Délmagyarország, 1938. február (14. évfolyam, 24-46. szám)

1938-02-27 / 46. szám

fítl.MA GVAPODWA G Vasárnap, IQia. február 1.7. A RENAIS5ANCE PENS'O Budaoest szívében. IV., Irányi-u. 21. a legtökéletesebb konfortót, a legkitűnőbb konyhát, kívánatra diétás ellátást is nyújt mér­sélitU áruk m\\ctt A legideálioabb tartóz-kodás családoknak. Minden szobában hideg es meleg folvóvfeí Lift ójiel-nappal. Autóbusz és villamos közlekedés minden iránvban. Te­lefon 185-527. . Mmm+wmm TJ-r- t ' ^ — Nagv részvét mellett temetlék el dr. Pálfy György feleségét. Szombaton- délután három ó akor temették el óriási részvét mellett dr. Pálfv Gvörgv kulturtanáesBOk feleségét. Ne-, nie^ Endrényi Paulát, aki hosszú szenvedés után pénteken reggel halt meg. A belvárosi temető halottasháza körül a gyászolók óriási lümcgo jelent nfoír. A gvászbaborult család tagjain kivül megjelent a temetésen dr. vitéz Imecs Gvörgv főispán, dr. vitéz Shrov Kálmán c dr. Hunyadi-Vas Gergelv Országgyűlési kép­vselők. a városi tanács tagjai teljes számban, az egyetem, a középiskolák és az állami hi­vatalok képviselői és testületileg- vonultak ki a városi tisztviselők. A temetési szertartást Penny Ferenc rókusi plébános végezte npgv papi segédlettel. A gyászszertartás után a koszorúkkal elborított koporsót a családi air­boltban helyezték el. Hl | Gumlharisnyát JL gumifüzőf, gyógyhaskötőt, füzét készen és mórlék után M ö t I «, Klsuiil t é r 3 • - MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kophatnak Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 1 gépész­Kovács, 1 bognár, 1 kádár, 1 kötélgyártó, t kosár­fonó, j hólgyrodrász, 1 papucsos, í fésűs, 2 n'őt­kui gazdasági'"mindenes, 1 nőtlen tehenész, 2 ki­futófiu. Nők: 1 cipötüzőnö vidéken, 1 hölgyfod rás.znö vidéken, 1 torontáli szőnyegszövönö szövő­székkel, 2 horgolónö, 2 tégla foruiázónő vidéken. Hadigondozottak részérő fenntartott munkahelyek: Mdckcu: 1 molnár, 6 téglagyárt niunkis, 4 sző­nyegszövőnő. Tanonchelyek: 1 kalaposleány, 1 ko­vács. Foglalkozást keresnek: 1 kónyvelőnő, 3 gép- cs gyorsirónő,'2 kiszolgálónő, 3 ápolónő, 1 orvosi asszisztensnő, 2 kereskedősegéd. 1 szoba­inas, 3 sütőseged. illatszereit, pipere* es háztartási clhxeK Bokor-drogériában a legolcsóbban —-kaphatók hórása ucca 12 Dr. med. László-tftle készítmény ok eBjeirnsiiója — Eljegyzés, ördögh Gizella (Vccsés; cs Zsetnbery János (Szeged)' jegyesek, f M-H den Külön értesítés helyett.). _ Rómában a nászutasok kedvelt szállodája: « Hotel Iniperiul-Touring..Via Víttoria 3 ehető 21. Elsőrendű szálloda. Autóbusz minden vonatnál. — Gyermekek részére tapasztalt orvosok Dar­molt rendelnek, mert egészen kis adagokra oszt­ható és enyhén hajt anélkül, hogy a legkevésbé is ártalmas volna. A gyermekek szeretik a Pár niolt, mert oly jóizű,- mint a tiszta csokoládé. Í Gr. Tátit mmm M Tisza L. krt 60a. Tol.: 10-20, 10-30. A mai modern orvostudomány minden vizsgáló és gyógyító eszközével felszerelve. Szabad orvosválasztás. Az intézet OTBA beutalásokat elfogad. — Agyvérzésre hajlamos idősebb emberek­nél, akiknél igen fontos, hogy erőlködés nél­kül mindennap könnyű bc lürülésük legyen, a természetes „Ferenc József" keserűvíz — rcg­Í [el éhgyomorra egy kis pohárral bevéve — a ehető legjobb szolgálatot teszi. Kérdezze meg. orvosát. GrrmeK. m és sporíhocsit vepjjrn a kí­(•zitínél, vitéz nCI'Oy éí vasbutoT­n^eniében, Kálrária u. 44. Tel. U—38. Ott 3eév-l(is0b"t>! AlIsttilÁMMSt. Xacy v&lasiti>k! — ügyvédi bir. Dr Hajnal István ügyvéd, Sze­ged sz. kir. város tb. főügyésze, ügyvédi irodáját Klauzál-tér 3. szám (Kiss D. palota) áthelyezte és ügyvédi gvakorlatát újból megkezdte. Telefon: 22-66. YX R R Jfy ELŐAPASOK. A Schola Emerienna rende­zőében kedden este 8 órakor dr. Kari János, a piarista gimnázium igazgatója tart előadást „A falumunka és n főiskolai ifjúság" címei a tanár­képző főiskola nagy előadótermében. Sírköveket legolcsóbban Fábiáunál, Kálvária u. 46. Felhívjuk a butovvásárló köxcnség figyelméi a Kertész Sándor cég álíal „népjóléti butfor" név alatt forgalomba fiozoif fjáíószobákra, amelyek .. 385 pengős $ egységúrban kerülnek ela­dásra fet.es lelssereiessel, j lakásba szállítva. M b /torok véietkényszer néík.t meg­lekiniőeiök a cég Teketesas uccai bútorcsarnokában — ANYAKÖNYVI HIREK- Az elniult héten született 17 fiu, 5 leánv Házasságot kötöttek; Ko­vács János Gombos Erzsébettel, Wagner Győző Szabó Vilmával, Módra András Acs Sánta Piros­kával, Csúcs Gergely KispAÍ Veronikával, Vörös János Körösi Borbaiával, Ábrahám Sáudor Csányi Máriával, Kiss Ferenc Dékány Ilonával, Kátéi József Hódi Rozáliával. Szabó Lajos Domokos Ró­zsával, ördög Lehel Vörös Rozáliával, Elek Jó­zsef Jamlijrik Irénnel, Nóvák Kapoly Lackó .Telő: ziával, Korom Káhua í -Nagy Olgával, Fodor Géta Lindenberger M.ü-giltil, Naszádi György Farkas Etelkával. Elhaltak: Méri Sándor 70, Kiss Antul Etsocr Lnáenc 82, özv Borsos Pálné 74, özv. Szikom Jánosné 50. Horváth Julianna 49, Vig Rozália 61, özv. Tanács Vino'n&ip, Husz dojép 18, özv. Kenderesi Miklósié , 77. Rácz Kálmán 40j Sehreiber Aranka 24, Bfma Mátyás 24. özY; Jut húsz Józsefné. 68. Barna Andor 4. Kormos István­né 25, Heacdüs János 46 TáTóth Tnm- 27,, Do­rá/.. János 41. Kecskeméti Fereftt 5-".. Xéairti I)®' ;-sö 67, özv Ki$ Istvánné át, SaH'ö Hugó 46, Kiss István 53. Sitdn Tetiö 4,'SzcbenI Endre 81, WÍW Ma­yer Só idorné 89, özv. Mcák Gyuláné 89, Seiier Mihálv 67, Szabó Gyula 72. Luzár llorti 22, Ko­vács Péter 61, Verők Ernő 44, özv. Weiss József­4né 63. Kimecs lgr.ácné 83. dr. Pálfy Györgyné 36, •özv. Csikós Mihályné -83, CsaraanRó Ferencné 86, özv Juhász Andrásné 61. özv. Péterfi. Antal­né 82. Nagy Margit 10, Y.imonyi Béta 6R. özvi 6zalxi Pálné 68 özy Szőke Farkasné 58, Koszó J,ózsef 78 iíef.r Mátvás 75. özv Tassi Sándorné 70, Nagy lAntal 63 évesró " T 1 """ " • Egyelem! íanórok előadása \i/~\\i\' r\C~l a P arísfa D'ákszővefséqben A Szegedi, riarísta Diákszövetség ifjúsági osztálya a kegyeerendi gimnázium igazgató­ságával karöltve a szülők és a pedagógusok számára rendkivül érdekes előadássorozatot rendez, amelynek bizonyára igen előnyös kö­vetkezményei lesznek a diáknovelés területén. Az előadást március 5-én dr. Lőrincs Ferenc egyetemi tanár tartja „Iskola és egészség" ci­men, március 11-én dr. Ditrói Gábor „Az is­koláskor szembetegségei'', 19-én dr. Rusznvdh István „A betegségek kezdetei. 26-án 'dr. Melczer Miklóő „A nemi önmegtartóztatás és a nemi felvilágosítás kérdése", április 2-án dr. Vórkonyi Hildebrand „A gyermek- ós ifjú­kor főbbi athalógiai jelenségei a uevelés szem­pontjából" cimmel tart előadást. Az előadá­sok déhitán 5 órakor kezdődnek a piarista gimnázium dísztermében. RILNAWIONIKTLS IIANGVERVRW Március 1. Tisza 8. Vezényel". fPICSAY FERENC — Müsorn? előadás a felsővárosi kultúrházban ML este 8-kor a Belvárosi Katolikus Legényegy­let műsoros előadást rendez a felsővárosi kultui­házban. — Orvosi hir. Dr. Tóth Jenő szabadságáról visszatért és rendelését ismét megkezdte. Harisnya szemf efszedések n»0«H pl gyorsan és olcsón késáülnek. HaTisnyafejelések, uj harisnyák legolcsóbban K. KELEMEN ILONKA Köt üdéjében Gróf Apponyi Albert-ucca 14. szám. — Görögországba, egyiptomi kirándulással rendkívüli olcsó társasutazás indul március 19-én. Felvilágosítást ad és prospektust küld a Via uta­zási iroda, Budapest, IV., Váci-ucca 36. öngyilkosság. G o n d i András Hétvezér* ucca 49- szám alatt lakó munkás az elmúlt éj­szaka felakasztotta magát. Felesége és fia ta­lált rá, dc akkor már halott volt. Tettének oka ismeretlen. — Riszilö-tcrvező és lakásberendezési tanfo­lyam. Március elején nők részérc diszitő-, terve­ző- és lakásbcréndez'ési tanfolyam nyilik i faipari szakiskolában. A tervezéseket Gaál Dezső rajzta­nár tanítja, a lakásberendezést és a butórstllus­ismereteket Nagyiványi Fekete Dezső tanár adja elő. Jelentkezni lehet a Faipari Szakiskola iga gatóságáanl. — Kényelmes ruházkodás. Nem kell külön uta­kat tennie, saját otthonában zavartalonul \álo­gáthat, ha megbízható, lartós szöveteket rik- í venni. A Trunkhahn posztógyár önnek is-szállít­ja ruhánként angolosan gyártolt szingvapju szö­veteit közvetlen a gyárból. Kérje költség- és ko« telezettségnientesen a mintákat: Budapest, KI., Lenke-ut 117 — Közgyűlés a ebevránáL A Szegedi Chev-.a Kaddisa március 6-án, vasárnap d. u. 5 óraken- n chevra nagytermében közgyűlést (art. amelynek napirendjén egyéb tárgyakon kivül az 191)7. évi jelenté? és "zárszámadások szerepelnek. A köz­gyűlés utá i — 6 órakor -r- a fűtött régi temnjpni. -bon istentisztelet lesz nz elnuilt évben elhunyt nagv'aiiik emlékére. Ugir n közgyűlésre, mint ©.3 istentiszteletre ezúton is meghívja' a Szcntegylet tagjait az^rflőljáróság. K7 tSxs szállodája BUDAPESTEN a CORVIN SZálIODA Budapest szivében ,a Nemzeti Szinház mel­lett: VIII., f.sokonay utca 14. Tökéletes' modern komfort. — Folyóvíz és központi fűtés minden szobában. Budapest valamennyi villamos vasútja és autóbusza a hotel közvetlen közelében. Egyágyas szobák már 3 pengőtől, kétágyas szobák 6 pengőtől, teljes penzió 6.50 pengő

Next

/
Oldalképek
Tartalom