Délmagyarország, 1938. február (14. évfolyam, 24-46. szám)

1938-02-27 / 46. szám

Vasárnap, TQ38. február 27. DÉLMAGYARORSZÁG Egy amerikai tudós izenzációi felfedezése* BARATI GYÖRGY (gordonka) HED Y DtlRRER (zongora) közreműködnek a márc. 1-í filharmonikus hangversenyen. — Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalan­Ság, mint gyulladásos pirosságok, pörsenések ós pattanások, amelyek elégtelen bélmüködés ós emésztési zavarok következtében támadnak, a természetes „Ferenc József" keserűvíz hasz­nálata által — reggelenként egy pohárral rendszerint rövidesen eltűnnek. Kédezze meg orvosát. Kávépörkölés naponta reggel 7—8-ig Kocsisnál. — Uj közérdekű intézmény a Meinl Gyula Ház­tartásgazdasági tanácsadó, amely a Háziasszonyok minden háztartással kapcsolatos kérdésére díjta­lanul válaszol. Cime: Budapest VII., Rákóczi-ut 4., félemelet. A helyi Meinl fióküzlet a leveleket díjtalanul továbbítja. ízlés, szabás, elegancia Oroiz szabó titka! Széchenyi tér 17. I. emelet. .— Felesleges szenvedni! Fej- és fogfájás ese­tén 1—2 Aspirin tabletta elegendő ahhoz, hogy jó közérzete helyreálljon. Ara 2 darabos zacskóban 24 fillér, 20 darabos dobozba a 1.80 P. Aspirin Csak akkor valódi, ha a tablettán a „Bayer"-ke­rcszt látható. — Stauffcr dobozos Roehcfortot kérjen! UJ! MEGNYÍLIK! MEGNYÍLIK! Napsugár Kelm8lBSlO-, uegifliSZlilÖ­'telep- Maros uca 42. U" — A SZEGEDI PIAC ARAI. Az állatvá­sárra a zárlat miatt nem volt felhajtás. Arak a következőkép alakultak. Hus. Marhahús: I. r. 1.60 -Í.SO, II. r. 1.60-1.70, III. r. 1.20-1.60, borjú­comb 2.10-2.80, eleje 1.60-2-60, pörköltnek 1.60­1.80, sertéskaraj 1.60—2.00, comb 1.60—1.80, olda­las 1.40—1.50, zsirszalonna 1.50—1.60, háj 1.60— 1 80, zsir 1.60—1 80 P. Baromfi. Csirke párja 1.80— 4.40, kilója 1.15—1.25, tyúk párja 3.20—6.0Ó, kilója 05—1.15, sovány.kacsa pórja «150—660, hizott kilója 1.20—1.30, soványlud párja 10—15, hizott ki­lója 1.20-1.35, pulyka párja 6-14, kilója 1—1.10, tojás kilója 100—1.25. Gyümölcs. Alma: -nemes faj­ta kilója 100—180, közöaséges 60—100, naspolya '40- 65, uj dió 70-90, citrom darabja C—10, na­rancs 72—110 fillér. Zöldség. Burgon3*a nyári rózsa 6—8, őszi rózsa 5—7, Ella 4.5—7, Gülbaba 6 —8, oltott rózsa 6—8, takarmánynak 3—5, vörös­hagyma 8—16, fokhagyma 6—20, petrezselyem ki­lója 45—60, sárgarépa 6—16. zeller darabja 4—14, fejcskáposzlá kilója 25—35, kelkáposzta 16—30, ka­raláb 11-2Q, torma 25-50, spenót 26-36. füzcrcs paprika füzérje 1.00—2.60. <x magas Hfflcs'énöHe* lcqayorsabban és leqelöny ö­sebben folyósít, ékszer és lnqósóqoUra a Szegedi Kézmüvesbank Zálogháza Fnfelligens agilis női munkaerőket keres világcég. Írásbeli ajánlatok „FiXUH" jeligére a kiadóliivalba kéretnek. Külfödli orvosi szaklapok egyre gyakrabban és kimerítőbben foglalkoznak egy amerikai tanár szenzációs felfedezésével és újszerű, Magyaror­szágon még eddig ismeretlen gyógymódjával. Az uj elmélet szerint az ember csak addig egészsé­ges, amig a szervezet egyes sejtjeinek rezgése harmonikus. A sejtek azonban a kozmikus suga­rak által állandó támadásoknak vannak kitéve és ezek a támadások -az előidézői a legtöbb dagana­tos és szervi bajnak. Egy amerikai tudós az el­mélettel kapcsolatban egy olyan láncot szerkesz­tett, amely állandóan a nyakban hordva, antenna­ként működik, megszűri a kozmikus sugarakat s csak a szervezetre jótékony sugarakat továbbitja testünkbe, mig a kártékonyakat távoltartja attól. Ugyanakkor rádiumos tartalmánál fogva állandó­an gyógyító sugarakkal fárasztja el belsőnket. E lánccal csodálatos eredmé tyeket ért el ugv a fel­találó, mint 3 különböző az eredményeit ellenőrző tudományos intézetek. A radioszcillátor kétféle célt szolgál: felerősiti, ellenállóbbá teszi és a szó legszorosabb értelmében megfiatalítja az egész szervezetet. Amerikában 5000 5 és 9 éves külön­böző társadalmi kategóriába tartozó gyermeken próbálták kl és sikerült vele a megbetegedések számát 0.17 százalékra leszorítani. (New medi­cal revuc). De sokkal szenzációsabb ennél a leg­különbözőbb dagniatos és szervi betegségeknél elért gyógyulási statisztika. A londoni St. James, a párisi Pasieuer in­tézet és a Salpétríére klinika, a római St. Spiritó di Sassió-kórházban különbözei Kiálts hál pajtás! Aki mosf lombán heverész; lator, vagy bamba! Hisz kint az uccán őrület ugat, Mérgezett vízzel dúsak a kutak És sjvó borzalom hasít agyamba! Veszett tömeggé korcsosult az ember, Ez átokfogta, istenarcú sári Szaval és lelket árul a kufár, A gyom virit s a jó pisszenni sem mer, Alpróféták teremnek mint a gomba, Halálszag árad, lapul a nyomor, Korbácsolt ebként vinnyog a gyomor 5 roppant gúlákban készen áll a — bomba* 6 jaj, felettünk repdes már a Sárkány: Hétszer hét leje lángol, nyelve láng, Torz, roppant karja: hétszer hét husáng És házainkra jajongó halált hány !.,, Kiálts hát pajtás, ne bámulj a holdra! Még most sem látod, kockán mi forcg, Hogy életedre törnek gyilkosok S úgy kúsznak feléd loppal, mint a kobra ?1 Nézd, mennyi itt a görnyedthátu szolga, És mennyi itt a zsákmányos nagyúr, És mennyi itt a macska, mely lapúl S prédára les, füledbe dorombolva I Ne tűrd hát testvér, ej ne tűrd, kiálts hát! Az éj egünkre végleg ráborul S a sárkánytestü szörny: a háború Már ablakunknak feszitgeti rácsát! Jöjj, fussunk, verjük félre a harangot S dobszóval menjünk át a városon Nagy vészt hirdetve, vészt, világosan, Hogy értse az, ki magában barangol, S hogy értse az is, méltóképp megértse, Aki naphosszat tompán robotol És unt vackára félholtan omol: Hogy rá Iccsspnl készül már a Vércse I . , . { ajtós gyerünk, most kell itt a kiállás, ert unokáink nem lesznek nekünk, Ha most kiállni nyiltan nem merünk S meszesgödör lesz tört testünknek szállás! PERKATAI LÁSZLÓ. rákos és mtomás, továbbá a legsúlyosabb vese, epe, máj és cukorbajos betegeken végzett kísérletek messze felülmúlták a legmerészebb reményeket is. Prof. dr. Sordello Attilj, a római rádiumkórbáz igazgató-tanára a Quaterni Radiológici cimü szak­lapban arról számol bc, hogy nem egy tertier állapotban lévő, orvosi­lag már menthetetlennek hitt rákos és urc­miás beteget sikerült ismét visszaadni az életnek, a radioszcillátor sgitségcvcl. G. Puppino London, 528 miomás daganatu be­tege közül 511-ct gyógyított meg csupán a radio­szcillátor hordása által. A Salpetriere klinika a prostata betegeméi 92 százalékos gyógyulást je­lent minden operatív beavatkozás nélkül. * És számtalan nz oly vese és epeköves, máj, szív és eukorhajos. akik „ rádiószcillátor hordása következtében a legsúlyosabb ál­lapotukból gyógyultak ki. Dc túlontúl hosszú volna az összes tudományos Intézetek jelentéseit itt ismertetni. A radioszcillátor igen elterjedt Amerikában, de egyre jobban terjed Európában ls. Beteg és egész­séges effvaránt hordia. És segítségével talán ténv­leg elérhető a Lehmayer ta.iár állal megjósolt 195 éves emberi korhalár. Szeged sz. kir. város polgármesterétől, 6279-1938. sz. I. Versenytárgyalási hirdetmény A város tüzoltószemélyzcte részere 1938. cvben szükséges 5 drb. tiszti téli köpeiy 5 öltöny tiszti nyári ruha 2 öltöny tiszti téli ruha 5 drb tiszti nyakravaló 5 drb tiszti sapka 5 pár tiszti bőrkesztyű 55 drb legénységi téli kabát 55 öltöny legénységi nyári ruha 13 öltöny legénységi téli ruha 55 drb legénységi nyakravaló 55 drb legénységi sapka 55 pár legénységi bőrkesztyű 5 pár tiszti csizma 55 pár legénységi csizma szállítására 1938. évi máretus hó 16-án d. e. 10 órakor a gazdasági ügyosztályban (Bérház II. em. 2S> nyilvános versenytárgyalást tartunk, a, beérkezett djánlatokat ugyanezen nipon és időben felbont­juk s ez alkalommal ajánlattevők vagy megha­talmazott képviselői jelen lehetnek Ajánlai minta vállalati és szerződési feltété',-'.­a gazdasági ügyosztályban (Bérház, II. em. 22) díjmentesen rendelkezésre állanak. Csakis az itt •ayert nyomtatványok felhasználásával lehet aján­latot benyújtani. Az aláirt ajánlatokat sértetlen borítékban elhe­lyezve cs pecséttel lezárva, fenti időpontig a városi iktató hivatalba (Városháza, földszint 11' kell benyújtani. Az ajánlat borítékját a következő felirattal kell ellátni: „Ajánlat a 6279-1938. sz. versenytárgyalási hirdetményben közölt tűzoltói egyenruhák szállítására". A ruha és lábbeli mi fiákat a versenytárgyalás időpontjáig a gazdasági ügyosztályba kell be­nyújtani Bánatpénzül az ajánlati végösszeg 2 százalék­nak megfelelő összeget kell a város letétpénztá­rába befizetni s a letéti nyugtát az ajánlathoz mellékelni. Amennyiben az ajánlat végösszege 15.000 pengőt iem halad meg. a Kózszátlitási Sza­bályzat 30. g-ban megnevezett kisiparosok, stb. bánatpénzt nem kötelesek letétbe helyezni. Szeged, 1938. február hó 26-án. Dr. Pálfy József polgármester. Dohányt ő zselémet a Főposta előtti bódéból Tisza Lajos krt 55. szám alá (Mihályi fűszeres mellé) helyeztem át. Kérem a régi igen tiszteli vevőim további szíves támogatását. Özv. Birn Gézáné

Next

/
Oldalképek
Tartalom