Délmagyarország, 1938. március (14. évfolyam, 47-71. szám)

1938-03-29 / 69. szám

Kedd, 1958- március 29. délmagyapország 5 MEGNYÍLT A | A D A c heszíyü, harisnya, fűző szaküzlet IHnDVj Kárász ucca 3. szám alatt Seíyemharisnyák. Habselyem fehérneműk nagy raktára. elárverezték és bezárlak az Imperiál~kávéházat (A Délmaamrorszáa munkatársától) Je­lentette a Délmagyarország, hogy a Kölcsey­ucoa és a Kelemen-ucca sarkán álló Imper'ál­kávéMz hétfőtől kezdve megszűnik. Tulajdo­nosa, ifj. Horváth Ferenc az utóbbi hónapok­ban már csak nagy erőfeszítések árán 'tudta fen tartam az üzletet, a vege. azonban nem tudta feltartóztatni. Az adósságok egyre sza­porodtak. az üzlet pedig — bármennyire is látogatott volt — nem ment ugy, hogv a )levételekből fedezni lehetett volna a tartozá­sokat, vasárnap még folyt a kiszolgálás, a hétfő ha mali záróra a kávéház becsukását jelentette. Hétfő délelőtt 10 ólára volt kitűzve az üz­let, ellen az árverés. Tiz órakor megjelentek a. kávéházban a hivatalos szemelvek, akiknek jrlenlétében azután lezajlott az utolsó aktus. Értesülésünk szerint 1200 Pengő folyt be gz árverésen. A redőnyöket, ezután lehúzták és mindaddig ugv maradnak, amjg valaki ismét meg nem nvitja. Értesülésünk sze.rint már folvnak a tárgyalások, dc bogy kJ lesz az ui tulajdonos, azt még senki sem tudja. Legjob­ban nz állás nélkül maradt személyzetet sújtja a, dolog, de érzékenyen érinti a közönséget is. Az „Imperiál" kávéház adott hosszú időn ke­resztül otthont a szegedi zenészvilág ténye­zőinek. itt, adtak, egymásnak találkozót min­den délután a - szegedi muzsikusok. Az Impe­riál volt a, szegedi sakkozóknak is a főhadi­szállása, itt zajlottak le a versenvek is. Re­mélhetőleg a kávéház nem marad sokáig zár­va. Kedden avatják fel az ujszegedi védőnőképző intézetet Félmilliós költségvetéssel elkészült a pompás, mo­dern, u] egészségügyi intézmény (A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Johann Béla államtitkár kedden délelőtt adja át ünnepélyes külsőségek között rendelteté­sének az ujszegedi védőnőképző intézetet, amely a régi szerb internátus nagyszerűen átalakított, épületében kapott, pompás, modern hajlékot. Az uj intézetet hétfőu délelőtt mutatta be dr. Lőrincz Ferenc professzor, a vé­dőnőképző igazgatója és Vizy Marianne, az intézet főnökasszony a a sajtó képviselőinek. Ahjk ismerték ezt a gvönvörü helyen fekvő intézetet, internátus, maid később rendőrlak­tanya, korában, mai állapotában nehezen is­mernének rá. Az épület belsejét Kovács Iván műegyetemi tanár tervei alapján teljesen át­építettek. modernizálták ós uj céljának meg­felelően tökéletesen felszerelték. Az átalakí­tás és a felszerlés több mint félmillió pengői)© került és a pompás eredmény a szegedi ipa­rosok és szakmunkások rátermettségét, meg­bízhatóságát bizonyítja. Az épület, amelyben már meg is indult a védőnőképzés, teljesen készen várja a keddi felavatást. Már csak az ablakokat tisztogat­ták ós a bejárathoz vezető utat hozták rend­be. Lőrincz professzor ismertette az uj intézet rendeltetését Elmondotta, hogy az országos közegészség­ügyi intézet, amely a belügyminisztérium fel­iipJVeleti hatósága alatt, működik, a minisz­tériummal együtt tízesztendős munkaprogra­mot dolgozott ki az ország közegészségügyi szolgálatának kiépítésére. A terv szerint az ország területét mintegy nyolcszáz körzetre osztják fel. minden körzetnek lesz orvosa és az orvos mellé beosztanak egy képesített zöld keresztes védőnőt is. Tiz év múlva mintegy 1000—1200 védőnő áll már a közcgész»ségiigv szolgálatában. Az első ilyen intézet 1930-ban kezdte meg műkö­dését Budapesten Vele egvidőben a debreceni egyetem belgyógyászati klinikáján is meg­kezdték a védőnőképzést. Ez a két intézet, évente 50—55 védőnőt képez ki és igy. bogy 10 év múlva legalább 1200 védőnő teljesíthessen az ország területén közegészségügyi szolgá­latot, ujabb intézet létesítésére volt szűkség. Ez nz ni intézet, kezdte meg működését eb­ben a tanévben Budapesten ós foglalta el most u.i hajlékát Szegeden. Az intézetre tiz év le­teltével is szükség lesz az utánpótlás céliaira. A védőnőképző intézet szervezetét é« ren­deltetését Viz\u Marianne, az iutézet főnök­asszonya ismertette. Elmondotta, hogy az intézetbe azok kélhetik felvételüket, akik érettségi bizonyítvánnyal, vagv tanítónői