Délmagyarország, 1938. január (14. évfolyam, 1-23. szám)

1938-01-08 / 5. szám

DÉ LM AGYARORSZÁG Szombat, T938. január 8. Meleg sváici nadrágot, kombinát, pulóvert, PAULUSZNAL keztvüt stb téli árut rendkivül o>csá árán vásároltat Kar*»z u<ca. Kerékpárosok! •IsArendO kerékpárokat engedményei ár­ban rcislatre adom. Gumikat 6* alkatrészake most 1 6 68 Szántó Sándorné. /ZECED I. 8. „Szmdbád, a hajós" Ma kezdjük a Délmagyarország uj regényének közlését A Délmagyarorszdg csüiöriöki számá­ban befejeztük Ruszkabdnyai Elemérnek nagy sikertől kísért regényét, a mai la­punkban uj magyar munka folytatólagos közlését kezdjük meg. Ennek az írásnak nemcsak az az érdekessége, hogy moz. galmas, színes és eredeti, hanem emellett az elsrí irányú munka, amely folytatásos közlésben a nyilvánosság elé kerül. Egy nagy magyar iró életének és munkássága. nak rcgépyszcrüen érdekes, tárgyilagos eszközökkel a megrajzolt képe tárul az olvasd elé. Krúdy Gyula ez az iró, egyike azoknak a nagy magyar tehetségeknek, akiket a közönség már életében is — fél­reismert, halála után pedig megfeledke­zni róla. Fontos ' tehát Perkdtai László­nak, a fiatal kitűnő irönak ez az uj irasa, amelyben először mutatja meg ennek a nagy magyar értéknek igazi emberi és művészi arcát s emellett szempontjai általános ér. vényück ts, ugy, hogy a i.SZINBAD A HAJÓS" nemcsak élvezetes olvasmány, hanem az oIvasas művészeiére is rámu­tat. Külön érdekessége a Délmagyarország uj eredeti regényének, hogy az első ilyen­szerü irds, amely magyar napilapban megjclnik: s reméljük, hogy úttörő mun­kánk a közönség széles rétegeinek figyel­mét és tetszéséi fogja lekötni. A „Szinbdd a hajo's"./ mai számunktól kezdve napról­napra bő folytatásokban közöljük. —oOo— — A kormányzó a mezőhegyesi vadászaton. Csütörtökön tartották meg a mezőhegyesi ál­lami birtokon a nagyszabású nvul- és fácán­vadászatot. amelyen résztvett Horthy Miklós kormányzó, valamint Széli József belügymi­niszter is. A különvonaton érkező kormány­zói Mezőhegyesen vitéz Mcrey László ve­zénylő tábornok, szegedi vegyesdnndároa­rancsnok fogadta- A vadászat kitűnően sike­rült, igen sok nyul és fácán került teritékre. _A kormányzó és a belügyminiszter még csütörtök este visszatértek Budapestre, a vadászat sze­gcdi résztvevői péntek délelőtt érkeztek haza. Akar fól és olcsón szóraUoxni Iratkozzék be a Délmagyarorszdg kólcsünlíönvvlárába. árban kaphat Szegőd, iiíiss D. palota. Klia u 2. — Agvvérlódulás, szivszorongás, nehéz lég­zés, félelemérzet, álmatlanság a rendkívül enyhén ható természetes „Ferenc József ke­serűvíz használata által — reggelenként éh­gyomorra egy pohárral — igen sokszor gyor­san megszüntethetők. Kérdezze meg orvosát. — A belügyminisztériumban megkezdték a város költségvetésének tárgyalását. A város idei költségvetését a pénzügyminisztérium mar ki­tárgyalta és észrevételeivel együtt átküldötte a belügymjniszériumba. A belügyminiszté­riumban pénteken kezdte meg a tárcaközi bi­zottság a költségvetés tárgyalását. A tárgyalá­son a várost dr. Pálfy József polgármester, S c u 11 é t y Sándor főszámvevő és dr. vitéz Szabó Géza pénzügyi tanácsnok képviseli. Értesülésünk szerint a tárcaközi bizottság lé­nyegesebb módosítás nélkül javasolja a költ­ségvetés kormányhatósági jóváhagyásának megadását. — Melegedő helyiségeket! Dr. Pap Bábért, a Polgári Szabadságpárt elnöke több városatya­társával együtt közös indítványt nyújtott be a j polgármesterhez, illetve a januárban összeülő i közgyűléshez. Az indítványozók azt kérik, hogg t a város sürgősen állítson fel a város területén | melegedő helyiségeket. Hivatkoznak arra, hogy a nagy nyomor miatt nagyon sokan vannak, akiknek nem telik fűtőanyagra, hideg odúkban bújnak össze a nagy hideg elől. A városnak er­kölcsi kötelessége, hogy budapesti mintára gondoskodjék olyan helyiségekről, amelyek­ben kissé felmelegedhessenek azok. akik má­sutt nem találnak meleget. Hasonló célú in ­dítványt nyújtott he Sebestyén Endre mű­építész is a polgármesterhez. A Szeged! ízr< eiüa üöegyiel KA a Tiszaszál'ó nagytermében Mimosa Bálát rendez sze én iavára. A nyl 6 nárok Kérdnek a Tisza szálló kistermében este 10 ót ára meq/elennt Bonyodalom a legelói utak körül. A sze­gedi tanyavilágban sokat panaszkodnak ami­att, hogy a közös legelőkön számos egymás­melleit haladó ut halad keresztül és ezek az utak a legelők gyepes talaját tönkreteszik. Gyakran előfordul, hogy időnkint uj csapást vágnak a gazdák a legelőkön és ezzel meg­akadályozzák a legelők javítását. A földmüve­lésügyi miniszter most felhívta a várost, hogy idejekorán intézkedjék a felesleges utak meg­szüntetéséről, amelyek a legelökön vezetnek i keresztül. Rövidesen bizottság alakul és a helyszínen fogja tanulmányozni, melyek azok a legelökön átvezető utak, amelyek a közieke- j dés veszélyeztetése nélkül megszüntethetők volnának. Ez a kérdés azonban nem olyan egy­szerű, mint az első pillanatban látszik. A legelőkön ugyanis számos olyan nt vezet át, amelyeknek használata leginkább régi szo­kásjogon alapszik és igy megszüntetésük nagy nehézségbe ütközhetik. A kiküldendö bizott­ság a gazdák bevonásával fogja kijelölni a fentartandó utakat, ezeket azután mindkét ol­dalán kiárkolhatják és fákat ültetnek az árok mentén. A többi utakat egyszerűen megszün­tetik és kihágási eljárás indul azok ellen, akik a közlegclökön uj utakat vagy csapáso­kat vágnak. — A szegedi ítélőtábla beosztása: A szegedi ítélőtábla uj beosztása 1938-ra a következő: I. számú polgári tanács elnöke dr. Kon ez* w a 1 d Endre táblai elnök és Elekes Gyula tanácselnök, birái: dr. Elemy Sándor, Szerda­helyi István és dr. Vikor István Ítélőtáblai bi­rák, a tanács jegyzője dr. Felegyházi Pál bíró­sági jegyző, tárgyal csütörtökön, pénteken és szombaton. A II. számú polgári tanács elnöke dr. M u n t y á n István tanácselnök, bírák: Le­hoczky Károly és dr. Marosváry Ferenc itéló­birák, a tanács jegyzője dr. Fehér László, tár­gyal: hétfőn, kedden, szerdán. Az I. számú büntető tanács, amely egyszersmind a fiatal­koruas tanácsa, elnöke Curry Richárd, he*, lyettes Sáfár Sándor, a tanács birái: Sáfár Sándor és dr. Szabó József. A II. büntető ta­nács elnöke: Nagy Antal, helyettese dr. J «­h á sz István, a tanács birái: dr. Juhász Istvánl és Csillag László. Az I. számú büntetőtanács hétfőn, kedden, szerdán tárgyal, jegyzője dr. Katkics Andor, a II. számú büntetőtanács csü­törtökön, pénteken és szombaton tárgyal, jegy­zője dr- Vaday Sándor. — Nótaest Felsöközponton. Vízkereszt napján Felsöközponton, a Benkő-vendéglő nagytermében Skála Andor szatymazi római katolikus kántor sikerült nótaest keretében lépett fel Régi és uj magyar nótákat énekelt, a Dankó-nótákkal is nagy sikere volt. Skála Andort dr. Szűcs István ki­sérte hegedűn. Jól szerepelt a szatymazi alkalmi zenekar is. A sikerült nótaestet tánc követte. — Elhalasztották a muzeumi bizottság ülé­sét. A polgármester — mint ismeretes — pén­tekre hívta össze a muzeumi és Somogyi­könyvtári bizottságot, amelv a kultúrpalota kibővítésének kérdését, tárgyalta volna. A bi­zottság ülését elhalasztották, mivel ugyanab­ban az időben ülésezett a városrendezési bi­zottság is. melynek számos tagja a muzeumi bi­zottságnak is tagja és igy a nagyfontosságú kérdés tárgyalásán nem vehetett vplna részt. A muzeumi bizottságot értesülésünk szerint a közeljövőben ismét összehívják. — Uj Stauffer dobozos rochefort jobb csemege­és szaküzletekben kapható. — Baleset a jégpályán. Dudás Gizella 10 éves diákleány csütörtök délután az egyik sze­gedi jégpályán eleseit oly szerencsétlenül, hogy lábát törte- A mentők a kórházba vitték, álla­pota nem veszélyes. — A Darmol tisztítja a vért, szabályozza az emésztést, tetszés szerint adagolható és hatása tar­tós használat mellett sem csökken. — 850 kilogram ingvencukor. A belügymi­niszter arról értesítette dr. vitéz I m ec s György főispánt, hogy az ingyencukor-akció céljaira ujabb 850 kilogramot utalt ki Szeged részére. Ez a 850 kilograpi cukor a harmadik külde­mény a cukorakció céljaira. 1937-re a kiutalt ingyencukor mennyisége összesen 5600 kilo­gram. A kiutalt cukrot dr. S a j ó Lajos tiszti főorvos osztotta ki a rászoruló két éven alóli gyermekek számára. A most érkező 850 kilo­gram cukor rövidesen kiosztásra kerül. — Az előkelő hölgyek kedvelt kozmetikai cik­keit a világhirü Pessl cég készíti. Nem ütközik ne­hézségbe ennek megszerzése szegediek részére sem, mert D u d á s-fodrásznál lerakatot létesített. Nála minden Pessl-készitmény kapható. B eiiieosuiiiiemeniieKef, pénzes levélen érkezett bélyegeket magas áron veszem. BÉLYEÖKERESKEDÉSi, Dóm téren. (Iskola tieca 29.1

Next

/
Oldalképek
Tartalom