Délmagyarország, 1937. december (13. évfolyam, 274-298. szám)

1937-12-25 / 294. szám

818 DÉLMAGYARORSZÁG Szerda, 1937. december 29. Vászonárukat és fehérnemüeket késsen és rendelésre ssolld és ló kivitelben PoSlák Testvéreknél 1 Csekonlcs 6. Ka ldsx taq. 1AUFFER sajtja világmárka! nwwmmhmmmfmmmmmmmm Előkészületek a szabadiéri játékokra A szabadtéri játékok adminisztrációs irodája megkezdte mükCdését. Vitéz dr. Szabó Géza ta­nácsnok, a játékok adminisztratív vezetője egyelő­re a bérház t. em létén, a kulturügyosztály egyik szobajáöan rendezte be az adminisztratív irodát. Szabó tanácsnok tegnap részletes je'ontést tett Pálty polgármesternek az adminisztrációs iroda eddigi tevékenységéről, azokról a tárgyalásokról, melyeket a propaganda és a szervezés ügyében megindított. A szervezés munkája kiterjed nem­csak a belföldre, hanem az utódállamokra is. Januárban már szétküldik a szabadtéri játékok első ismertetését, rövidesen megjelennek a sza­badtéri játékok p'akátjal Is, nemcsak az országban, hanem a külföldön is. Szabó Géza tanácsnok érintkezésbe lépett Ja­nó rí cs Jenő művészeti igazgatóval, aki január első napjaiban bemutatja a végleges programot, amelynek alapján azután a szervezés munkája erő­teljesebben megindulhat. Janovics Budapesten már megkezdte a szerzödtetési tárgya'ásokat, tárgyal a rendezés ügyérő!, valamint a díszletekről és a művészi munka minden részletéről is. A szabad­téri játékok műhelyeiben is megkezdték a javitó munkálatokat és olyan terveket dolgoztak ki, ame­lyek alapján 1938-ban egy uj, kényelmes nézőtér fogadja a Szegedre sereglő idegenek ezreit. A szabadtéri játékok adminisztratív irodája készséggel áll az érdeklődők rendelkezésére na­ponta egye'öre délelőtt 9-től l-ig. GYONGYSZEN a takaréWaa IDm*6 BACH Talafon 11 Negyedmilliós útépítési munka indu! meg kora tavasszal Csanád­megyében Államsegély és kölcsön a bekötő utak építésére ^ (A Délmagyarország makói tudósítójától.) Csanádraegyében közel egv évtizede nem volt komolyabb útépítési lehetőség, tekintve, hogy a vármegye utadóbevételét a régebben felvett milliós útépítési kölcsön törlesztésére kellett fordítani. A jövő évben felszabaduló utadóbe­y.telekből már nagyobb arányú útépítésekre készül a vármegye törvényhatósága, dc ezt megelőzőleg haladéktalanul megkezdik az egyes, még kövezett úttal nem rendelkező köz­ségek úgynevezett bekötő utainak építését. Erre a célra jelentős összegeket bocsátottak a vármegye rendelkezésére. A legsürgősebben kiépitendő bekötő utak épitési költsége 240 900 pengő, amelyhez az állam 80.000 nengő segélyt és 80.000 pengő kamatmentes kölcsönt adott, ugv. hogv a vármegyének az utúgvi költség­vetés terhére és az ufmenti érdekeltség hozzá­járulásaként 80.000 pengőt kell előteremtenie. Az igy biztosított összeg1/)! Gválnnagvrét község és Püspöklole kapnak bekötő utat, továbbá Klárafalva és Magyarcsanád a vasút­állomásukhoz vezető köves utat. A vármegye alispánja ezekhez nz u tűni tűsekhez szükséges követ még január hónapban megrendeli s ugvancsak januárban kiiria a versenytárgya­lást a munkálatok elvégzésére, ugy, hogy kora tavasszal megindulhat a munka. Gyakorlati értékű ajándéktárgyakat legolcsóbban beszerezheti WIRTH és RENGEY nél Arnnu lóliótoilak 3.- P lói, fahoréktrónok 90 nitér­lói, óvári a) táska írógépek a legnagyobb választékban 175 pengőtől — Használt írógép 40 pengőtől szavatosság melled. — FIAT a közeledő nj évben mind a három népszerű típusával folytatja térhódítását A FIÁT »500«, FIAT »1100« — ez az uj Balilla és a FIAT „1500" a különféle nagyságok szerencsésen elta­lált skáláját alkotják, egységes elvek szerint, mint modern áramvonalas gyors, kényelmes és taka­rékos kocsik megépítve. Mind a három tipus — nz uj Balilla is — most már állandóan raktárról kapható. Az árakat a gyár egyelőre nem emeli, bár az o'asz—magyar kereskedelmi szerződés vál­tozása folytán ez igen komoly áldozatot jelent. FIAT azonban magyarországi pozíciójának megtar­tására nagy su'yt helyez és reméli, hogy a forga­lom további fellendülésében meg fogja találni a kárpótlást. Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál, Kálvária n. 46. \ f - ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten ' született 5 fiu és 6 leány. Elhaltak: Molnár Ju­lianna 21, Mucsi Sándor 37, Musbó Imre 74, Kresz­ler Jenő öl, Mészáros Julianna 5, Berta Antal 51, özv. Becker Jánosné 86, I'arassin Sándor 55, Ka­tona József 24, Erik Kiss Erzsébet 18, Bálint Ve­ronika 29, Botlik Sándorné 27, Fodor Ferenc 51, Berta István 4, Markovics Manóné 44, "Patyi Fe­renc 82, Kónya Rezső'55 özv. ördög A dám né 87, Borka János 39, özv. Farkas Mihályné 85, Wie­dermann Sándor 60, Miklós Anna 16. Babosi Mó­ric 34 éves korában. Házasságot kötöttek: Szil­veszter Lajos Volkovits Etelkával, Paskai Mar­cell Hevesi Erzsébettel. Bartus István Csikós Er­zsébettel, Sebestyén József Gs. Nagy Saroltával. Csizmadia Antal Czékus Máriával, Molnár Mihály Máté Tóth Teréz/el, C.zirják Imre Vájna Ilonával, Ellingcr József dr. Kiss Ilonával, Faragó László 0 havi reszletmetesre vásárolhatta Előleg nélHíH > ö legszebb ufévi otánuehohu: RE ICH chszcresznfii Junlo kónuvecshcre Csernai Pirossal, Veinberger Imre Reichel Anná­val, dr. Stróbl Ferenc dr. Thiel Klárával, ifj. Bu­dai Sándor Bodor Máriával, Kohn Lajos Berta Margittal, Garai József Rovenszki Ilonával, Ne­mccskay Tivadar dr. Paupert Gabriellával. TANULJON Dezső Gábor zeneszerző módszerével ma­gyar nótát zongorázni A tanfolyam aryaga: 100 nóta és csárdás. Kiséretszerkesztés. Gyors. Biztos. Tökéletes. Tanulni vágyók irják meg címüket levele­zőlapon: VARGA MARGIT Szeged, Szent­háromság ucca 15. IV. — Újévre virágkülönlegességek: orchydea, ca­mélia, orgona, stb. kaphatók a legizlésesebb kivi­telben Cyclamen virágüzletben, Hid-ucca 1. x Ha sajtot vesz, figyeljen a Stauffer névre! x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. ucca 7. ízléses újévi ajándékok: Festmények, képkeretek, herendi porcellán, kris­tály és kerámiában nagy választék, olcsó árak FREIMANNAL, Kárász u. 10. — Karácsonyi segélyezések a szegedi refor­mátusoknál. A szegedi református egyházközség a Lorántfy Zsuzsánna Egyesület közreműködésével az idén is sokszáz szegedi szegénynek szerzett ka­rácsonyi örömöt. Először a középiskolás ifjúság tartotta a maga ünnepségét, tegnap az elemi is­kolás gyermekek között osztották szét az adomá­nyokat. Pénteken a szegény családokra, a kerületi börtön és a törvényszéki fogház letartóztatottjaira került a sor, akiknek a számára szintén rendez­tek ünnepséget s akik között sokszáz szeretet­csomagot osztottak szét. A szeretet ünnepének örö­mében és ajándékaiban közel ezren részesültek. A zuhamemüeken kivül 100 pár uj cipő és 200 rend uj ruha került kiosztásra, főként az iskolás gyermekek között. Közel 300 család több mint 500 személlyel kapott fél kg. hust, kenyeret, lisz­tet, babot és 1 és fél kg. burgonyát. Az egyház ve­zetősége ezúton is köszönetet mond a gyüleke­zet tagjainak, akiknek a támogatása nélkül ezt a segítséget nem lehetett volna eljuttatni azokhoz, akik kivétel nélkül érdemesek a támogatásra. —oO°~ Korszeri! Ipar! bál: a szegedi farsang eseménye A szegedi ipart estü'et uj vezetősége elhatározta, hogy mindazokat a kedves szokásokat, amelyek a múltban alkalmasak voltak az iparosösszetartás növelésére és az iparosságnak a város társadal­I mával való kapcsolatának kiméJyitésére, feleieve­i nitt. Ennek a programnak egyik igen kedves ré­i sze zajlik le január 20 én, amikor a szegedi ipar­! testület hagyományos keretek között nagyarányú I iparosbálat rendez. Az iparosbál keretében felel eve­: nitik a régi kort, az iparosmulatságok kedves szokásait, felvonulnak korszerű kosztümökben az ' egyes szakmák és az iparosbál egyben propaganda | lesz a magyar ipar mellett is. Megalakult a bál­' bizottság, amely mindenre kiterjedő figyelemmel gondoskodik arról, hogy Szeged farsangjának leg­nevezetesebb eseménye legyen a január 29-i báli mulatság. Erre az alkalomra átépítik az ipartes­tület márványtermét és az ipartestület egyéb ter­melt. A báliroda megkezdte működését, cime: Hor­| váth Mihály-ucca 3., telefon: 11-13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom