Délmagyarország, 1938. március (14. évfolyam, 47-71. szám)

1938-03-20 / 63. szám

Vasárnap, TQ38. március 20. DÉDUGYADORSZÁF, 19 RÁDIÓ Vasárnap, március 20 BUDAPEST I. 9.30: Hirek. 10: Református istentisztelet. 11: Egyházi ének és szentbeszéd. 11.20: Pontos időjel­zés, időjárás és vízállásjelentés. 12.30: Az Opera­ház tagjaiból alakult zenekar. Szünetben 13: Hor­thy Miklósné rádiószózata a magyar társadalom­hoz az Eucharisztikus kongresszussal és a Szent István-évvel kapcsolatban. 14: Hanglemezek. Puc­cini hangverseny. 14.45: Az Országos mezögaz­d a sági kiállítás és vásár ismertetése. 15.30: Ma­gyarország—Németország válogatott labdarugó mérkőzése második félidejének közvetítése Nürn­bergből. 16.30: A rádió szalonzenekara. 17: Ma­gyar szerzők bemutató este. 18.20: Kiveszett ál­latfajok. Felolvasás. 18.50: Cigányzene. 19.50: Sporteredmények. 20: Változatok egy ténia körül. Komédia két felvonásban. Az előadás után kb. 21 óra 30: Hirek. sporteredmények. 21.50: Katonaze­ne. 23: Angolnyelvü beszélgetés a magyar gazda­sági helyzetről. 23.10: Tánclemezek. BUDAPEST IT. 11.15: Szalontöös. 14.45: Hanglemezek. Táncda­lok 15.30: A rádió szalonzenekara. 19.30: Ráth Mátyástól a sajtószabadságig. (Felolvasás). 20: Hirek, ügetüversenyeredmények. 21.40: Hangleme­zek. KÜLFÖLD. Becs. 'Az osztrák rádió műsort egyelőre nem ad ki. Berlin. 20: Dalos, zenés tavaszi est. Boroszló. 20: Lortzing: A vadorzó, opera. Deutse.hlaudsender. 16.15: Indulók és kerin­gők1. Firenze. 22: Falusi zenészek. Hamburg. 20: Kikeleti táncest. Königsberg. 22.40: Tánc­zene. Lipcse. 20.10: Bádióénekkar szimfoniku­sokkal és szólistákkal. London Beg. 19.15: Könnyű orgonajáték. Luxemburg. 22: Táncic­mezek. 24: Kivánságleinezek. München. 20: A szevillai borbély, opera. Prága. 14.30: Bizet: Carmen, opera. Rádió Paris. 21.30: Gárda­zenekar. Róma. 17: Szimfonikus hangverseny. 22.40: Tánczene. Strassburg. 20.30: A Seala­énekkar lemezei. Stuttgart. 19.45: Gounod: Faust, opera. 24: Handel: Rhodclinde, opera. H^FFÖ. MARCHIS 21 Állandó leadások Budapestről hétköznapokon. 6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli ha­rangszó, időjárásjelentés. 12.40: Hirek. 13 20: Idő­jelzés, időjárásjelcnlés 14.40: Hirek, étrend, élel­miszerárak. 16.15: Időjelzés, idöjárásjelentés. BUDAPEST I. 12.05: Katonazene. 13.30: Cigányzene. 16.15: A rádió diákfélórája. 1": Az Eucharisztikus kong­resszus népénekeinek bemutatása. 17.45: Légoltal­mi Liga vándorkiállításának budapesti bemuta­tója. 18.15: Dullien Klára hegedül. 18.45: A kor­szellem hatása a lakásépítésre, (Felolvasás). 19: Hanglemezek. 19.45: Elbeszélés. 20.15: Cigányze­ne. 21.15: Hírek, idöjárásjelentés. 21.40: Debussy­emlékhangvcrscny. 23: Hirek német nyelven. 23 óra 05: Jazz-zene. Kalmár Pál énekel. BUDAPEST IT, 18.15: Német nyelvoktatás. 18.45: Magyar nóták zongorán. 19.15: llanglmezek. KÜLFÖLD. Berlin. 18: Filmzene. Boroszló. 19.10: Dalos, zenés tavaszi est. Deutschlandsender. 15.15: Strauss I!. lemezek. Droitwich. 20: Tánczene. Firenze. 19.20: Falusi citerazonekar. 22: Har­monika és gitár. Frankfurt. 18.30: Vidám le­mezek. 21: Sibelius, Prokofjev, Beger, Liszt és Wagner-lemezek. Hamburg. 19.10: Keyi i­gölenuvek. Köln. 20: Könnyű cs tánczene. London Reg. 19.25: Katonazene. 21: Tánczene. München. 10.10: Kivánsághangverseny. 20: Táiczene. Radio Paris. 21.35: Gieseking zon­goraművész. Strassburg. 12.30: Beethoven: C­rnoll mise. Varsó. 17.15: Csajkovszkij: Esz­moll vonósnégyes. 22: Schumann: D-moll he­gedűverseny. Ravel: Spanyol rapszódia. dpróhir]ctefcjck ioo°/0 hernyóselyem harisnya 2.98 leheletvékony, »próhlb4s Gombház Csekonics u. 3, bujtcrvaxott Különbcjáratu bútoro­zott szoba l-re kiadó. Pacsirta ucca 15, ma­gasföldszint. Egyedülálló fiatal un­nőnél tiszta különszobu kiadó Belvárosban szo líd úriember részére. Esetleg közös háztar. tásban is. „Szerényigé­ny ü". Különálló épületbei két kis bútorozott szoba ol­csóm, azonnal elfoglal­ható. Háztartásra is alkalmas. Alföldi u. 57. Bútorozott szoba í—2 személynek azonnalra kiadó. Feketesas u. 21. különbé járattal. Tuda­kozódni Boldogasszony sugárút 65, füszerüzlet­ben. Egy. kis bútorozott szo­ba április l-re olcsón kiadó. Zákány u. 9. Tisztviselőnő komfor­tos föbérleti lakásába lukótársnőt keres So­mogyi u. 24. I. jobbra. Katonatisztnek elegáns, uocai bútorozott szoba Palkóinál, fürdőszoba­használattal kiadó. Ti­sza L. körút 46, II. 7. Külö'ibejáratu csinos bútorozott szoba kiadó azonnalra is. Margit u. 26, magasföldszint 2. Különbejáratu csinosan bútorozott szoba ki­adó. Kossuth Lajos su­gárat 10, I. 3. Különbejáratu llutoro­zott szoba kiadó. Feke­tesas 22, II. 21, azomar elfoglalható. Különbejáratu uccai — bútorozott szoba lépcső házi bejárattal azon­nalra ls kiadó. Báró Jó­sika u. 13. Csinosan bútorozott különbcjáratu szoba kiadó. Kálvária ucca 8. Magányos nyugdíjas — nőnél lakást keres tel­jesen árva leány. „Ár­valeány" jeligéré. Keresek belvárosban lépcsőházi bejpratu szo­ba, konyhás lakást, áp­rilis elsejére Ileimann Sándorné, Báró Jósika u. 30. sz. Ellátás URI HÁZIKOSZT elismert, ízletes, diétás is. kihordásra kapható. Berényiné, Somogvi uc­ca 22. 261 ÚJSZEGEDEN keresek bérbe 3—4 szobás modern kertes villát, április vagy má­jus l-re autóbusz közle­kedési utvonalán. Bel­városi Lakásiigvnükség Dugonics tér 11, Tele­fon 25-47. Széchenyi tér 15. sz. a, EGV NÉGYSZOBÁS és egy ötszobás kom­fortos lakás kiadó. Komfortos, modern 3 siobis laké* kiadó május 1. Klgyó­ucca 1. 20 év óta Valéria tér 10. lévő fűszeres bolt­helyiség májusra ki­adó. Ugyanott egy 4 szobás összkomfortos, erkélyes mi.id uccai szobák augusztusra ki­adó. Bokor ucca 7 sz., Bol­dogasszony sugárul mel lett háromszobás mo­dern I. em. lakás május l-re kiadó. 3 szobás uccai emeletes modern lakás bérbe­adó. Vitéz u. 15. Nagy üzlethelyiség és különálló szoba kiadó. Somogyi ucca 2-4. Kiadó emeletes egyszo­bás lakás május l-re, Szilléri sugárut 18. Keresek egvszoba. kony ha. előszobás lakást, — esetleg fürdőszobával. Mars tér 1, péküzlet. Kisebb magánházat ke­resek májusra körtölté­sen belül. Csekonics u. 1. Házfelügyelőnél. Üres szoba csak idő­sebb magányos nőnek vagy férfi nak ki idő, használt férfi kerékpár eladó. Szentháromság ti. 35. Heller. Lakás: Vaspálya ucca 4. számú házamban ket­tő. három és négyszo­bás lakások kiadók. 500 kbc motor eladó. Köny­nyebbért cserélek. Kettőszobás, .összkom­fortos lakás Somogyi u. 20. sz. alatt kiadó, ftr deklödni Fischer Kö­ipar, Kálvária u. 3. 3 szobás modern uri la­kás máius v augusztus­ra kiirtó. TTjszeged, — Korondi u. 5. Modern 3 szobás lakás május vagy augusztus 1-rr. Béke u. 1a. kiadó. Szoba, koiivha üresei vagv bútorozva és egy kis szoba kiadó. Öthá. 'lom ucca 41. szám. Fodor telepen szoba, konyhás lakás kiadó, villany bent. Érdeklőd­ni Kossuth .Lajos su­gárut 27. SA. Timpauar Sándor ntódlnál n!c«ó kalapok rak­táron. — Tiaztll. test, javít a lej; 1tit4nyoaabb Arén Siejred, Fodor nocn 20. Otthoni munka viszonylag csekélv be­fektetései havi 120 P kereseti lehetőség bár­kinek. Állandó foglal­koztatás garantálva. — ánvagot szállítjuk, kész árut átvesszük. Kérjen prospektust. Phoenlx Körkötőüzem Kft. Buda­pest VIII., Klsfaludv­köz 3—5. sz. (Válaszbé iyeg) KERÉKPÁRJÁT kijavítom, felujilom, a szezon előtt még. nagv árengedménnvcl. Alkat­részek és uj kerékpárok raktáron. Sáli miisze­rész Szent István-tér 6. (Búzapiac). IGAZOLVÁNY KÉPET sürgős esetben 10 perc alalt készit Kozó fotó. Kölcsey u. 8. 3 drb. svorsfénvkép 70 fillér. Felvételek esle is ké­szülnek. SZAKKÉPZETT ÁPOLÓNŐ ajánlkozik Bokor ucca 10, I. 1. ÉRETTSÉGIZETT fiatalembert keres gvár vállalat általános iro­dai munkák végzésére. Ajánlatokat kérünk — „Kezdő" jelgiére c lap kiadóhivatalába. Egy erős fiút tanuló­nak felvesz Lázár Já­nos sütőmester. Szabad­ság tér 11a. Alsóváros. Fodrásznő , ki jól vas és vizondolnl heti 6—5 P és teljes ellátással közeli községbe felvéle lik „Szorgalmas" jel­igére. Gyermektelen házaspár nvugdijas, vagy ha a férjnek biztos keresete van, bérházba házmes­ternek felvételik. Rész­letes ajánlatok „Ház­mester" jeligére a ki­adóhivatalba. Kőfaragó tanoncnak — ügyes fiuI felveszek. Fábián, Kálvária u. 46. AZONNALI BELÉPÉSRE keresek nagytudásu, fi­atal szabómestert, üzem vezetőnek. Cim a ki­adóba. 228 Gyakorlott varrólányok tauulólányok. bedolgo­zó szabósegéd felvóiet­nrile Ferenezv Lillv. — Tisza Lajos körút 83. száraz vegsiiísriiasi szakszerűen Szecsődy vegytísxtltó véges Ipartelep: Fekotesas­ucca 20. Keresse fel bizalommal, 248 Kerékpározni tudó fiút kifutónak felvesz örlci vaskereskedő, autóbusz állomás mellett. Tanoncot felvesz Wink­ler uriszabó, Tisza L. körút 38. Perfekt varrónő divat­szerint dolgozik, házhoz ajánlkozik. Tisza Lajos kröut 62. f. em. Megbízható házmester­párt keresek. Dr. Rr\. Tisza L. körút 57. Je­lentkezés vasára rp (I e. 9—11-ig, d. u. 3—5-ig Ügyes varró és tanuló­leányokat felveszek. — Gál Anna, Aradi u. 7. Ügyes pépiró kisasz­szony délutáni órákra kerestetik. Jelentkezni: Vadász. Szűcs u. 10, — délben 2—3 órakor. Ügyes tanulóleányok felvételiek Majorossv­né divattermében Bajza ucca 2, II. 7. KÁRPITOS munkákat legolcsóbban szakszerűen készitcK részletre is. h ivásra házhoz megvrk Kristóf László, Felhő ii. 9. Jóházból való tHnonrnt fizetéssel felveszünk. Gombház, Csekonics uc­ca 3. ÜGYES KIFUTÓ felvételik FISCIIER é* PARTOS, Kárász ucca 1 szám. Jómegjelcnésü, jó ház­ból való elárusitó ki­sasszonyt felvesz — Lacher böröndös, Ká­rász u. önálló konfeketó var­rónő alkalmazást ke­res. Kiss, Lugas u. 1. Tanuló leányok felvé­telnek Farkas Erzsi női divattermében, Valéria tér 10. Bischeliő munkához. —i nők mintával jefentkez­zenek. Béke ucca 15b. háztulajdonos. Egy iigves kézilány fel­vétetik. .Szent István tér 11, varroda. Kifutólányt, ta uilólánvt felvesz Kiss Erzsike női divatterme, Vidra uc­ca 3. Megbízható vidéki fia­talember elhelyezkedne kaucióval bármilyen ál­lásba. Bővebbel Szent­györg.y tér 5, földszint. Intelligentcs jungcs — Fraulein wird zu 1 Jahr altos Madeben gr­sucht. Pártos Somogvi u 23. T. Keresek azomali belé­pésre a déleltöti órái­ra, lehetőleg németül beszélő kisasszonyt — gyermek mellé. Dawzi­ger Dezső, Tiszt Lajos körút 54.

Next

/
Oldalképek
Tartalom