Délmagyarország, 1938. január (14. évfolyam, 1-23. szám)

1938-01-06 / 4. szám

* DÉLMAGYARORSZAG Megérkeztek legújabb tipusu kerék p á r o k' melyeket szenzációs olcsón árusítok. Nagv raktárt tartok gumi és cgycb felszerelési cikkekben is. Javításokat igen mérsékelt áron vállalok. SCHON HENRIK, Fcketcsas ucca 15. MIINSz-tea A Magyar Asszomjnk Nemzeti Szövetsége szer­dán este a Hungária .szálló nagytermében ren­dezte meg Jótékony Célú teacs jét," amely kiválóan sikerült. A termet teljesen megtöltötte a közön, ség, amelynek soraiban ott lát uk dr. vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési képviselőt, dr. vitéz Mérey László vezénylő tábornok, vegyesdandárparancs­nokot, dr. Pálfy József polgármestert, dr. Buócz Béla rcndőrfókapitányhelyeitcst és még szánio. salrat. A teaest házlasszonvai a következők voltak: ír. Pá'fy Józsefné, dr. Tóth Béláné, dr. Veress Elcmérné,, vitéz Zsiday Imréné, Szobonya Miklós, né. dr. Széchényi Istvánné, Danner Jánosné, dr. Wanie, Rczsőné Forgách OCÓné, Kneffel Sán­dorné, bnrátosi Finta Imréné, dr. Mátyás Jenő. né, dr. Buócz Béláné, Antalffy Lászlóné, Balogh Aladárné, dr. Hammer Fidélné, dr. Sőregi Má. tyásné, Kerekes Gyuláné, Kontraszthv Jánosné, Csórja Zslgmondné, dr. Rusz Gusztávné, dr. Gc­lei Józsefné. A rendezőség a megjelent hölgyekről a kö­vetkező névsort állította össze: vitéz dr. Shvoy Kálmánné, dr. Pálfy Józsefné, r. Mércv Lészlóné, dr Tóth Béláné, dr. Hunyadi. Vas Gcrgelvné, Márton Józsefné, Elemy Sándor­né, Brenner Miksáné, Buócz Baba, Borbola Dandi, Jámbort Méda. Kürtös Baba, dr. Buócz Béláné, dr. Jugovi's Istvánné, Jámhori Lajosné, dr. Bor. bola Jenőné, Deák IHv, Deák Márta, Potyondi Zsófia, Ürge Mária, Magyar Dundi, Magyar Ká­rolyné, Kovács Józsefné, Gellértné, Katona Ist­vánné, UJvérossy Miklósné, Mátyás Samuné, Szi. gethv Yilmosné, Szász Ernöné. Veszely Gyuláné, özv. dr. Tóth Béláné, Franki Stefi, Széchényi Ju­íith, dr. Hetényt Béláné, dr. Ehmann Aladárné; Karsai Károlyné, Tőrök Józsefné. Kovács Fercnc. né, Kneffel Sándorné, Sehol'z Mária, Finta lm. rór.é; özv. Bóló Istvánné, Tóth Kálmánné, dr. Temesváry Lászlóné, Klonkav Dezsóné, Orsolya Mária, Tóth Imréné, Jolay Hajnalka. Nagy Sán­dorné. Jelenffy Szilárdné, v. Zsiday Imréné, Ta­kács Antalné, Takács Ily, Takács Adn, Tésy Já­)osné. Farkas Béláné, Szobonya Miklósné, Jan­rsó Mihályné, Falcione Éva, Vedres Maya, Szo­bonya Panni, Tésv Ada, Farkas Irmuska, .Tancsó Csincsi, dr. Dftrói Gáborné, Ditróy Zsófi, Székely Ignáené, Pepolczl Csórja Zsigmondné, özv. Mar­kovics I.ajosné, Markovics Szilárdné. Takó An­drásné. Csórja Eta, Csórja Kató, Szabó Zsigmond­nő, Szabó Eta, Für Béláné, Kerekes Gyuláné. A teázást tánc követte, amely eltartott a leg­•jobb hangulatban a késői órákig. Szeged sz. kir. város ZALOGKÖLCSÖNINTFZETÉNEK árverési naptára az 1938. évre Árverést tartunk a kővetkező Mely havi lejára­tok kerülnek ár­hónapokban napokon verésre Január 19—20 November Február 16—17 Decemba Március 16—17 Január Április 20-21 Február Május 18—10 Március Junius 22—23 Április Julius 20-21 Május Augusztus 17—18 Junius Szcptrmbor 20—21 Julius Október 19—20 Augusztus November 16—17 Szeptember December 11—15 Október Figyelmeztetési Árveréseinket az ipartestület he­lyiségében levő Árverési Csarnokunkban tartjuk naponként délután fél 4 órai kezdettel. Első nap ékszert, másnap ingóságot árverezünk. Szeged sz. kir. város záluickök'sön intézete Vakmerő betörés a Mars-téren Szerdára virradóra kifosztották egy kereskedő lakását (.4 Délmagyarország munkatársától.) Szerdán reggel feljelentést te;t a rendőrségen Weisz Imre szegcdi kereskedő ismeretlen tettesek ellen, akik szerdára virradó éjszakán kifosztották a lakásai. Weisz Imre a Mars-tér 17. számú házban lakik, ott történt a betörés, eddig még kiderítetlen mó­don. A kereskedő hajnalfelé megdöbbenve látta, hogy az ajtók nyitva vannak, a szekrényeket va­laki feltörte. A ruhásszekrényéből hiányzott két szmoking, frakk, egy fekete öltöny, azonkívül sok fehérnemű, mintegy 5—600 pengő értekben. A tettesek pénzt is kerestek, azonban pénzt nem ta­lállak.. A betörés idejében a lakásban tartózkod­tok Weisz Imre szülei is, azonban semmi gya­núsat nem vetlek észre. Lehetséges, hogy a be­török álkulcs segítségével hatoltak bc a lakásba, de az is lehet, hogy véletlenül nyitvafelej tették az ajtót és a tettesek ezt az alkalmat használták fel tettük végrehajtására. A rendőrség keresi a betörőket, a jelek szerint a helyszínnel ismerős egyének lehellek a te'.lc­sck. A nyomozás folyik. Gyermekek önként kérik a hashajtót ha mái egyszer Darmolt kaptak. A Darmol ize kitűnő és fájdalom nélkül hat Darmolt adjon ön •.. . ,. u is gyermekeinek VL^AiAaS cinis rá! Hogy az ördög el nem viszi! Hogy a hideg nem leli ki! Hogy nem mossa el az ár! Hogy nem robban a'omokra! Hogy forog, hogy meg nem áll! Ez az átkok termő bokra, Ez a kerge, emberlcpte, Megfertőzött, istenverte Ven világ; Mely önt est ét észt, falja, Foga csattog, mint a balta, Szemén kiül a penész; Fülét bundás szőr takarja, F.sze, szive csenevésí, Sánta, béna lápa, karja, Kiöklendi, majd meg falja, Elveit, meg learatja önmagát. Egyszer kopár, máskor tarlxi, Am a népe báva falka, Bárgyú dgyutöltelék: Az orránál tovább nem lát, Agyveleje főzelék, Köröskörül osupa korlát, — Es a lelke: buja ágya Feneketlen buja vágynak Vég nélküli... Nocsak, nocsak boros tömlő, Óbégass csak borús költő: Figyelnek is szavadra/ Jobb, ha magad ágyba teszed, Nem hánysz borsót a falra S óvod azt a kicsiny eszed. Hogy világod rozsda marja? Marja, ha már ugy akarja!.... S rcints rá! Pirkátui László. özv. Freuna Simonné ugy maga, mint gyermekei nevében is, mély fájdalommal tudatja, hogy legjobb férj, apa és nagyapa, Frpund Simon életének 77-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése péntek d. e. fél 11-kor lesz a zsidó temető cintcrméből. 6 havi részletfizetésre vásárolhatja Előleg neihui R E I C H ékszerésznél U X I O könyvecskére. a íegszehű M ajandühoKai r5»>24Ei3tí A szentesi városi mérnöki hivatal kimutatása szerint 1937-ben 488 bejelentett építkezés volt Szentesen, ami az előző évi 323 építkezéssel szem ben negyven százalékos emelkedést jelent. Csongrádmegye kisgyülése karácsonyi segélyt szavazott meg a megyei tisztviselők számára. Most érkezett meg a belügyminiszter határozata, amely nem engedélyezi a segély kiutalását a terv­bevett közjótékonysági és közművelődési alnp terhére. Minthogy más fedezel nincs, a tisztvise­lők a segélyt nem kapják meg. A vásárhelyi főispáni szék betöltésére vonat­kozólag érdekes hirek látnak napvilágot a vásár­helyi lapokban. Hir szerint S z é 11 József belügy­miniszter dr. Farkas Béla, a volt szentesi fő­ispánt szeretné a vásárhelyi főispáni székben lát­ni, arra az esetre azonban, ha Farkas Béla nem kivánna újból politikával foglalkozni, akkor Is­mét dr. Bonczos Miklós vármegyei főügyész személye kerülne előtérbe, akiről már több izben szó esett. Derekegyháza uj községi orvost kapott dr. Be­nedek Tibor személyében. Kiskunhalason most alakult ki a cselédbér er­re az esztendőre. A kanászgverek évi bére 100— 110 pengő készpénz és egv választási malar, a gulyás 160—180 pengőt kap. vagy 120 pengőt és egy pár csizmát és egy öltözet ruhát. Legtöbbet kannak a katonasoron túllévő fiatal és erős ko« csisok. béresek, akik 300 pengőt is megkapnak egy esztendőre, vagy 240 pengőt és három mázsa ga­bonát. A kftmmenciósok 15—16 mázsa gabonát, szabad tüzelőt, lakást, egy hold veteményföldet, 1 —2 marhatartást kapnak. Hátizsákok. vízmentes oonyva, Pótaka­ró, haiászhá'ó, Slb. gyári áron Vekrga MlhAlv cécrnél, Aradi-u. 4. FPLM Eijell menedékhely (A Belvárosi Mozi bemutatója) . A naturalizmus a színpadon megbukott. — ál­lapitolta meg a kritika és teljes joggal. A szín­pad valóban nem birja el a naturalizmus pontos és aggodalmas valóság-másolását, hiszen a drá­ma a tömörítés és idealizálás ősi műfaja. Éppen emiatt az alapvető ellentmondás miatt, a század­végi naturalista drámák tömegéből mindössze ta­lán egyetlen egy állja ki a muló évtizedek szigo­rú kritikáját: Gorkij: „Éjjeli menedékhelye"., A hullott ember örök tragédiája ez a dráma: kí­sérteties és nyomasztó. Az első pillanatra azt gondolná az ember, hog* eleve reménytelen vállalkozás ezt az atmoszférát a film mozgalmas, változatosságot kivánó terüle­tére átmenteni. S valóban, hogy most egy kitűnő filmről számolhatunk be, az kizárólag a francia Ízlésnek és páratlan beleélő készségnek köszön­hető. A főérdem Jean R e n o i r és a rendezőé, aki nem a látványosságokat hajszolta, hanem a sab­lontól igyekezett menekülni, még pedig finom ég szelíd eszközökkel. A szereplők közül a Tánc­rend óta menhitt ismerősünk: .Touvet, Ga­bin és Susy Prím. De, nemcsak ők, hanem na egész egvüttes zavartalan őkszhnnffbnn és sztnvo­nalsütvedés nélkül vitték végig a filmet. (A film élvezését csupán nz zavarta hogv mind­untalan eszünkbe jutott a filmet hirdető plakát szövege, amely szerint nz „Éjjeli menedékhely4* Gorkij Maxim hasonló cimü — regénye nytvj mán készült!,,

Next

/
Oldalképek
Tartalom