Délmagyarország, 1938. május (14. évfolyam, 96-120. szám)

1938-05-01 / 96. szám

14 O Él MAGYARORSZÁG Vasárnap, 1938. május T. A. két vezető világmárka eredeti stietin eredeti steyr kerékpárokat VizárAIa* B&l*m kaphat. Hamis utánzatra tigy©lj«nk Wolliw. Raltltoffar. Emargé gumik, árrészek és legolcsóbban W Olff P é t © f B®páruht«ábaw, Hld ucca 1. -á. A szegedi zsidó hitközség évi jelentése. Most jelent meg a Szegedi Izraelita Hitközség évi jelentése. A gondos kiállításban kiadott füzet első helyen közli a hitközség május 1-én, vasárnap délelőtt fél-1 l-re hirdetett rendes közgyűlésének tárgysorozatát. A kővetkezőkben közli dr. Biedl Samu gyá&zkeretcs fényképét, ezt követi a hitköz­ség elöljáróságának gyászjelentése, majd dr. Biedl Samu életének és pályájának részletes ismerte­tése. Idézetben közli az emlékezés dr. vitéz Shvor/ Kálmán ny. altábornagy, országgyűlési képviselő részvét levelének cgyrészét: »//ű gyermeke volt nemzetének, derék, becsületes, kötelességtudó fia szülővárosának, annak törvényhatóságának egyik legértékesebb és szókimondó, őszinte tagja volt. Mint ellenfél, mindenkor megértő, higgadt és tár­gyilagos, a személyi érzéseket a közügyeknek alá­rendelni tudó nemes vitázó, mint ember, meleg­szívű, becsületes, puritán, vallásos jő lélek volt.* A gyászközgyülés, a temetés és az emlékistentisz­'clet lefolyását, az azokon elhangzott beszédeket, I'erkátai László emlékversét közli ezután a jelen­: ősnek dr. Biedl Samu halálával foglajkozó része. Az év halottainak sorában megemlékezéssel elpa­rentálja Gál Miksát, Beck Jenőt, özv. Tránkn Bélánét, Fischer Aladárt és Hegyi Józsefet. A jóté­konyságról szóló fejezet elsősorban a 150 év óta lennálló Szentegylet munkásságával foglalkozik. Különböző segélyezésekre 32.630 pengő 12 fillért fordított a Szentegylet, amely Faragó Lajos elnök cs Fuehs Vilmos titkár buzgó munkásságával vé­azhetto el hivatását a súlyos időkben. Az Árvn­gylct, amelynek vezetője Varga Mihály elnök, pintén fontos missziót teljesített, árvaházábam cs tanoncotthonában 18 fiu és 11 leány volt el­hclyozve. A Nőegylet dr. Cserő Edéné ehiöknő, dr. Pap Róbertné társelnöknő és Neumann Gyu­Láné aleliiöknő vezetésével nagymértékben vette ki részét a nyomonenyhitő mozgalomból. Az évi jelentés adataiból kitűnik, hogy a hitközség nyil­vántartása szerint az elmúlt évben született 15 liu és 17 leány (előző évben 32), csketés volt 31 (előző évben 33), halálozás 82 (82). Az évi jelentés­hez mellékelt függelék végül teljes terjedcfcnébetn közli dr. Lów Lipótnak dr. Biedl Samuról el­mondott einlékbeszédét. Ernyők, fűzök, keztyük legjobbak, legolcsóbban Kölcsey u. 12. (Tisza Lajos körút 12.) Alapítva 1913. .Tavitások, alakítás, tisztítás, áthúzás. — A történelem legnagyobb katonai együttmű­ködéséről, a most kialakuló uj angol—amerikai— francia antantról ir Balla Antal érdekes cikket a „Szabadság" uj szúmábin. Bajcsy-Zsilinszky Endre „A magyar sorskérdés" cimmel azt fejte­geti, hogy a parasztság tömegeinek érdekeit sem­mi más propagandával nem homályosítsák el. Komoly figyelmeztetés óvja a tisztviselőket attól, hogy magukhoz közel engedjék i settenkedő lází­tás szellemét. Az ország katonai ellenállásúnak megszervezéséről vitéz levcldi Kozma Miklós aktuális fejtegetései nyujtanuk érdekes felvilágo­sításokat. megnyílt Hág I-étferem *yönyfiröen magyar motivumu kerthelyisége! MAKÓ v. 1. Életveszélyes és tűzveszélyes a makói szin­ház. A makói, fából épült nyári szinház álla­pota és használhatósága szempont jából az ulóbbi évek során sok kifogás hangzott el, az illetékesek részéről is. Szombaton délelőtt bi­zottság vizsgálta meg a színházat s a város, a vármegye, a rendőrség, tűzoltóság s az állam­épitészeti hivatal közegeiből állott vegyes bi­zottság egyértebnüleg állapította meg, hogy a színház életveszélyes állapotban van. A meg­rongált tetőzeten becsurgó viz az épület fedél­szerkezetét és gerendázatát elkorhaszlotta, a oerendázat és az épület favázának összcillesz­kedő részei korhadtak,, a tartókapcsok kihul­lanak. a villanyvezeték a legnagyobb mérték­ben tűzveszélyes s az első nagvobb szélvihar összedönlheti az épületei. A bizottság a szín­ház használatára engedélvt kiadhatónak nem tart s az épület lebontásának sürgős szükségét állapítja meg. Ez a bizottsági szakvélemény érdekes és nehéz helyzetet teremtett a Bánky­fi'lc kamaratársulat szániára, amely május hetedikén szándékozik makói kéthetes -ven­dégjátékát megkezdeni. Tekintettel arra, hogy a társulat az engedélyt ipár régebben meg­kapta a makói szezonra s előkészületeit is megtelte, valószínűleg megtalálják a kivételes megoldás lehetőségét ennek a problémának megoldására. Csanádmegye közgyűlése. Csauádmegye tör­vényhatósági bizottságának hétfői közgyűlése elé vitéz Galamb Sándor indítványt terjesztett elő a Darányi-kormány üdvözlése tárgyában. Az in­dítvány a miniszterelnök győri programjával kap­csolatosan „a honvédség fejlesztése, a társndah mi és gazdasági élet cgyensulvának biztositása érdekében tett és javasolt intézkedéseit" fogadia bizalommal. A vármegye kisgyülése szombaton délelőtt tartott ülésében egyhangúlag foglalt ál­lást az indítvány mellett, amelyet a hétfői megye­gyűlésen széles vita fog köveint. Kerékpárbaleset. R a t k a i Dezső 34 éves jft­rásbirósági tisztviselő tegnap este segédmotoros kerékpárján a földeáki uton hajtott, amikor íánc­szakadás következtében baleset érte s olyan sze­rencsétlenül esett lc gépéről, hogy altestén, kar­ján és fején súlyos sérüléseket szenvedett. Mentők szállították kórházba. Makói tekézők az országos bajnokságban. Va­sárnap Nagytétényben a Hungária gimnáziumban az országos tekebajnokságért folyó küzdelmek­ben két makói versenyző is indul és pedig dr. Szűcs László, aki Farkas Benő budapesti és Per­neczki István, aki Pintér Gyula kecskeméti ver­senyzővel kerü' össze. Ingatlanforgalom Makón. Dr. Kátlay Magda megvette dr. Szilágyi Gcza és neje Aradi-ucea 25. számú házukat 6500 pengőért, Kovács János és neje Török I'éterué cs társai ókortyogói 675 négy­szögöl földjüket 1117 pengő 50 fillérért, Róni Mi­hály cs neje Czeglédi Mártonné Ráday-ueca 41. számú házát 1800 pengőért, Erdei Katalin cs Etel­ka Joó Sándor és neje Béke-ucca 12. számú há­zukat 5950 pengőért, Szabó Istvánné Barta Julian­na és István egy hold igási ugarföldjét 2195 pen­gőért. özv. Kiss Istvánné Jancsó János és társai Meskö-ucca 10. számú házat 3 ezer pengőért. Ró­zsa József és társai Makói Népbank Rt. Thököly­ucca 2. számú házát 2600 pengőért, Szentpéteri Lajos és neje Gora Mihály és neje két hold tne­zőhegyesi utmenti földjét 3 ezer pengőért. Szabó István és neje Erdei Lajos négy hold 506 négy­szögöl rákosi ugarját 2 ezer pengőért, Gera An­talné Ág Zsigmond és neje Andrássy-ucca 38. számú házukat 5500 pengőért, id. Tamás János Faur György és Faur Zoltán Arany János-ncca 48 számú házát 2700 pengőért, Apjuk Viktória Márton Bálint és neje Toldy-ucca 48. számú fél­házát 800 pengőért, Kiss Mária Juhász Antal Fel­támadás-ucca 16. számú félházát 720 pengőért, Komáromi János és neje Galamb Pál és r.cje Pajzs-ucca 6. számú házát 700 pengőért. R. Szües Sándor Galamb Pál és ueje 830 négyszögöl miko­csai járandó földjét 830 pengőért. Szlovák Gvulá­né Galamb Pál és neje 2 hold 871 négyszögöl ko­páncspusztai járandóját 900 pengőért, Galamb Pál és neje Nagy Sámuel és neje házas bcltclkét 1500 pengőért. Német Pál Paku József és társai ingói 100 négyszögöl szőlőföldjét 200 pengőért és vé­gül Vas Jánosné megvette dr. Kerekes Vilmos és neje külső legelői egy hold 613 négyszögöl földjét 1560 pengőért. Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: Balog Ferenc F'ckefe Rózsával. Házasságot kö­töttek: Lukács Pál Engedi Juliannával. Elhaltak: Balázs György 4 napos Tanya 811., rekauovits Dániel 81 éves Kazinczv-ucca 1. Keressünk gyógyulást, üdülést és szórakozást a korszerűen átépített, kiváló gyógyhatású ff f fcdrhd"ffirliíílien­HHIlHlf Idény május 14—szept. pjS|r 30-ig. Főidény julius I— augusztus 31-ig. Arién-THU-tlm'és é> tzénsaras lürdók. Modern vizgydgy. Intézet. írók arák. Hegyi strand Modern berendezéett 300 szoba. 12 j h. park. Diétás e látás. Elsőrendű konyha. Kérjen prospektust. Meghalt az apa. akit oldalfegyverrel leszúrt a fia. Megírta a Délmagyarország, hogy Szebe­n y i Kámfor határőr édesapját Szebenyi Péter Honvéd-uccai napszámost, összeszólalkozás köz­ben oldalfegyverévet hasbaszurta. A szerencsét­len embert azóla kórházban ápolták', ahol tegnap este belehalt sérülésebe. A kórház értesítette a szegedi honvedügyészséget, ahol a gyilkos fiút őrizetbe vették. Harisnya szemfelszedéseh 9 é o p el gyorsan és olcsón készülnek. Harisnyafejelések, uj harisnyák legolcsóbban K. KELEMEN ILONKA kötődőjében Gróf Apponyi Albert-ueca 14." szám. — Lehangolt, étvágytalan, eldugult embe­reknél reggel felkeléskor egy pohár természe­tes „Ferenc József" keserűvíz megszabadítja az emésztőcsatornát a felgyülemlett erjedő és rothadó anvagoktól s az emcsztöszervek to­vábbi működését előmozdítja. Kérdezze meg orvosát. — ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt bélen született 15 fiu, 13 leány. Házasságot kötöttek: Rektenwald Jónás és Kávai Rozália, Frindt Béla és Babiczki Mária, Illés Gyula és Lázdi Mária. Vörös Péter és Széchényi Terézia, Nagy Ernő és Silbermann Erzsébet, Balog József és Uelemea Rozália, Király Mátyás és Király Mária, Weisz Győző és Ligeti Gabriella, Léderer Sándor és Grünberger Györgyike, Belicza Mihály és Deme­ter Eszter. Herlicska Mihály és Zsarkó Terézia, Varga György és Bognár Erzsébet, dr. Rosen­berg Rudolf é* Grünwald Klára, Német Rudolf és Pr.pp Mária, Tanács Imre és Csamangó Etelka, Mison Gusztáv és Krizsán Anna, dr. Bettkő Sán­dor és Bánki Rózsa. Elhallak: Horválli István 72, özv Holecskai Alberlné 74, Adók Erzsébet 36, özv. Frank Istvánné 93, özv. Domokos Istvánné 79, Szűcs Zakariásné 47, Zsabreezkv Péterné 22, Ki­rály Mihályné 67, özv. Nagv Mihályné 82, Kiss Judit 4. Családi Pálné 50, Komáromi Mária 41, Siposs Ferencné 86, Tóth B. Ferenené 42, özv. Schuszte- Nándornc 79. Pintér Lajos 27, özv. Vet­ró Józsefné 84, Börcsök Piroska 3. Strasscr Ká­roly 27, Woltscher Sándorné 32, Farkas Imre 32, özv Turn Józsefné. 64. Zavaros Piroska 37, özv. Tóth Istvánné 79, Bezdán Kálmán 71, Boros An­drás 65. A — A SZEGEDI PIAC ARAI. A szombati heti­piacra felhajtottak 40 borjut, 40 hizott sertést, 1954 sovány sertést, 15 juhot, 258 bárányt és 21' kecskét. Az árak a következőképen alakultak: Jó­szág. Borjú 78—95, hizott sertés 80—90, juh 54— 56, bárány 60—68 fillér kilója, éves sovány sertés darabja40—60, féléves 24—30, választási malac párja 20—28 pengő. Hus. Marhahús: I. r. 1.00— 1.80, II. r. 1.50-1.70, III. r. 1.20-1.60, borjúcomb 2.40—2 80, eleje 1.60—2.60. pörköltnek 1.60—1 80, sertéskaraj 1.80—2, comb 1.60—1.80, oldalas 140— 1.50, zsfrszalonna 1.50—1.60, háj 160—1.70, zsir 160—1.80. Baromfi. Csirke tavaszi párja 1.20— 3.00, kilója 1.60—2.00, tvuk párja 3—6, kilója 1 — 120, sovány kacsa párja 3.10—5, hizott kilója 120 1.30, sovány lttd párja 8—12, hizott kilója 120— 1.50, tojás kilója 1—1.35 pengő. Gyümölcs. Alma nemes fajta kilója 1.40—220, közönséges 70—1.20, uj dió 70—í, citrom darabja 7—14, narancs 81— 126. Zöldség. Burgonya: nyári rózsa 13—15, őszi rózsa 9—13, Ella 7—11, Gülbaga 11-14, oltott ró­zsa 9—10, takarmánynak való 7—9 fillér, vörös­hagyma ó kilója 20—50, nj csomója 2—6, fokhagy­ma ó 6—10, uj csomója 3—10, petrezselyem kilója 50—1.20, sárgarépa 25—50, zeller darabja 4—14, saláta feje 1—12, karfiol darabja 60—80, nyári karaláb csomója 20—45, prokedli csomója 3-8, torma kilója 30—50. spneót 6-12, sóska 18—30, hónapos retek csomója 4—10, spárga kilója S0— I.40, füzéres paprika füzérje 1.20—320 pengő. Gabona. Buza 20.60—2100, rozs 18—18.10, árpa II.60—15, tengeri 13.80—11.10 pengő. Takarmány. Réti széna 4—5.50, lucerna 8—10. alomszalma 2— 2 50, tengeriszár kévéje 9—11, takarmányrépa 2— 2.30 pengő. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom