Délmagyarország, 1938. március (14. évfolyam, 47-71. szám)

1938-03-27 / 68. szám

6 déumagyarorszxg Vasárnap, Tmárcius 27. Megérkeztek a leg ujabb tavaszi dlvattombob, csattok, övek is nii gallérok BECSEI, Nagy válaszlék. rendkivül olcsi (rak KlauzáMér 3. IBC bevásárlási halv 7\ fiatalember, aki koponvanlapi törést, agy­rázkódást és egyéb sérüléseket szenvedett. A főjegyző és a sofőr egyöntetűen azt adta elő. hogv a balesetért egyedül a fiatalembert terheli felelősség, mert valósággal beleszaladt a komiba. T/efékeZni sem lehetett, mert oly hirtelen történt a dolog, liogv mire n kocsi­ban ülők feleszméltek, a szerencsétlenség meg­történt. I Szombat reggel a közkőiliázban magához tért Ferenczi Árpád és maga is. olvan értelmű vallomást tett. hogv a szerencsétlenséget a saját vigyázatlansága okozta. Elmondotta, hogv ittasan igyekezett hazafelé több barát­jával együtt, a közeledő kocsi előtt át akart szaladfli az itt testen, azonban a reflektorfény­től ncm látott és egyenesen a kocsiba szaladt. Nincs tavaszi ruhagondja, mert pénx nélKUI íelöiőMalpig felruházza asz UNIÓ! 10Oel,Cr,in8:u g havi M helyen, I az irodáiban fizet! Nincs felár I Nincs kamat I ni i n d o n t cáp AA hitel garnntAt Icéaxpénxáron vásárol! Kérjon vásárlási-köny vöcsköt díjmentesen a központi irodától: Klauzál-tér 5 l^alUnforg&Eom Szeged sz. Kir. város területén 1938 március 19­töt 2ü-ig u kővetkező ingatlanok cseréltek gaz uál: özv. Budai Antalné és társai eladták özv. Vő­neki Islvánnénak a Rákóczi-u. 5. számú házukat 12.9ÍK) pengőért. Asztalos György és neje eladták Kocsó István és nejének a Székhát dűlőben levő 1 hold 1011 n. öl földjüket 21.18 K k it. tis/.ta jövedelemmel 2391.81 pengőért. özv. Magda Ferencné és társai eladták Tóth í'ózsi Jáno« és nejének a Farkas dűlőben* lévő 728 h. ől földjüket 5Ü9.60 pengőért. l'apdi Ferenc eladta Papdi István c's nejének n Nagv «-zéksós dűlőben lévő -112 n. öl földjét 1.17 K kat. tiszta jövedelemmel 221.50 pengőért. Németh Antalné eladti Papp Jánosnétuk a Nagv szóksós dűlőben lévő 3 hold 111 n. öl földjét 22.18 K kai. tiszti jövedelemmel 2000 pengőért. Szekeres Miklós eladta özv Németh Antalné­r.-.k a Madarásztó dülöbtn lévő 2 hold 1223 n öl földjét 12.17 K knt. tiszta jövedelemmel 2000 pen­gőért. Farkas Mihálv és neje eladták Újvári Lajos és nejének a Gajgonva dűlőben lévő 1 hold 237 ». öl földjüket a Gajgonva 007 számú tanyával 3000 pengőért. Répás Jánosné eladta Dudás Jánosnénak a So­mogvi-tolep 1019 számú házát 1000 pengőért. Varga István és neje eladták Gera Józs?f és nejének a Vercsács-ucca 10a. számú házát 4200 pengőért. Kertgazdasági Részvénytársaság eladla Tráka József és társainak n Franciahegy dűlőben levő 7 hold 223 n. öl földjét 189 45 K kat. tiszti jöve­delemmel 20000 pengőért. Gergely József és neje cladlák Nuber Gyula és SZEGEDIEK BUDAPESTEN A METROPOLE­BAN TALÁLKOZNAK. B A Kt ó Q Z I- UT 58. Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz­tánc: Virány svving-orchestra. nejének a Somogyi-telep 371 szám alatt lévő házu­kat 1100 pengőért. Csonka Ferenc eladta Papp Ferenc és nejének a Börcsökkopolya dűlőben lévő 1 hold földjét 17 K kat. tiszta jövedelemmel 2720 pengőért. Kéri Pcter és neje eladták Farkas János és nejének a Fürj-ucca 7. számú házukat 198 n. öles telekkel 3500 pengőért (roda Vince és neje eladták Csontos Anlal és nejének a Szentmihálytelek dülöbén lévő 250 n. öl házhelyiiker 300 pengőért. Koltay Alajosné eladla Kelemen Istvánnak i Ne.gyszillér dűlőben lévő 3 hold 616 n. öl földjét 91.40 K. kat. tiszta jövedelemmel 1500 pengőért. Ponp János eladta Tanács János és nejének a Velez dűlőben lévő 4 hold 821 n. öl földjét 4740 K. kat. tiszta jövedelemmel 3810 pengőért. Özv. Csillag Jánosné eladta Kormányos Mihály és rejfnek a Kcttőshalom dűlőben lévő 2 bold 976 ti. öl földjét 54.80 K kat. tiszta jövedelemmel 1100 pcngöcrt. Szcntgvörgvi Gizella eladta Stmon Vince és ne­jének a Tarján dűlőben lévő 135 n. öl földjét 2.28 K kat, tiszta jövedelemmel 330 pengőért. Császár' Gergclyné eladta Nyári Islván és re­jénck a Farkas dűlőben lévő 416 n. öl fö'djét 221 K kae. tiszta jövedelemmel 416 pengőért. Gémes Ferencné eladta Aradi Péternek ac Ser­kéti dűlőben lévő 1550 n. öl földjét 26.16 K kat. tiszta jövedelemmel 1798 pengőért Vőneki András és neje eladták Kotogán András és nejének a Szentmihálytelek 515 számú házát 2775 pengőért. Sebők József eladta Lukács Imrénének a Tarl­dülőben lévő 724 u. öl földjét 3.85 K kat. tiszta jövedelemmel 796.10 pengőért. Alfa Separitor rt. eladta Balogh Mihálynak az Cihalom dűlőben lévő 1 hold 1200 n. öl földjét 13.10 IC kai. tiszta jövedelemmel 800 pengőért. Lukács Imréné eladta Magda István és nejének a .Szélpál dűlőben lévő 1 hold 26 n. öl földjét 17.10 K kat. tiszta jövedelemmel 1593 48 pengőért. Koesó István és neje eladták Bozóki Ilonának a Baktó és Fertő dűlőben levő 3 hold 357 n öl földjüket 37.19 K kat. tiszta jövedelemmel 7907.80 pengőért. Szanka József eladta Gémes József és nejének a Szirtes dűlőben lévő 1 hold 1028 n. öl 'öldjét 15.54 K kat. tiszta jövedelemmel 1000 pengőért. Nógrádi István Tóth Imre és nejének a Puska­poros dűlőben lévő 1197 n. öl szántóját 15.72 Iv kat. tiszta jövedelemmel 1795.50 pengőért. B iltia Ernő Károly eladti Rékási Nagv István­nak a Makkosháza dűlőben lévő házát 3000 pen­gőért. Koszó Tgnácz és neje eladták Nógrádi István és nejének a Boszorkánysziget-ucca 33a. számú házukat 3500 pengőért. Szegedi Téglagyár Társulat eladta Erős István cs nejének a Tcrcz-ueca 49. számú házukat 161 n. öles telekkel 1288 pengőéit. Ontimizmusf, munka­kedvet és szociális jólétet hirdet az április 29-én megnyitó Budapesti Nemzetközi Vásár A gazdasági -optimizmus jegyében április 29­ér. nyilik meg az idei Budapesti Nemzetközi 5á­sár. Az ország nagy crőfeszitésre készüi. A kor­mány által bejelentett egymillárd értékű beruhá­zási program alkalmas lesz arra, hogy a migyar gazdasági élet hatalmas fellendítésén keresztül falura és városra egyaránt uj szociális jólét vir­radjon. A legnagyobb áldozatot a magyar gazdasági élet felvirágoztatása érdekében ezúttal is újból a magyar gyáripar fogja hoznt. Teszi ezt. abban a biztos tudatban, hogy# népmilliók vásárlóerejének fokozása egyet jelent'a lakosság szükségleteinek emelésével s ezen keresztül a gyáripar termelési lehetőségeinek fokozásával. Az áldozatok és a termelésre való erőteljes felkészülés mellett szükség van azonban a széles fogyasztó rétegek érdeklődésének felkellésére is. Erro tesz kisérlctet eddig nálunk még nem lá­tott méretekben a magyar gyáripar az április 29 —május 9-ig megtartandó Budapesti Nemzetközi Vásár keretében Az ipar ezúttal az egész akció újszerűségével, áruban való gazdagságával akar elsősorban halni a közönségre E célból teljesen átrendezték a vásár területét. Uj beosztásban csoportosítják a szakmákat, amelyek teljesen uj rendszerű nagy épülettömbökben kerülnek bemu­tatásra. Elhozza az ipar a nálunk Magyarorszá­gon egy év során bevezetett összes technikai újí­tásokat, •áruujdonsógokat és a magyar standard­értékek hiánytalan felsorakoztalása mellett egy merőben njszcrüen ható szempontot állit előtér­be; bemutatja részben csoportonként, részben vállalatonként mit tesz a magyar ipar a törvé­nyek előírásán túlmenően a munkásság szociális jóléte s ezen keresztül azon célnak elérése érde­kében, bogy a magyar lakosság legszélesebb ré­tegei állandóan fokozódó jólétben részesüljenek. Az optimizmus, a munkakedv és a jivuló ke­reseti viszonyok jegyében uiegnyiló vásáron a magyar gyáripar, a kézművesipar és népművé­szetek mellett 7 külföldi állam is állit önálló pi­villont. De bemutatják a külföld legmerészebb technikai újdonságait is, amelyeknek sorában egész Középeurópa és a Közelkelct számára el­dig még soha ncm látott szenzációt fog jelenteni a televízió. A Budapesti Nemzetközi Vásár 50 százalékos utazási kedvezménye a vásárra felutazó vidéki közönség részére már április 23-án lép érvénybe. Minden kUlUn CrlcsllCs helyett Reicli Sándor mélységes fájda­lommal tudatja, hogy szeretett édesanyja özv. Reich raorne szül. Iritz Szidónia életének 87.-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése vasárnap, folyó hó 27-cn délelőtt fél 10 órakor a zsidó te­mető halottasházából. Gyászolják menye, Reich Sándorné sz. Engol Irén, unokái, dédunokája cs a ro­konság. Részvétlátogatások mel­lőzését kérjük. Féláru utazási igazolvány a Mezőgazdasági Kiállításra. (Érvényes március 17-1ŐI április 3-ig) a Délmagyarország kiadóhivatalában kapható

Next

/
Oldalképek
Tartalom