ké­pe, sitésscl rendelkeznek 18 és 30 éves korhatár között. Az intézet a hároméves tanfolyam elvégzése után keftős képesítést ad növendé­keinek, ápolónői ág védőnői oklevelet.. A ké­pesítés egy öthónapos- előkészitő tanfolyam> mai kezdődik, ahol a növendékek elméleti tár­gyakat tanulnak, ápolástant, anatómiát, ké­miát. Ezután kezdődik meg a ayakrolati kc­pesii/s a tanifó-kortermekben. A növendékek, akik csak bennlakók lehetnek, egv teljes év­re bevonulnak a kijelölt egészségügyi intéze­tekbe. leginkább az egyetemi klinikákra. A védőnői gyakorlati kiképzés négy-öt hónapig tart. A három év alatt körülbelül huszonöt kollokviumot kell a növendékeknek letenniök. végül,, mintegy zárószigorlatként, közegész-, ségtanból, védőnői módszertanból és ápolás­tanból vizsgázniuk. Az ujszegedi intézet 130 növendék számára készült. Az idén csak az első évfolyam nvilt még, amelvnek harminckilenc növedeke van. Az oktatás munkáját az oktató testvéreken kivül az egyetem által kijelölt szakelőadók végzik. A növendékek élelmezési megtérítés cimén havi 50 pengőt fizetnek, a szegóiiy­sorsuak 50 százalékos kedvezményben része­sülnek. de minden növendéknek kiképzési hoz­zájárulás cimén havi tiz pengőt kell fizolnie. A tanév tulajdonkénen 12 hónapos, de egy­hónapi szabadságot kapnak a növendékek, akik az oklevél elnyerése után azonnal állásba jutnak havi 120 pengős kezdő fizetéssel. Ez­ídőszerint, 120 védőnő működik az országban és «zó van arról, hogv a védőnőket az állami státuszba fogják beiktatni. Az intézet két vezetője végigkalauzolt ben­minket az épület minden részén. Bemutatták a földszinten elhe­lyezett konyhákat, a személyzet gyönyörűen berendezett lakószobáit, A földszinten ren­dez téli be a tanitó-kór termet, ahol a növendékeket a betegápolás 'tudomá­nyára készítik elő. A többi tanterem a két emeleten van. ahol az oktató-testvérek, a fő­nökasszony és a,z igazgatóság szobái is he­lyet, kaptak és it.t sorakoznak fel az jzlfse-en berendezett növendókszobák is. Egy-egy vilá­gos. tiszta, szobában három, vagv négv nö­vendék lakik. Pompás fürdőszobák, zuhany­kamrák állanak a. növendékek rendelkezésére. A tervező nagvszerü folvosórendezerrel elégí­tette ki azt a követelményt, hogv az épület egves részeit, egyes lakószoba-csoportokat> el­különíthessenek egymástól. A hatalmas épü­letet, amelv gyönyörű kert közepén áll, köz­ponti fűtéssel szerelték fel, a vízszolgáltatást külön, artézi kut látja el. Kétségtelen, hogv ezzel az ui intézettel a város igen jelentősen gyarapodott. Az inté­zet költségvetését pontosan még nem állítot­ták össze, de valószínűnek látszik, hogy a védőnőképzőn keresztül éveDtc több. rpint két­százezer _ nengő kerül a város gazdasági vér­keringésébe. A keddi ünnepélyes avatáson dr. Johann Bé­la államtitkár nagyobb beszéd keretében adja és rendeltetésének a közegészségügyi szolgá­latnak ezt az ui intézményt. A szerelmes férj bünügye Az eljárási megszűnteitek ellene, mert köz­ben visszahódította frlcscgct (A Délmagyarország munkatársától) Ro­mantikus hátterű ügyet tárgyalt a ' szegedi törvényszéken Hábermann Gusztáv törvény­széki biró. Kovács Józsof deszki hajós volt a vádlott, aki ellen felesége tett feljelentést magánlaksértés és lopás miatt. Az asszony hatesztepdei együttélés után elhagyta a férjét és visszaköltözött a szüleihez. A szerelmes férj azonban mindenáron vissza akarta hó­dítani feleségét, aki azonban nem volt hajlan­dó visszatérni hozzá. Egvik este a féri bc­mászott felesége ablakán és a ruháit össze­szedve elvitte magával Még azon az éjszakán keresték a csendőrök, egy kocsmában talál­tak rá, ahol nagvbau mulatott. A ruhák azon­ban nem voltak nála, előadása szerint eladta. A hétfői tárgyaláson megjelent a csinos menyecske is, aki szintén kimagyarázta a dolgot, Kiderült, hogy a féri nem lopta el a ruhákat, csak azért vitte el. hogv az asszonv utánok menjen, nem is adta el azokat, csak nem akarta a cscndőröknok visszaadni. Az asszony visszavonta feljelentését férje ellen, annyival is inkább, mert mint mondotta, újra boldogan élnek egvütt... A biróság az eljárást megszüntette, a fia­talok pedig boldogan távoztak az épületből. Minden nondos oazda vefemfoymagvait Hegsdlis Nándor vetőmag­ssakdsletáben vásárolj® Tisza Lajos k'árut 51­Feltétlenül megbízható !

Next

/
Oldalképek
Tartalom