Délmagyarország, 1937. december (13. évfolyam, 274-298. szám)

1937-12-25 / 294. szám

Szombat, 1937 aecemKer 23. DÉLMAGYARORSZÁG < I 4*1 Viuit-i •>' • i*"-yMfi»>•.. vezet LÁMPEL ES szegedi kötöttárugyára MAKÓ X!l. 25. Meghalt dr. Kovács Károly. Dr. Kovács Ká­roly ny. főgimnáziumi tanár, földbirtokos pénte­ken reggel hosszú hónapok óta tartó súlyos bc­tegeskedés után 63 éves korában elhunyt. Rendkí­vüli egyéniség, fáradhatatlan szorgalmú és agi­litásu szervezőtehetség, minden közügy iránt ál­dozatos érdeklődést tanusitó ember volt. Újvidék­ről származott, 23 éves korában tanár és filozó­fiai doktor lett, előbb Makón, majd Újvidéken cs Tcmesvárolt gimnáziumi tanárkodott, nyugalom­ba vonulása után Makón élénk közéleti tevékeny­séget fejtett ki. Tagja volt a városi képviselőtes­tületnek, a vármegye törvényhatóságának, veze­tője a makói hagyniakertészeknek, majd a gazda­eladósodás kezdetén elsőnek lepett ki a porondra a gazdavcdelcm érdekében s a makói bajbajutott gazdák megszervezése után sikerre vitte az orszá­gos szervezkedést. Magángazdaságának, a deszki birtokparcellázással kapcsolatos gondjai mellett, |4iem lankadó buzgalommal dolgozott közérdekű Sügyekben mindaddig, amig súlyos betegség nem fdönlötte ágyba. Halála a Borotvás, Huszlik, Küe [és Légrády családot borította gyászba, elmúlá­sát részvétlel fogadja az egész makói és megye­beli társadalom. Temetése december 26-án lesz a ;IVásárhelyi-ucca 3. számú gyászházból a római katolikus egyház szertartása szerint a reformá­tus ótemetőben levő családi sírboltba. Kinevezés. A pénzügyminiszter Csongor Ár­pádot, az Arad-Csanádi Takarékpénztár vezér­igazgatóját, a gazdavédelemmel kapcsolatosan megszervezett házfelügycleti belyi batósóg tag­jává nevezte ki. Karácsonyi baromfikiállitás. A Makói Barom­fitenyésztők Egyesülete az idén is a Szegedi-uccai állami elemi iskolában rendezte meg szokásos há­zinyúl-, galamb- és baromfikiállitását, amely de­cember 25-én nyilik meg és december 27-ig ma­rad nyitva. Karácsony szombatján felakasztotta magát egy tanyai asszony. Pénteken reggel a földeáki csend­őrség jelentelte, hogy a makói hatrongyosi ta­nyák között öngyilkosság történt. A helyszínre kiszállott rendőri bizottság a 337. szá­mú tanya tulajdonosának, Sarkadi Józsefnek 45 éves feleségét találta felakasztva a tanya pad­lásán. Az asszony kétségtelenül öngyilkosságot követelt el. bucsusorokat hagvott hátra, amelyben csak annyit mond, hogy ő „félreáll az útból.. 'A rendőri bizottság konstatálta, hogy a szeren­csétlen asszony áldott állapotban volt és hajnal­ban anélkül, hogy férje észre vette volna, kiszö­kött az ágvból, felment a padlásra s ott felakasz­totta magát. Karácsonyi előadások Makón. A karácsonyfa­ünnereérek sorában derembe- 24-én este 9 órai kezdettel tartotta meg népművelési karácsonyi előadóestjét a bogárz'ói olvasókör. Karácsony első napján dé'után 6 órai kezdettel! a Katolikus Kör­ben rendeznek ünnepi előadást, ünnep másod­napján pedig, ugyancsak 6 órai kezdettel a Ka­tolikus Körben a katolikus polgári fiúiskola cser­készcsaoata tart e'őadást. Újból emelték a hagyma árát. A Külkereske­delmi Hivatal értesítése szerint az exportvörös­liagyma termelői árát december 25-töl kezdődőleg 17 pengő 30 fillérben állapították meg. Kedden az ellenőrző bizottság Budapesten ülést tart. IMPERIAL GRILLBEN és kávéházban hajnalig hangulat Tánc Olcsó kávéházi árak. Részegek uccai verekedése. R á c z Mihály ma­kói, Rózsa-ucca 4. szám alatt lakó földműves Rácz József 33 éves, Hárrfa-uccai és Siket Antal Tavasx­uccai napszámosokkal október 3-án éjszaka együtt mulatott. Mindhárman alaposan »eláztak« s haza­menet az uccán összevesztek. Amikor a szóból ki­fogytak, sor került a bicskákra és dorongokra is és alaposan helybenhagyták egymást. Siket An­tal 20 napon tul gyógyuló sérüléseket, Rácz Mihály 8 napon tul gyógyuló sérülést szenvedett a botrá­nyos verekedés során. Pénteken dé'előtt tárgyalta az ügyet a makói járásbíróság és Rácz Mihá'yt és Józsefet 3—3 hónapi, Siket Antalt pedig 1 hónapi fogházra ítélte, az Ítélet végrehajtását azonban 3 évi próbaidőre felfüggesztette. Hócipők, hócsizmák, divatos esiéllll, sport és vadászcipök Legnagyobb vdl fia Ifik fSnAB«9rban Szeged, Klauzál-tér 3. |VI VMCII VilwPWHflCifl Nemzeti Takarékosság, „Hermes* eladási helye § % e n e s i Máv i a halapsxalon/dban, Feketesas u. 21. * Eredeti modellekből nagy újévi vásáv Szab. intézeti vaságyak* drótkerítések, sodronyágybefétek Attila ucca ő. Tslef. 28—3?. és szltaáruk legolcsóbban VÖrÖSIkél, At,ila "cca * fcvl részletfizetésre Gyermekkocsik, gramofonlemezek leg­Qíí E Á olcsóbb forrása. Javítóműhely 'kerék|lár' varrónén Dérn OéDörnllÖZ , KARACSONYI SPORT -0O0­Délmagyarország—ilEglr A dél amatörvá'.ogatott szombaton játsza le első afrikai turamérkőzését Algírban, ahol a vá­ros együttese lesz az ellenfele. A mérkőzés eredmé­nyére vonatkozólag nemigen lehet találgatásokba bocsátkozni, azt azonban meg lehet állapítani, hogy reális körülmények között a déli egyiLtes a já'.ék favoritja, mert az algiri csapat nem bir olyan képességekkel, mint a DLASz gárdája. A déli futballistákat könnyen befolyásolhatja az idő és az ismeretlen környezet, ame'y feltétlenül ki­hatással lesz szereplésükre. Amikor a déli csapat elutazott a túrára, Borosa Pál szövetségi kapitány kijelentette, hogy az első meccsre ez az együttes áll ki: Rozsnyay—Rózsa, Török—Berótt, KDmcnl, Csonka—dr. Tóth II., Friedmann, Albert, Kiss, Góg. A második algiri mérkőzésre vasárnap, kará­csony másnapján kerül sor. Adorján Károlytól távirat érkezett Szegedre. Az értesítés szerint Algírban túrázik a bécsi F\C és nem lehetetlen, hogy a déli csa/mt az osztrá­kokkal is összeméri crr.jct. —oOo— Gyurcsó a jobbhalf a Yénus ellen Hosszas huzavona után tegnap végre nyilvános­ságra hozta dr. Dtetz Károly szövetségi kapitány azt az együttest, amely szerdán a Venus ellen méri össze erejét és amelyből azután kialakul a portugálok e'Jeni csapat. A Venus elleni csapat­ban helyet kapott Gyurcsó is és az együttes a következőképen áll ki a küzdelemre: Csikós—Miklósi, Feketz—Gyurcsó, szacs, Ba­logh (Újpest)—Pusztai, Vincze, Szendrödi, Zsen­gellér, Horváth. A bukaresti Venus penteken már Budapesten volt, mert szombaton a Hungária-uti sporttelepen az Újpesttel játszik. —oOo— Karácsonyi turameccsek. A karácsonyi ün­nepek alatt a déli válogatotton kivül a Ferenc­város, a Hungária, a Kispest és a Budafok szerepel külföldön. A csapatok programja: szombaton: La Valetta: La Valctta City—Fe­rencváros, Lisszabon: Belencnscs—Hungária, Gibraltár: FC Eusppa—Kispest, Esch: La Jeunessc—Budafok, vasárnap: La Valetta: Floriana—Ferencváros. Lisszabon: Bemfica— Hungária, Gibraltár: FC Gilraltár—Kispest; Rotterdam: Városi válogatott—Budafok. A svéd fura ügye a Szeged FC választmányi üléso előtt. A Szeged FC választmánya hétfőn este fél 9 órai kezdettel ülést tart a Ilungária-szálló sakktermében. Ezt megelőzőleg, 8 órakor a gazda­sági bizottság tart ülést. A választmányi ülésen Markovics Szilárd ügyvezető-elnök ismertet­ni lógja a svéd túrával kapcsolatos dolgokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom