyar impresz­szlókkal... A HÉTEN FELVONULTAK A VONTCSÖVŰ JEGY­ZŐKÖN) VEK Is, hiszen farsang van. ha nem tévedünk. Valamelyik rózsaszínű hajna­lon színházunk egyik kitűnő és vezető egyé­nisége éppen a farsangi bucsu előtt össze­akadt az aszta'ok között egy számáru is­meretlen úrral és mivel hajnal volt és ki­rüüitek a Szürkebarát és Ve'telényi üvegek, nyomban heve; csata kezdődő t. A két ki­tűnő fiatalember r.em tudta útját á'lni ifjú­ságának és bizony csattanó bucsu lett a ta­lá'ko. á< vége. Két nap múlva hajnalban megint ta'á koztak a2 c'lcnfe'ek, kifényesítve villogtak a kardok, de még mielőtt szikrázni Szeged Városi Színház Ma, vasárnap este Kc'tcn egy jeggyel! Harica grófnő Kálmán Imre legszebb operettje. Hétfőn este Francia szobalány A legnagyobb sike.-ü vígjáték. Kedden este Ketten egy jeggyel! Az erdészleány A legszebb operett. Szerdán c<tc és csütörtökön délután BULLA ELMA vendégfetléptével üstökös Csütörtökön este BULLA ELMA bucsufelléptével Egy asszony hazudik Péntektől minden este Kávé habbal A legnagyobb budapesti siker. Délutáni előadások; Ma, vasárnap délután: Bombaüzlet. Mérsékelt hely árak! Kedden délután: Vardzskeringö. Filléres hely­árak. Csütörtökön délután: Üstökös. Bulla Elma Jel­léptével. Szombaton délután: Az erdészlcíny. Ifjúsági előadá". Filléres helyárak! kezdett volna a farsangi ifjúság, karddal a kézben sikerült kibékíteni az ártatlan haj­ra i el'enfelcket. A kurddal teremtett békét vontciövü jegyzőkönyvbe foglalták és azóta nincs két jobb barát, mint a két ellenfél. A kardok visszakerültek a raktárba és a snajdig kiállás után a két hajnali ellen­fél fél 7 óráig együtt kereste a szegedi far­sang kardokra csábító illanó nyomait... Höl­gyeim és Uraim, örömmel jelenthetem, hogy javában áll a farsang, sebesülés még nem történt... Takarékos háziasszony télen is gázzal főz Olcsó háztartási tarifa HMMMM « Bizományi árui is csak a safál neve alaii árusiiha! az iparos Papirkereskedők nem vállalhaínak nyomfalvónymunkftf (A Délmagyarország munkatársától). Ipa­roskörökben mostanáig vita tárgyát képezte az a körülmény, hogy joga van-e az iparos­nak bizományi árut árusítani és azt milyen módon teheti, de szó esett arról, is, jogo­sult-e a papírkereskedő nyomtatványmunká­kat elvállalni? Ebben a két nagyjelentőségű ügyben most elvi határozatot hozott a leg­felsőbb kihágási tanács. A legfelsőbb kihágási tanács elé a szabó­iparosok ügye került. A tanács kimondotta, a szabóiparos jogosult arra, hogy a piacon bizományba vett árut is árusíthasson, az ügyletnél azonban csak saját nevét használ­hatja és igy is kell megjelölnie az árut. Te­hát: a bizományos neve az iparosok pi­aci árusításánál nem szerepelhet. Nagyjelentőségű a legfelsőbb kihágási ta­nácsnak az a határozata is, amely a papir­kereskedőknek tilos nyomtatványmegren­delést vállalni. Eddig jogosultak voltak a papirkereskedők olyan nyomdai munka el­vállalására, amely árucikként szerepelt az üzletükben, a legfelsőbb kihágási tanács azonban még ezt a jogot is megvonta tő­lük. Kimondotta a tanács, hogy a papirkereskedők a jövőben még névjegyek előállítását, levelekre vagy borítékra a kezdőnév rányomását sem vállalhatják el, mert ez mind nyomdai munka, amelyet csak nyomdász vállalhat el és eszközölhet Internálták a békáscsabai i hungarista vezéreket Gyula, január 21. A békéscsabai rendőrség hosszabb nyomozás után őrizetbe vette az ottani Hungarista-csoport vezető tagjait és megindította ellenük az inlernáiási eljárást. A nyomozás szálai karácsonyig vezetnek visz­sza, amikor szokás szerint felállították Bé­késosabán a „mindenki karácsonyfáját". A | karácsonyfára a nyilasok az éjjeli órákban odafüggesztették Szálasi Ferenc arcképét. A képet eltávolították, a nyomozás megindult és ennek végeredményeként Laczó-Latz Hen­rik német nyelvtanár és Karácson Gyula ál­lásnélküli magántiszviselő, a békéscsabai Hun­garisla-esoport vezetői, tiz társukkal együtt a zalaegerszegi internáló táborba kerültek. A karácsonyfa-tüntetésen kivül más cseleke­deteik miatt is folyt az eljárás ellenük. Laczó-Latz Németországban végezte tanul­mányait, egy jómódú békéscsabai szlovákajku földművesnek a fia. Valódi neve Laczó András, a Németországból hazatért fiatalem­ber azonban le akarta tenni tót hangzású ne­vét és pedig nemcsak a vezetéknevet, hanem magyarosan hangzó András keresztnevet is és nevének Latz Henrikre való megváltoztatását kérelmezte a belügyminisztertől. Az enge­délyt természetesen nem kapla meg és azóta viseli önkényesen a Laczó-Latz Henrik ne­vet. A tömeges internálással egyidejűleg be­záratta a rendőrség a csabai Hungaristák párthelyiségét is. R Kenőanyagok szaküzlete UH VILMOS műszaki kereskedés (Paprikapiac) Mikszáth Kálmán ucca 9. szám. A nagy hideg beálltával életenergiánkat a maximumig kell fokoznunk, mindent el kell követnünk, hogy szervezetünk minél ellenállóbb legyen, minél több kalóriát vegyünk magunkhoz, s egészségünk fe­lett minden tekintetben őrködjünk. Kaló­riadús, zsiros ételek élvezete mellett meg­felelően kell öltözködnünk: uraknak me­leg kötött holmit kell felvinniök, a höl­gyeknek nem szabad arra gondolniok egy percig sem, hogy az esetleg hócsizmák. a vastag kötött kesztyűk a női szépség rovására mennek. A gyors, egyenletes, egészséges vérkeringés, a normális anyag­csere zavartalansága érdekében a magyar orvosi kar több tekintélyes tagja azt ajánlja, hogy erősen csökkentett nikotin­tartalma dohány neműt füstöljünk, mele­gen öltözködjünk, függesszünk fel a hi­deg tartamára mindennemű fogyókurát. a szabadban való tartózkodás közben fel­tétlenül mozogjunk, szóval: hideg ellen meleg ruha, normális táplálkozás, NFOTEX CIGFR TT4 ES SZIVAR és mozgás a szabadbani

Next

/
Oldalképek
Tartalom