Délmagyarország, 1938. január (14. évfolyam, 1-23. szám)

1938-01-09 / 6. szám

DÉLM AGYÁRORSZÁG Vasárnap, T93ft. Január 9. ST Vas Pál villany, rádió oziei Eladás — Szerelás — Javítás Széchenyi tér 13. «().*•< Bfirn«S mellett.* II nyugtalan Európa Kertész Miklós országgyűlési képviselő elő­adása a Munkásotthonban (A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap es e a Munkásotthonban a tudományos előadások sorozatában Kertész Miklós országgyü'ési képvise­lő, a Magántisztviselők Országos Szövetségének fő­titkára »A nyugtalan Európa* cimmel tartott elő­adást. Bevezető szavaiban a mai Európát a be­teg emberhez hasonlította, aki verejtékezve, lázban fe xeng. A mai Európa betegségének egyetlen gyógyszere van: uj társadalmi rendszernek a meg­valósi ása. Tévedtek azok — fejtegette —, akik a mai társadalmi rendszer közeli bukását bejósol­ták. A mai társadalmi rendsze- alapja a kapita­lizmus, habár aggastyán korát éli, még elég erős exra, hogy a mai válságból kievickéljen. Igénybe­vcsz e tekintetben különböző eszközöket és mód­szereket, köztük ahol lehet — a diktatúrát is, hogy a tömegeket kizárja a kritika jogából, lehe­tetlenné teszt a számukra art, hogy meglássák a ba nka' s rámutassanak a bajok forrására. A demokratikus államokban igénybevett eszkö­zöknek és módszereiknek a bemutatásánál elő­ször az Amerikai Egyesült Államokra mutatott, amelyet ugy gazdasági, mint politikai és kultu­rális tekintetben is joggal sorozhatunk Európához. Ez az él'am a kapitalizmus élén halad és a világ­vá'ságot demokratikus eszközökkel, a széles nép­rétegek érd-kében megalkotott törvényekkel igyek­szik megszüntetni. Roosevelt, aki már másodíz­ben került az Unió népén* bizalmából az elnöki székbe, mély szociális érzékkel bir. Az ő érdeme, hogy az amerikai munkásság szakszervezetei egyen­joguvd váltak a munkáltatók szeri elvei. Az euró­pai demokratikus államok közül először Angliára mutatott rá az előadó. Anglia 1932-ben megkötötte az ottavai egyezmény dominiumaával, amelyben biztosította nyersanyag- és élelmiszerellátását, ami megakadályozza az angol munkásság életszínvona­lának katasztrófális sülyedését Franeiaorszdgrfi térve át megállapította, hogy Európának ez az ál­lama az egyedüli, amely 1789-ben végkép leszá­molt a feuda'izmussal Franciaországnak nincsen nagybirtokos osztálya s ez lehetetlenné teszt a fa­sizmus hatalomra jutását, mert nincs a diktatórikus törekvéseknek olyan bázisa, mint amilyenek pél­dául Németországban a junkerek. A népfrontkor­mány hata'onvrajuláséval Franci ország szo.id poé­tikai téren a világ legelső állama lett. — Európa ma háborús feszültségben ven — folytatta Kertész Miklós. Ez a háború netn annyi­ra a frontok háborúja, mint inkább a hintJ.andok háborúja lesz. Erre vallanak a légelhárító gyakor­latok, amelyeknek már mi is részesei vagyunk. Az­zal fejezte bo előadását, hogy a béke legfőbb re­ménye a demokralikus Egyesült Államok, Anglia és Franciaország összefogása. Ebben az értelemben tette meg legutóbb Roosevelt elnök kétizben is fontos politikai nyilatkozatát A hallgatóság tapssal köszönte meg Kertész Miklós előadását, a.nely Lájer Dezső zárószavaival ért véget. szeretne elegáns cipőben tárni * Edd tg nem tefjette, meri asz elegáns iérti cipőnek magas dra volt. Uram, ugyeOtt 9S Dc mosí teljesültjei a 4A P-I6I ve fjet g\tt»yőrU kézi munlea cipőket Ja k'vi­vdpya. mert nálam mdr íelben. CÉGEM SC4GERE a lack cipői oótló s m ok In g cipő. nem repedezik, mint a lack, tartás, elegáns és olcsó, kl­xdrólag csak n*lam ver eti meg készen Szegeden. Tekintse míg k rska'almal. Rcícx Cipösxalon Kölcsey-ucca 7. sx. 23 nap óta tart a terueli csata Ujabb súlyos harcok a gyilkos hidegben London, január 8. Erős hidegben tovább tom­bol a nagy terueli csata. Az utóbbi napokban n köztársaságiak ellentámadásai hü yenkínt ered­ményesek voltak; magában Teruelben pedig to­vább szorongatták a felkelők egyes pozícióit. A felkelők elszigetelt gócpontjaik közül homályos­nak látszik a Santa C.'ara-kolostor sorsa. A madridi védelmi tanács jelentése szerint a felkelők ellenállása Terűéiben a vége felé jár. Rey d'Harcourt ezredes mintegy 2000 emberrel megadta magát. Sa'.amancai jelentés ezzel szemben azt állítja, hogy Rey ezredes nem adta meg magát, csak azért volt fegyverszünet, hogy az asszonyok és gyermekek elhagyhassák a veszélyeztetett zónát. A közeli órák mindeno-etre tisztázni fogják a terueli helyzetet, kétségtelen azonban, hogy Te­ruelnél a részletsikerek tekintetében az utóbbi 48 árában a köztársaságiak többé-kevésbé fölénybe jutottak. Terueli front, január 8. A felkelők szombaton ujabb rohamokat intéztek a köztársaságiak egész sor fontos állása ellen. A támadások középpontjá­ban az 1205. számú magaslat volt, amelyet har­cászati jelentősége miatt a köztársaságiak nagyon megerősítették. Tüzérségi előkészítés után a felke­lők rohammal elfoglalták a magaslatokat, a két nemzetközi dandárból álló védőcsapat súlyos veszteségeket szenvedett. 60 ezer halott Szint Jean de Luz, január 8. Katonai körökben a 23 nap óta tartó terueli harcok veszteságlajsti'omát összesen 60 ezer halottra ós sebesültre becsülik. A halottak és sebesültek között igen sokan vannak, akik a rettenetes hideg áldozatai lettek. Mindkét részről egész csapattest eket kellett elszállítani, mert a katonák keze cs lába valósággal lefagyott a metsző hidegben. Az ételmód zavarja az emésztést Székrekedés a vért beszennyezi Következménye fej- és derékfájás) aranyér, önnek € • l.l'IAV is használ a YXAIYbY>4 SZEGED EK BUDAPESTEN A METROPOLE­BAN TALÁLKOZNAK. RAKÓCZ I-UT 58. I'ompás uj kávéháza, János vitéz-sörözóje, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió árak. Cigány: szegcdi Farkas Jóska. Jazz­tánc: Virány swing-orchestra. SZEGEDI FARSANG -O— A Szegedi Nőegylel mimózaeslje A Szegedi Nőegylet szombaton rendezte meg a Tisza-szállóban kitűnően sikerült Mimóza-bál­ját, amely az idei farsang első nagyszabású ese­ménye volt. A szálló báltermét erre az alkalomra nagyon szépen és stílusosan feldiszitctték. A fala­' kat és a mennyezetet mimóza-girlandok boritot­| Iák és mimóza ékesítette a teremben felállított páholysorokat is. A bálon, amelynek sikere a rendezőegyesület agilis gárdájának élén buzgól­kodó dr. C s e r ő Edénénck és dr. Pap Róbert­nénak az érdeme, a nagyszámú fiatalságon kivül a város társadalmának számos reprezentánsa megjelent, többek között dr. Pálfy József pol­gármester is, aki dr. Cserfi Edéné és Faragó Lajos kíséretében vett részt a bálnyitáson. A táncot mintegy harminc pár csárdással nyi­totta meg a „Szeged hiries város..kezdetű nóta ütemeire. A megnyitó táncon résztvevő hölgyek toalettjeit mimózacsokor, a férfiak frakkját pe­dig egy-egy szál mimóza diszitette. A bálnyitó párok a következők voltak: Akos György — Akos Györgyné, Adler Lajos — Adler Lajosné, dr. Berkes Pál — dr. Berkes Pál­né, dr. Bácskai Sándor — dr. Bácskai Sándorné, Fellegi Andor — dr. Székely Fcrencné. Gellér József — Gellér Józsefné, dr. Kertész Béla — LampcI Os7.kárné, Lampcl Oszkár — Reitzer Mik­lósné, Löbl Jenő — dr. Fellegi Györgyné. Máté Dénes — Máté Dénesné, Müller Imre — Látnpcl Józsefné, dr. Székelv Ferenc — Fellegi Andorné, Weil Frigyes — Weil Frigyesné. dr. Váradi Mik­lós — dr. Váradi Miklósné, dr. Winter Jqnő — dr. Sohulz Károlyné. Varga Endre — Varga Endréné, Adler Dénes — Adler Ancsa, Adler Gvörgv — Ne­mes Márta. Becsei József — HoIIendcr Éva, Do­mán Miklós — Déri Zsuzsa. Fehér István — Lan­dcslierg Judit. dr. Gyárfás Zoltán — Steiner Sári, Hollender György — Ralla Sári. Mnntner György — Silbcrmann Évi. dr. Nagy, András — Scliwitzer Lili, Nemes Géza — Gyárfás Agi, Reiter György — Winter Magda, Sugár Miklós — Rosmann Mag­da, dr. Darvas József — Grünfcld Év1, Vajda György — Grossz Évi, Varga Vidor — Vértes Magda, dr. Váradi László - Földes Lilly. A hangulat mindvégig nagyszerű volt és reg­gelig együtt tartotta a bálozókat, —oOo— Egyetemi hói. Január 22-én a Tisza-szálló termeiben rendezik az egyetemi bálát. A rendező­ség már hetekkel ezelőtt hozzáfogott a bál előké­szítéséhez, melynek fővédnökeiül Szeged társadal­mának vezetőit kérték fel. A bálát az idén először bálozó leányok ünnepélyesen nyitják meg. Sehol olcsóbban kerékpár, varrópép és ráülök. Gyermekko­csik, gum k és kellékok filléres o I o s ó órákon. Elsőrendű javitémöholy. SzAnló Sándor w S'eDifl varost Síinhai Ma, vasárnap délután és csto Nagy kaland Andai—Lestyán—Kiszeli nagysikerű operettje. Héttön, kedden ,csütörtökön este Szakits helyettem A Belvárosi Szinház legnagyobb vigjátéksikere. Szerdán este OPERAEST! Anday Piroska, Szabó Ilonka, Farkas Sándor, dr. Szedő Miklós felléptével MIGNON Péntektől minden este Szabó a kasié yban A Vigszinház zenés vigjátékszensációja. Délutáni előadások: Kedden MACSKAZENE Filléres helyárak. Csütörtökön MACSKAZENE Filléres helyárak. Szombaton OCSKAI BRIGADÉROS, Ifjúsági előadás. Filléres helyárak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom