Délmagyarország, 1937. november (13. évfolyam, 250-273. szám)

1937-11-03 / 250. szám

Szerda, 1937. DOV. 3 XIII. évfolyam 250. sz. Kormányok és nemzetek Az angol alsóház tegnapi ülésén felszólalt E d e n is s többek között azt mondotta, hogy nem lehet Olaszországot támadni az­ért, mert Mussolini a német követelések mellett sikraszállott. Anglia külügyminisztere talán más vonatkozásban, vagy talán: más vo­natkozásban i s tette ezt a kijelentést, de tagadhatatlan, hogy ennek a mondatnak a konkrét értelmén felüli értelme is van. Az emberi hang annál szebb, mint több a f e 1 ­hangja, még a hangszerek hangja is an­nál tónusosabb, minél több hangot szólaltat meg oktávnyi távolságokban a leütött billen­tyű, vagy megpendített hur. Minél több „fel­sőértelme" van az emberi szónak, annál gaz­dagabb a jelentése s annál inkább gondol­koztatja el a hallgatót. Lehet, hogy Eden csak azt akarta mon­dani, amit mindannyian helyesnek tartunk: Olaszország szuverén s joga van neki más ország kívánságát támogatni, mint ahogy más országnak joga van szembehelyezkedni az Olaszország által támogatott törekvések­kel. Anglia csak ugv tudja megvédeni a ma­ga szuverenitását, ha nem vonja kétségbe más ország jogait. A békét, — ezt ugyan­csak Eden fnondotta, — csak ugy lehet megvédeni, ha a nemzetközi jogot e g y f o r­m á n fogja tisztelni minden államhatalom. A szónoki éryelés során talán csak ennek kijelentésére volt szükség, de más igazságok is megmutatkoznak a gondolat szavakba öl­töztetése során. Mussolinit lehet támadni, de Olaszországot nem, — a kormányt lehet támadni, de nem lehet támadni az országot. A kormánv nem a nemzet, az ország nem abból áll. akik kormányozzák. S minél inkább egyetlen ember akaratára, képessé­geire, hatalmára épült fel a kormányzás rend­je, annál kevésbé lehet azonosítani a nem­zetet n kormánnyal. Közhelyként tűnik fel az a bölcsesség, Kogy minden nemzetnek olyan kormánya van, amilyent megérdemel. Alkotmányos nemzetek még csak kötelesek eltűrni a kor­mányukért kapott szemrehányást, de — sok­szor milyen igazságtalanul I A hatalom be­folyása, «z iránvitott saitó-propaganda, a gyülekezési íogok pártpolitikai szempontból való gyakorlása a legtitkosabb és legegyen­lőbb választások eredménveit is el tudja tor­zitani. S minél szegényebb a polgárság, an­nál kevésbé tud füfcetlen maradni a kor­mányzat kenyeret, állást, megrendelést és kitüntetést osztogató hatalmától. S mind­ezen felül: minden alkotmány a n y ­nyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. Láttunk már, tőlünk nem is nagyon messzire alkotmányokat, melyek a polgárság egvenlőségének a kultura és nyelvhasználat szabadságának elvén épültek fel s miiven ke­vés joghoz s müven súlyos kötelességekhez jutottak azok. akik állampolgárok csak a tör­vény küelentése szerint voltak, de n törvény végrehajtása szerint nem tudtak az alattvalók sorából felemelkedni. S hát még, ha nincs is demokrácia I Ho­gyan lehetne a nemzetet felelőssé tenni az­ért a rendszerért, amit egyesek hatalma a fegvver ereiével s a hatalom képére és ha­sordpitosslágárai alkotott bünte'ő trendéi keze­sekkel teremtettek'meg a maguk hatalmát az állam üdvével s a maguk pártját az állammal magával azonosítva ? Senkitől nem lehet hő­siességet követelni. Senkitől nem kívánhatja azt a humanizmus, az emberiség, vagy uz feurópai fejlődés, hogy bezárassa magát kon­centrációs táborba, vagy lehajtsa fejét a bárd alá.# Vannak hősök és vannak mártírok min­dig, vannak, akiknek lelkében az emberiség szolgálatának parancsa ég, de senkitől nem lehet követelni, hogy jobban szeresse az emberiséget, mint ahogy őrzi a gyerekeit, a feleség nyugalmát s a maga testi és lelki biztonságát. A kormány — nem a nemzet. Lehetnek kormányok, melyeknek politikai felfogásá­ban, államrendszerében, törekvéseiben és módszereiben az emberiség fejlődésének aka­dályát, a béke veszedelmét láthatjuk, még­sem lehetünk ellenségei annak a népnek, amelyet kormányoz. A nép örök, a kormá­nvok jönnek és mennek, kiemelkednek és elbuknak újra a tömegbe visszahullva. A sors közössége, a történelmi emlékek, a gaz­London, november 2. Hétfőn este Malcolm MacDonald gyarmatügyi miniszter társaságá­ban Brüsszelbe utazott Eden angol külügy­miniszter. Franciaországot Delbos, De Tcs­s a n és M o n n e r v i 11 c képviseli a kilenc­hatalmi konferencián. A külpolitikai kérdések előterében Eden beszéde áll. Eden az alsóházban Németország gyar­mati követeléseivel foglalkozva kijelentette, nem hallgathatja el azt a nézetét, hogv Ró­mának nem áll jogában segédkezet nyújtani a német gyarmati követelések érvényesítéséhez. A külügyminiszter hangoztatta, a békét csak akkor lehet biztosilani. ha mindenki betartja a nemzetközi jog rendelkezéseit, ugy, amint azt Anglia teszi. Az angol fővárosban olyan lvirek teriedtek el. hogv Hitler legközelebb hivatalosan is be­jelenti, hogy Németország igényt tart réti gyarmataira. Berlini körökben ugy tudják, hogy a német külügyminisztérium már elküldte jegyzékét Londonba és Parisba. dasági egymásrautaltság, a geográfiai hely­zet testvérekké forraszthat népeket, melyek kormányai egymástól messzeeső célokat tűz­nek maguk és országuk elé. Ámde, — ha ba­rátsági szerződést köthetett Olaszország Oroszországgal akkor, amikor az orosz kor­mánynak nincs nagyobb ellenfele, mint a fasizmus s a fasizmusnak nincs nagyobb el­lensége, mint a bolsevizmus, akkor világosan lehet látni, hogy mennyire nem azonosítha­tók a kormányok a nemzetekkel s a nemze­tek a kormányokkal. S*ebből folvik az is, hogy a háborúért való felelősséggel nem lehet nemze­teket terhelni. Kormányok lehetnek felelő­sek a szörnyű pusztításért, de nem lehetnek felelősek a nemzetek. A nemzet csak enge­delmeskedett, mert mást nem tehetett. De a felelősség nem lehet azé, aki köteles volt engedelmeskedni, a felelősség azokat terhel­heti csak, akik parancsoltak.* Rómában nagy felháborodást kellett Eden alsóházi be* széde. Érthetetlennek tartják Edennek azt i kijelentését, hogy a nyom flottaegyezmény végrehajtása a spanyol köztársasági kormány­nak kedvez, mert a szovjet szállítmányai igv eljuthatnak Spanyolországba. Az olasz lapok szerint Anglia azért nem akarja elismerni a Franco-kormány hadviselési jogát, mert le­hetetlenné akarja tenni, hogy a felkelők flot­tá ia blokád alá helyezze a spanyol köztársa­sági partvidéket. A kilenchatalini értekezletet szerdán délben nyitják meg ünnepélyesen a belga Akadémia dísztermében. A megnyitó­beszédet Spaak külügyminiszter mondja. Brüsszelbe már megérkezett Delbos külügy­miniszter vezetésével a francia küldöttség, amelyet a pályaudvaron Spaak külügyminisz­ter fogadott. A delegációk között már kedden megindullak a megbeszé­lések. Eden maidnem két óra hosszat tár­Megegyezés Londonban A semlenessépi bizottság elfogadta a javaslatokat — Nemzetköz! delegéc ók indulnak Spanyolországba, ha a főbizottság is elfo­gadja a határozatot London, november 2. A semlegességi bizott­ság elnöki albizottsága kedden délután megint értekezletet tartott, a tanácskozást egynegyed 9 órakor fejezték be és egyhangúlag elfogad­ták az előterjesztett határozati javaslatot, amely a főbizottság elé kerül csütörtökön. A határozat szerint felkérik mind a valen­ciai, mind a salamancai kormányt, hogy egyez­zenek bele nemzetközi bizottság Spanyolor­szágba küldésébe. E bizottság feladata az lesz, hogy a külföldi elemek visszaszállítását elő­készítse. Kimondja ezenkívül az albizottság, hogy a szov jelküldöttség fenntartásait a had­viselői jogok megadása tekintetében megvizs­gálja, hasonlóképpen tanulmányozni fogják időközben az önkéntesek visszavonásának a hadviselői jogok kérdésével kapcsolatos több más kérdést is. A szovjetküldöttség délutáni békülékeny magatartást tanúsított és ez telte lehetővé-1 hogy létrejöjjön a megegyezés. Szerdán kezdődik a brüsszeli 9 hatalmi konferencia

Next

/
Oldalképek
Tartalom