Délmagyarország, 1938. május (14. évfolyam, 96-120. szám)

1938-05-20 / 112. szám

4 DÉLMAGYARORSZÁG Péntek, TQ38. május 20." • n Magyar Komédia K a m a r a s z i n h á JEGYEI — A vakbélgyulladás veszélye elleni véde­kezés egyik hatásos módszere abban áll, hogy ember a beleit hetenként legalább egyszer a természetes „Ferenc József' keserüvizzel — reggel éhgyomorra egy pohárral — alaposan kitisztítja. Kérdezze meg orvosát. RAFFAY étteremben MA harc»A» halpaprikás Halzón* 60 fillér — Előadás a szociális hygiéniáról. Az egye-t T&m gzociálig tanfolyama keretében csütörtö-' kon este dr. Havagg Imre tisztiorvos tartott előadást „Szociális hygiéne'4 eimmel a bel­gyógyászati klinika előadótermében. Dr. Ha­vasa ebbe a tárgykörbe sorolta mindazt, ami a tömegeken keresztül az ország népességének a károsodását, munkaképességének csökkené­sét és a népesség sorvadását idézi elő. Ide tartozik a népesedési viszonyok vizsgálata, az anya- és csecemővédelem, gyermekvédelem, a foglalkozás egészségtana, a szociális helyzet befolyása a népbotegségekre, stb. Nagy tet­széssel fogadott előadását azzal fejezte be Havass Imre, hogy fel akarja hivnj az egye­temi hallgatók figyelmét arra a körülményre, liogy mindenkinek ki kell vennie a részét eb­ből a munkából a saját munkakörében. — Halálos tiltott műtét. Rejtélyes halálesel flgyében nyomoz a rendőrség. A közkórház csütörtökön reggel jelentette, hogy a kórház­ban meghalt Molnár Károlyné 31 esztendős ószentiváni asszony, akit néhány nappal előbb s/állitottak be a kórházba hashártyagyulla­dással és vérmérgezéssel. A kórházban igye­keztek segiteni az asszonyon, de nem tudták megmenteni az életnek, általános szepszis lé­pett fel, amelvnek következtében a szernesét­len asszony elpusztult. Az a feltevés, bogy az asszony tiltott műtét áldozata lelt, legalább is erre vallanak halálának körülményei. A nyo­mozás fogja tisztázni, hogy mi történt tuíaj­donképen a szerencsétlen asszonnval. Holttes­tét a törvényszéki orvostani intézetbe vitték, fihol az ügyészség utasítására felboncolják. — MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak n Hatósági Munkaközvetítőnél. Férliak: 3 kovács, 1 asztalos, 1 mérleglakatos, 3 szabó, 2 borbély, 2 kifutó, 1 konyhalcgény, 2 nőtlen gazdasági min­denes, t magyar-német levelező, 30 ügynök, 1 fiatal kereskedősegéd. Nők: 2 hölgyfodrásznő, 2 ripőtüzőnő, 2 ktfutóleány, mindenes főzőnők, be­járónők. Hadigondozottak részére fenntartott munkahelyek: 1 cseré.pgyárl munkásnő. Tanonehe­lyek: 1 mérlegkészitő, 1 kerékpár-műszerész, 1 borbély. Foglalkozást keresnek: 1 kertész, 3 csa­pos-pincér, gép- és gyorsirónök, kiszolgálónök, kereskedősegédek. — Gyermekgyilkosság, Megdöbbentő gver­mokgyilkosságról tett jelentést, csütörtökön a szegedi ügyészségnek a vásárhelyi rendőr­ség. Az úgynevezett hódtói kanálisban egy ha­lóit, leánycsecsemőt találtak. A kis holttest zsákdarabba volt, becsomagolva. Nyakán zsi­neg volf, ami azt bizonyítja, hogy a kis új­szülöttet zsineggel fojtották nipg. A boncolás megállapította, hogy a gyermek egészségesen jött a világra és halálát fojtogatás idézfe e'ó A zsákon irástörodéket találtak a detektívek és most ezen a nyomon elindulva igvpkoznok megtalálni az anyát, akj ilyen kegyetlen mó­don szabadult, meg gyermekétől. — Felhívás a volt 46-osokhoz. K a n i z s a y­Karg György nyugalmazott ezredes a következő felhívást intézi a volt 46-osokhoz: „A junius 26-án M ikón tartandó 46-os emlékünnepen vnló részvé­tel megbeszélése végett kérem n vo't 40-os lény­leges és tartalékos tisztek megjelenését péntek este 8 órakor a llági-éttercmben." — Súlyos szerencsétlenség a „Tiszán". Sú­lyos szerencsétlenség