Délmagyarország, 1938. február (14. évfolyam, 24-46. szám)

1938-02-13 / 34. szám

DE [.'MAGYARORSZÁG Vasárnap, T938. február T3. Dr. Sajó Lajos fák meg a maximális beteglétszámot. A helyzet ilven körülmények kőzött tartha­tatlan Szögeden. Érdeklődtünk éhben az üjzvben dr. Saió Ln­jos tiszti főorvosnál, aki elmondotta, hogy a helyzetet ismeri, a panaszokat jogosultak­nak tartja. — Már többször intéz­tem felterjesztést az il­letékes faktorokhoz — mondotta a főorvos és rámutatva a helyzet tarthatatlanságára, szorgalmaztam a klinikák beteolétszdmának felemelését, mert lehetetlen helvzet. hogy amikor anny'ra szükség* lenne a férőhelyekre, n szegedi klinikákon az ágyak egész sora álljon használatlanul: Nagvon helyénvalónak tartanám, ha megmozdulna ennek a sebészeti esetnek az apropójából a város hatósága is és a kultuszminiszternél szorgalmazná a klini­kák hofecrlétszámának felemelését. SZEGEDI FARSANG —oOo— BALT NAPTAR Február 15, Hungária: F.mcrieana-bál. Február 17. Hungária: Cigányból. Február 19, Tisza: Erdélyi bál Ipartestület: A városi adóhivatal alkalmazot­téinak bálja. Hungária: SzAK-bál. Február 23, Hungária: Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők farsangi estje. Hungária- Múrnökszövplség bálja. Február 20, Ti«za: a medikusok és gyógysze­részhallgntúk bálja Tparteslillet; Á Szegedi Munkás Testedző Egye­süld jelmezbálja. Február 27. Ipartestület: Frontharcos-bál Március 1. Ipartestület' Polgári Dalárda bálin Báli ruhák szakszerű tisztítása, festése az 55 éves Glöckner cégnél X • Iskola.ucca 27. (Fogadalmi templomnak átal) Pusztaszeri bál A Pusztaszeri Árpád Egyesület szombaton este V Tisza-szálló nagytermében rendezte meg ha­gyományos bájját. A, gyönyörűen feldíszített ter­met koróskotúi páholyon övezték. A falakon gir­landok futottak végig, nemzeti zászlók és címe­rek díszelegtek mindenütt. A díszpáholyban foglalt helyet vitéz Imecs György főispán, vitéz dr. Shvoy Kálmán ny. al­tábornagy, országgyűlési képviselő, dr. Pálfy József polgármester, vitéz M é r c y László ve­zénylő tábornok, vegyesdandárpa rancsnok, dr. Bu'ócz Béla főkapitunyhelyettes, dr. Tóth Béla polgármestcrhclyettes, Gclci József, az egyelem rektora és még sokan inások. Tiz órakor, amikor a kürtös megfújta a sorn­kQzót, Boldizsár Kálmán zenekara rázendített a Rákóczi indulóra és megkezdődött a diszfelvonu­lás, amelyen a következő párok vettek részt: Danner Jánosné — dr. Tóth Imre, vitéz dr. Tmecs Györgyné — vitéz Mércy László, dr. Pálfy Józse.fné — vitéz Imecs György, dr. Sziráky Gyu­Jánó — dr. Pálfy József, dr. Hunyadi-Vas Ger­gely né — Pintér Ferenc, Antalffv Lászlóné — dr. Buócz Béla, dr. özv. Vanie Rezsönc — dr. Fodor Irnő, Kispál Lászlóné — dr. Török Béla, Endresz Dánielné — dr. Hunyadi-Vas Gergely, Forgách Dttóné — dr. Falcione Kálmán, Seholtz Mária — Tóth Sándor alezredes, Kerekes Gyuláné — dr. Bokor Pál, dr. Némedy Gyuláné — vitéz Knrá­Honv László, Kneffel Sándorné — vitéz Lengyel Endre, Somlalvv Gyulánc — Nagy Jenő, .Magyar Ilonka — ifj, Dinner János. Danner Sándorné — vitéz dr. Gárgyán Imre. dr. Bokor Pálné — Dan­ner Sándor, Sonkovits Ilonka — v. Redő Árpád, Milotta Jánosné — vitéz SOvegh Dezső, Bajor Gé­záné — vitéz. Csetneky Lajos. Varga Antalné. — v itéz Szentannay Félix. Tilt Elza — dr. Csapó Ferenc. Kurbos llly — Fráter Pál. Amikor a bevonulók clhrlvezkedtck a terem­ben. n tiszti ld«ircx»port párjai vonultak bc a llu­nvadi László-induló ütemeire és előadták n ,,ltá­kóezi-gyúrüt", nz. „Arpád-andalgól" és n „Lever­tél". A tiszti csoport taglal voltak: Tarlós ondolálást h&lfeslést, sacöKKést végeztesse Somogvi-u. 23 urS- és hölgyfodrász­c 71 Inllhon -Tornado" hajszárító S»ZdlUlin«in. 20 perc alatt szárit. EKETEfoür:szsza:ori Tulaidonos: PBlVdlGTI LHOSIÉ Armandola Gabi, Apatby-Abt Margit, Bartók Éva, Bogdán Gabriella, Borbola Dundi, Cseh Er­zsébet, Ditróy Zsófia, Erdélyi Magda, Falcione Éva, Gcley Judith, Hermán Kata, Jámbory Ma­rianne, Kéray Éva, Kisfalvv Edith, Koltay Manci, Magyar Lonci, Nagysolymossy Lili, ltácz Csöppi, Rőhling Margit. Schmidt Edith, Tésy Ary, Vára'ly Ágnes, Zilahy-Kiss Magda, Zsidav Ada, Zsifko­vics Katalin leányok és Adám Tibor, Atkay Jó­zsef. Boné Gvula, Börzsöny László, vitéz Csenkey István, Czike Ernő, Fabinyt József. Fehér Béta, Fluek Dénes, Galgóczy Konrád, Hais Tibor, Haj­du Elek, Homonnav Hugó, ljjas József, Jalsovszky Jenő, Kotra Mihály, Kulay Sándor, Lajosv .Tenő, Lasztóez János, Gvőrszigethy Némay Ferenc, Nyitó János, vitéz Pálfy Gyula, Sonecker Sándor, Szentes Ferenc, Szmollányi Ervin, CsikóTapolczay Lázár István. Totnav György, vitéz Tövisváry Bruno, Váry Antal, Zsoltay János. A jól sikerült bemutató után a Hunyadi Lász­ló-induló ütemeire bevonult a terembe a Puszta­szeri Árpád Egyesület diszmagyaros táncosai. A beköszöntöt Puskás Ferenc mondotta. Ez­után eljárták a toborzót és a diszpalotást. A meny­asszonyi gyertyás táncnál a menyasszony G u b o­di Boriska, a vőlegény dr. Lengyel István volt. A Kállai-kettősnél Ti 11 Aranka és Szalay József töltötte be a szerepet. A toborzó előtánco­sa Temesvár? István volt. A bemutatók után megkezdődött a tánc, ame­lyet keringő vezetett be. A táncrenden Arpád-an­dalgó, Csárdás, Levente. Lengyelke szerepelt, a bá! a késő éjszakai órákban a legjobb hangulat­ban ért véget. A bál alkalmára készített díszes kivitelű „Emléklapban" vitéz Mércy László vegyesdandárparancsnok a „Hagyományok dicsé­retei" cimmel érdekes ismertetőt irt. Egy-egy köl­teménnyel szerepelt: vitéz dr. Imecs Gvörgvné. dr Tóth Béláné, dr. Tó»h Imre. dr. Márkv Imre, vitéz Lengyel Endre, dr. Némedy Gyula és dr. Lúgos i Döme. —EO— Dolgozó Nők „Dinom-Dánomja" A Do'gozó Nők szombaton este jól sikerült jel­mezes farsangi mulatságot rendeztek az ipartes­tü'et márványtermében, ötletesnél ötletesebb jel­mezek sorakoztak fe'. a mulatságon, amelyen a haj­nali órákban is ió hangulatban ropták a táncot a fiatalok. "Sej Jiaj dinom-ddnom...* kezdetű csárdással nyitották meg a bálát és igazi dinom-dánomozás volt »kivilágos-kivirradtik«... Az agilis rendezőség a Dolgozó Nők fővédnö­keiknek díszpáholyt áhított, itt foglalt helyet Var­ga Mihályné, dr. Cser6 Edéné, Rosenstock Sala­monná, Neumann Gyuláné, Kárászné Szivessy Má­ria, Pogány Margit, dr. Reich Olga, Ki lény i Irma és méook. -OOO— Vitézek bálja Kiskundorozsinán. A kiskundo­rozsmai vitézek műsoros estéllyel egybekötött ha­gyományos vitézi bálja, mint a múltban, ugy az idén is a nagyközség legsikerültebb farsangi bálja volt. Varga János Balázs vitézi címerekkel, nem­zeti szinü lobogókkal és fenyőgallyakkal pazarul feldíszített tánctermét színültig töltötte meg nem­csak Kiskundorozsma, hanem a vármegye és Sze­ged városának is előkelő közönsége, kiket a bál főrendezői: vitéz Baá;s-Piri István, vitéz Szeke­res János, vitéz Balázs-Piri Márton és vitéz Szaoó Gyula fogadtak. A díszbe öltözött huszonnégy vitéz sorfala között bevonult fővédnökök: vitéz Potg­tgondg Károly ny. ezredes, a szegedi vitézi szék képviselő.'e, Szeder János országgyűlési képtitelő, dr. Dúsa István a ispán, Sztriha Kálmán esperes­plébános és Eszes Imre érkezését kürt harsonája jelezte, mely után fél 9 órakor megkezdődött a gazdag műsoros est. A 23 előkelő védnökkel együtt • bá on közel 35J főből álló megjelent díszes kö­zönséget vitéz Balázs-Piri István e. in. szá.rados üdvözölte kedves és meleghangú beszéddel, mely után a kiskundornzsmai polgári dalárda Pólóiig József kitűnő vezényletével elénekelte a •Hiszek­egyet*. Ezután Szeder János méltatta a vitézek, a frontharcosok és a hadirokkantak nagyszerű har­ci ténykedéseit a vi ágháboruban. Dr. Eszes Endre szavalt mély átérzéssel Gyóni Géza örökszép ver­seiből. Ezután Pásztói Józseftőt >Lesz még ta­vasz* cimü egyfelvonásos hazafias színmű ke­rült előadásra, melyben kitűnően állták meg he­lyüket: Bálint Valéria, Török Kató, Kádár Antal és Fellner László, sok-sok lelkes tapsokat aratva* Majd »Katonada'ok< előadása következett Palofay József kiváló vezényletével. A záróbeszédet Sztriha Ké'mán esperes-plébános tartotta, gyönyörű sza­vakkal emelve ki a magyar katonák hősi küzdel­mét. A nagyszerűen sikerült ünnepélyt a •Him­nusz* hangjai fejezték be, a polgári dalárda elő­adásában. A műsorszámokat vitéz Szekeres János ismertette mindvégig lebilincselő szavakkal, majd szebbnél-szebb irredenta katonadalokat énekelt, melyet saját hegedüjátékával kisért. A kitűnően sikerült műsor lepergése után Bálint Kálmán ci­gányzenekarának a vonóján felcsendült >Messze van a nyiregyházi kaszárnya* kezdetű csárdás és a következő párok nyitották meg a táncot: dr. Seress Samuné—vitéz Pottyondy Károly, vitéz Ba­lázs-Piri Istvánné—vtléz Szekeres János, vitéz Szekeres Jánosné—vitéz Balázs-Piri István, dr. Sztriha Istvánné—Brunner József Jenő, Brunner József Jenöné—vitéz Balázs-Piri Márton, Balázs­Piri Aranka—dr. Bakonyi Péter, Dósa Ella—Kiss Oszkár, Farkas Ica—dr. Eszes Endre és Bálint Valéria—Katona Pál. A legjobb hangulatban kl­vildgos kivirradtig tartott a bál. Millos Aurél az Egyetemet és Főiskolát Vég­zett Nők Egyesületének farsangi táncestélyén. Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők Egyesületé­nek szegedi csoportja február 23-án 9 órai kez­dettel tartja műsoros tánccstélyét a Hungári3 nagytermében. Az est egyik kiemelkedő eseménye Millos Aurél, a Nemzeti Szinház tánctanárá­nak, az országos nevü korrcografusnak fellépése lesz. A kitűnő táncművész három szólótánocat lép fel. Az Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők Egyesülete szegcdi csoportjának legutóbbi érté­kes rendezéseit, Piccard és Szent-Györgyi Alb»rt előadásait nagy érdeklődéssel kisérték, minden jel arra mutat, bogy a műsoros táneestély sem fog az egyesület megelőző rendezései mögött ma­radni. A tiszta jövedelmet az állástalan diplomás nők leisegélyezésére fordítják. A városi adóhivatal alkalmazottal február 19-én este 8 órai kezdettel az ipartestület termei­ben műsorral egybekötött farsangi bálát rendez. A bél tiszta jövedelmét a városi alkalmazottak egyesülete székházának belső berendezése javára fordítják. A bál iránt általános nagy érdeklődés nyilvánul meg. Ha kerékpárja lalyigak,^: fafll IMI Veszek bármilyen kerékpárt, varrógépet, UHLIDk* motorkerékpárt és esónakmotort, — O ALIBA, Kossuth Lajos sugárút 6. szám ll csotbstá a Msaas Tátrában Nővé Strbska Pléso) 1820 m. magasságban lüóry szaiiűK es penzió Egész április végéig téli sport. Sikurzusok. Magaslati nap. Pihenés. Modern komfort, zene, tánc. Mérsékelt árak. Pengő átutalást elintéz a Tátrai Fürdők Képviselete, Budapest, IV, Jó­zsef tér & Korzó jégpálya ma délután 6-161 nyílva B eiyegouiíiieményeKet, pénzes levélen érkezett bélyegeket magas áron veszem. BELYEGKERESKEDÉS Lém téren. jlskola uoca 29/ j

Next

/
Oldalképek
Tartalom