Délmagyarország, 1938. június (14. évfolyam, 121-143. szám)

1938-06-29 / 143. szám

Szerda, 1938. junius 29, délmagyarország C3X>' 3 Mátyás-tér és Hunyadiak ligete Élénk viták a kisgyűlés keddi ülésén (A Délmagyarország munkatársától.) Ked­den délután ült ösgze, a nagy hőség miatt aam a bizottági, hanem a közgyűlési terem­ben dr. vitéz Imecs György főispán elnökleté­re! a kisgyűlés. amely juniugi napirendjén ki­rój a péntekre ögszehivott közgyűlés napi­rendjét, is letárgyalta. Napirend' előtt a főis­pán bejelentette, hogy Pap Antal helyére P. Schneider Vencel alsóvárosi plébánost hivta be a kisgyüjésbe. mint a soron következő pót­lagot. Pap Antal tagságát azért, szüntette be sz igazoló választmány, mert "cm vett részt i kisgyűlés ülései". A közgyűlési napirend előkészítése megle­fretőgen borzadalmas v°lt. Széles müszaki és jogi vita keletkezett a gázgyár cs a villamos. vasut megállapodása körül, amely szerint — mint ismeretes — a villamos megszünteti az energiatermelést és az üzeméhez szükséges áramot a gázgyártól fogja venni. A vita ,a háramlás kérdése körül támadt, végül a k!s­gyü'ég hozzájárult a javaslathoz. Az előkészítőn derült ki, hogy a város 551.502 pe"gó'vel tartozik as OTI.nak. a MABl.nak pedig 67.531 pengővel. A hátralé­kot' a város 10 félév alatt részletekben fogja kifizetni. Felparázglott a vitakfedv akkor is, amikor a Hunyadiak ligetének kérdésére került a sor. A polgármester azf javasolta, hogy az alsó­városi templom körüli téren valósítsák meg Klebelsberg Kunó tervét, kérje meg a város a. kormányt, hogy a liget számára készíttesse e' a Hunyadi-család tagjainak szobrait. Többen felszólaltak és tiltakoztak a .,Md­tyás-tér*' el"cvezcs megváltoztatása ellen. Végül abban állapodott meg a kisgyűlés, hogy meghagyja a Mátyás-teret. de a benne létesí­tendő parkot Hunyadiak ligetének nevezi cl. Ahhoz viszont vita nélkül hozzájárult a kisgyűlés, hogv a Szenf, Jobb fogadtafásával kapcsolatban felmerült költségekre 7000 pen­gőt engedélyezzen a város. Ebből az összegből négvezer Pengőt költöttek zászlókra. Hat óra után kezdte mPg a kisgyűlés a maga napirendjének tárgyalását. A tárgysoro­zat elején közszálMfási megbízásokat adtak ki a megtartott versenytárgyalások eredmé nye alapján. Ezek kőzött, szerepelt az árva­házi növendékek "yári ruháinak a megrende­lése is. Dr. Tonejli Sándor kifogásolta, hogv a kérdést csak most intézik ol és isry az árvák a legjobb esetben ó,tzrc kaphatják meg. A kisgvülés erre kimondta az azo"nali végre­hajthatóságot. Apró-cseprő t'sztviselőügvpk letárgyalása után a kisgyűlés negyed 8 órakor ért véget. most aratja egész évi munkájának « kalászát. Kora hajnaltól napszállatig folyik; a verítékes munka megállás nélkül. Pihenésre alig jut idő. Jó erőben tartja ilyenkor a megfeszített mun­kától fáradt testet, ha esténként, lepihenés, valamint reggel a munka megkezdése előtt jól bedörzsöljük hátunkat, kar- és lábizmainkat egy tenyérnyi valódi Diana-sósborszesszel amitől feléled az egész szervezet,' élénkebb kerin­gésnek indul a vér, az erekben megfeszülnek az) izmok és megnyugszanak az idegek. Ne felejtsen magával vinni munkahelyére egy üveg valódi Diana-sósborszeszt, anert ára bőven megtérül a na-, gyobb munkateljesítményben és a megvédett egész-, ségben. Próba-palack ára . . —.M fillér Kis (eredeti) palack » . . . , 1.10 pengj Közép (családi) palack » .... 3.20 » Nagy (óriási) palack * ... . 5.90 » üditö^^ A NYÁR k r cs EM EG ÉJE Meleg szeretettel ünnepli Móra város az eziisímisés Pál atyát Shvoy Lajos székesfehérvári püspök Szegeden (A Délmagyarország munkatársétól.) Szerdán, Péter-Pál napján, meghitt, ünnepet rendez Móra­cáros népe: ünnepli plébánosát, dr. Halász Pál püspöki tanácsost, aki ezen a napon mutatja be pappá szentelésének huszonötödik évfordulója al­kalmából ezüstmiséjét. Dr. Halász Pál azok közé a lelkipásztorok kö­zé tartozik, aki teljesen összeforrt népével és akit őszinte szeretettel vall magáénak a plébánia te­rületén mindenki társadalmi, politikai, felekezeti különbség nélkül. Móraváros lakossága igy vi­szonozza azt a szakadatlan munkát, amelyet Ha­lász plébános végez városrészének érdekében. Amikor, mint megbízott helyi lelkész, 1931. októ­berében, elfoglalta állomáshelyét, rengeteg tenni­valót talált. Móraváros Szeged egyik legelhanya­goltabb, legmostohább sorsú városrésze. A mélyen fekvő uccukat majd minden tavasszal elborítja a talajvíz, a mély lakásokban öldöklő munkát vé­gez a legveszedelmesebb népbetegség, a tüdövúsz cs a tifusz. Pál atya évek óta állandóan dolgozik, harcol, agitál Móravárosért. Ezért érez őszinte, mély hátát a városrész ncpe Irán la. Dr. Halász Pál Szegeden született, a szegedi piaristák növendéke volt, majd az esztergomi pap­nevelőben kispaposkodott, teologiai tanulmányait a budapesti egyetemen fejezte bc, ahol a hittudo­mányok doktorává avatlak. Először a Regnum Belvárosi Mosl Szerda, csütörtök Vadnyugati romantka Dick Foran főszereplésével. a^.T*1 lYienshUio szerelem T<rs,'Wm'drW KAY Banditák országa I FRANCIS brilliftns filmie Korzó Mozi Szeida, cslitöitök. Rendkivilli előadások Fé! 3, 5, fél 8 őb negyed 10 órakor. ViiágkoinlkaROk 15 fel­vonásos kacagóversenye. Chaplin, Zoro Muriz. Sinn ts pan orak a legszenzációsabb komikuB szereplé­Azonkivül A sárga csíkő Rózsahegyi, Csortos, KÍBS Ferenc stb. Mariauuiuban volt káplán, később a budapesti Damjanics-uccai tanítóképző intézet hittanára volt. Első plébánosa Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök volt, aki nagyon megszerette a fia­tal, lelkes papot és aki szeretetét most azzal do­kumentálja, hogy Halász Pál ezüstmiséjén meg­jelenik és az egyházközség ünnepi közgyűlésén felszólal. 1931. október 1-én jött Szegedre, hogy Glatt­felder Gyula megyéspüspök kinevezése alap­ján elfoglalja a móravárosi lelkészség vezetői tisztségét. Abban az időben Móravárosnak még r.em volt plébániája, a plébánia megszervezése Ha­lász Pál érdeme. Uj állomáshelyén azonnal meg­kezdte a munkát, hogy kiépítse az uj plébániát. Először a templomért dolgozott cs sikerült is szí­vós munkával előteremtenie azt az összeget, amelyből azután 1933-ru felépült Szeged legmoder­nebb temploma T e n n e s z László tervezőművész tervei alapján, Tennesz László tanítványa volt Pál atyának. A következő év tavaszán a kegyúri bizottság megválasztotta Halász Pált az uj plé­bánia első plébánosává. Alig készült el a templom, ujabb célokért szállt síkra: a móravárosi népházért. Az összegyűjtött pénzből először vett egy házat, de ez nem bizo­nyult alkalmasnak, mire eladta, az érte kapott pénzhez hozzágyüjtött még valamennyit cs aztán u várostól kapott telken, a mórayárosi templom szomszédságában felcpitette a város legmoder­nebb népházát. Az alkotások sora ezze! még nem zárult le. Pál atya mindig tele van tervvel cs tennivalóval és szinte éjjel-nappal dolgozik, hogy közhasznú terveit megvalósíthassa. Ezért tekinti dr. Halász Pált egész Móraváros a maga vezérének és ezért ünnepli most, neveze­tes jubileuma alkalmából olvau őszinte, meleg szereteüeL Az ünnep már kedden megkezdődött. Dr. Ha© lász Pál kora reggel a temetőbe ment és koszorúk helyezett szülei sirjára. Este a leventezenekar és a dalárda szerenáddal üdvözölte az eziistmisés plé© bánost. Szerdán reggel zenés ébresztővel kezdődik a Móravárosban az ünnepnap, az eziistmiset nyolij órakor mondja Pál atya, akit most is, mint hu© szonőt évvel ezelőtt, első miséje alkalmából, P. Sinkovics Frigyes szentferencrendi szerzetes vezeti az oltárhoz. A móravárosi hivek a mise után közös áldozáson vesznek részt. A szentbe© szédet M i h á 1 o v i c s Zsigmond, az Actio Cha© tolica országos igazgatója mondja. Mise után a Népház udvarán ünnepi díszközgyűlést tart a mó© ravárosi katolikus egyházközség, amely délben! ebédet ad jubiláló egyházi elnöke tiszteletére, ki ezüstmisén és az ünnepi díszközgyűlésen megjele­nik Shvoy Lajos fehérvári püspök, akinek be© szédét nagy figyelemmel várják. Délután Pál atya vendégli meg Móraváros 120 legszegényebb gyereket uzsonnával. özv. Klcsz Henríknc ugy a maga, mint fia nevében is a legmélyebb fájdalom­mal jelenti, hogy a legjobb férj, a szere­tő apa KLESZ HENRIK folyó hó 27-én reggel hosszas betegség után elhunyt. Drága halottunkat 22 én délután 4 órakor temetjük a Dugonics­temetőből. Az engesztelő szentmisét csü­törtökön reggel tartjuk a rókusi temp­lomban. Emlékét kegyelettel megőrizzük. A GYÁSZOLÓ CSALÁD Az Alföld legnagyobb táblaüveg raktára: Körösi Géza SZEGED. Mérei-ucca 9b. szánj. Telefon: 19-57.

Next

/
Oldalképek
Tartalom