történt tegnap délután Tápén, a javifáB alatt álló „Tisza" gőzösön. I\itts Mihály 54 esztendős hajóács dolgozott a hajón. Egy pallón állott, amely megbillent alatt é8 Kiss Mihály a, hajó percéére zuhant, majd onnan a vizbe esett. Társai segítségére siettek és hosszas küzdelem után kimentették a megáradt, Tiszából. Ekkor derült ki. hogy esés közben sulyos sérülést szenvedett a, hajó peremén. Oly szerencsétlenül zuhant ugyanis, hogy medencecsontja eltörött. A kihívott mentők a kórházba szállították, ahol ápolás alá vették. Állapota súlyos. — Nem vagyunk elég gazdagok ahhoz, hogy si­lány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. Többszöri csináltatási költséget takaritunk meg, ha tiszta, szingyapju szöveteket veszünk a Trunk­hahn posztógyártól. Ez a hirneves posztógyár évek óta szállítója a magyar uricsaládoknak. Kérje a szövetmi atakollekció költség- és kötele­zettségnientes elküldését a gyártól; Budapest, XI., Lenke-ut 117. • —ooo— MAKÓ v. 20. Az alföldi városépítésről tart előadást Bicr­b a u e r Virgil építészmérnök a makói városháza nagytermében vasárnap délelőtt 11 órakor. — A városrendezési törvény végrehajtásáról beszél és ezzel kapcsolatosan ismerteti Makó különleges te­lepillését és mintaszerű beosztását. Ismerteti a modern városépítés elveit és kifejti az alföldi vá­ros különleges adottságait és lehetőségeit. Az előadásra meghívót kaptak a városi képviselő­testületi tagok, nagy érdeklődéssel várják az ér­dekesnek ígérkező előadást. Csanádinegye diszmagyaros küldöttséggel vesz részt az Eucharisztikus Kongresszus körmenetein. A május 25 én kezdődő Eucharisztikus Kongresz­szus ünnepség/in és körmenetcin a törvényható­ságok diszmagyaros küldöttségekkel vesznek részt. Az erre vonatkozó miniszterelnöki felszólí­tás ina Csanádinegyéhez is megérkezett s annak megfelelően az alispán szétküldte a törvényható­sági bizottság díszmagyar öltözettel rendelkező tagjaihoz felhívását a törvényhatósági küldött­ségben való részvételre. A diszmagyaros küldött­séggel együtt a vármegye díszruhás hajdúi a há­rom törvényhatóság zászlóit is felviszik az ün­nepségekre. A május 25-i, 29-i és 30-i körmene­tek, illetve ünnepségek programján lesz szerepe a törvényhatóságok diszmagyaros küldöttségééi­nek. Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: Vas Sándor Hajdú Erzsébettel, Farkas János ök­rös Erzsébettel. Elhaltak: özv. Csapok Lajosné szül. Ábrahám Margit 76 éves (Ardics-ucca 38.), özv. Streba Sándorné Molnár Ilona Ida 56 éves Lonovics (László-ucca 34.) Vass Dániel fején széttört a szódásüveg... Vass Dánlel tanyai gazda feljelentést tett a föl­deáki csendőrségen Széli István tanyaszomszédja ellen. A feljelentés szerint a két szomszéd tegnap esle a békési utféli olvasókörben rendezett mulat­ságon szórakozott. A szórakozás vége összeszó­lalkozás lett, aminek során Széli István egy szó­dásüveget vágott Vass Dániel fejéhez. A szódás­üveg darabokra tört, Vass Dániel fején azonban, eltek intve pillanatnyi kábulattól, csak kisebb sé­rüléseket ejtett, amelyek 8 napon belül gyógyu­lók. A feljelentés alapján a csendőrség megindí­totta az eljárást Széli István ellen. Az ipari muiikásviszonyok ellenőrző bizottsá­ga Makón. Az iparügyi miniszter Csanád-Arad­Torontál vármegyék területére terjedő hatáskör­iéi az ipari alkalmazottak munkaviszonyainak ellenőrzésére bizottságot rendelt ki, amelynek tag­jai lettek: a munkaadók részéről Malbasky Milán cukorgvári igazgató és Nagv György La­jos kereskedő, nz alkalmazottak részéről pedig Kiss Gvula és Klcmbánszky Ferenc vil­lanyszerelők. Hnmltázéí mllvtutf • HETI MŰSOR: Pénteken este: Kék róka. Szombat délután: Egy pohár viz. Filléres hely árak. Szombaton este: Könnyű a férfiaknak, —ooo— Baskircsev Mária. A magasba törő, minden­áron dicsőségre vágyó Baskircsev Mária tragikus élete a színpadon is érdekes maradt és újra szép közönséget vonzott a Magyar Komédia csütörlök esti előadására. A n d a y Ernő és Bálint La­jos színjátéka sorompóba állította a kis kamara­társulat majdnem minden egyes tagját, akik va­lamennyien kitűnően -állták meg helyüket. A cím­szerepet Szegedy Edit alakította kiforrott művé­szettel, de egyenlő részesei voltak a sikernek a többiek is: Botond Mária, Orbán Viola, Homokay Fái, Zilahy Pál, Radványi Gabriella, Buday Tusi, Gáspár Amália, Horváth Ferenc, Sorr Jenő, Ba­kos Gyula, Ihász László. Orgonahangverseny a Dómban. Josef Kuhn, ki* váló prágai orgonaművész hangversenyezett csü­törtökön esle a fogadalmi templomban. A tem­plomi hangversenyeknek mindig van valami különös varázsuk. Már maguk az áhitatot le­hellé falak is hatással vannak a hallgatóra és ilyen keretben az orgona, ez az érzelmek ós hanghatások egész skáláját szélesen kifejező hangszer egészen a lélek mélyéig tud hatolni. J'ósef Kuhn elsőrendű hivatott művésze aa orgonának, különösen a lágy dallamok finom* ságait tolmácsolta bensőségesen. Változatos műsora nagyszerűen hatolt a fogadalmi tem* plom ilyen alkalmakkor sajnos, csak nagv* ritkán megszólaló remek orgonáján. Pompás előadásban szólalt meg Liszt Fuga, mély* séges hatásúak voltak G u i 1 m a n t Invoká* dójának csipkefinomságu dallamvonalai, R e­g e r Improvizációja a művész pcdálkadenciá* jávai, Guil mant: „Gyászinduló és angya* lok éneke" szervezénve és S e h r i n g: Tok* káta-ja tették ki a több, mint egv órás pom* p/is műsort, amelyet szépszámú közönség hall­gatóit végig. A „Méla Tempefói" és a szegedi színház. A' Független Szinpad köré csoportosult szinész­gárda — mint ismeretes —, néhány héttel ez­előtt jelentős sikerrel mulatta be Budapesten Hont Ferenc rendezésében Csokonai Vitéz Mi­hály „Méla Tempefői" cimü vígjátékát. A társaság a budapesti siker után elhatározta, hogv országos körútra indul és minden na­gyobb városban előad ja a Csokonai- játékot. A társaság utiprogramjába felvette Szegedet is. Hont Ferenc levelet irt dr. Pálfy József pol* gármesternek cs engedélyt kért arra, liogy ju* nius 4-én esle, 5-én délután és este előadhassa a társulatával a szinházban a Méla Tempefőit. A kérelem most került a polgármester elé, aki ugy döntött, hogy a kért játszási engedélyt nem adja meg, ínég pedig azért nem, mert vi­téz Bánk y Róbert kamaratársulata, amely jelenleg is játszik a szinházban, további há­rom hétre elkérte cs megkapta a színházat és igy a szegedi szinpad junius 18-ig nem sza­badul fel. A polgármester vitéz Bánkv Róbert­tel közölle, bogy hozzá "'árul a vendégjátékok' három héttel való meghosszabbításához, de felhívja, liogv előzőleg mutassa he Sziklai Je­nő igazgató hozzájárulását. —oOo— A üzinh&zi iroda h»rel Nagy érdeklődéssel várja a közönség a Kék róka ina esti előadását. Külön érdekessége az elő­adásnak, hogy Cecil szerepét Botond Mária ját­sza. « A Magyar Komédia e&ti előadásai minden nap fél 9 órakor kezdődnek. A három Könyves Tóth Erzsi-estre: holnap Virágzó asszony, vasárnap Ilóditás, vasárnap délután Feketeszáru cseresznye — ismét zsúfolt lesz a szinház nézőtere. Szomaton délután 4 órakor az £gő város ke­rül szinre filléres helyárakkal. A szűz és a gödölye. Zilahy Lajos színmüve bélfőn este akciós előadásban megy. Ketten egy jeggyel nézhetik meg ezt a remek előadást. Az elvarázsolt csizmadia! kacagtató vigjátók a gyermekeknek. Kedden délután 4 órakor filléres helyárakkal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom