Délmagyarország, 1938. január (14. évfolyam, 1-23. szám)

1938-01-01 / 1. szám

DÉLMAGYARORSZÁG 'tV *? »r *:E'» • f 'AKCIÓ munkaruhát kízázólag a DIVATCSARNOKBAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaamm' Szegeden, Klatuél-íér 2. szerezheti be. Unió könyvecskére is Köpeny köper 4 50-1ŐI | GépészOifüny küper 5.50-101 Pinc ír kábái „ 3 50 „ | Egybeszabott „ 5.50 „ Hentes „ „ 6.— „ j Cloih köpeny 5.— „ Szombat, 1958. Január T. SZILVESZTER, 1937 (A Délmagyarország munkatársától.) Ismét le­nyomtunk egy nehéz esztendőt, amilyen az 1037-es volt. Itt van az uj esztendő, amelynek a reve: iEzerki'cneszd:harmincnyolc.« Ugy álunk a böl­csőjénél, m'n'- az ujszüött me'.lett a szülők: vájjon mire viszi, mit lejteget számunkra...? De mert régi szokás az uj esztendő küszöbét vidáman, re­ménykedve átlépni, vigadjunk, ahogy csak tu­dunk — volt a je'szó Szilveszter éjszakáján és a jelszónak megfelelően mulaltak és szórakoztak is az emberek. Tömve volt minden nyilvános hely, vig po­harazások folytak, fo'yt a pezsgő (ahol pénz Is volt a hangulat mellé) és vigan húzgálták a szilveszteri malac rózsaszínű farkát... Hogy őszinte volt e a 08ngu'at, arra nehéz 'enne felelni. Valahogy ugy vélt ve'e mindenki, hogy mulatott, mart ha nem teszi, ugy se változtat ve'.c a világ sor'án., Éjfélkor k u malacok, megjelentek a kémény­seprők és megjelentek a cigányasszonyok, elma­radhatatlan rekvizitumai a szilveszteri éjszakának. A malacoknál azonban á Íjunk meg egy pillanatra. Valamelyik nap egy kapu alatt a következő kis hir­detés volt olvasható ákom-bákom betűkkel* »Szilvcszterre malac kölcsönözhető.« Ki ne lenne kíváncsi egy ilyen hirdetésre? Be­mentünk a jelzett helyre és meginterjúvoltuk azt a hölgyet, aki a malacok kölcsöndiját megszabja. — Nincs ezen mit csodálkozni — mondotta W$sé epéren —, sajnos, nem mindenkinek te­lik ma'acra. Sok helyen tartanak házi mulatságot és a háziasszonyoknak, vendéglátóknak nagy fejtö­rést okoz a malac kérdése. Mert a vendégek el­várják, hogy a figyelmes háziasszony éjfélkor ma­lacot engedjen közéjük. Aki nálam kölcsönvesz egy malacot, annak a'.ig kerül néhány fillérbe a dolog. Az emberem megjelenik a malaccal, elen­gedi, majd amikor jól összefogdosták a malacot a vendégek, akkor a háziasszony megszólal: — Na most engedjük át szegényt a szakács­nőnek... és az én emberem elhozza a malacot és elviszi egy másik helyre. Sok malacom van, van azonban közöttük valóságos malacprimadomii is. Ezeket már napok óla dresszirozom, hogy ha a farkát fogják, ne sivitson éktelenül, nyugodtan hagyja magát megfogni... Kék szalago' kip a ma­lac a nyakába és kész... Hát kérem ez a nwlackotcsönzé: legjobban '.jc'lejnzi 3 helyzetet. Ragaszkodunk a szokásokhoz, azonban »tehetségünk« nincs hozzá... Tömve volt Szilveszter éjszakáján minden helyi­ség, vó!t hangulat is, azonban mm volt annyi pénz, amennyi kellett volna a zavartalan mulatság­hoz. Hajnalban azonban mégis megjelennek az uccákon az obligát részegek, volt kurjongatás is bőven és volt korhely leves... Csak már egyszer za­vartalanul őszinte lehetne ez a szilveszteri éj­szaka...I GÉPEIT szakszerűen S a v i 11 a, has znált MOTOROK olcsónkat* hatók. FRISCHMANN GEPMUHELY, KÁLVÁRIA U. 2. j Aijo» préseket 1.60-ig készítek. SVillames hegesstés, A színház kél. e.öaáá;. tartott pénteken este. A második előadáson kabarét játszottak a színészek zsúfolt ház előtt. A közönség nagyon jói érezte magát cs sokat tapsolt a színészeknek, akik a színfalak mö­gött a maguk körében is rendeztek egy kis külön szilveszteri vigasságot. Hasonlóképen tele voltak a mozik is, itt is nagyon jól mulatott a közönséa. A vendéglök, Óítermck asztalai már napokkal előbb foglaltak voltak. A Hungária összes helyisége tele volt, ha­A Eélimgyarorsrdg a jövő hét első napjaibm befejezi Ruszkabdnyai Elemér - Mégis é'.ek« cimü állandó érdeklődéssel kiiért regényének közlését. A nagy sikert aratott regény után — hivon ahhoz a programhoz, amelyet magunk elé tüztünk — ismét eredeti és magyar irodalmi alkotás folyta­tólagos közlését kezdjük meg. Perkútai Lászlónak uSziad'oád, a hajós* cimü érdekes müvét fogjuk kö­zölni naponkint bő folytatásokban. Ez az uj ma­gyar regényes életrajz nemcsak egy fiatal iró eredeti alkotása, de az e'.ső ilyen szabású munka, amely folytatásokban a nyilvánosság elé kerül. Perkátal Lászlónak, a tehetséges fiatal költő­nek nevét nagy sikert aratott kötetei, valamint a Délmaggarorszdgban megjelent versei révén szé­les körökben ismerik. Uj Írása, r>Szindbó.d, a hajós* Krúdy Gyulának, a közelmúlt elfelejtett nagy ma­gyar írójának emberi és miivészi arcát, r-génycs é'eiét rajzolja meg kivételes ábrázoló készséggel A regényes biográfiában bámu'a'o: életszerűséggel elevenedik meg egy nagy iró és tragikus ember méltatlanul elfelejtett alakja. Olyan élet' és olyan művészet ez, amelynek méltó feldolgozása és első, érdeme szerint való méltatása Perkátai e müvé­nek köszönhető. A fiatal szerző müvéről a következőket mon­dotta: — Ezzel a munkával az volt a célom, hogy a magyar közönség minél nagyobb tö­megeinek figyelmét hivjam fel Krúdy Gyu'á­nak, ennek a típusosán századfordulói iró­müvésznek nagyszerű életművére. Tiz évvel ezelőtt még tízezrek olvasták, ma már a ne­vére is csak Álmoskönyve révén emlékeznek néhányan... Pedig nagy álmodó volt, a lélek messze terjedő vizeinek h8jósa és minden izében magyar. Noha élete is, művészete is telve van olyan momentumokkal, amelyek valósággal kínálkoznak a vérböen regényes feldolgozásra, én mégis inkább a tárgyilagosabb feldolgo­zást választottam, két oknál fogva: először, mivel ugy éreztem, hogy ez az a jyet'e í mód­ja annak, hogy egy művészről objektív ké­pet alakítsunk ki, másodszor pedig azért, mert tapasztalatom szerint a magyar kö­gyományos vigassággal és hangulattal telt a Szil­veszter a Hungáriában, nemkülönben a Tiszában, az Imperidlban, a Horváthni', a llágiban, a Rvf­fayban, Olasznál, a Prófétában, a Fülöpnél, a kis vendéglökben és a kocsmákban is. I>- sok volt a iidii mulatság is, sok egyesület, klub tartott jól sikerült zártkörű mulatságot, igy a Fé­szek Klub a Lloyd-Társulat helyiségeiben, az AUKE saját klubhe'yiségében, vidám élet folyt a Vívó Klubban is és ki győzné még felsorolni a sok egyéb vidám helyet. 1938 vigan és sok bizodalommal köszöntölt ránk... zönség erören hajlamos megalapozatlan véle­ményt nyilvánítani valamely irodalmi alkotás felett, egyszerűen azon tévhitből kiindulva, hogy minden ember — született esztéta... Szükségesnek látszik, hogy a nagykő, önség is megismerkedjék — lega ább egy pé'dán ke­resztül — azokkal az alapelvekkel, amelyek egy iró megismeréséhez és megértéséhez hozzásegi e.iek életregényén keresztül, különö­sen akkor, ha ez az életút érdekes fordulatok­ban gazdag. Régi elavult magas áron cserélem be u|)á. A legújabb tipusu rádióliés zíifékeke* lakásán djitalanul bemutatom. — A szerelési munkákat a Magyar Mérnök és Épitészegylet szabványai szerint végzem. Rosner József villany és gázszerelőmester Tisza L kört 39. WU T O¥H I TE !> 10 P részletre készitek 200 P-től hálószobát, 300 P-től kombinált hálót, 400 P-től ebédlöt, 100 P-tölj konyhát. KAKUSZl müasztalos, Kossuth Lajos sugárut V SZEGEDEK BUDAPESTEK A METROPOLE­BAN TALÁLKOZNAK. RAK6CZ I-UT 58. Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője, gyönyörű télikertje a főváros látványossága. Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazz­tánc: Virány swing-orchestra. BÚTORT ^ kárpitosmunkát WIESNE R-Éől Kis kirakat, de ennél nagyobb / / választék mindkét emeleten. OlCSO — MEGBÍZHATÓ! Kicu,é» ,é> i A Délmagyarország uj regénye „Szfndbád a hajós"

Next

/
Oldalképek
Tartalom