Délmagyarország, 1937. október (13. évfolyam, 224-249. szám)

1937-10-16 / 236. szám

Szombat, 1957. október TG. DÉLMAGYARORSZÁG — A gyermekklinika bemutatása. A Dolgozó Nők Csoportja felkérésére Mezey Margit fővédő­nő kieszközölte a klinika megtekintésére az en­gedélyt. F. hó 17-én (vasárnap) délután 3 órakor szakszerű magyarázattal bemutatja a nagyszerű intézményt, mely valóban széleskörű érdeklődést érdemel. Gyülekezés délután háromnegyed 3 óra­kor a Főposta előtt, vagy 3 órakor a gyermek­klinika főbejárata előtt. Nem tagok is résztvehet­nek. Z Ha sajtot vesz, ügyeljen a Stauffer névre! — ötven Ínséges munkanéküli favágó jelentke­zett a Hatósági Munkaközvetítőnél, akik ezúton kérik a közönség támogatását. A Hatósági Mun­kaközvetítő az Ínséges favágók érdekében perma­nens szolgálatot tart, hogy a munkaadók igénylé­seit kielégíthesse. Munkaerő igénvlés bejelentése naponta reggel 7 órától 3-ig, délután 4—6-ig a 19-73 -as telefonszámon, ahol bővebb felvilágosítás is kapható. Fekete bőrkesztyűk eft reklámárban P mtmtm**** 3 Adófelszólamlási lárayalások rA II. száma adófelszólamlási bizottság október 20-dn • köveikező tételeket tárgyalja: Dr. Zöld Jenő ft. ht. dr. Kemény László, dr. Ördög Attila, dr. Vinkler Elemér, dr. Sőreghy Máivás, dr. Vájda Lajös, dr. Szemző Imrej dr. Erdélyi Mihály, dr. Fekete Béla, dr. Rősa Pál, dr. Lőbl Sándor, dr. Bayer László, dr. Lehel Pál, dr. Abonyi Rezső, dr. Lugosi Döme, dr. Székely Ferenc, dr Grasselv Károly ügyvédek, Just Fri­gyes gyógyszerész, dr. Egán Ernőné mozgásm. isk., Váradi Ignác mérnök, Dettre Béla könyv­szakértő, Mahmed Musztafa vásári mufatv., Bánfi Antal házasságközv., Fodor János kocsibeálló t„ Tóbiás Lajoshé tartásdíj élv., dr. Unger Elemér­iié tartásdíj élv. A III. száma adófelszólamlási bizottság október 19-én a kővetkező tételéket tárgyalja: Vitéz Szőke Istváriné paprikakikész., Papp Tllés lakatos, Bucholcz Antal ht., Szabó Géza müötvös, dr. Benedek Árpád orvos, dr. Bélteky Sándor orvos, Hegedűs Ilona varrónő, Tóth Istvánná ser­tésvágó, dr. Csajághy Márta orvos, Lauritz Péter tanár, Kancsár Ferenc cipész, Csurgó Ferenc hölgyfodrász, Engi Imre pék, Beregi Miklós ma­gántisztv.^ Kertész Márk örökösei téglagyár, Elek Jánosné paprikakikészitő, Csányi Antal vendéglős, Kovács Oszkár hentes, Wéber János szatócs, Bá­lint Jánds mészáros, özv. Nagy J.-né Zombori An­na mészáros, vitéz Nagymihály Mihály hentes, Vigh István cipész, Tombácz Antal sütő. Legolcsóbban BLAUIGNATZ cégnél, Kelemen-u. S. uásároüial Női őszi kabátok, divatszinekben P 15-től Női tevészőrkabátok P 26-tól Női téli kabátok, kék és fekete, dúsan szőrmézve P 24-től Női téli kabátok perzsás gallérral P 45-től Női háromnegyedes divatbundák P 65-től Női háromnegyedes sealbundák P 100-tól Női perzsa lábbundák P 200-tól Férfi őszi öltönyök, divatszinek P 22-től Férfi átmeneti kabát P 18-tól Férfi fekete téli kabát P 28-tól Férfi bőrkabátok P 35-től Férfi lengyel kabátok P 40-től Férfi szöriiiebekécsek P 40-től Intézeti és boy kabátok P lö-tól Kedvező fizetési feltételek MAKÓ x. 16. Az inségakció előkészítése. 'A belügyminiszté­riumban — mint ismeretes —, most tárgyalták le a városok inségakciótervezeteit, köztük Makó vá­rosét is. A tárgyalások különböző okok folytán befejezést nem nyerhettek, ezidőszerint csak annyi bizonyos, hogy az idei inségakció keretei szűkeb­bek lesznek, mint tavaly voltak. Az állami segít­ség, amely tavaly 62.000 pengő Volt, az idén keve­sebb lesz, jóllehet, az inségadöbevételek is csök­kenni fognak annak a következményeképen, hogy a város az idén, a tavalyi 6 százalékkal szemben 7 százalékos kereseti adókulcsot állapított meg. A kormány most megjelent rendelete szerint ugyanis a kereseti adó után kivethető inségjárulék általá­ban 2 százalékos, ott azonban, ahol a kereseti adókulcs 6 százalék fölött van, az inségadó csak olyan magas lehet, hogy a két adónem együttesen F százalék legyen. Igy a tavalyi 2 százalékos in­ségadó helyett, tekintve, hogy a kereseti adó ma­ga már 7 százalék, csak 1 százalékos ínségadó ki­vetéséről lehet szó s igy a városnak most az a törekvése, hogy az ilyetén módon elveszített 12.000 pengőt szintén az állami hozzájárulás terhére Írassa, nehogy ezzel az inségakció költségvetése apadjon. A tárgyalások még folynak, azonban megvan a remény arra, hogy a város pénzügyi el­lenőrének felvilágositő jelenléséi alapján Makó városa az idei inségsegélyézés tekintetében körül­belül a tavalyi mértékben végezheti el a szociális segítés munkáját. Gyártelep: BUDAPEST, XI., LENKE UT 117. Kihallgatások a makói infekció-perben. Annak­idején megirta a Délmagyarország, hogy a csalá­sokkal és közegészségügyi kihágásokkal vádolt makói orvos, dr. R o 11 e n s t e i n Antal ügyében a törvényszék további bizonyítást rendelt el. A törvényszék e rendelkezése alapján a makói já­rásbíróságon ma megejtették a tanúkihallgatáso­kat. Az ügyész által kért tanúkihallgatások arra irányultak, hogy dr Rottenstein Antal mikor szerzett tudomást egyik betegének, Tóth Sándorné postás elvált feleségének a postakincstárral szem­ben fennállott orvos- és gyógyszerellátási jogá­nak megszűnéséről, továbbá a receptekről. A ma­kói kihallgatások után, amelyen a vádlott képvi­seletében dr. Dettre János védő is megjelent, még Szegeden foganatosítanak két tanúkihallgatást, a szegedi gyógyszertani intézet vezetőjének és Fa­zekas Ágnes bábaképző intézeti alkalmazottnak a kihallgatását. Ezeknek a kihallgatásoknak a foga­natosítása után a törvényszék meghozza a másod­fokú Ítéletet. Újrafestik a Maroshidat. 'A makői Maroshid festése a napokban tartott műszaki felülvizsgálat sOrán olyan állapotban levőnek bizonyult, amely sürgősen javításra szorul, nehogy a számos he­lyen mutatkozó festési hiányosságok következté­ben a hid vasszerkezetének rozsdásodása követ­kezzék be. A város ezért elhatározta, hogy a hi­dat újrafesteti. Ez a munka mintegy 5000 pengőbe kerül. Anyakönyvi hirek. Elhallak: Bódí Sándor 65 éves (Lázár-ucca 5.), Szani Ferenc 87 éves (Gőz­malom-ucca 5.), azbesztcementpalo javításra nem szorúL vihar- és fagyálló. ETERNIT MÜVEK Budapest, VI, Andrássy^út 33. Meghalt a kaszaperi tűzgyújtás áldozata. An­nakidején megirta a Délmagyarország, hogy Ré­vész János napszámos a Pipis Testvérek kasza­peri birtokán szántás közben tüzet akart gyújta­ni s a tüzet benzinnel locsolta le. A benzines kan­na felrobbant s a szerecsétlen embert a lángok összeégették. Révész János súlyos égési sebeivel ma a makói kórházban kiszenvedett. Jelentkezzenek a kerékpártulajdonosok. A ke­rékpárok országos nyilvántartásához az összeírá­sok még 10 napig tartanak. Minthogy a makói kerékpárosok eddig csak kevesen jelentkeztek, a rendőrkapitányság felhívja és nyomatékosan fi­gyelmezteti a kerékpártulajdonosokat, hogy beje­lentési kötelezettségüknek feltétlenül tegyenek eie­get. .... . Budapest I. 6.45: Torna, hanglemezek. 7.20: Étrend, közle­mények. 10: Hirek. 1020. Hegedűs Gyula emléke­zete. 10.45: Mit nézzünk meg. 11.10: Nemzetköz* vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egvete­mi-templomból, idöjárásjelentés. 12.05: Rigó Mag­da énekszámai. 12.30: Hirek. 13.20: Pontos időjel­zés, időiárás és vízállásjelentés. 13.30: Hangle­mezek. 14.40: Hirek. 15: Arfolvamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. 16.15: Földrajzi verseny gyermekeknek. Előadás hahglemezekkfel. 16.45: Pontos időjelzés időiárásiélentés, hirek. 1?: Ahol a vetőmagvakat vizsgálják. Közvetítés a Vetö­magvizsgálő állomásról. 17.35: Rácz Zsiga és ci­gányzenekara. 18.30: Tfiuray Laios elbeszélései. 19: A rádió szalonzenekara. 20: Közvetítés viasz­felvételről. Szentivánéji álom. Trtd Shakespeare. Forditotta Aranv János. Zenéjét szerezte Men­delssohn. 21.55: Hírek idöjárásjelentés. 22.30: Az Operaház tégláiból alakult zenekar. Vezényel Raj­ter Lajos. 0.05: Hirek külföldi magyarok számára, Budapest TT. 1830: A rádió szalonzenekara. 19: "A földmive­íésügvi minisztérium mezőgazdasági félóráia. 19 óra 30: Silvio Pellicd, a spielberoi rab. Előadás. 20: G. Bnráth Éva zongorázik. 20.35: Hirek. ló­versenyeredménvek. 21: Farkas Jóska és cigány­zenekara muzsikál. Külföld. Berlin. 7.1Ö: Szalönötös. — BécS. 9.05: Satier Emii zongorázik, közreműködik a szimfonikus ze­nekar. — Kassa. 5.40: Magvar műsor. — Lipcse. 8: Szimfonikusok szólistáikkal. —. Miliánő. 10i Kamarazene villamos hangszereken. — Pozsony, 6: Magyar műsor. — Róma. 9: Lehár: Cigánysze­relent _ _ .,...,_ ' P4?meurivnirnr«gd»i teoyfrodo. Ma Harmónia I. Mesferbérlet Léner-quartett •teay 2 P-iül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom