Délmagyarország, 1938. augusztus (14. évfolyam, 162-185. szám)

1938-08-24 / 179. szám

DÉLMAGYARORSZÁG Szercla, IQAB. augusztus 24: Belföldön nyaralók! Délmagyarországnál. faSün 13 bridzsasztal Mozaikok egy bridzsmérkőzésről Pöstyén, augusztus. • tizenbármas szerfnrsttlen blim: 4 hatodik pö&tyéni nemze|közi bridzsmérközésen tizenhárom asztal mellett kezdődtek meg a mérkőzések . . . Másnap délelölt beütött a baj: a kassai csapat, amely legszebb reményekkel indult neki a ver­senynek, autóturára indult. Augusztus tizenharmadikán . . . Délben futótűzként terjedt el a hir, hogy a k'as­«aiak autóját baleset érte. Bradló felé, ott, atlol az országút hirtelen kanyarodik, felborull a ko­csi. A bennülök az árokba zuhantak. Szerencsérc komolyabb baleset nem érte Káró-Dáma és Pikk Ifjú szerelmeseit, azonban: itt is betört egy bor­da, ott is össze kellett varrni egy fület és orrot. Isteni csoda, hogy három-négy napi kényszeredett szobafogság után a kassai team tagjai mehetnek dolguk után, azonban >a versenyen szkreccscltck és a mérkőzéseket nélkülük tartották meg. A kassaiak nagy ambícióval készültek a pös­Tyéni mérkőzésre. A legjobb csehszlovák játéko­sokat küldték el az idén Pöstyénbe és komoly kilátásuk volt rá, hogy a nemzetközi mérkőzés­ről az első diijal utaznak haza Rákóczi városá­ba .. . * Ezúttal hiányoztak a bécsiek: akiket nem is olyan Bégen még a világ legjobb bridzselöinck ismertek Sem Walter Herbert örökké mosolygó arcát nem láttuk a kiterített kártyalapok fölölt, se Paul Stern nem vitatkozott szisztémájának előnyeiről. A „Wir lizitíren" cimü világhírű bridzskönyv szerzője — ez a könyv ma népsze­rűbb a bridzs birodalmában, mint Culbertson bi­res Kék könyve — nem leste esténkint a Thermia halljában a telefont. Nem dobta el idegesen egyik cigarettáját a másik után. fcs hiányoztak a többiek is: vjn Blíjthdorn, dr. Kaltenegger, dr. Fischauer és a hires Sehneider— Jelűnek dgo tagjai. Meséli a bridzs Jnlirn Pistája: — Fischauer doktor Svájcban van, ahol nagy. Szerűen él a bridzsből. Paul Stern, annak idején hites kártyaszakértője volt Bécsben a Berzevi­rzy-pernek és a kártyajátéknak nemzetközileg el­Bmert teoretikusa: Londonban él. Most jelent meg ott angolul az a könyvvé, amelyben Ismer­teti a bécsiek játékszabályait: azokat, amelyek alapján tavaly a budapesti világversenyen meg­verlek Culbcrtsonl. Londonban él Walter Herbert is, a Volksoper népszerű* karmestere, az ismert zeneszerző. Ugyancsak Londonban él Schneider mester, a duo második' tagjának: Jcllineknck már szomorúbb a sorsai róla az a hir járja, hogy — Dachauban van. A hires játékosok kö­zül von BliRhdorn az egyetlen, aki megmaradt Bécsben. " , * Két érdekes — a bridzs világit érdeklő — ese­ményről érkezeit híradás 3 pöslyéni nemzetközi bridzsversenyre. Mind a kettőt az örökké fárad­hatatlan Zahler Ernő vezérigazgató, 3 csehszlo­vák bridzsszövftség ügyvezető alelnöke — örvé az érdem, hogy a pöslyéni versenyek ilyen jól si­kerültek — újságolta el. Al egylkt "'j, .lövőre újra megrendezik az európaj bajnoksá­got. Tudvalévően tavaly Budapesten vfjágbajnok­ság volt — itt Bécs nyerte az első dijat — az hléo Oslóban már csak európai verseny volt és Jti « kombinált budapesti csapat lett a győzta*. Oslóban határoztak még ugy, hogy 1939-ben az európai bajnokságot Prágába) tartják meg. 'Az )ni«rn*tional« Briddg* Leag" — röviden: JBL -- hivatalosan most küldölt Hágából a határozat­itól értesítést Zahler vezérigazgatónak. A másik hir — bridzsszempontból talán még érdekesebb. Itália kevés érdeklődést mutatott eddig a bridzs iránt. Ugy látszik, hogy a jég megtöri. Olaszországban megalakult sz Assoziazione Jta­liana Briddge. az első olasz bridzsszövetség és ennek elnöke meleghangú átiratban értesítette Zahler Ernőt, hogy az első — ncrtizetközi jellegű — olasz bridzsversenyt az idén tartják nieg Ita­lig legszebb helyén: a Villa d'Esté-ban, a Comoi tó partján. Az első olasz bridzsverseny elég hosszú ideig tart: egy hónapnál tovább, szeptember 23-ától ok­tóber 25-éig. A csehszlovák bridzsszövetség két csapattal képviselteti magát, de jelen lesz azon Európa minden számottévő csapata. * A pöslyéni bridzsverseny a budapesti MTK fé­nyes yyőzelmével végződött. A budapestiek — Molnár osztályvezető és dr. Kun Miklós csapat­kapitány vezetése alatt: Balogh László, Erdélyi Imre, dr. Friedmann Gyula, Perl Jenő és Singer Pál nyerték 37 ponttal fölényesen .3 versenyt, övéké lelt első Ízben a gyönyörű pöstyén-fürdőj vándorserleg, amelyet tavaly a prágaiak nyer­őik. A győztes team minden tagja arany plaket­tet nyert. Második lett a prágai FJBC csapata. harmadik a Bórák kapitány vezetése alatt mű­ködő mijrisefa-ostraui csapat. A díjkiosztás ünne­pélyes keretek közölt történt: Zahler vezériguf­gató tartott szép beszédet és j játékosok nevé­ben dr. Szmetana Oszkár köszönte meg a rende­zőség munkáját. A versenyen tizennégy csapat indult: a buda­pesti MTK, a prágai FJBC, a morva team Brünn­bői, húrom sziléziai csapat: Miihriseh Ostraubúl. Tesi-henből és felső Sziléziéból, a kassaiak H ias mérnökkrl, a pozsonyiak Kolisch igazgatóval, eztán a zsolnai, komáromi, trencséni és táliaü csapatok Két női csapat is benevezett Pozsony­ból. A kassaiak autóbalesete miatt csak üzen­három asztalnál folyt a játék, összesen 208 le­osztás volt. Volt bankett és szombaton este a Hoyal-szállóban bridzs-bál. Kör Bnh és Pikk Dáma remekül mulattak és beigazolták, hogy bridzsversenyeken — mulatni is lehet. Ez persze csak a bridzsbálon derült ki, mert azok, akik a kurszalónban kibicelték végig a leosztásokat, el sem képzelhették, liogy ezek a komolyképü urak és hölgyek a bridzsen kivül máshoz is értenek . . . A bridzsbálon és utána a kurszalón-bárbun persze ennek az ellenkezője derült ki . . Paál .Jób. Olcsó nyári árajánlatunk! Férfi öltönyök P 2*.-töI Tropical ruhák P 48.-tól Trópus öltöny több színben P 29.­legnagyobb választék az összes ruházati cikkekben Blau IgnátzruhaáruháI^ Női crepe de schip esőköpenyek P 17.-től Kelemen-u. 5. Egy vitorlázó sportrepülőgép szerencsétlensége Hargiííay Andor városi tisztviselő súlyos sérüléseket szenvedett (A Dclmagyarors:ág munkatársától) Súlyos szerencsétlenség érte Ha'gittay Andor ja\%». dalmi hivafajj tisztviselőt. Az ismert kiíünő vitorlázórepülő Vasárnap délut,án fel­szállott, gepévol, hogy sportrepülést, végezzen­C«örlőautó segítségével fej emelkedett a ma_ Rabiba, már nyolcvan méter magasan lehe­tett, amikor a gép megbillent cs függölegc6 irányban lezuhant. A vitorlázógép összetört és HaXgittoy An­dor eszméletlenül terült el. A sportrepülöfér közelében álló cmbci*0k azonnaj figyelmesek leltek a szerencsétlenségre, a lezuhanj, repü­lőgéphez r°hnnt'ik, majd értesítették a men­tőket. akik kórházba szállították a megsérült sportrepülőt. Az orvosok megállapítása szerint Ha'gittay Andor kopongaalapi törést, sZeWcdett, eltört hár°ni bordája, súlyos sérülést kapott a comb­ján ép h zuhanág közben a kormányrúd, amelyre ráesett, erősen megnyomta a gyom­rát. A szerencsétlenül járt. sportrepülő élet­veszélyes állapotban került, a kórházba. Azon­nal vérátömlesztést bujtották végro rajta, amely után állapota kissé javult- Beszélnie nem sz'had éf oz*rt még n«ra lehetett kihall­gatni s igy nem tudják, mi "kosta a sport­repülő szerencsétlenséget. Valószínűnek, tart­ják, bogy a vitorlázógép légüres térbe került és elvesztette egyensúlyát. Hargíttay Andor vizsgázott vitorlázó r0­pülő és kitűnő sportrepülőnek ismerik. Őrizetbe vették a Beszkárt tüntető alkal­mazottait Budapegt, augusztus 23 A Beszkárt* autó­buszüzemének alkalmazottainak egy csoport­ját, amelynck tagjai pénteken délután 10 percoa sztrájkot rt!ndcztck, a budapesti fő­kapitányság politikai osztálya őrizetbe vet* e­A 45 Beszkárt-alkalmázott ügyében a nyomo­zás lisztázni igyekszik a teljes tényállást. A nyomozás során eddig megállapították,; hogy az autóbuszüzem alkalmazottainak leg­nagyobb része visszautasította, hogy részt­vegyen a tüntetésben. A rendőrség őrizetbe vette a tüntetés három megszervezőjét, akik közül kettőt: Gaiya Lajost és ZHahy Laj0st 3 Beszkárt már fel is függesztett állásától„

Next

/
Oldalképek
Tartalom