Délmagyarország, 1938. szeptember (14. évfolyam, 186-210. szám)

1938-09-01 / 186. szám

2 D É L M A Cj y A R O R S Z "Á G Csütörtök, TOYff. szeptember T. SZEMÜVEG ujd o n ságok LIEBM ANN KELEMEN D C C A 11 után fogadta Kennedy t, Amerika londoni nagykövetéi, majd C o r b 1 n lóndoni francia nagy­követet, aki szerdán reggel tért vissza Párisból Londonba. «EI kell menni ax enged­mények Határáig" London, augusztus 31. A külügyminiszter meg­beszéléseivel kapcsolatban a Presse Association diplomáciai tudósítója azt irja, Londonban este ugy látszott, hogy ha a kilátások valóban jobbok is, n Csehszlovákia miatti feszültség továbbra is fennáll. Londonban a benyomás sz, hogy a cseh kormánynak most valóban el kell menni az enged­mények határáig. "Páris Páris, augusztus 31. Campbell párisi angol ügyvivő szerdán délelőtt részletes felvilágosítás­sal szolgált Bonnet külügyminiszternek az an­gol kormány tegnapi külpolitikai döntéséről, va­lamint Sir Ncville Hcnderson berlini angol pagykövctnck adott utasításokról. A megbeszélés utón Bonnet külügyminiszter felkereste Daladier miniszterelnököt, akivel hosszasan tárgyalt. A francia kormány a tegnapi államtanácson elhatározta, hogy Franciaország a niagn részéről teljes erővel támogatni fogja An­glia közvetítő és békitő eröfeszitéseit. A Liberté jelentése szerint Bonnet külügy­miniszter a közeljövőben megbeszélést folytat a párisi német nagykövettel. Bizonyos hírekkel el­lentétben nincs szó arról, hogy" Franciaország Jegyzékei inléz Berlin eimére. Politikai körökben megelégedéssel állapítják meg, hogy a nemzetkőzi helyzetben tegnap beállott az enyhülés és azt, hogy az enyhülés ma tovább tartott. Igen figye­lemreméltó tünetnek tartják azt is, hogy « német eedó hangja ma reggelre érezhetően megenyhült. Prága Londonban ugy tudják, minden jel arra mutat, bogy csehszlovák részről is nagyobb hajlandóság nyilvánul meg a nemzetközi feszültség enyhülésé re. A prágai kormány teljesítette a német kor­mányuak azt a követelését, bogy a Németország ellen izgató lapokat meg kell rendszabályozni. Az ilyen rendszabályozások már kedden meg is tör­téntek; figyelmeztette a Moravsko Slezki Dennik cimü lapot, hogy izgatásait szüntesse be, mert megismétlődése esetén betiltják. A csehszlovák sajtószindikátus kiáltványt intézett az összes po­litikai napilapokhoz és hetilapokhoz, legyenek tekintettel „ súlyos nemzetközi helyzetre és ne közöljenek izgató tartalmú cikkeket. Kerüljenek mindent, nml nemzeti becsületükben sérthetne más államokat. Prágai jelentés szerint a szükebbkörü minisz­tertanács iámét permaneneiában ülésezik. A csel) terv Prága, augusztus 31. A szerdai nap fontos ta­nácskozásokkal telt el Prágában. Délelőtt a kor­mánypárt hatos bizottsága tartott ülést és cscb körökből származó értesülés szerint a kormány harmadik kisebbségi tervének konkrét részleteit tanulmányozta. Ez a hir feltűnést keltett nemzetiségi körök­Iten. mivel cseh részről „konkrét részletekről" be­szélnek, hololt a szudétanémetckkel és a többi nemzetiségekkel a tervet még nem ismertették. Az Egyesült Magyar Párt körében is megüt­közéssel vették tudomásul, hogy a kormány a so­rozatos tanácskozások alkalmával részletesebben kidolgozott javaslatait nem ismertette a párttal és uj tervéről mindezideig közlést nem tett. Han­goztatják hogy az Egyesült Magyar Párt nem fo­gadhat el olyan javaslatokat, amelyekről előzete­sen nem kérdezték meg véleményét. A cseh terü­leten élő magyarság tiltakozik az elleD, hogy róla nélküle hitározzanak­Diákoknak olcsó, pontos svájci órák Tóth órásnál Tört arany, aiilst zálogjegy beváltás magas áron I — óra*. ékszeriavitömUhely Bixakoáó Hangulat Prága, augusztus 31'. A politikai miniszterek tanácsa szerdán délután ülést tartott, amelyen Hodzsa miniszterelnök összefoglaló jelentés­ben ismertette a helyzetet. A miniszterek egyhan­gúlag helyeselték Hodzsa intézkedéseit. A cseh fővárosban a hangulat szerdán bizakodó volt. A szudétanémet Neug Morgenpost megítélése szprint az általános benyomás kedvező A cseh lapok bizonyos mértékig jó jelnek veszik a német birodalmi sajtó és német rádió érezhetően meg­enyhült hangját Csehszlovákiával szemben. Cord Runciman tárgya­lásai Prága, augusztus 31. A Runciman-küldőttség titkársága szerdán délután a következő közle­ményt adta ki; FRIT/ GERGELY mükössörUs, Méreteu. 2. (PUspökbasár) acéláruk. Fodrászcikkek Lord Runciman szerdán délelőtt 11 órakon Kundt szudétanémet képviselőt fogadta. Asthon Quattin szerdán Marienbadba utazott és megbe­szélést folytatott Henlein Konráddal. Qüa.ttin szerda este visszatért Prágába. Lord RuncímaB szerdán délután 4 órakor Z a i s e k német keresz­tényszocialista néppárti képviselőt fogadta. A szlovák néppárt értekezletén elhatározták", hogy a párt emlékiratot ad át Runciman lordnak. Az emlékiratot a párt küldöttsége fogja átadni.­Pál f y r u h a h á z •nnnmiil/ •> « (Pdroil bérjte) c«7»tabá tflmlu «r/l- gyeraakraitdiA megnyílt, nuroiyi U. t iskolaruádK, mlnilen minősedben legolcsóbb úron D«rkabit/ok napv ndla.nfékban. Merték utáni uri sxabösOg. Pált y látván uabómejfer Rassay Károly 11-én nagy beszédet mond Szegeden (A Délmagyarország munkatársától.) Ras­say Károly, Szeged országgyűlési képvise­lője, a parlamenti ellenzék egyik vezére, szer­dán értesítette a szegedi Polgári Szabadság­párt vezetőségét, hogy a közeljövőben több napot tölt szegedi hívei és választói köré­ben és ezt az alkalmat felhasználja arra, hogy a politikai helyzetről informálja sze­gedi hiveit. Rassay már régebben tervezte szegedi beszámolóját, azonban meg akarta várni a nyári hónapok elmúlását és most közvetlenül az őszi politikai kampány meg­indulása előtt kívánja tájékoztatni szegedi hiveit , Rassay a jövő héten érkezik Szegedre es három napot tölt választói körében. Tizedi­kén Felsőtanyán beszél, tizenkettedikén Al­sótanyán, tizennegyedikén este pedig Sze­geden az ipartestület nagytermében rende­zendő párt vacsora keretében mond nagyobb beszámolóbeszédet. Rassay beszédét az egész politikai nyilvánosság nagy érdeklő­déssel várja, a legutóbbi események óta ea lesz az első alkalom, hogy részletesen is­merteti álláspontját az összes aktuális politi­kai kérdésben. Szegedi útjára elkíséri számos párthíve és politikai barátja, akik közül töb­ben felszólalnak a tanyai gyűléseken és a szegedi pártvacsorán. A Polgári Szabadságpárt minden előkészü­letet megtesz a fontos politikai eseményre^ ugy a tanyákon, mint a városban nagy ér­deklődéssel várják Rassay beszédét. A sze­gedi beszámoló pártvacsorára jelentkezni le­het a Délmagyarország kiadóhivatalában; dr. Pap Róbertnél, a Polgári Szabadságpárt elnökénél és az ipartestületi vendéglőben Bifrckel bécsi kerület­vezető fluszlriárói, a zsidólildözésrttl és az egyházról Stuttgart, augusztus 31. B ü r c k e I körzetve­zető szerdán este a külföldi szervezetek ülésén is­mertette a Saar-vidék, majd Ausztria egyesülé­sét Németországgal és többek között ezeket mon­dotta: , , — Versaille szétrombolta ugyan a régi Ausz­tria-Magyarországot, helyébe azonban uj nemzeti­ségi államot tartott a keresztvíz alá és ebben az államban a réginek minden hibája megvan. Ez az uj állam szerkezetében nagyon sok hasonlóságot mutatott az osztrák-magyar monarchiával, ame­lyet Saint-Germainben és Trianonban a népek önrendelkezési jogára való hivatkozással szét­romboltak. Bürckel ezután Ausztria belső felépítéséről beszélt. Az ausztriai állítólagos zsidóüldözéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy bár a zsidókat a világon valóban üldözik, Németország elég nagy­lelkű ahboz, hogy no álljon bosszút azért, amit bizonyos országokban mások elkövettek. Ez azonban elegendő ok arra. hogy a zsidókérdést a leggyökeresebben megoldják. A megoldás ugy fog történni, amint egy népi jogállamhoz Illik. — A gyanúsítások másik témája az egyházi kérdés — folytatta. Nincs igazi vallás, amely kétségbe merné vonni, hogy a nép a Teremtő aka­ratának kifejezője. Aki a Teremtő ezen alkotá­sát, a népet szolgálja, feteni szolgálatot végez, mert a Gondviselés meg akarta tartani a népet. Akj a nép szolgálatában meg akar bennünket akadályozni — mondta — ellenséggel találja ma­gát szemben, még akkor is, ha ezzel valamely felekezet politikai hatalmi akaratával ütközünk" össze. —ooo— Csütörtökön délután temetik Karinthy Frigyest Budapest, augusztus 31. 'Az egész magyar köz­élet részvéte kiséri csütörtökön a kerepesi teme­tőben Karinthy Frigyesnek, a nagy magyar írónak koporsóját a főváros által adományozott díszsírhelyre. Az egész magyar szellemiség gyá­szolja a kiváló irót. Karinthy Frigyes hollteslét halollasautó vittel Siófokról Budapestre. Csütörtökön délután 4 óra­kor lesz a temetés. Az egyházi szertartást Ke­mény Lajos evangélikus főesperes végzi. Búcsú­beszédet mond Móricz Zsigmond, Pünkősli Andor a Magyar Ujságirók Egyesülete, Mohá­csi Jenő a színpadi szerzők nevében. Sí fonok, vásznak nagy választékban Pollák Testvéreknél, Csekonics u. Kalász tasr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom