Délmagyarország, 1938. május (14. évfolyam, 96-120. szám)

1938-05-10 / 103. szám

a D é t M A r. y A D r> p c 7 ti Kedd, IQ18. május IQ. r — A Szrnl Jobb Szegeden. Az Eucharisztikus Kttigrobszus lezajlása ulán, uiint rsimzeles, kötülhoidozziik az országban a magyarság leg­szentebb ereklyéjét, Szent István jobbkezét. A Szent Jobb Szegedre is ellátogat országjárása során. A bizottság, amely ezt a jubiláris or­szágjárást elökéSziti, szerdán Budapesten ér­tekezletet tart, hogv véglegesen megáll api tsa a programot. A megbeszélésre Szeged képvi­seletéi cn dr, vitéz lm ccs főispán és dr Pálfy József polgármester kapott meghívót. — Nem töltik be az Angol-Magyar Jutafonó ügyvezető-igazgatói székét. Fischer Aladár, az Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár ügy­vezető-igazgalójanak nemrégen történt uagy részvétel keltő, halálával megüresedett a gyár vezérigazgatói állása. Az ügy vezető-igazgatói szék, mint értesülünk, nem kerül betöltésre. A gyár kereskedelmi vezetését továbbra is D é­r y János igazgató látja cl, az üzem műszaki Irányítását N i m i s Antal műszaki igazgató fogja intézni továbbra is­— Eljegyzés. M ü I 1 e r Julikát (Szeged), elje­gyezte Kru'use István (Budapest). A tűzoltók Flórián-ünnepe. A szegedi tűz­oltóságok vasárnap ünnepelték sédszentjüknek, Szent Flóriánnak ünnepét. A tűzoltólaktanyá­ból a diszbe. öltözött tüzollószakaszok összes szerelvényeikkel a rókusi plébániatemplomba vonultak, ahol az ünnepi misét dr. II é n ú y Ferenc föcspercs pontifikálta, aki a szentbe­széd alkalmával emlékezett meg a tűzoltóság hivatásáról és értékei munkásságáról. Az ün­nepség a "tűzoltólaktanyában folytatódott, melynek udvarát zsúfolásig megtöltő közönség előtt Horváth István főparancsnok magas­szárnyalásu beszéd keretében átadta a Magvar Országos Tűzoltó Szövetség kitüntetéseit. Ba­bérkoszorúval díszített csillagos ezüst érmet kapott PA 1 völgy} Jakab hivatásos tűzol­tó. aki 25 esztendő óta teljesít szolgálatot, ezüst érmet B i e b c r t József kendergyári tüzoltófőparanesnok. Biró István, Vörös ímre. Dobronyai János, Zimnnvi Antal, Kocsis Ferenc, Bozsányi Gyula, Szí­vós István tűzoltó, sisakkal díszített bronzér­met B á n h i d 1 Péter, Kovácsházi La jos. Fenyvesi János. Bálint Lajos, Szűcs András, N érnet József, P a c s a István, Kas­per Frigyes tűzoltó, bronzérmet kapott K á 1­vai Gyula és Nemere Alajos hivatásos tiiz­oltótisztgvakomok. Ivánitz József önkéntes sza­kaszparancsnok, Tcmesvárv Dezső, Mrsi Sán­dor. Bozóki Péler és Virág Béla tűzoltó. Az ér­mek átadása után a hivatásos, önkéntes és "vári tüzoltószakaszok diszmenclbcn vonultak '! n kitüntetett tűzoltók előtt. — A rossz idő miatt elhalasztották az elemi Iskolák vasárnapi ünnepélyét. Vasárnap dél­után tartották volna meg a Vasutas-pályán S /eged összes elemi iskoláinak az euchariszti­kus Szent István jubileumi év ünneplésére szentelt előadást. Az ünnepély a kedvezőtlen időjárásra való lekintcllel elmaradt, vasárnap — az előzetesen közölt 22-i dátumtól eltéróleg, 15-én — délután 4 órai kezdettel tart ják meg. Szombaton, fél 1<> Arakor a sporttelepen közös , igy próba lesz, gyülekezés a rókusi iskolánál. — Az dfcér magyarruhás gyermek Szent Jobb zarándoklatára a jelentkezéseket fiz egyes is­kolák most már véglegesen lezárják és szerda délelőtt 10 óráig a rókusi népiskola rimére kell beküldeni- Ugyanekkor történik a költségek -r­fejehkint öt pengő — elszámolása is. — Orvosi hir. Dr. Kertész Béta orvosi és fogorvosi rendelőjét áthelyezte: Petőfi Sándor-su­gárut 7. száin alá. — LLÓADASOE. Szoinbatou esle 7 ór.ií kez­dettel kuli ure.ltíadáö lesz a Kálvinista Korbea. Zongorán előad eszt, finu és magyar népdalokat Orbán Mária Magdolna, vetített képes előadást tart az északi rokonnépek országairól és népviseletei­ről Barcsay Károly. Belcoődii nincs. — Túlságosan vérmes embereknél, kivált­kép akiknél az igen enyhe nodvdusság min­denféle kellemetlen tünete, mint gyors elfá­radás elbágvadás, a tellscg érzete, gyakran jelentkezik, kitűnő hatással szokott járni, ha néhány hétig naponta reggel, éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keseriivizet isznak. Kérdezze meg orvosát. IZlTuiZ. C I A N-szavatosság Lakásfferiötlenitő Vállalat S Szeged, Somogyi-ueca 10. Telefon 31—77. — Pótdíjat kell fizetni a tanoncszerződc­sért, segédlevélért cs mesterlevélért. Az ipar­ügyi miniszter rendeletet adott ki, amely sze­rint a tanoncszerződés, a segédlevél és a mes­terlevél kiállításáért póldijat kell fizetni, mégpedig a tunoneszerzödós kiállításáért meg­állapított dijon felül egy pengőt, a segédle­vél kiállításáért megállapított dijon felül kél pengőt, a mesterlevél kiállításáért eddigi 15 pengő dijon felül három pengőt. A mester­vizsga ismétlése esetéhen póldijat nem kell újra fizetni. A póldijat az alapdíjjal egyide­jűleg kell megfizetni és azt az ipartestület, az iparhatóság, illetőleg á kereskedelmi és ipar­kamara az Ipartestülelek Országos Központ­ján ak javái.» befizeti- Az Ipartestületek Or­szágos Központja a pótdíjakból befolvó ösz­szeget költségvetése keretében iparos jóléti cé­lokra használja fel. A rendelet junius 1-én lep hatályba. — Vászonáru!, fehérneműt kezességgel Pollák Testvéreknél. Elütötte egy autó. Czeglédi Sándor 56 esztendős kubikos! tegnap este a Vá sárhelyi ­sugáruton egy autó elütötte. Czeglédi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Megálla­pították, hogy erősen ittas állapotban volt. A vizsgálat megindult. — Krrp do sehín esőkabátok minden sziliben 18 pengő Bluu Ignátz cégnél, Kclemcn-u. 5. — Légoltalmi tanfolyam. A légoltalmi veze­tői tanfolyam előadássorozatában hétfőn Gyar­mati János rendőrfőfelügyelő laitott előadást. A légollalommal kapcsolatos rendőri osztagok, a figyelő őrsök, a riasztó örsők, telefonos és híradó osztagok szervezetét, feladatát és kikép­zését ismertette. Előadása második részében bemutatta a segély osztagok gázálarcát. A hall­gatók részére kiosztották a gázálarcokat és né­hány gázálarcgyakorlat végrehajtása ulán gázpróba is volt az egyik harcigázból. A hall­gatók megnyugvással állapították meg, hogy a gázálarcok alatt semmiféle gázhatás nem volt érezhető. Az előadást végighallgatta dr. Buócz Béla rendörfőkapitányhclvetteS és a vegyesdandár részéről Harglftay Henrik alezredes. , Olcsó ós fó szórakozás Délntagoorország hölcsönhöny vtór! Gyémántlahodalom £1 a közelben, Szegváron, egy öreg házaspár, a nyolcvunhatesztendős B á n f i György és nyolc­vatikctévcs felesége, Béltcki Mária. Az idős há­zaspár az egész környék lakosságúnak őszinte, meleg szeretetét élvezi. Mindeuki szereti őket és büszke rájuk. Szinte nevezetességei a környéknek. IIosszu életük alkonyáig megőrizték fiatalos ked­vüket, munkaerejüket, test: cs lelki frissesegüket. Az öreg Bánfi élete jellegzetes magyar zsellér­étől. ötéves korában félárvaság szakadt rá, elke­rült a szülői háztői, dc azért kijárta a kötelező iskolákat, majd guzdasági cseléd lett belőle. Ké­sőbb besorozták katonának és i nagyszebeni hu­szároknál szolgálta le a három esztendőt. A ka­tonáskodás után megnősült. Tiz gyereke született, akik közül három kicsi korában meghalt, a töb­bit becsülettől emberré nevelte. Egész életében keményen dolgozott, hogy eltarthassa családját és fölnevelhesse gyermekeit és mindig hűséges, szorgalmas segítőtársa volt a felesége. Amikor megkezdték közös életüket, semmijük sem volt, addig dolgoztak, addig gyűjtögettek, aniig sikerült biztosítaniuk öreg napjaik nyugalmát. Husz liul­dus tanyát vásároltak és ma is azon gazdálkod­nak. Maguk müvelik a földet, ásnak, kaszálnak', kapáinak és még soha sem szorultak gyámolító segítségére. A háború négy fiát szólított i a harc­térre. Elve került ki a világégésből mind * négy, de a háború nyomait holtig viselik különs böző testi fogyatékosságok és betegségek formás jában. A háztartást ma is Bánfiné vezeti, akit nem tört meg sőt megodzett az életért, a család­jáért végzett töméntelen munka. A felnőtt gyere­kek lnintegy tizenkét évvel ezelölt meg akarták' ünnepelni szüleik ai-anylakodnlmát, de a puritán öregek hallani sem akartak semitiitéle. ünneplés­ről, valósággal megszöktek előle. Ugyanígy két esztendővel ezelőtt is, amikor a ..gyerekek" •-> é« mántlakodalmazni szereltek volnu Most aztán is­mét összefogtak és elhatározták, hogy az' idén nyáron csak megünneplik — ha késedelemmel is - a gycmántlakodulmat. Az ünnepet nágy titok­ban készilik elő cs ebben segítségükre van a környék egész lakossága. A gyerekek, -az unokák és a dédunokák nagy serege azt szeretné, ha az öreg házaspár friss erőben, egészségben Vehetne részt ezen a szép ünnepen. —oO— — Hirtelen halál. Héttőn reggel Rúzs in­szky Józsefivé 69 esztendős Somogyi-telepi ISB­szony hirtelen, orvosi gyógykezelés nélkül meg­hall. A rendőrség elrendelte u holtlest felboncgr lását a halál okúnak tiszlúzása végett. — ANYAKÖNYVI UIREK. Az elmúlt hétcot született 13 fiu 6s 13 leány. Házasságot kötöttek: Magyarics László és Koitál Aranka, Dávid József és Wagner Julianna, Spitzcr Elmér és Kelemen Magdolna, "Sárkány István és Szivcrt Mária, Gu­lyás Mihály és Dobó Margit, Farkiig Lajos és Va­dász lvlárn, dr. Deák László és Balázs Julianna, Csontos Józscí és Rózsa Anna, Oppenhcim Sán­dor és Vértesi Irén, Horváth József és Szakái Ju­lianna, Gál Andor és Bujáki Ida, Daróczi Inirc és Császár Etelka, Kuncrth Sándor és Marinc Erzsé­bet, Katona István és Sebők Julianna, Farkas Já­nos és Bárdos Rozália, Szőke Lajos és Pctrovszky Mária Magdolna, Frlschmnnn Sándor és Kicfer Magdolna, Farkas Imre és Boldog Mária. Balogh Ferenc és Nagygyörgy Ilona, Horváth Dezső és Fllep Erzsébet, Katona István és Szécsi Mária, Némedi Ferenc és Jómihúly Rozália, Juhász Pál és Goda Mária, v. Tőrök György és Lantos Ju­lianna, Tóvölgyi Jenő cs Erdei Julianna. Frantd István és Pintér Katalin. Elhaltak: Hegedűs "fú­ria 18, özvegy Miháltz Ákosné 7.1, özv. Báez Mi­hályné 52, Bélán János 56, özv. Benő Jánosné 87, Szél György 61, Papp IVrcncné 37, Kovács István 29, özv. Lőrinc Józsefné 80. Karakasevich Károly 50, özré. Czeglédi Sándorné 71, Szép Anna 22, Lip­pai István 19, Galiez Miklós 67, özv. Rózsi Már­loiiné 75. Mindszenlhy Lajos 80. özv Kocsis Sá­muelné 69, özv. Fehér Istvánné 78. özv. Kelcnicrt Józsefné 87, özv. Dudás Józsefné 87. Bimbó Sán­dorné 70, Vetró Mihály 60, Kószó Péter 35, Ko­vács Gyula 60, Fehér Mihály 64 éves korában. — Leendő anyák, akiknek különös gonddal kell qrra ügyelniük, hogy bélraüködésük rend­ben légyen, e*n rélt ugy érhetik el. ha idő­közönként reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József keserüvizet isz­nak. Kérdezze meg orvosát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom