Délmagyarország, 1937. szeptember (13. évfolyam, 199-223. szám)

1937-09-30 / 223. szám

828 6 D É L M A G > k O h 5 z A íi Csütörtök, 1937 szeptember 5Q. Nem a rufja íesszi as embert! Nem a dátum leszi frissé az újságot! vissssa a lapoi, aöiumamai.ael€iríalina íeanani! Aaa Adófelszólamlési tárgyalások A szegedi I. számú bizottság október hó 2-án a következő tételeket tárgyalja: Thicl Erzsébet női kalapos, Nagy. Margit női kalapos, Simon Erzsébet nöi kalapos, Bokor La­josné női kalapos, özv. Göndör Vincéné női kala­pos, dr. Lóránt Lászlóné női kalapos, Szenesi Má­ria női kalapos, Priscczky Imre kályhás, Nagy István kályhás, Zsombóky Mihály kályhás, vitéz Süvegh Dezső kárpitos, Szaksz Sándor kárpitos, Glfirkncr József kelmefestő, Szász Jenő kesztyűs, Szekcrka Béláné italmérő, özv. Tóth Miháívné vendéglős, Boldis Pál italmérő, özv. Zombori Fe­renené vendéglős, Kucska János italmérő, Szán­tai Imre vendéglős, Horváth Ferenc vendéglős, Börörz Sándor italmérő, Lnjkó Vince vendéglős, Hegedűs János italmérö, Fülöp Gyula italmérő, ITauscr Gvuláné italmérő, Csókás! Jolán ilalmérő, I.óvass Ferenc italmérő, Magyar Imre kovács. Wellis I.aios könyvkötő. A szegedi I. számú bizottság október hó 4-én n következő tételeket tárgvalja: Tápai Dezső kőmives, vitéz Borbola Tstván kő­mives, Bállá János kőmives. Kováls István kő­mives. II. Kovács István kőmives, Szécsénv Imre kőmives. özv. Steiner Izsóné lakatos. Frits Já­nos műköszörűs. Dosztig Andor műköszörűs, Ko­pasz Dezső hentes, Sipos István nagyvágó, Tor­nai Mihály h"ntes és mészáros, ifi. Kiss Antal mészáros. Ördögh János hentes. Almási Sándor híates, Ribizsár Gvula hentes. mészáros, v. Papn László hentes, mészáros, Kellner Kálmán mé­száros özv. Rénás Gézáné hentes, mészáros. Lé­vai Károlv sertésvágó kft. tng. Kalonn Antal mé­száros. Nállv Dezső hentes. Keresztes Sándor hen­tes, mészáros, Kiss Laios hentes, mészáros, Páz­tnár János hentes, mészáros, Központi lluscsar­nok hentes, mészáros. A szegedi IT. számú bizottság 1937 október 4-én rt következő tételeket tárgvalia: Ábrahám Géza fuvaros. Naevmihálv János fuvaros, Klein Jánosné fuvaros, SzilberHtner József fúva ros. Teleki Gvula fuvaros. Völgvessv János hn­mokszálliló. Barna Lafos homnkszáHitó. Csanádi Ferenc hentes. Papn Laios hentes. G'aidn Sándor hentes. TTŐniff Ferenc hentes átott T.nios hentes, Kovárs József hentes. Varon István hentes. Nóg­rádi Béla hentes. CzintnI Pál hentes. Pesti Antal 'és fia tnhvártó. ifi. Srohó József serlesvágó. Ká­dár Sándor mészáros. Bóth Tstván mészáros Póth '.Tórsof mészáros. Tombácz Istvánná lómészáros. vóerádi István mészáros. Szabó Ferenc hentes. Szohoszlei Sz. Sándor hentes Fe»z .Tó'ser hen­tes, ifi. Kovárs József sertésváfó. 7nlka József 'ortésvánó Csanádi József serlesvágó. Farkas Antal serlésvágó. '.Q^ív sai IX. 30. — Teljes itlés a kamarában. A szegedi ke­reskedelmi és iparkamara ma tartja teljes ülé­sét fél 11 órai kezdetlel. Az ülés tárgysoroza­tén szerepelnek az elnöki bejelenlések, a fő­titkári jelentés, továbbá a kamarai választá­sok ügye, a tüzifaellnlás kérdése, a megyei vásárok, a szekérfuvarozás, a vasárnapi mun­kaszünet, az árrombolás, a borravalórendelet, az ipari és kereskedelmi célokat szolgáló he­lviségek védelme és egyéb kérdések. Végül in­dítványokat tárgyal a tel jes ülés. — A Gyermekvédő Liga köszönete. Az Or­szágos Gyermekvédő Liga szegedi bizottsága ezúton mond hálás köszönetet annak az isme­retlen jól tevőnek, "ki a liga kezelésében lévő praetuberkulotikus fekvőcsarnokok részére 100 pengői adományozott. —oOo— »Az első lépést folytatni foqíuU . . .« A szerb miniszterelnök belgrádi lapja egvik szerkesztőjének levele Pálfv polgármesterhez Ismeretes, hogy a Belgrádban megjefenő ..Vremc4' cimü lap feltűnő; érdekes cikkben szá­molt be a szegedi szabadtéri játékokról. A cikk megjelenése után ár. Pálfy József polgármester köszönőlevelet irt a cikk írójának, amire most Soksies Jószó, n ,.Vremc" felsővajdasági szerkesz­tője a következő levélben válaszolt: „A Vrémében megjelent cikkem Szegedről és a szabadtéri játékokról sajnos csak egy töredéke vop azoknak a tiszta érzéseknek és annak a lángnak, amelyet egy ilyen nagyszerű kullurlel­jesitményt o nézőben meggyújt. A cikk célja az ismertetésen ét a: elismerés kifejezésén kivfíl a jugoszláv—magyar barátságnak az ápolása is volt és ugy látom sem itt, sem ott finöknél, nem maradi visszhang nélkül. Nagy örömöm telik benne, kogy a beogradi sajtóban én voltam az első. aki a megértésnek, a közeledésnek és egy­másrautaltságnak épp a miniszterelnök lapjában hangot adott. Remélem, az első lépést folytatni fogjuk. Lekötelező figyelmessége igaz örömömre szolgált és kc'rrm. fogadja érte hálás köszönetem. Megkülönböztetett nagyrabecsülésem nyilvánítása mellett őszinte tisztelettel Soksies Jőszó, a „Vré­me" felsövajdasági szerkesztője''. HAL árleszállítás! Ponty 1 kg-tó! 140 dekás nagyságig kg-kint 50-60 dekás pontyok A.~ penqő -.90 fillér nUTIII C C V n ó I a Rudolf-téri, Széchenyi-téri. Károlyi-uccai halcsarnokokban U N I U L r r I -Ildi és a Tisza Lajos körúti piacon. Soha nem létezett olcsó árak! — Aki túlsókat evett vagy ivott és rosszul érzi magát, annak egy pohár termé­szetes „Ferenc József" keserűvíz igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleit és felfrissíti egész szervezetét! Kérdezze meg orvosát. + íiui íharlsniio + g-umifüző, íryőiryhaskötő, suspenzor készen és mérték kapható no fiz Kiauzái-fér 3. — Október tizedikén nagygyűlést tart Sze­geden a szociáldemokratapárt. A szegedi szo­ciáldemokratapárt huzamosabb ideje nem rendezett nyilvános népgyűlést. Ugy volt, hogy Kéthly Anna országgyűlési képviselő az elmúlt héten Szegedre érkezik és politikai beszédet mond, de franciaországi út járól még nem érkezett vissza. A szociáledmokratapárt­han azonhan most megkezdődtek az előkészü­letek az őszi népgyűlés megtartására. Október tizedikén lesz a párt nagygyűlése az ipartes­tületben és erre az alkalomra Kéthly An­nán kivül Szegedre érkezik a szociáldemokra­tapárt parlamenti frakciójának több tagja. — Házasság. Kosóczky Ferenc nvug. áll. ta­nító és Szondy Erzsébet leányát, Mária-Mag­dolnát, f. hó '29-én vezette oltárhoz Suboticán dr. Csikós István állatorvos (Zágreb.) — A nőiszabók az árrombolás ellen. A sze­gedi ipartestület ruházati szakosztálya tegnap este közgyűlést tartott. A szakosztály egyhan­gúlag a régi vezetőséget választotta meg Ker­tész József elnökkel az élén. A közgyűlésnek' a tisztújításon kivül, még két fontos tárgya volt. Az egyik az árromholásról szóló törvény, a másik a legkisebb munkabérek, illetve a fa­zonárak ügye. Kertész elnök bejelentette, hogy az árromholásról szóló törvény értelmé­ben még a legkisebb varrónő sem vállalhat többé 5—6 pengős árakon ruhakészitést, mivel az ilyen árnk nem fedezik a rezsiköltségeket sem. A szakosztály szigorúan őrködik azon, hogy az árrombolási törvénvl mindenki be­tartsa és azt az iparost, aki árrombolést kö­vet el. első esetben 100 pengőig büntethető, azonkívül a költségekben is elmarasztal iák. Másik tárgva volt a közgyűlésnek a legkisebb munkabérekkel kapcsolatban a fazonárak ügye. Még a nyáron 40 százalékkal emelték a fazon­árakat, az marad érvényben ezután is. x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. neea 7. — Tlalesetek. Szerdán délulán bárom órakor Kovács Sándorné 65 esztendős tanyai asz­szonvt a Mérey-ucca sarkán egy kocsi elütöt­te. Az asszonyt a mentők sulvos állapotban a közkórházba vitték. — Németh Imre 42 . éves somogyitelepi lakos szerdán délután az uceán ittasan elesett, a fe;én súlyos zuzódást szenvedett. A kórházba vitték. — Félegy­li á z i Pálné, sütősegéd felesége a iárdán meg­csúszott. cjeselt, bokaiörést szenvedett. A men­tők a kórházba szállították.

Next

/
Oldalképek
Tartalom